Van de voorzitter………

Voor U ligt het 2é infobulletin van 2009.
Wij hopen U met een aantal mededelingen weer op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van Gemeentebelangen.

Inmiddels hebben wij weer de jaarlijkse leden vergadering achter de rug. Jammer dat er niet meer leden op deze vergadering aanwezig waren.
Voor ons als bestuur en fractie is het natuurlijk toch wel een goed gevoel als de leden belangstelling tonen, maar wij weten van andere verenigingen dat dit overal zo is.
Als er problemen zijn dan zit de zaal vol, dus zeggen wij “gelukkig zat bij ons de zaal niet vol”.
De samen werking tussen bestuur en fractie verloopt uitstekend. Jammer genoeg is begin dit jaar, na een zware operatie, ons bestuurslid L. Vaartjes voor lange tijd uitgevallen.
Hij is gelukkig weer aan de beterende hand en wij hopen dat hij in de toekomst weer bij ons aan tafel zit om zijn goede ideeën weer met ons te delen.

Elke vrijdag morgen om ongeveer 10 voor twaalf is er op Radio Drenthe een programma dat heet, “Heer Koetje weet het beter”. Dat is een satires programma.

Ik hoop dat de gemeenteraad een goede beslissing heeft genomen om ook een Heer Koetje aan te nemen want iemand die de teugels strak in handen neemt is wel nodig.
Dat bleek wel uit het persbericht waar in onze nieuwe Burgemeester wordt bekend gemaakt.
Om er een telefoonnummer onder te zetten van een afgevallen kandidaat, is een teken dat er mensen bij de Gemeente Hoogeveen werken, die er echt achter staan dat er overal reclame
gemaakt word voor Hoogeveen met de Hoofd letter H (hopeloos)

Ook het verhaal over Nieuwlande verdient geen schoonheidsprijs evenals Tiendeveen.
Onze raadsleden zullen hier zeker vragen over stellen.
Ook het verwijderen van asfalt gaat gewoon door.
Er is besloten door B&W en de ambtenaren dat dit gaat gebeuren.
En dan is er ook niemand die hier iets aan kan veranderen, maar ja dat is Hoogeveen met een Hoofdletter H (help)
Landelijk meer asfalt maar niet in Hoogeveen.

Op dit moment zijn de politieke partijen weer bezig met hun verkiezings programma voor 2010.
U leest in het verslag van de fractievoorzitter dat er plannen zijn bij meer partijen om
te proberen in de raad te komen.
Ik weet niet of dit goed is voor Hoogeveen, want allemaal van die verschillende partijen geven ook verschillende meningen en dan bereik je nog niets.
Maar wij zien wel wat het wordt, we leven en wonen in de Gemeente Hoogeveen met een Hoofdletter H (hulpeloos)

Ik hoop dat iedereen onze nieuwe website bekeken heeft.
Het is een groot succes want wij hebben heel veel bezoekers.
Wij als bestuur zijn dan ook heel tevreden tot nu toe over dit jaar, ook over de vele tevreden reacties die wij tot nu toe mochten ontvangen.

Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. met een Hoofdletter H (heel goed)

M.V.G.
Uw Voorzitter van het bestuur.
Jaap Blok

Elim 15 mei 2009.

Geachte Leden en belangstellenden,

Als raadsleden, steunfractieleden en ook het bestuur, hebben wij allen weer een drukke periode achter ons liggen.
De behandeling van de voorjaarsnota bijvoorbeeld, maar ook een aantal grote (aanbesteding- trajecten) zoals Hoofdstraat Noord, Carstenstraat, revitalisering De Wieken 2e fase, stationsgebied enz. enz.

Daarnaast heeft onze fractie aan het college een aantal malen schriftelijke vragen gesteld over onder andere, de slinger in de Riegshoogtendijk, de onvrede bij bewoners aan de Carstenstraat over parkeren, de situatie m.b.t. versmallen Mr. Cramerweg en vragen naar aanleiding van brieven van het ministerie van VROM betreffende risico van bezwijken van gevels aan flatgebouwen.

Uiteraard lopen er daarnaast nog een aantal zaken die onze aandacht vragen wat betreft het onderzoek, verkopen industriegronden, de heropende discussie over het al dan niet sluiten van vliegveld Hoogeveen, waarvoor onze fractie een nieuwe werkgroep heeft samengesteld.

Ook individuele vragen van inwoners houden ons bezig, en in een aantal gevallen zijn wij met de bemiddeling van onze fractie, knelpunten en vragen van inwoners kunnen helpen oplossen of beantwoorden.

Als raadslid heb ik mij de afgelopen weken ook op verzoek van een tweetal inwoners van Elim nuttig kunnen maken betreffende herbouw van een twee-onder-een- kap woning nadat die woningen enige maanden geleden waren afgebrand.
Als raadslid kom je dan in de praktijk zaken tegen die heel weerbarstig zijn en waarbij je dan merkt dat er toch nog steeds een wereld is te verbeteren als het gaat om bouwaanvragen, vergunning verlening en welstandzaken ( welstandcommissie )
De bewoners hebben inmiddels ( na 4 maanden ) groen ligt om te gaan bouwen.

Wel heb ik lering kunnen trekken uit de stroperigheid van behandelen van bouwaanvragen, ook herbouw na calamiteit en het hele circus rond de welstand.
Daardoor ben ik wel overtuigd geraakt van de onzin van een welstandscommissie (overbodig).

Er wachten ons nog drukke maanden, zoals de behandeling van de begroting 2010/2013.
De discussie over het vliegveld, nog voor de zomervakantie, wellicht de uitkomsten, (onderzoeksrapport grondzaken ), de wonderbaarlijke kostenstijgingen betreffende het M.F.C. Nieuwlande en de rapportage begraafplaatsen beleid.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen,

Vriendelijke groet, Be Okken.

Even het laatste nieuws van de bestuurssecretaris van Gemeentebelangen……….

