Selecteer een pagina

Mondelinge vragen veiligheid W.C. De Weide

Hoogeveen – Maandag kwam naar buiten dat er in Winkelcentrum de Weide in ieder geval tot 14 januari 2019 extra beveiliging zal zijn. Dit om ondernemers en winkelend publiek een gevoel te geven van veiligheid. Bovendien om ook de ernstige overlast een halt toe te roepen

Gemeente Belangen heeft hier vragen over aan college van B en W. gesteld , welke in de raad worden gesteld a.s. donderdag 20 december. Hierbij de vragen:

Betreft: mondelinge vragen raad 20 december 2018.

Geacht college van B en W.

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: Tijdens een bezoek aan het winkelcentrum in de Weide, door een van onze raadsleden, viel het op dat er bewakers van Jens Security rondliepen.

Helaas krijgen we als Gemeentebelangen geluiden dat sommige klanten maar ook winkeliers zich niet op hun gemak voelen. Men ervaart duidelijk ernstige overlast. Met name als bepaalde groeperingen zich in het winkelcentrum bevinden. Dit lezen we ook terug op social media.

Bij navraag geven de ondernemers aan trots te zijn op hun winkelcentrum en dat ze graag willen dat iedereen zich hier prettig voelt. Er wordt aangegeven dat de overlast wordt veroorzaakt door bewoners vanuit het asielzoekerscentrum. De klachten bestaan voornamelijk uit: bedreigingen, intimidatie, diefstal en dealen van drugs.

Uit gesprekken met direct betrokkenen blijkt dat, zowel het COA (centraal opvang asielzoekers), als ook de politie niets lijkt te ondernemen om deze overlast te stoppen. Nu blijkt dat vanaf maandag 10 december jl. er sprake is van permanente bewaking bij en in het winkelcentrum. Er wordt aangegeven dat dit voorlopig tot en met 14 januari 2019 zal duren.

Voor Gemeentebelangen is veilig leven, wonen en werken van essentieel belang.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het voltallige College op de hoogte van bovenstaande problematiek?

2. Welke groep asielzoekers veroorzaakt hier de overlast?

3. Wat wordt er gedaan om deze overlast te beperken?

4. Wat is de rol van het COA in deze en welke verantwoordelijkheid nemen zij hierin?

5. Voor wie zijn de kosten van de extra ingehuurde beveiliging?

6. Wat als de overlast aanhoudt en de genomen maatregelen onvoldoende effect blijken te hebben?

7. Is het mogelijk om de personen, die voor overlast zorgen of strafbare feiten plegen, over te plaatsen naar een andere locatie? Zo ja, gaat u dat dan ook in werking stellen ?

8. Waarom is de raad over bovenstaande niet geïnformeerd ?

Gemeentelijke belastingen

Na het parkeerdebat van 6-12-2018 is besloten dat er een nieuw voorstel vanuit het college komt om in 2019 het parkeerbeleid helemaal door te lichten. De avonduren doordeweeks worden korter, in het voorstel stond na 20.00 uur gratis parkeren, dit gaat naar 18.00 uur (oude situatie) of 19.00 uur.

Parkeren op zondag blijft vooralsnog gratis. De voorgestelde Blauwe Zone wordt (voorlopig) uitgesteld en in 2019 weer op de agenda.

Wat betreft de lokale belastingen worden er op sociaal media reacties gegeven die doorspekt zijn met gebrek aan dossierkennis.
In vergelijking met de provincie Drenthe en haar 12 gemeentes staan we er als gemeente Hoogeveen qua “ranglijst” op dit moment zo voor:
1. Parkeertarieven (m.i.v 1-1-2019 onder voorbehoud) 1,70 per uur. Van de 4 steden met parkeerheffing in Drenthe nog steeds de goedkoopste.
2. OZB op plek 8 (OZB wordt NIET verhoogd  in 2019)
3. Afvalstoffenheffing op plek 3
4. Rioolheffing op plek 12 (goedkoopste)
5. Toeristenbelasting ( onder de 16 jaar gratis 1-1-2019)
6. Graf en begraafrechten  (In 2011 op plek 4)

Toeristenbelasting

Ook vanuit ons verkiezingsprogramma en opgenomen in het collegeakkoord is de toeristenbelasting met ingang van 1-1-2019 voor kinderen en jongeren onder de 16 jaar afgeschaft

Mondelinge vragen – Jeugdzorg gelden

Geacht college,

In het Dagblad van het Noorden van maandag 19 november j.l. staat op de voorpagina een artikel genaamd: Geld jeugdzorg zoek in zwart gat.

