Antwoorden Reglement van Orde

Geachte heer/mevrouw,

Op 29 oktober 2009 heeft de fractie Gemeentebelangen schriftelijke vragen ingediend over VROM-regelgeving. Het verzoek was deze mondeling te beantwoorden tijdens de raadsavond van 12 november 2009. Het presidium heeft 12 november 2009 besloten de raadsavond alleen te willen gebruiken voor behandeling van de programmabegroting 2010-2013, vandaar dat wij de vragen schriftelijk beantwoorden.

De fractie Gemeentebelangen stelde de vragen in het licht van het volgende:
“Zeer recent bereikte ons informatie over VROM- regelgeving.
De projectgroep “ontwikkeling kwaliteitscriteria” in – concept – heeft de kwaliteitscriteria voor de VROM-regelgeving, waaraan de gemeenten in december 2010 moeten voldoen beschreven.
In deel A van het rapport bij tabel 1 “ kritieke massa generieke deskundigheden“  staat aangegeven hoeveel fte’s de gemeente moet hebben om aan de kritieke massa te voldoen.”

De vragen luidden als volgt en de antwoorden zijn toegevoegd:

1. Voldoet onze gemeente nu al aan de kritieke massa?
Nee, de gemeente voldoet niet aan de kritieke massa zoals verwoord in de conceptkwaliteitseisen. De meeste 100.000 + gemeenten kunnen er zelfs niet aan voldoen. Er is derhalve grote kritiek op de eisen vanuit de VGS en vanuit VNG. De eisen zijn zo hoog gesteld dat het nagenoeg onuitvoerbaar wordt.

2. Zo, nee hoeveel fte’s moeten er dan bijkomen?
Omdat de eisen nog niet zijn vastgesteld is dat niet te zeggen. Van belang is de harde eis mbt opleidingsniveau versus ervaring. Ambtelijk wordt op dit moment in kaart gebracht wat de consequenties zijn voor het huidige opleidings/kwaliteitsniveau.

 

3. Wat voor invloed heeft dit op de begroting 2010?
Geen invloed voor 2010. Als er overeenstemming komt over de kwaliteitseisen zullen de gemeenten daar op 1 januari 2011 aan moeten voldoen. Voor de kwaliteitseisen van de taken in de RUD geldt een startdatum van 1 januari 2012.

4. Indien de gemeente gebruik gaat maken van de regionale uitvoeringsdiensten, hoeveel leges gaat dit onze gemeente kosten?
Vanuit de leges worden de kosten van vergunningverlening en toezicht gedekt. De leges blijven uitbetaald worden aan de betrokken gemeente. Als de provincie het bevoegd gezag is waar een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd dan komt het legesdeel van de gemeente via de provincie bij de betrokken gemeente terecht. De manier waarop er met de leges zal worden omgegaan is momenteel onderdeel van de landelijke uitvoering van de omgevingsvergunning en één van de redenen waarom de invoering van de omgevingsvergunning is uitgesteld naar midden 2010.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de te vormen RUD een uitvoeringsorganisatie gaat worden. Het vergunningverleningproces blijft gestoeld op het bestaande bevoegde gezag (provincie of gemeente). Met andere woorden; de RUD gaat als organisatie geen vergunningen verlenen, dat blijft een taak van het bevoegd gezag. Ten aanzien van de financiering van de RUD (eenmalige en strcuturele kosten) is op dit moment nog niets concreets bekend.
Binnenkort zullen aan de raden van de gemeenten in Drenthe en Provinciale Staten schriftelijke informatie worden aangeboden inzake het proces van de vorming van de RUD.

Wij gaan er van uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

 

Henk de Vries   Helmer Koetje,
Secretaris   Burgemeester

error: Sorry..