Ook onze voorzitter, geeft het al aan in zijn bijdrage, Hoogeveen met een hoofdletter H.
Waar deze H nu precies voor staat weet ik ook nog niet want er gaat nog van alles mis in Hoogeveen.
Onlangs nog met het bekend maken van onze nieuwe burgemeester Dhr. Koetje.
Wordt het telefoonnummer naar de pers door gegeven van de persoon die op de tweede plaats stond. Blunder ja een heel grote blunder.
Ik weet niet of het nu aan de crisis ligt, maar de projecten die in de dorpen stonden gepland worden allemaal vooruit geschoven of van de kaart geveegd.
Wij als bestuur Gemeentebelangen zijn hier echt niet gelukkig mee en zullen dan ook alles in het werk stellen om deze projecten toch nog tot uitvoer te laten komen.
Maar zolang bepaalde partijen samenspannen, blijft het moeilijk.
Meestal hebben deze partijen niet zo’n hoge pet op van de gewone burger, al doen zij anders voorkomen.
Dus beste lezers, bent u nog geen lid, wordt snel lid van Gemeentebelangen Hoogeveen.
Dit kunt u doen door onze website te bezoeken en u daar aan te melden als nieuw lid. www.gemeentebelangenhoogeveen.nl
Dit voor slechts € 10, – per jaar.
Natuurlijk moeten wij ook wel eens water bij de wijn doen om tot een goede oplossing te komen.
Maar wij vinden het van de gekke dat zomaar dingen worden veranderd of geen doorgang vinden zonder dat belanghebbenden/ vrijwilligers op de hoogte worden gebracht.
Wij hebben begin 2009 onze nieuwe website gelanceerd.
Al ruim 7000 bezoekers hebben onze site weten te vinden.
Wij kunnen dan ook zeker spreken van een groot succes, doordat de website in een nieuw jasje is gestoken.
Maar ook het beleid, dat wij binnen onze partij voeren, zorgt voor resultaten.
U hebt het allen kunnen lezen in de pers.
Ook kunt u veel informatie vinden op onze site, die dagelijks, als er nieuws te melden is, weer up to date wordt gemaakt.
Met vriendelijk groet.
Jan Bisschop ( Secretaris )
www.gemeentebelangenhoogeveen.nl

Beste vrienden en vriendinnen,

Het is mij een genoegen ook deze keer weer een bijdrage te mogen leveren aan ons informatieblad.
Het lijkt altijd heel simpel een verhaal uit de mouw te schudden. Let wel een verhaal waarin ook informatie staat waar u als lezer wat aan heeft.
De onderwerpen die ik behartig in de raad verlopen op zich voorspoedig.
Voorgaande wil niet zeggen dat het allemaal naar onze inzichten gaat, maar er zijn weinig wanklanken uit onze samenleving als het om deze onderwerpen gaat.
En juist vanuit de samenleving moeten signalen komen die ons sterken om op het gevoerde beleid aanmerkingen of verbeter voorstellen te doen.
Uiteraard er worden er zaken gevoeld die niet voldoen aan wat er van verwacht wordt.
Ik denk aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (WMO). In de wandelgangen hoor je toch dikwijls opmerkingen in de trant van er is te weinig tijd voor de cliënt. Dit hoor ik ook maar al te vaak. Echter en daar wordt het beleid op gemaakt, de onderzoeken geven een beeld dat het in grote lijnen prima verloopt. Ook het WMO platform dat ons van informatie voorziet is tevreden over de uitvoering van de wet in de gemeente Hoogeveen.
Het blijft dan ook heel lastig om vragen van cliënten die met problemen zitten te beantwoorden in voor hun positieve zin. Maar ook een antwoord wat niet voldoet aan hun verwachting is een antwoord. Om veranderingen aan te brengen cq. verbeteringen in deze nog prille wet moeten we lange adem hebben. En de vraag zal altijd blijven van is hier een meerderheid voor te vinden en is het financieel ook te vertalen.
Dikwijls mag ik aanhoren van bij de mij in de omgeving is het bij die zo geregeld. Het gras is daar groener en daar wil ik ook graag voor in aanmerking komen. Op het eerste gezicht denk je dan ook van dit moet toch kunnen, maar bij navraag en onderzoek kom je vaak tot de conclusie dat er geen enkel voorval gelijk is. Ieder geval wordt op zich beoordeeld door neutrale mensen en laten we dat ook graag aan de deskundigen over. Dat hierdoor weleens onvrede over bestaat leidt geen twijfel, maar als ieder krijgt wat maar gevraagd wordt op onjuiste behandeling en op gevoel dan is het beleid denk ik helemaal zoek en raken wij het spoor helemaal kwijt.
In het onderwijs wordt veel werk verzet. Vooral de inzet die gedaan wordt om de jonge mens mee te krijgen in de steeds veranderende omgeving. Kinderopvang is een punt wat niet meer is weg te denken uit onze samenleving. Ook de peuterspeelzalen zijn steeds meer een onderwerp wat er aan bijdraagt te zorgen voor de ontwikkeling van het kind en dat deze ook aansluit op de wensen in het onderwijs.
Deze ontwikkeling is gaande en vraagt steeds meer aandacht. Deels omdat ouders door arbeid hun kind enkele dagdelen moeten afstaan en anderzijds omdat de ontwikkelingen steeds meer vragen krijgen over de aansluiting bij de het reguliere onderwijs.
Wij als gemeente belangen staan deze ontwikkeling niet direct in de weg maar vragen telkens weer naar de ruimte die kind nodig heeft zich te ontwikkelen. Er moeten mogelijkheden zijn dat een kind de ruimte heeft en krijgt om de wereld te ontdekken. Hiermee bedoelen we dat een kind in zijn omgeving met mensen en in de natuur zijn ontwikkeling kan doorstaan. Met andere woorden niet geheel in een keurslijf. En ik weet dat er nog ouders en opvoeders zijn die dit ook respecteren.
Ook wij als gemeente belangen hebben altijd gepleit voor het binnen halen van hoger onderwijs in onze gemeente. Dit gaat natuurlijk niet zomaar want je moet voor hoger onderwijs wel draagvlak en deel name hebben. Maar daar waar mogelijkheden liggen deze aangrijpen en dan met name om onze jeugd in onze omgeving te behouden voor de toekomst.
Waar wij ook aandacht voor hebben is het begraafbeleid. Al geruime tijd ligt dit voor ons althans stil maar toch ziet het er naar uit dat er dit jaar nog vorderingen worden gemaakt.
Het gaat hierbij dan met name over de ontwikkelingen in Noordscheschut maar zeker ook de begraafplaats Hoogeveen bij Fluitenberg. Niet onbelangrijk is hier het te voeren beleid.
Nabestaanden willen weten waar ze aan toe zijn. Hoe om te gaan met hun dierbaren.
De grafrust speelt hierin een belangrijke rol. Wij streven naar een zo lang mogelijke periode.
Dit vooral om nabestaanden de mogelijkheid te geven een graf of urn in hun leven te kunnen bezoeken. Wij praten dus over een mensen leven.
Maar ook de tarieven spelen hierin een belangrijke rol en wat wordt er allemaal in deze tarieven verwerkt. Een begraafplaats is ook een soort van park, niet onbelangrijk en moeten deze park functie verhaalt worden in de begraaf tarieven?
Ook hebben wij vragen gesteld over de Mr.Cramerweg. Dit met name in relatie tot de ontwikkelingen in het Bentinckspark. De nieuwe situatie zal aan ons worden voorgelegd.
Waar het ons met name omgaat is de doorstroming van het verkeer, hulpverlening vlot kan worden verleent en dat er bij evenementen voldoende parkeergelegenheid is.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de Mr Cramerweg op de schop moet omdat de invulling van het bentinckspark dit noodzakelijk maakt. Met andere woorden de ruimte die ze daar nodig zijn is zo ingedeeld dat het nu naar hun inzichten niet anders kan dan dat deze straat moet veranderen. Zie in de bijlage onze vragen. Wij zullen dit kritisch en zeer nauwlettend volgen.