In dit artikel staat beschreven dat gemeenten tientallen miljoenen euro’s te veel uitgeven aan jeugdzorg. Echter de instellingen die in Groningen en Drenthe die jeugdzorg uitvoeren, zien hun kosten helemaal niet stijgen, eerder dalen. Er wordt gesuggereerd dat een deel van dit geld naar extra ambtenaren gaat bij gemeenten, sociale wijkteams en via aanneem-constructies naar kleine jeugdzorg bedrijfjes.

In Drenthe geven: Yorneo, Accare, Ambiq, Cosis en GGZ Drenthe, samen goed voor 55% van de kosten, hetzelfde aan: hun deel van de kosten en hun budget stijgen niet.

 Gezien de taakstelling die er toch al ligt binnen het sociaal domein, is dit voor Gemeentebelangen Hoogeveen een rede tot het stellen van de volgende vragen:

 1. Heeft het college kennisgenomen van dit artikel in het Dagblad van het Noorden?

 2. Herkent het college zich in wat er in dit artikel geschetst wordt?

3. Heeft het college van Hoogeveen onderzocht of dit voor de kosten van de jeugdzorg in Hoogeveen ook geldt?

4. Zo ja, wat zijn hiervan dan de bevindingen, om hoeveel stijging aan kosten gaat het in Hoogeveen?

5. Zo nee, is het college voornemens hier nog onderzoek naar te laten doen?

Wij horen graag uw reactie op bovenstaande vragen.

Met vriendelijke groet, 

Ina Prins-Vosmeijer
Raadslid Gemeentebelangen Hoogeveen

Verlichting crematorium Zevenberg in Fluitenberg

De wintertijd is ingegaan en de dagen worden korter.
Een crematieplechtigheid kan dus deels in het donker plaatsvinden.
Aangezien de wandelroute vanaf de parkeerplaats naar het yardenhuis niet voorzien is van een voetpad, maken voetgangers en automobilisten gebruik van dezelfde weg.
Nu blijkt echter dat de verlichting buiten niet werkt.
Dit leidt tot gevaarlijke situaties.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van het niet branden van de straatverlichting?

2. Vindt het college ook niet dat dit gevaarlijk is en dat de veiligheid van mensen die daar lopen in het geding is?

3. Deelt het college de mening dat hier iets op korte termijn aan gedaan moet worden?

4. Welke stappen is het college van plan te nemen om deze onveilige situatie te verhelpen?

5. Wanneer kunnen we deze stappen van het college verwachten?

 

Namens de fractie van Gemeentebelangen,
Hilma Hooijer-Everts.

Bijdrage debat Sociaal Domein

Voorzitter.

Voor ons ligt de verordening adviesraad sociaal domein.

Laat ik maar met de deur in huis vallen, de verordening is voor Gemeentebelangen duidelijk, begrijpelijk en kan wat ons betreft direct door naar besluiten. Wij zijn een voorstander van deze verordening om één adviesraad te maken voor de WMO en de Jeugdzorg gezien de vele raakvlakken. Dit zorgt voor een optimale medezeggenschap van inwoners en cliënten en een optimale beleidsadvisering aan de gemeente. Het zorgt er ook voor dat we voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen.

Zoals u weet is Gemeentebelangen een voorstander om cliënten en inwoners te betrekken bij vorming van beleid. Dit sluit mooi aan bij onze doelen binnen de Bestuurlijke Vernieuwing waar wij ons mede hard voor maken.

