Brief raad beantwoording schriftelijke vragen GB dd 08-08-2017

Geachte leden van de raad.
Rond 1 augustus verscheen er in het Dagblad van het Noorden berichtgeving over een vermeende angstcultuur bij Area NV en de rol van de directeur daarin. Naar aanleiding van deze berichtgeving stelde de fractie van Gemeentebelangen een aantal schriftelijke vragen. Onderstaand doen wij u daarvan de beantwoording toekomen.

Gemeentebelangen Hoogeveen heeft de volgende vragen:
1. Was het college op de hoogte van de genoemde angstcultuur.
Nee

2. In hoeverre waren de genoemde feiten, in het artikel, bekend bij de raad van Commissarissen en het College.
In hoeverre deze bij de raad van commissarissen bekend waren weten wij niet. Het college kende deze feiten niet.

3. Hoe communiceert Area met de commissarissen en het college.
De communicatie tussen commissarissen en directie is geregeld in artikel 26 van de statuten van Area. De communicatie tussen Area en het college verloopt via de algemene vergadering
van aandeelhouders, waarin wethouder Vos namens het college zitting heeft.

4. Klopt het, dat vertrekkende managers een ontslagvergoeding, in welke vorm dan ook, krijgen of kregen.
Zie beantwoording vraag 5.

5. Zo ja, hoeveel vertrokken managers is sprake van. En om welke bedragen gaat het in de afgelopen jaren.
Deze informatie is afkomstig van de RvC van Area. Hierbij een overzicht van de ontslagen en eventueel toegekende uitkeringen in verband met de fraude in Hoogeveen en MT-leden over de periode van 1 januari 2006 tot heden.

Jaar Functie Reden vertrek Vergoeding
2009 10 medewerkers Fraude Hoogeveen 550.000
2010 Stafmedewerker Kennis en Regie Eigen verzoek Geen vergoeding
2010 Controller Disfunctioneren 12.000
2016 Projectleider HR Einde tijdelijk contract Geen vergoeding
2016 Contractmanager Disfunctioneren 76.000
2017 Manager bedrijfsvoering Eigen verzoek Geen vergoeding

Toelichting
In verband met de fraude in Hoogeveen is overeenkomstig een rechterlijke uitspraak een bedrag van € 550.000 aan ontslaguitkeringen betaald. Dit bedrag is in de rekening van 2009
verantwoord en door de AvA goedgekeurd. Hierbij kan ik opmerken dat de manager uitvoering, waarmee eveneens het dienstverband is beëindigd als gevolg van de fraude, geen
uitkering heeft ontvangen. De gemeente Hoogeveen beschikt vanaf het moment van ontslag over de betreffende – niet geanonimiseerde – gegevens

In 2010 zijn de dienstverbanden van de stafmedewerker Kennis en Regie en de controller beëindigd. De stafmedewerker heeft te kennen gegeven terug te willen keren naar het
onderwijs en heeft geen ontslaguitkering ontvangen. Het dienstverband met de controller is beëindigd in verband met disfunctioneren. Deze functionaris heeft een uitkering ontvangen
van euro 12.000 overeenkomstig de toen geldende kantonrechtersformule.

Voorts zijn in 2016 de dienstverbanden van de projectleider HR en de contractmanager ontbonden. Het dienstverband van de projectleider HR is beëindigd in verband met het
aflopen van het tijdelijke contract en daarbij is geen vergoeding uitgekeerd. De arbeidsovereenkomst met de contractmanager is voortijdig beëindigd in verband met disfunctioneren. Deze functionaris heeft de wettelijke maximale transitievergoeding ontvangen van euro 76.000.

In 2017 is op eigen verzoek het dienstverband met de manager bedrijfsvoering beëindigd. De functionaris heeft ervoor gekozen een eigen bedrijf te starten en heeft geen ontslaguitkering
ontvangen.

6. Wat zijn de gevolgen voor de winstuitkeringen voor de gemeenten.
Voor zover er geen vergoeding is verstrekt had dit geen gevolg voor de winstuitkering. Voor zover er wel vergoedingen zijn verstrekt kwam dit ten laste van het resultaat van Area. Een
gedeelte van het resultaat is, conform het geldende dividendbeleid, als winstuitkering bestemd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Het college van B&W
T.N. Kramer K.B. Loohuis
Gemeentesecretaris Burgemeester

error: Sorry..