Als lid van de commissie behoud vliegveld wil ik het volgende schrijven. We hebben diverse gesprekken gevoerd. Conclusie is dat het vliegveld bestuur ook wakker is geschud. Men ziet ook in dat er met name richting de Hoogeveense bevolking meer draagvalk gecreëerd moet worden. Men wil dit maar kan dit ook weer niet alleen. Het veld geeft geen mogelijkheden, dit is namelijk specifiek aangelegd voor het vliegen en dan vooral het starten en landen op een grasbaan. Juist dit is met name voor historische vliegtuigen van groot belang. Er zal dus gekeken moeten worden naar de directe omgeving Ongetwijfeld krijgt het vlieeld vervolg.

Beste mensen we zitten al weer in het jaar voor de verkiezingen. Een jaar waarin weer veel extra werk moet worden verzet.
U als lezer (es) speelt daarin geen onbelangrijke rol. Zonder onze achterban en zonder uw geluid staan wij nergens. Om het geluid van gemeente belangen te laten blijven horen en nog meer daadkracht te geven vragen wij u ons te steunen.
U wilt op ons kunnen rekenen, daar ga ik voor maar met elkaar kan het alleen maar beter.

Met vriendelijke groet,
Jan Stoefzand.

Nieuwlande , Mei 2009

Geachte Leden.

Deze maand wordt in de raad de nota Integraal Accommodatiebeleid behandeld.

Met deze nota wordt vorm gegeven aan het accommodatiebeleid van de gemeente
Hoogeveen. Het accommodatiebeleid bestrijkt de periode 2010-2020.
Voor deze periode is nagegaan welke capaciteit nodig is voor de uitvoering van de activiteiten mede in relatie tot de prognoses.
De gemeente draagt onder andere zorg voor voorzieningen voor de uitvoering van activiteiten op het terrein van onderwijs, peuterwerk, buurtwerk, sport en informatie.
Er zijn aangaande deze veel verschillen in eigendom, functionaliteit, ondersteuning, beheer en exploitatie zowel binnen als tussen de verschillende terreinen.
Momenteel zijn er bij de sport, onderwijs- en buurtaccommodaties knelpunten aanwezig ten aanzien van de zorg voor deze voorzieningen.
In het nieuwe accommodatiebeleid neemt de vraag naar afstemming en samenhang toe. Dit wordt veroorzaakt door de vraag naar inhoudelijke afstemming tussen de diverse beleidsvelden in de gemeentelijke programma’s.
Dit wordt veroorzaakt door de keuzevrijheid van ontwikkelingsmogelijkheden in de vorm van onderwijs, sport, beweeg- en cultuuractiviteiten. De onderlinge contacten in de buurt en de gezamenlijke belangen van de buurtbewoners worden hiermee versterkt zowel in dorp als wijk. Ook wordt hoge prioriteit gegeven aan het werken aan een hechte samenleving waarin voor iedereen plaats is en waaraan iedereen deelneemt.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is uitgangspunt: mensen zolang mogelijk zelfstandig laten wonen, leven in hun eigen woonomgeving.
De inhoudelijke meerwaarde vertaald zich ook naar het accommodatiebeleid waar deze worden omgezet in de benodigde voorzieningen voor onderwijs, sport, welzijn en peuterwerk/kinderopvang. De meerwaarde zit in de versterking van inhoud door verbinding tussen onderwijs, kinderopvang, vrije tijd, sport, cultuur, recreatie en zorg.
Het realiseren en in stand houden van accommodaties is geen doel op zich, maar een van de middelen om activiteiten mogelijk te maken die bijdragen tot de ontwikkelingskansen van de burger.
In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw zijn veel scholen en dorpshuizen gebouwd volgens de maatstaven van die tijd. Het merendeel van die gebouwen doet nu nog dienst.
Na ruim 40 jaar zijn veel van deze gebouwen nodig aan renovatie en/of vervanging toe.
Er worden nu geheel andere eisen gesteld aan het onderwijs, niet alleen klassikaal maar ook sociaal-maatschappelijk met een duidelijke taak in de samenleving. Basisscholen worden tegenwoordig als onmisbaar voor de samenleving in wijk of dorp gezien.
Beleid van de gemeente Hoogeveen het bouwen van multifunctionele accommodaties ( brede school). In 2007 zijn voor het eerst twee basisscholen in de wijk Zuid gehuisvest in een multifunctionele accommodatie. Eind dit jaar worden ook de basisscholen in Krakeel in een nieuwe huisvesting ondergebracht.
Gelet op de tekortkomingen van vele andere gebouwen is het noodzakelijk de huidige lijn van vernieuwing voort te zetten. De aansporing daartoe ligt er overduidelijk vanuit het onderwijs en ook vanuit de gemeente uit sociaal maatschappelijk oogpunt. Voornamelijk voor peuterspeelzalen, kinderopvang, wijk-buurtgebouwen, dorpshuizen en sportaccommodaties is dit noodzakelijk.