De cliëntenraad Sociale Zekerheid behoudt haar eigen positie, wij respecteren dit.  In de verordening staat uitgebreid beschreven hoe de nieuwe adviesraad wil gaan werken en wat zij daarvoor nodig zijn. Er komt een aanmerkelijke taakverzwaring voor de adviesraad zoals staat beschreven. Het gevolg is dat daarmee ook het jaarlijkse subsidiebedrag wordt verhoogd. Dit wordt gevonden binnen bestaande budgetten. (gezond&vitaal, blijven meedoen en talent ontwikkeling).

Gemeentebelangen is een voorstander om naar de inbreng en wensen van de WMO-raad te luisteren en zal zoals al aangegeven dan ook akkoord gaan met deze verordening.

Wij kunnen ons ook vinden in de beschrijving van het raadsbesluit. We lezen hierin,  dat de raad 2x per jaar zal worden bijgepraat door de adviesraad.

Gemeentebelangen heeft nog wel het verzoek aan het college om drie maanden na de start, een terugkoppeling te geven aan de raad,    over de samenwerking met en het werk van deze adviesraad   en over hoe dit onderling verloopt.

We willen graag de vinger aan de pols houden hierbij.

Tot zover voorzitter.

Ina Prins Raadslid GB

Afscheid Jaap Fidom als raadslid

Op 6 december zal Jaap Fidom zijn functie als raadslid voor Gemeentebelangen beëindigen. Jaap heeft na lang wikken en wegen besloten om deze stap te zetten. De reden is dat hij vanwege gezondheidsklachten deze functie niet meer optimaal kan vervullen.

Het bestuur en de fractie van Gemeentebelangen respecteren dit besluit. Fractievoorzitter Jacob van der Heide: “De functie van raadslid is niet eenvoudig en vraagt veel tijd en inspanning, waarbij een goede mentale en fysieke gesteldheid belangrijk is. Vanwege aanhoudende gezondheidsklachten is Jaap tot de conclusie gekomen, dat hij het werk als raadslid niet langer kan voortzetten. Wij hebben begrip voor dit besluit. Wij bedanken Jaap voor zijn inzet als raadslid en willen graag met Jaap in overleg om tot een andere invulling te komen om Gemeentebelangen te ondersteunen en te vertegenwoordigen”

Dit betekent ook dat Adrie Vos, nu nog opvolgend raadslid voor Gemeentebelangen, op 6 december zal worden geïnstalleerd als raadslid.

Jacob van der Heide

Fractievoorzitter Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

Gehandicapten Platform Hoogveen

Gemeente Belangen Hoogeveen heeft onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college.

In de nieuwsbrief van 14 november j.l. is een brief toegevoegd van het Gehandicapten Platform Hoogeveen waarin zij aangeven af te zien van hun deelname aan de HATI (Hoogeveense Agenda Toegankelijkheid en Inclusie).

In deze brief uit het Platform zijn ongenoegen over tal van zaken o.a.: het gebrek aan eenheid binnen de groep, eenzijdige inbreng, wijzigen van opzet en werkwijze, gemis aan verslaglegging, afspraken worden niet nagekomen, er wordt niet goed gebruik gemaakt van de Hoogeveensche Thermometer, onvrede over niet gebruiken van aangedragen verbeterpunten / adviezen, zich als deskundigen niet gehoord voelen, toegezegde aanpassingen worden niet gedaan, het missen van een vast aanspreekpunt binnen de gemeente.

  1. Heeft het college kennisgenomen van deze brief?
  2. Was het college zich bewust van de punten van onvrede die het Gehandicapten Platform in deze brief aangeeft?
  3. Herkent het college zich in de genoemde punten van ongenoegen?
  4. Hoe belangrijk vindt het college de deelname van het Gehandicapten Platform?
  5. Is het college voornemens in gesprek te gaan met het Gehandicapten Platform om te kijken of we toch gebruik kunnen blijven maken van hun expertise?
    1. Zo ja, op welke termijn zal dit gaan plaatsvinden?
    2. Zo niet, wat gaat het college dan ondernemen om toch hun expertise te kunnen benutten?

