Algemene beschouwing op de MJB van Gemeentebelangen

26-11-2020

Deze begroting is geen voorstel van een coalitiecollege op zoek naar een meerderheid, maar een financiële uitwerking van een akkoord met ons als raad.
Maar…het woord akkoord, raadsakkoord, heeft nogal voor verwarring gezorgd. Gistermorgen werd er in het DVHN zelfs nog naar verwezen. Misschien is het woord niet goed gekozen en hadden we moeten kiezen voor een conceptbegroting. Er is echter door de gehele raad,na een lange zomer van gezamenlijk overleg, wel degelijk een akkoord gesloten om te komen tot een sluitende Meerjarenbegroting: Welke deuren gesloten moeten worden en welke open moeten blijven, dat is waar het vandaag om draait.

Want, in het rapport ‘De schone lei’ kwam duidelijk naar voren dat we boven onze stand leven. Dat er hoge voorzieningen zijn en lage inkomsten. Dus moeten we de voorzieningen naar beneden brengen en/of de inkomsten verhogen. Je vraagt je dan af:
Wat is wettelijk en wat is niet wettelijk en zou je dus kunnen schrappen?
Wat voor gemeente willen we zijn? Of beter:
Wat voor gemeente kunnen we zijn, gezien de financiële situatie?

Wanneer je de inkomsten wilt verhogen dan ontkom je niet aan een OZB-verhoging. Voor Gemeentebelangen voelt het alsof we met de rug tegen de muur staan; maar we willen ook niet dat voorzieningen zoals bijvoorbeeld het zwembad en de bibliotheek verdwijnen. Met de  voorgestelde percentages voor de komende vier jaar zijn we niet erg gelukkig. We zien liever een nivellering waarbij we het eerste jaar  op een percentage van (bijvoorbeeld) 30% komen, wat het jaar daarop gelijk blijft en dat we het derde jaar minimaal 5% naar beneden kunnen en dat dat het 4e jaar zo blijft. Op dit punt zullen we met een motie komen.
Wanneer er nog ruimte is hopen we met bijsturingen de OZB nog naar beneden te kunnen krijgen.

Een andere bron van inkomsten is de grondverkoop. Hier moet meer en actiever promotie voor gemaakt worden.
Duidelijk aangeven welke gronden beschikbaar zijn.
Zelf mensen en bedrijven benaderen.
Borden plaatsen bij het Riegmeer; om maar een paar voorbeelden te noemen.
Daarnaast is er de grond die bestemd was voor de ijsbaan/zwembad.De Terp kan verkocht worden en verder kunnen hier woningen gebouwd worden. Een nieuwe wijk zou hier zelfs kunnen verrijzen; er is immers vraag genoeg naar (sociale) woningbouw.
Dat geldt ook voor de dorpen, waar sommige jongelui al jaren  wachten op een betaalbare woning.
Daarnaast hopen wij ook dat er maatwerk komt voor mantelzorgwoningen. Dit heeft niet alleen het voordeel dat iemand niet naar een verzorgingstehuis hoeft maar zorgt ook voor doorstroming op de woningmarkt.

Naast het verhogen van de inkomsten moet er ook bezuinigd worden. Dat geeft weerstand, veel  weerstand. Vele instellingen, bedrijven en organisaties wisten ons te vinden. Iedereen wil laten zien hoe belangrijk hun werk is voor de inwoners. De meesten zagen  echter ook wel dat het anders moet. Als fractie zit je soms in een spagaat. Het verstand zegt je dat er bezuinigd moet worden omdat het bijvoorbeeld geen wettelijke taak van de gemeente is, maar het gevoel zegt soms iets anders. Daarom zijn en komen er ook verschillende moties en amendementen.

Scala is één van de organisaties die van zich heeft laten horen. Natuurlijk zou het een enorm gemis zijn wanneer Scala er niet meer zou zijn. Ook voor de andere culturele instellingen. Daarom vinden we als Gemeentebelangen dat hier ook een taak ligt voor degehele culturele sector. In de 2e ronde willen we hier graag met de andere partijen mee in gesprek.

In een tijd van geldgebrek word je gedwongen om creatief te zijn. Wat moet echt, wat hoeft niet en wat kan anders!?
Het centrummanagement heeft ons verrast met hun plannen voor het centrum van Hoogeveen. Met minder middelen denken ze het toch voor elkaar te krijgen om het centrum van Hoogeveen op de kaart ze zetten. Een levendig centrum voor jong en oud waar zowel de Hoogeveners, als toeristen, graag komen.  De gelden voor Marketing mogen wat hen betreft dan ook niet geheel verdwijnen. Gemeentebelangen is het hiermee eens en zal met een motie komen.

Een andere motie, die al op papier staat, en die ook alles met ons centrum te maken heeft is die van het behoud van de Bewaakte fietsenstalling. Naast de service die de fietsenstalling biedt voor onze inwoners en gasten, geeft het ook veel voldoening bij de medewerkers van Stark, die de stalling bewaken. Vanmiddag hebben de medewerkers in de Burgerzaal de vele handtekeningen overhandigd aan burgemeester Loohuis.