Met vriendelijke groet, Jan Alting

Van de Fractievoorzitter……………

De verkiezingen naderen.3 maart 2010 is het zo ver.Het schijnt dat er nogal wat “nieuwe”partijen mee willen doener wordt gesproken over de SP, PVV, TON en D66. Misschien ben ik niet volledig maar dat er wat gaat veranderen in Hoogeveen lijkt me duidelijk.Mijn gevoel zegt dat de landelijke partijen elkaar gaan aanpakken.Laten wij als locale partij rustig blijven en ons geregeld in de picture plaatsen met dingen die de pers op pakt.Dat is ons de afgelopen tijd wel gelukt denk ik.Ik hoor daar zeer veel positieve geluiden over.We moeten kansen blijven pakken maar wel elke keer de afweging maken of het relevant is en in het belang van onze (toekomstige) kiezers.
Van uit de Raad horen we al wat jaloerse geluiden mbt het feit dat we zo vaak in de publiciteit komen.Dat zorgt in de Raad al voor wat kinnesinne.Bij de behandeling van de jaarrekening werd ik voortdurend in de rede gevallen.Men wilde ons vlooien af vangen.Dat is ze niet gelukt naar mijn mening.

Burgemeester
Zoals in de media al breed uitgemeten krijgen we een nieuwe burgemeester.Helmer Koetje.Nu burgemeester in Twenterand en van oorsprong een Groninger.Helaas is het 1e nieuws overschaduwd door het “telno incident”.Jammer voor de vertrouwenscommissie want de sfeer binnen de commissie was geweldig en gericht op één doel:”we willen de beste burgemeester”.Er is absoluut niet naar politieke kleur gekeken.Dat het weer een CDA er is komt door de kwaliteiten van drs. Koetje.
23 juni wordt hij beëdigd in een extra raadsvergadering.

Area
De commotie rondom Area is enorm.Wij denken terecht want het is een al lang sluimerende misstand die al in 2002 is begonnen.Dat het college nu een onderzoek in stelt is terecht maar waren er niet al eerder signalen?De uitslag van dat onderzoek laat nog op zich wachten.Ik ga er van uit dat het college daar op korte termijn mee naar buiten komt.We zijn zeer nieuwsgierig naar de uitkomsten.

Rekenkamer commissie
Zoals misschien niet bij een ieder bekend is zit ik sinds 2006 in de RKC.Naast Anno Wietze Hiemstra ben ik als vertegenwoordiger namens de Raad in deze commissie vertegenwoordigd.Het is zeer interessant en we hebben al diverse onderzoeken afgerond.Zoals Area en grote projecten.Dit heeft geleidt tot een aantal adviezen aan Raad in college.Deze adviezen worden ter harte genomen en lijden tot een verbetering van het functioneren van de Raad.Éen onderzoek is op dit moment nog niet afgerond.Dat is het onderzoek naar de grondverkopen op bedrijfsterreinen.Een onderzoek wat is opgestart naar aanleiding van een onderzoek van Gemeentebelangen.Inhoudelijk zeg ik daar niks van om te voorkomen dat ik in een spagaat kom tussen Gemeentebelangen en de RKC.Ik verwacht de uitkomsten van dat onderzoek nog voor de zomer.

Bibliotheek
De nieuwe bibliotheek is geopend.Of we nu zo blij moeten zijn met een dergelijk immens gebouw is de vraag.De bibliotheek krijgt jaarlijks dik 1.5000.000 subsidie van de gemeente.Gemeentebelangen heeft ook tegen een bibliotheek van deze omvang gestemd in het verleden.En dan te bedenken dat de voorzieningen in wijken en dorpen sterk gereduceerd zijn en het aantal uitleningen elk jaar sterk terug loopt.De bibliobus komt bij alle scholen maar functioneert niet voor de dorpen omdat naast scholieren er geen gebruik van gemaakt kan worden door andere lezers.De bus is dan vol met scholieren.Wij vinden dit een verarming van de voorzieningen.Fluitenberg heeft intussen, voor één jaar, via de Smederijen de Bibliobus terug.Er gaan nu geluiden op dat Fluitenberg daarmee de kaders van de gemeenteraad heeft overtreden.Ik denk dat de gemeenteraad gelijk heeft.Van de andere kant blijkt dat de behoefte aan een bibliobus zo groot is in Fluitenberg dat we ons af moeten vragen of de gemeenteraad wel de juiste keuzes heeft gemaakt.Wij denken van niet.Om dorpen en wijken leefbaar te houden moet het voorzieningen niveau zo hoog mogelijk worden gehouden.Bij de voorjaarsnota, in juni, zullen zeker aandacht vragen voor deze problematiek.Wellicht moeten we het in ons verkiezings programma op nemen.
Trouwens ideeën voor het verkiezingsprogramma zijn van harte welkom.We zijn al begonnen met het schrijven er van.
Tot zover deze keer.
Al vast een heel goede zomer toe gewenst.

Hebt u vragen op- of aanmerkingen.Schroom niet zoek contact met ons
Met vriendelijke groet,
Jan Steenbergen

Steenbergenjanh@tele2.nl
0528-275085
06-55895983

Van de penningmeester…………………….