Te weinig plaats in Openbaar Vervoer

Hoogeveen: Dat het openbaar vervoer niet altijd voldoet met betrekking tot de reizigers was ook het geval op lijn 33, de buslijn Hoogeveen-Coevorden. In de morgen en avond spits rijden er bussen met volop capaciteit maar buiten de spits worden er kleinere bussen met max 8 personen ingezet.

Sinds het MBO dus ook 16-jarigen recht hebben op een OV kaart is het aantal reizigers (studenten) toegenomen. Er kwamen klachten overvolle busjes en dus geen plaatsen meer in de bus vooral door reizigers uit Elim en Nieuwlande. Dit is door Gemeente Belangen Hoogeveen aangekaart en de capaciteit is vervolgens door het OV buro bijgesteld.

Mochten er nog steeds of elders ook klachten zijn betreft openbaar vervoer in de gemeente Hoogeveen, dan wordt u verzocht dit door te geven via e-mailadres: gbhoogeveen@kpnmail.nl.

Kindergemeenteraad 2018

Net als voorgaande jaren was er ook dit jaar een Kindergemeenteraad georganiseerd.
Vijf scholen hadden zich hiervoor aangemeld.
De gemeenteraadsleden die zich hadden opgegeven als coach van een school zijn,voorafgaande aan de kinderraad, op de scholen geweest om aan de deelnemende klassen iets te vertellen over het functioneren van een gemeenteraad en daarnaast om te helpen bij het maken van het voorstel wat ze tijdens de kinderraad wilden gaan presenteren.

12 november was het dus zo ver.

Dit jaar was de opdracht om iets te bedenken voor in het nieuwe zwembad van Hoogeveen.

Om precies 19.00 uur opende burgemeester Loohuis de vergadering en nam met de kinderen de spelregels voor de vergadering door.
Vervolgens werden de vijf scholen, OBS de Goudvink, CBS de Morgenster, CBS de Sprong, OBS de Posthoorn en CBS de Krullevaar, aan het publiek voorgesteld.

Op de publiek tribune waren naast raadsleden ook nog de wethouders Gert Vos en Erwin Slomp als toeschouwers aanwezig.

De vijf scholen die zich hadden opgegeven presenteerden vol enthousiasme hun plannen.

Deze varieerden van wildwaterbanen tot een aquarium, bandenbad met versnellingen,  een tikspel met als je verliest water over je hoofd , palmbomen/tropische planten, glijbanen en o.a een waterdoolhof.

Voordat er kon worden gestemd om te bepalen welk plan er het beste scoorde, kwam de wethouder van sportzaken, Erwin Slomp, nog even aan het woord om te vertellen wat hij er van vond. Na de complimenten voor iedereen  kwam hij ook nog met de mededeling dat de school die zou gaan winnen, mee mocht gaan denken over de plannen die voor een nieuw zwembad in Hoogeveen op stapel staan.

Vervolgens gingen de verschillende fracties van de scholen in overleg om te bepalen welk plan de meeste punten zou gaan krijgen.

Om het hele proces van de telling van de stemmen natuurlijk eerlijk te laten verlopen koos burgemeester Loohuis van iedere school iemand uit die samen met hem de stemmen moest gaan tellen.
Na het tellen van de stemmen werd duidelijk dat OBS de Goudvink de meeste stemmen had gekregen.Naast een cheque van €500 mogen zij dus meedenken over de inrichting van het nieuwe zwembad voor Hoogeveen.

Hun project was getiteld;
Wildwaterbaan de ‘Collormission’.
De andere scholen kregen een cheque van €125,- mee om naar eigen inzicht te besteden voor hun school.Dit geldt uiteraard ook voor het gewonnen bedrag door winnaar de Goudvink.

Onze Hilma Hooyer-Everts was als raadslid de coach van de Goudvink en zij was uiteraard vereerd dat ze de winnende school heeft mogen begeleiden.
Tot zover een verslag van deze Kindergemeenteraad voor 2018. Volgend jaar komt er ongetwijfeld weer een nieuwe editie.

Alle plannen zijn terug te vinden in de agenda van de gemeenteraad op de internetsite van de gemeente Hoogeveen.

https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/vergadering/572332/Kindergemeenteraad%2012-11-2018