Antwoorden op situatie trainingsvelden

Geachte heer, mevrouw,
Op 22 februari hebben de fracties van Gemeentebelangen en de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de situatie van de trainingsvelden van
voetbalverenigingen in de buitendorpen. De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:
1. Deelt het college de mening dat voetbalverenigingen in de buitendorpen terecht aandacht vragen voor de gesteldheid van de
trainingsvelden?
Nee. Alle natuurgrassportvelden, zowel binnen als buiten de gemeente Hoogeveen, hebben ieder jaar in de winterperiode te maken met beïnvloeding van het weer. Met uitzondering van extreme weersomstandigheden zijn de trainingsvelden in goede staat en prima bespeelbaar.

2. Deelt het college de mening dat deze situatie in schril contrast staat met de situatie zoals de verenigingen in Hoogeveen ervaren?
Nee wij delen deze mening niet. Wij begrijpen wel dat de verenigingen in de buitendorpen ook optimale mogelijkheden willen hebben zoals een kunstgrasveld. Echter, de verenigingen beschikken allemaal over voldoende wedstrijd- en trainingsvelden die qua capaciteit, behoefte en kwaliteit voldoen aan eisen die gesteld worden door sportbonden en wat in ons beleid als uitgangspunt hanteren.

3. Hoogeveen is sportgemeente van het jaar 2015. Deelt het college de mening dat de situatie zoals beschreven in de buitendorpen afbreuk
doet aan deze titel?
Nee wij delen deze mening niet.

4. Welke acties heeft het college tot nu toe genomen om de situatie te verbeteren?
De speelvelden en in het bijzonder de trainingsvelden worden intensief onderhouden om de bespeelbaarheid ook in deze winterse
periode zo goed mogelijk te houden. Het uitgangspunt hierbij is een veilig en verantwoord gebruik en het continueren van de
wedstijdsport.

5. Zijn er alternatieven voor verenigingen om wel te kunnen trainen?
Ja. Alle buitensportverenigingen, in het bijzonder de verenigingen zonder kunstgrasvelden, wordt de mogelijkheid geboden om te trainen op de diverse kunstgrasvelden in de gemeente Hoogeveen. De verenigingen maken hier ook gebruik van. We hebben voor de winterperiode ook een protocol waarin geregeld is dat iedere vereniging gebruik kan maken van kunstgrasvelden bij slecht weer.

6. Is het college bereid om met de verenigingen in gesprek te gaan om de wensen en mogelijkheden voor de korte termijn en de lange
termijn in beeld te brengen?
Ja. Wanneer verenigingen behoefte hebben om hierover te praten dan is het college bereid om met de verenigingen in gesprek te gaan.

7. Ziet het college vooruitlopend op het overleg met de verenigingen en de verdere verkenning van de situatie mogelijkheden om op de korte
termijn de staat van de trainingsvelden te verbeteren, zodanig dat de leden van de verenigingen normaal kunnen trainen?
Zoals bij punt 4 is vermeld wordt er intensief onderhoud gepleegd om de bespeelbaarheid van de velden op orde te houden. Echter, door de
weeromstandigheden in de winter is er geen garantie te geven dat natuurgrasvelden te allen tijde normaal gebruikt kunnen worden.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee op dit moment voldoende hebben
geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

error: Sorry..