We zitten ruim drie kwart jaar voor de gemeenteraad verkiezingen. en daarom wordt het hoogtijd om met de voorbereidingen te beginnen. Dit wordt een druk jaar voor het bestuur en de raadsleden.
.Er moet een goed verkiezingsprogramma in elkaar gezet worden en ook de kieslijst met verkiesbare kandidaten vergt nogal wat aandacht de komende tijd.

Er staan talloze activiteiten op het programma,b.v. het drukken van het verkiezingingsprogramma en het uitdelen, versturen van flyers van een ieder wordt extra inzet verwacht.
Dit jaar zal extra druk worden omdat onze voortrekker, in het schrijven van het verkiezingsprogramma, in de lappenmand ligt.
Lubbert heeft namelijk een vrij zware operatie ondergaan en is nog wel een tijdje uit de running, Lubbert nog van harte beterschap.

Verder hopen wij weer dat een groot aantal vrijwilligers ons hierbij wil steunen.
U bent van harte welkom. Meldt u zich even bij het bestuur?
Het is de afgelopen jaren nogal wat onrustig geweest in de politiek van de gemeente Hoogeveen,
Hier en daar is er nogal wat mis gegaan, en daarom wordt het weer eens tijd voor wat
verandering in de gemeenteraad.

Daarom hoopt Gemeentebelangen weer op veel stemmen zodat we weer een wethouder
kunnen leveren.
Ook is het afwachten wat de nieuwe burgermeester ons zal brengen.
Gezien zijn staat van dienst moet het wel lukken met Koetje, al vangt een koe geen haas.
Verder wens ik een ieder een fijne zomer toe, en tot ziens misschien op een van onze fractie vergaderingen in het gemeentehuis.
De fractievergadering is elke maandag vóór de raadsvergadering.

Gr H.Schipper.

Vliegveld

Er was/is nogal wat te doen over het vliegveld Hoogeveen de laatste maanden.
De VVD fractie in de Raad van Hoogeveen kwam met het idee het contract met het vliegveldbestuur over de erfpacht van de gronden maar te beëindigen.
Waarom ze opeens op dit idee zijn gekomen weet niemand, waarschijnlijk laten ze zich voor het karretje van een ander spannen.
Want waarom zou je een vliegveld wat redelijk uniek schijnt te zijn in het noorden toch willen sluiten.

Omdat Gemeentebelangen voor behoud van het vliegveld is, hebben we de oude commissie “behoud vliegveld” HOOGEVEEN weer nieuw leven ingeblazen.

Het vliegveld bestuur kreeg (eindelijk) ook in de gaten dat ze zich wat meer moeten promoten en organiseerde een open dag.
Daar waren wij als commissie natuurlijk ook aanwezig.

De ontvangst was in wat ze het vliegveldrestaurant noemen, maar de accommodatie doet niet onder voor een bruine kroeg.
De voorzitter van het geheel gaf hier inderdaad aan nogal geschrokken te zijn van alle berichten over eventuele sluiting, en zei dat het bestuur binnenkort met een plan van aanpak zou komen.

Daarna een rondleiding over de gehele locatie.
Eerst denk je nog we zijn zo klaar, maar er is nogal wat te doen/zien op het terrein.
Zoals,

Een bedrijf dat onderhoud doet aan de vliegtuigen

Een vereniging voor parachutisten.

Een zweefvliegvereniging. (wethouder Poutsma kreeg een rondvlucht aangeboden, de eerste keer dat ik haar daarna zag zat haar arm in een mitella wat natuurlijk puur toeval was)
Deze club heeft ook nog eens wedstrijdzwevers die ook buiten de landsgrenzen goed presteren.

Een bedrijf dat onderhoud en restauratie aan oude vliegtuigen verzorgt. (met ontzettend veel kennis en licenties om een en ander te mogen uitvoeren)

Een opleidingsinstituut voor vliegers en verkeersvliegers, waar mensen uit het hele land hun lessen volgen.

Een club die oude gevechtsvliegtuigen luchtvaardig maakt en houdt.

Een gebouw waarin met “Engelen” geduld een oud houten vliegtuig met de hand wordt gebouwd.

En natuurlijk niet te vergeten het terras, waar je bij mooi weer heerlijk kan vertoeven, met zicht op de stijgende en dalende vliegtuigen.
Ook voor kinderen is dit natuurlijk een belevenis, want waar kom je nog zo dicht bij dalende en stijgende vliegtuigen.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik wist niet van het bestaan van dit alles op deze locatie.

Kortom, waarom zou je zoiets nou de genadeslag toe brengen.
Een aantal mensen verdient zijn brood aan bovengenoemde activiteiten, en sommige bedrijven denken zelfs aan uitbreiden.
Daarbij komt nog dat de geluidscontouren aangepast gaan worden, zodat het vliegveld voor allerlei andere plannen geen belemmering meer hoeft te vormen.

Vriendelijke groet, Dik Schuldink

Infobulletin september 2009.

Van de Voorzitter……………….

De vakanties zijn weer achter de rug en wij van Gemeentebelangen hopen dat een ieder een mooie maar bovenal veilige vakantie en thuiskomst heeft gehad.
Gezondheid is toch een van de belangrijkste dingen zo niet het belangrijkste.
Met ons bestuurslid Lubbert Vaartjes gaat het gelukkig langzaam weer de goede kant op en wij hopen dat hij af en toe weer eens een vergadering kan komen bezoeken.
Ook onze nieuwe Burgemeester heeft met zijn gezondheid te kampen, wij wensen hem en zijn gezin veel sterkte toe in de komende en spannende tijd.
De herfst is weer in het land, dat kunnen wij ook merken in de politiek.
Na een mooie zomer waarin Gemeentebelangen nogal veel in het nieuws was, kwam er een bui over. Maar zoals zo vaak na een flinke bui komt er weer zonneschijn. Dat werkt allemaal weer verfrissend en je gaat weer door. Ook de vele steunbetuigingen, ook uit andere kampen, werken verfrissend Ook melden zich spontaan nieuwe leden aan en gaat het goed met onze partij.
Er zijn het afgelopen jaar weer veel mensen geweest die aan de bel getrokken hebben voor hulp. Ook mensen die lid zijn van andere partijen, maar wij van Gemeentebelangen kijken daar niet naar,en helpen daar waar het mogelijk is iedereen.
Onze website wordt heel goed bekeken.Er komen ook veel reacties binnen op de site waaronder zeer nuttige. Ook komen er reacties uit andere gemeenten en daar maken wij natuurlijk dankbaar gebruik van.
De voorbereiding voor de verkiezingen in maart 2010 zijn ook al weer in volle gang. Het is echt niet van even een lijstje maken een paar posters ophangen en achterover zitten. Er komt wel iets meer bij kijken, maar wij hebben er het volste vertrouwen in dat wij er ook deze keer weer in slagen om met een goed programma naar buiten te treden.
Verder wens ik iedereen veel gezondheid en geluk toe en tot ziens op onze najaars vergadering,

