Recreatiegebied Schoonhoven
In de volksmond nog steeds Plan Schoonhoven genoemd maar onderhand is dit plan .... meer>>>
Industriegebied de Buitenvaart.
Direct gelegen aan de A37 en A28 een ideale locatie voor bedrijven ... meer>>
Natuurgebied de Oude Kene
Hier slingert ook het oude Drentse beekje het Oude Diep door dit natuurgebied... meer>>
Werkgelegenheid
Werk is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het percentage werkzoekenden binnen de gemeente onaanvaardbaar hoog. ...meer>>>
Veeteeltbedrijf
Gemeentebelangen Hoogeveen vindt de Agrarische sector in onze gemeente uiteraard ook van belang. ...meer>>>
Zwembad
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark ...meer>>>
Cultuur
In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. ...meer>>>
Verkeer en vervoer
Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. ...meer>>>
Welzijnsbeleid
Wij vinden dat de gemeente veel aandacht moet hebben voor het welzijn in buurten, wijken en dorpen meer>>>
Ouderenbeleid
De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan meer >>>
Openbare orde en veiligheid
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is.
Bentinckspark
Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden ...meer>>>
plattegrond gemeente
 • Agenda

  7-9-2017 Raadsvergadering 21-9 Raadsvergadering 5-10 Raadsvergadering 19-10 Raadsvergadering 9-11 Raadsvergadering 23-11 Raadsvergadering 7-12 Raadsvergadering 21-12 Raadsvergadering

 • Gemeentebelangen Hoogeveen en omstreken

  Inleiding

  Gemeente Belangen Hoogeveen e.o. is sinds 1978 als lokale politieke partij vertegenwoordigd in de gemeente Hoogeveen.

  Onze kandidaat-raadsleden zijn actief en staan midden in de samenleving. Zij laten zich leiden vanuit hun persoonlijke overtuiging. Gemeente Belangen Hoogeveen e.o. kenmerkt zich door rijk geschakeerde discussies die leiden tot een gefundeerd standpunt. Een afwijkende mening wordt door de meerderheid volledig gerespecteerd. Binnen de raadsfractie wordt geen fractiedwang toegepast.

  De visie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

  Gemeente Belangen Hoogeveen e.o. laat zich leiden door de kernbegrippen verantwoordelijkheid, solidariteit en gerechtigheid/eerlijkheid. Deze kernbegrippen bepalen nu en ook in de toekomst, met behoud van het streekeigene, de houding van Gemeente Belangen Hoogeveen e.o..

  Wij kunnen dus inhaken op zaken die actueel zijn zonder dat wij met landelijke politieke partijbelangen rekening hoeven te houden. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners hier zoveel mogelijk, met plezier, in een goede leefbare omgeving kunnen wonen, werken, sporten, en recreëren.

  Wij hebben als doelstelling om ons in te zetten voor alle inwoners van onze gemeente, ongeacht hun politieke of levensbeschouwelijke overtuiging, zowel individueel, als collectief.

  Gemeente Belangen Hoogeveen e.o. wil een degelijke en betrouwbare politieke beweging zijn, die nieuwe wegen inslaat waar altijd de vaste kernbegrippen aan ten grondslag liggen. Politiek is voor Gemeente Belangen Hoogeveen e.o. geen doel op zich, maar een manier om zaken in de samenleving binnen de gemeente Hoogeveen voor elkaar te krijgen.

  Belangrijke pijlers waar Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. zich op richt zijn ‘bestuurlijke vernieuwing´ en ´burgerparticipatie´.

  De bestuurlijke vernieuwing wordt ingegeven vanuit de intentie om daarmee de traditie ‘oppositie versus coalitie’ te doorbreken, er voor te zorgen dat er geen achterkamertjes politiek wordt bedreven en door openheid aan en betrokkenheid van burgers in beleids- en besluitvorming van de gemeente(raad)te verschaffen.

  De nadruk van burgerparticipatie ligt bij het betrekken (podium) van burgers bij de processen van beleidsontwikkeling, de toepassing van de participatieladder (adviseren, meedoen en meebeslissen); kennis zit niet alleen bij de gemeenteambtenaar of het gemeentebestuur.

   Gemeente Belangen Hoogeveen e.o.:

  •  is een lokale politieke partij die staat voor een nieuwe manier van politiek bedrijven;
  •  is onafhankelijk van de landelijke politiek en bepaalt zijn eigen koers;
  •  wil er zijn voor de inwoners van Hoogeveen en de omliggende dorpen;
  •  vindt het behoud van het streekeigene en een leefbare omgeving erg belangrijk;
  •  wil sociaal beleid dat ouderen beschermt;
  •  streeft naar openheid en eerlijkheid in de politiek;
  •  zoekt verbinding met de inwoners van de gemeente;
  •  wil bewoners meer betrekken en invloed geven op de politiek;
  •  wil overbodige regels afschaffen;
  •  wil meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid voor de burgers;
  •  komt op voor een zuinige overheid. Ons principe is dat we niet meer uitgeven, dan er binnenkomt.

  Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. is een plaatselijke politieke partij in de gemeente Hoogeveen. Een ieder in zijn eigen waarde laten daar gaan we voor. We hechten zeer veel waarde aan de inbreng van onze inwoners. Aangedragen opmerkingen nemen we mee naar onze fractie vergaderingen. Onze fractie leden in de gemeenteraad kunnen zo een juiste afweging maken over bepaalde beleidsvoornemens en daar dus hun voordeel mee doen. Met als leidraad uiteraard ons verkiezingsprogramma. Natuurlijk moet er wel beleid gemaakt worden. Ervaring van mensen en een nuchtere kijk op zaken helpen ons vaak een juist standpunt in te nemen. Misschien hebben we uw interesse gewekt en is het interessant om Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. te volgen en ons Verkiezingsprogramma eens te lezen.

   

  (c) Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. - Design & beheer: Teowin Webdesign en Totaalreclame