Zienswijze rekenkamercommissie

Voorzitter:

Gemeentebelangen Hoogeveen staat voor:

– De vinger goed aan de pols houden bij de uitvoering van beleid;

– De tering naar de nering zetten, dus ook financieel geen onverantwoorde risico’s;

– Transparant bestuur, dus helder en uitlegbaar in gemaakte keuzes;

– Een solide en behouden financieel beleid;

Woorden van gelijke strekking die we ook terugvinden in het collegeprogramma.

Wat is dan de toegevoegde waarde van het rekenkamercommissierapport?

– In de eerste plaats verschaft het overzicht op het proces rondom vastgoedtransactie en geeft aan waar de risico’s liggen binnen dit proces.

– Ten tweede geeft het rapport antwoord op de vragen die vooraf zijn gesteld en geeft ook verklaring en zicht op de afwijking daar waar de vragen niet positief konden worden beantwoord.

– Ten derde geeft het rapport een prognose wat er kan gebeuren bij ongewijzigd beleid door de het benoemen van de volgende belangrijke bevindingen:

  • de vastgestelde aanwezigheid van integriteitsrisico’s;
  •  de werkprocessen en dossiervorming onvoldoende geborgd;
  • het ontbreken van systematische evaluaties;
  • publieke en private belangen zijn met elkaar verweven

Aanpassing van beleid moet dan ook wat gemeentebelangen betreft leiden tot een aanpassing van de processen waarbij meer en nadrukkelijker dan voorheen gewaarborgd wordt dat vastgoedtransacties zeer zorgvuldig worden voorbereid en afgewikkeld, met versterkte aandacht voor risico’s op het gebied van integriteit.

Hoe interpreteren wij de conclusies uit het rapport ?

Er worden voldoende punten genoemd dat bij aan- en verkoop van vastgoed in het algemeen inhoudelijk op een vakkundige wijze gewerkt wordt en dat de informatie aan de raad juist, volledig en tijdig is. Maar de conclusies en aanbevelingen geven aan dat het beter kan, nee moet!

Het past in het beeld dat onze gemeente nog meer dient te streven naar maximale transparantie en het voorkomen van financiële risico’s als lerende organisatie. Wij hebben het vertrouwen dat de conclusies en aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen, zoals ook in de brief van het college aan de raad is toegezegd. Wij stemmen daarmee in. Wij zien dan ook het plan van aanpak met vertrouwen tegemoet en bedanken nogmaals de rekenkamercommissie voor de uitvoering van het onderzoek om op deze wijze een bijdrage te leveren aan het beter en transparanter besturen van onze gemeente. Om wat richting te geven aan het plan van aanpak hierbij alvast wat mogelijke onderwerpen, ook om onze rol als gemeenteraad waar te kunnen maken!!

– het creëren van overzicht op de omvangrijke portefeuille;

– de relatie tussen beleidsdoel en de object in eigendom of huur;

– duidelijkheid over kosten van onderhoud;

– duidelijkheid over de inkomsten uit verhuur;

– de kosten van onderhoud;

– leegstandoverzicht;

– een meerjarig afstoot/bouw programma op basis van de beleidskeuzes uit de programma’s;

– periodieke waardering van de totale portefeuille;

– paragraaf m.b.t. beheersmaatregelen op integriteitsrisico’s, of de zweem daarvan;

– elke transactie transparant en herleidbaar met argumenten;

– bij elke transactie, verklaar afwijkingen van de verkoopresultaten t.o.v. de taxatiewaarde.

error: Sorry..