Uw voorzitter Jaap Blok

Van de fractievoorzitter………………

De R is al weer in de maand en dat betekend dat het grootste deel van 2009 er al weer op zit.Het betekend ook dat de verkiezingen van 3 maart 2010 steeds dichterbij komen. De voorbereidingen zijn al in volle gang. We zijn druk met het schrijven van het verkiezingsprogramma. Tips van onze leden zijn natuurlijk van harte welkom. Ook het grote aantal nieuwe leden inspireert ons om met extra energie richting verkiezingen 2010 te koersen. Ook deze nieuwe leden mogen natuurlijk hun inbreng hebben in ons verkiezingsprogramma. Eind van dit jaar, de datum hoort u nog, zullen we gezamenlijk met al onze leden het verkiezingsprogramma vast stellen. Wij hopen op ieders komst. Als locale partij moeten we een familie gaan vormen die richting verkiezingen gezamenlijk op trekt. We moeten ons laten zien in alle dorpen en wijken van Hoogeveen maar b=natuurlijk ook in het centrum. Wat zou het fantastisch als we met een hele groep mensen enkele zaterdagen in het centrum van Hoogeveen in gesprek gaan met onze burgers, Gemeentebelangen met een enorme hoofdletter G.
Op de ledenvergadering kunnen we daar gezamenlijk een “plan de campagne”voor maken.
Bij deze roep ik u allen dus op om op deze najaarsvergadering aanwezig te zijn. Hoe meer mensen hoe meer ideeën. We moeten ons echter niet mee laten slepen door het verkiezingsgeweld waar de VVD weer mee zal komen. Mijn gevoel is dat de Hoogeveense inwoner na 2006 nu wel door heeft hoe de VVD het spelletje speelt. Met veel geld kiezers proberen te kopen. En wat heeft die kiezer er voor terug gekregen. Schreeuwen dat het vliegveld weg moet, maar zaten de inwoners van Hoogeveen daar op te wachten. Uit de enorme berg reacties die wij hebben ontvangen mogen wij concluderen dat heel veel Hoogeveners het vliegveld niet kwijt willen .Ook veel mensen die de vorige keer VVD hebben gestemd. Onze verkiezingskas is redelijk gevuld, posters, promotiemateriaal, een paar advertenties, een huis aan huis flyer en dergelijke standaard dingen kunnen we daar wel van betalen. Maar om iets bijzonders te doen is er nog wel enige financiële steun nodig. Misschien kunt u ons een beetje helpen door een bijdrage op de bankrekening van onze penningmeester over te maken. Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Zoals het nu lijkt worden wij lijst vijf. Een mooie slogan zou kunnen zijn Gemeentebelangen is lijst 5 en gaat voor 5 zetels.
Tot zover de verkiezingen.
Over het grondonderzoek wil het niet hebben omdat collega’s daar al over schrijven maar ook omdat ik in de rekenkamer zit. Ik heb het hele proces meegemaakt en kan daar wel een boek over schrijven. Maar ik laat me niet verleiden.
Ik wil het wel even hebben over een paar andere politieke onderwerpen.
De jaarrekening van Area over 2008 maakte gewag van verwachte ontwikkelingen in 2010.Ik doel dan vooral op het diftar systeem wat men mogelijk wil invoeren. Bij diftar wordt het afval per kilo belast. Dit is een slecht systeem. In andere gemeenten heeft dat geleidt tot veel zwerfafval. Ook zijn er buren ruzies door ontstaan omdat men de vuilnis bij de buurman in de container gooit. Immers dat scheelt kilo’s en dus euro’s. Gemeentebelangen zal zich blijvend tegen dat systeem verzetten.
Ook het jaarrapport van de bezwaarschriftencommissie over 2008 bevatte een interessante opmerking. De commissie wijt het grote aantal bezwaarschriften tegen de WOZ beschikking voornamelijk aan de gekozen systematiek van waardebepaling. En dat is nu juist wat Gemeentebelangen al jaren roept. De manier van waardebepaling is verkeerd. Er zijn in den lande andere systemen die tot veel minder onbegrip lijden. Tot op heden hebben wij het college daar nog niet van kunnen overtuigen. Misschien dat de bezwaarschriftencommissie het college nu in de goede richting aan kan wijzen. We zijn benieuwd naar de WOZ aanslag 2010.
De politiek is interessant en veel omvattend en daarom zou ik nog wel een aantal onderwerpen willen aankaarten maar mijn collega’s moeten ook wat ruimte over houden.
Hebt u echter een vraag of opmerking schroom dan niet om mij/ons te benaderen. Dat mag telefonisch, via de mail maar ook persoonlijk.
Mijn emailadres is: Steenbergenjanh@tele2.nl
Telefoonnummers: 0528-2750885 of 06-55895983
Ik hoop u in ieder geval te spreken op de najaarsvergadering zo als ik al eerder heb aangegeven.
Gemeentebelangen de Partij van U en voor U!
Al sinds 1978 de locale partij in Hoogeveen.
Met vriendelijke groet,
Jan Steenbergen

TOT OP DE BODEM…………………..

