75 jaar bevrijding

Schriftelijke vragen aan het college:
5 mei 2019.

Onderwerp: 75 Jaar bevrijding

Volgend jaar, in 2020, vieren we met elkaar dat ons land na vijf jaar bezetting werd bevrijd.
Goed om hier na 75 jaar nog eens extra bij stil te staan.

Vanuit het rijk worden er allerlei activiteiten op poten gezet en ook aan gemeenten wordt gevraagd om mee te werken aan een nationaal programma.
Ook de provincie Drenthe stelt extra gelden ter beschikking om 75 jaar bevrijding te vieren.

Gemeentebelangen gaat er vanuit dat het college op de hoogte is van de plannen voor zo’n nationaal en provinciaal programma.
https://www.4en5mei.nl/75-jaar-vrijheid/aanmelden

https://www.provincie.drenthe.nl/@131944/extra-geld-75-jaar/

Onze fractie heeft naar aanleiding van het bovenstaande een aantal vragen voor het college:

Vraag 1:
Gaat onze gemeente, net als andere gemeenten inmiddels al hebben gedaan, zich ook aanmelden om deel te nemen aan het nationaal programma?
Zo ja, op welke termijn?
Zo nee, waarom niet?

Vraag 2:
Omdat ook het provinciebestuur extra gelden ter beschikking stelt om 75 jaar bevrijding te vieren, vragen wij aan het college of de gemeente Hoogeveen hierover contact heeft gehad met de provincie Drenthe?
Zo ja, wat is hiervan de status?
Zo nee, waarom niet?

Vraag 3:
Is het college van plan om n.a.v. genoemde festiviteiten actief verenigingen en andere instanties, die binnen onze gemeente normaliter dit soort activiteiten op de agenda hebben staan, op te roepen om met plannen te komen en hier als Hoogeveense samenleving aandacht aan te besteden? Is het college tevens van plan om ze te wijzen op de financiële mogelijkheden die er zijn om plannen te verwezenlijken voor dit mooie doel?
Te denken valt aan informatie die we als gemeente zouden kunnen delen op onze wekelijkse pagina in de Hoogeveensche courant of direct d.m.v. een brief aan organisaties en bv. scholen.

We gaan er in ieder geval vanuit dat in Hoogeveen zo’n belangrijk moment uit onze geschiedenis niet onopgemerkt blijft.

Raadslid Jan Giethoorn.
(Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.).

error: Sorry..