Als Gemeentebelangen zijn we verheugd met de voortvarende start die het nieuw college heeft gemaakt. Na de installatie op 8 oktober hebben ze al heel wat werk verzet. Maar….ze zijn er  nog niet. Er is, ook voor het college, nog veel te doen. Wij willen ze graag wat meegeven voor de komende tijd.

Onderwijshuisvesting:
Neem als gemeente de regie (weer) in handen maar ga daarbij wel met de besturen om tafel om met ze in gesprek te gaan en te blijven. Geef ze weer het vertrouwen wat er net weer leek te zijn. Leg ze uit wat er wel en niet mogelijk is in deze lastige financiële periode zodat ze duidelijkheid krijgen.
Area:
Voor Gemeentebelangen is Area vanaf de start een niet gewenste ontwikkeling geweest. We vragen het college om weer met de partners in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen voor de hoge kosten voor de inwoners.
Energietransitie:
Omdat we als Hoogeveen tot de koplopers behoren, voor wat betreft  het halen van de doelstellingen, zou het dus wel een tandje minder kunnen.
We vinden het echter WEL een belangrijk onderwerp en daarom vragen we het college om bij nieuwe projecten, daar waar financieel kan, toch de duurzaamheid mee te nemen.
Hockeyvelden:
Het lijkt misschien zo’n klein onderdeel tussen al deze grote organisaties maar laten we  niet vergeten dat hen al jarenlang nieuwe velden beloofd zijn. Ook daar moet oog voor zijn.
Zet het op de investeringsagenda.
Dat brengt ons ook bij het hoofdpijndossier Bentinckspark. Gemeentebelangen vindt dat er duidelijk moet worden gekeken naar  het afbouwen van dit park in een sobere vorm.

Investeringen:
Zoals we er nu voorstaan denk  je niet als eerste aan investeren; toch zal er, met  het oog op de toekomst, geld moeten blijven om mee te kunnen investeren. Denk aan de vervangingsinvesteringen,  ook wordt er nog extra geld vrijgemaakt om 60 miljoen te kunnen investeren. Wat Gemeentebelangen betreft is dit bedrag veel te hoog. We vragen ons daarbij ook af in welke mate wij moeten investeren ten opzichte van de OZB-verhoging. Pas op de plaats lijkt ons voor de meeste  onderwerpen logisch. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er gestreefd wordt om de financiële boekhouding (in 2024) weer op orde te krijgen als het gaat om bijvoorbeeld solvabiliteit en weerstandsvermogen.  Hiervoor willen we met een motie komen.

Waar denken we het geld vandaan te halen wat nodig is voor de moties en amendementen:

(1.)Bij het sociaal domein: de WMO en de jeugdzorg;
Dat klinkt niet erg logisch, want de jeugd heeft immers de toekomst.
Er leiden echter vele wegen naar Rome. Dat moet ook, maar wellicht kunnen we enkele wegen afsluiten omdat ze onnodig, overbodig of te duur zijn.
Als raad hebben we het gehad over de paradigmashift, met andere woorden, iets  helemaal anders aanpakken.
Dus misschien niet meer ‘Better save than sorry’.
Dus misschien niet meer alles aanbieden wat er maar op de markt is.
Nee, je moet je afvragen wat de daadwerkelijke hulpvraag is. Wat heeft deze persoon nodig?
Soms is dat helemaal  niet zoveel, ook al hebben ze er recht op….
Helaas zien we in de WMO wel mensen die hun betaalde huishoudelijke kracht ontslaan, omdat ze recht hebben op huishoudelijke hulp vanuit de WMO voor 5 euro per morgen.
Wie wil dat nu niet, maar het is op die manier wel dweilen met de kraan open.
Het rijk bepaalt de regels en geven ons daar te weinig geld voor.
Toch moeten en kunnen we als gemeente zelf wat doen.
Met Jeugdzorgwoordvoerders vanuit alle fracties zijn we hier op 12 oktober mee begonnen. We zijn in gesprek  gegaan met de mensen uit het veld. Dit krijgt in december zijn vervolg; wat uiteindelijk moet leiden naar goede zorg voor een betaalbare prijs.Ten aanzien van de bezuinigingen willen we graag in de tweede ronde met de andere fracties in gesprek.

 (2.) Bij de SWO:
Er is al een taakstelling voor de SWO om te bezuinigen maar wat ons betreft is dat nog  niet genoeg. Wanneer je kijkt hoeveel de inwoners moeten inleveren dan kun je als organisatie niet achter blijven.
Dit is wat ons betreft ook iets voor de volgende ronde.

Afsluiting:
Hoewel deze begroting in grote lijnen, met elkaar, tot stand gekomen is, heeft iedere partij toch zijn eigen inbreng, wensen etc. Dat moet en dat mag ook. Hoewel er weleens gezegd wordt dat je niet achterom moet kijken, moet je dat soms wel doen. Al is het maar om van je fouten te leren.
Maar…een wijs man zei ooit eens ’ Waar het verleden je heeft gebracht, staat vast. Hoe je verder reist bepaal je zelf. ‘ Ik hoop, namens Gemeentebelangen, dat we dat als raad, college, ambtenaren en inwoners gezamenlijk gaan doen.

 

error: Sorry..