Het werd tijd dat uw geliefde partij, Gemeentebelangen Hoogeveen en omstreken ,eens werd afgestraft volgens de gevestigde orde.
Natuurlijk scoorde Gemeentebelangen nogal eens het afgelopen jaar.
Dat daar in de pers aandacht aan werd besteed vond de gevestigde orde natuurlijk niet altijd even leuk.
Tijdens de raadsavond van 10 september 2009 was het dan eindelijk zo ver.
De fractievoorzitters hadden ,zo leek het,van tevoren de koppen bij elkaar gestoken en waren van plan Gemeentebelangen compleet af te branden, zelfs de voorzitter had de schijn tegen.
Het werd de fractie van Gemeentebelangen onmogelijk gemaakt om ook maar iets inhoudelijks over het rapport te zeggen.
Alles wat de andere partijen op te merken hadden was dat Gemeentebelangen zijn excuses moest aanbieden.
Dat ze hierbij hun controlerende taak als raad terzijde schoven was op dat moment van ondergeschikt belang blijkbaar, want niemand van de andere fracties heeft verder ook maar een woord aan het rapport gewijd.
Toch zitten er in het rapport opmerkingen die zeker nog vragen hadden kunnen oproepen bij een kritische lezer.
Maar nee onbelangrijk, het enige dat telt is een knieval van Gemeentebelangen.
Proficiat heren het is jullie gelukt.

De pers die bij de raadsavond aanwezig was, kon nergens anders over schrijven dan het excuses van Gemeentebelangen.
Helaas dacht niemand waarom maakt Gemeentebelangen er toch zo’n punt van, zou er dan toch………….
Niet voor niets hebben 2 fractieleden van ons dagen in dossiers zitten lezen, heeft het college een onderzoek gedaan, en daarna via de rekenkamer een extern bureau nog eens een onderzoek.

Ik ben benieuwd hoe het zal gaan als er in de toekomst nog eens nieuwe feiten zouden opduiken, waaruit zou kunnen blijken dat er toch wel “iets” aan de hand is geweest.
Dan wens ik de heren Loof,Reinders ,Vos en A.Steenbergen alvast sterkte bij het aanbieden van hun excuses aan de Hoogeveense samenleving.
Ik noem hier bewust de Hoogeveense samenleving omdat dat de grootste verliezer zou kunnen zijn.
Gemeentebelangen zal haar controlerende taak blijven uitvoeren, en heeft na deze affaire alleen maar positieve geluiden over hun optreden uit dezelfde Hoogeveense samenleving ontvangen.

Dik Schuldink.

Helderheid over grondverkopen.

In de Hoogeveense courant van maandag 6 juli 2009 stond een ingezonden stuk van de fractievoorzitter van het CDA.
Voorop gesteld het is niet mijn stijl om te reageren via de pers over stukken die behandeld worden of nog moeten worden in de gemeenteraad.
Het ingezonden stuk raakte mij echter dusdanig dat ik wilde reageren.
Inhoudelijk moet de discussie nog gevoerd worden en ik ga dan zeker niet in op de inhoud.
Het is inmiddels meer dan twee jaar geleden dat een fractielid binnen onze partij Gemeentebelangen zich de vraag stelde van klopt de grondverkoop wel.
Met nog enkele andere (steun)fractieleden is er toen getracht helderheid te krijgen.
Dit heeft heel, heel veel tijd in beslag genomen. Oorzaak hetzelfde of ook de door de rekenkamer wordt genoemd nl: de toegankelijkheid tot de gegevens laat zeer te wensen over.
Dat het moeilijk is om een transparante administratie over het grondbeleid in gemeenteland te voeren is bij ons ook zeker bekend. En als het zo zijn dat uit de administratie bleek dat het om minimale verschillen zou gaan dan hadden wij als gemeentebelangen allang het onderzoek gestopt. Kernvraag bleef waarom krijgen wij die gegevens niet of waar zijn die gegevens dan?
Met opzet heb ik mij met het onderzoek niet bemoeid. In een belangrijk deel van deze jaren was ik college lid. Uit dit oogpunt en om de zuiverheid wilde ik mij hier niet mee belasten. In de fractievergaderingen kregen wij de terugkoppeling en dikwijls waren de opmerkingen van “dit kan niet waar zijn”.
Om alle schijn te vermijden dat onze fractie Gemeentebelangen ergens mee bezig was waar geen duidelijkheid over te krijgen was is uiteindelijk besloten het onderzoek bij de fractievoorzitters neer te leggen. Deze gingen dan ook accoord met een onafhankelijk onderzoek.
We wilden nl. helderheid, we konden niet geloven dat er wat mis was. Bewust is gekozen voor een onafhankelijk onderzoek, de mist moest weg.
De kernvraag die bij ons overheerste was: hoe is het mogelijk dat als je een vraag stelt hier geen duidelijkheid over te krijgen is. Dit hield ons het meest bezig.
Dat de pers dan allerlei zaken openbaar maakt door aan de betreffende mensen vragen te stellen die antwoorden oproepen welke je liever niet ziet is even iets wat buiten het doel staat.
Ik ben persoonlijk niet anders gewend, dan wanneer je iets wilt weten, de ambtenaren je altijd correct te woord staan en dat de stukken aangeleverd worden.

Dit recht heb je als raadslid en het is een raadslid zijn plicht wanneer er twijfel is dat hij of zij dan ook kijkt of de twijfel rechtvaardig is.
Gelukkig en ik ben zeker blij als je bevestigd krijgt dat zaken wel kloppen.
Inhoudelijk zal er zeker nog een discussie komen, maar zo ik al zei die volgt nog en moet niet via de pers gevoerd worden maar in de raadszaal.

Jan Stoefzand
Lid fractie Gemeentebelangen.

Geachte Leden,

De zomervakanties zijn bijna afgelopen ,de herfst doet een poging om greep op het mooie weer te krijgen, maar gelukkig kunnen we op het moment dat ik een poging doe om iets op papier te zetten nog genieten van het mooie weer.
In de politiek maar ook in het verenigingsleven is het vergaderen weer begonnen.
Wat word er van een fractie of commissielid verwacht en wat moeten wij er allemaal wel voor doen.
Als fractie hebben wij gesprekken met inwoners, lokale instellingen, organisaties en verenigingen, en daarnaast dan natuurlijk raadsvergaderingen van de gemeenteraad .
2 keer per maand, op de maandagavond fractievergadering en dan op donderdag de raadsvergadering.
In de blokken informeren en meningvormen word inhoudelijk van gedachten gewisseld over beleids voornemens of over de voortgang van het beleid.
In deze blokken worden geen besluiten genomen, maar als in deze blokken tussen alle partijen eigenlijk al overeenstemming is bereikt is het niet nodig om de hele bespreking in de raad nog eens over te doen. Vaak worden dergelijke besluiten zonder discussie in de raadsvergadering direct in stemming gebracht.

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijkse bestuur van de gemeente. Het heeft voor de uitvoering van haar taken tal van wettelijke bevoegdheden.
Iedere wethouder heeft een eigen taakgebied of portefeuille, maar het college neemt altijd in gezamenlijkheid besluiten.
Het college is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de gemeenteraad en kan door de gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen, als de raad het er niet mee eens is kan ze bij het college er op aandringen een ander besluit te nemen,in het uiterste geval kan een wethouder naar huis worden gestuurd.
Er bestaat een duidelijk onderscheid tussen fracties die met een wethouder vertegenwoordigd zijn in het college van b&w, de ‘Collegepartijen’, en de overige fracties, de ‘oppositiepartijen’. Daartegenover staat dat ze onder aanzienlijke druk staan om de voorstellen van het college te steunen . Als een collegepartij tegen een voorstel van het college stemt, word gesproken van een politieke crisis en kan het college van b&w uit elkaar vallen.

Raadslid zijn is niet altijd even mooi, je kunt niet alles realiseren wat de inwoners van de gemeente graag altijd willen, de financiële middelen zijn vaak beperkt.
Er zijn mensen die vinden het een hondenbaan, maar het mooie eraan is dat je iets kan betekenen voor het woon- en leefklimaat van de inwoners in je eigen gemeente.
De inwoners verwachten veel van een raadslid. Voor raadsleden betekent het dat zij goed bereikbaar moeten zijn voor de inwoners en steeds bereidt moeten zijn het gesprek met hen aan te gaan. En dat is soms best lastig vooral als het jou niet gelegen komt omdat je het te druk hebt met andere zaken.
Daarnaast weet ook de media de raadsleden vaak goed te vinden. De taak van een raadslid is al met al behoorlijk arbeidsintensief.

Hartelijke groeten,

Jan Alting.

Elim 23 september 2009.

Geachte leden en belangstellenden,

Na een welverdiende vakantie periode moeten we toch allemaal weer aan de slag.
De eerste vergaderingen zijn al weer geweest, en wij staan weer, zoals altijd met beide benen op de grond, o, ja over grond gesproken, een en ander is in de raad aan de orde geweest en andere collega, s hebben hier ook al iets over geschreven, ik doe dat nu maar niet meer.

Tijdens onze vakantie periode moesten wij toch weer aandacht vragen van het college m.b.t. de hachelijke ( verkeer ) situatie op de Riegshoogtendijk/Krakeelsedijk.
Middels een brief hebben wij verzocht om agendering naar aanleiding van weer enkele forse
ongevallen.
Eindelijk heeft nu ook het College ingezien dat de situatie onhoudbaar is, en zij heeft toegezegd opnieuw met Hollandsenveld en de andere plaatselijke belangenverenigingen om tafel te gaan voor overleg met als doel het aanpassen van genoemde kruising.

Ondergetekende heeft zich de afgelopen weken ook bezig gehouden met een viertal verzoeken van inwoners m.b.t. geweigerde bouwvergunningen of bestemmingsplan voorschriften die voor meerdere/andere uitleg vatbaar zijn.
Ik hoop dat wij er binnenkort zo uit kunnen komen dat de belanghebbenden toch aan de slag kunnen.

Er wachten ons drukke tijden, zowel wat de politiek in Hoogeveen betreft alsook de voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ( 3 maart 2010 ).
Verschillende commissies zijn al in de slag met het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst.
Daarnaast zijn wij druk op zoek naar een ludiek idee om onze verkiezingscampagne gestalte te geven, de eerste aangedragen ideeën worden nader bekeken, het beloofd bijzonder te worden.

Hebt u als lid of belangstellende een goed idee? Laat het ons weten, ieder idee is welkom.
Wij kunnen dan bekijken of we dat mee kunnen nemen richting 3 maart 2010. ( dat is nog maar 20 weken ) de tijd gaat snel.

Ik laat het hier weer bij, laten we gezamenlijk de schouders eronder zetten zodat we op 3 maart 2010 een feestje kunnen bouwen op goede verkiezings resultaten.

Eendracht maakt macht.

Met vriendelijke groet, Be Okken.

Beste mensen,

De verleiding is groot om te gaan schrijven over de laatste raadsavond. Een avond die we niet zomaar vergeten. Politiek is dikwijls en wordt dikwijls gemaakt door de pers. Het onderwerp doet niet meer ter zake, maar wat stond er in de krant. Goed ik ga er van uit dat collega’s hier wel over schrijven. Ik volsta met een ingezonden stuk in de “Hoogeveense Courant”waar ik achter sta. In een bijlage is deze te lezen.

Het is al te merken dat verkiezingen in aantocht zijn. Partijen gaan zich roeren. In het gemeentehuis is de aftrap al gegeven. Op 7 september. Bert Otten (CDA) Ellen van Heugten (VVD) en Mark Tuit (PvdA) mochten vertellen wat het raadswerk inhoud.
Dit deden ze op een goede wijze. Echter en dat is meestal op dergelijke avonden het geval, waar praat je voor. Ik kan u vertellen dat ik alle aanwezigen bij naam kon noemen. Leden van partijen, enkele mensen die via hun vereniging en of organisatie belangstelling tonen en dan een aantal die het gewoon leuk vinden om aanwezig te zijn maar er meestal zijn.
Voorgaande betekent dat ook wij druk in de weer zijn om een verkiezingsprogramma te schrijven, dat er een kandidatenlijst moet worden samengesteld en dat er weer propaganda moet worden gemaakt. Kortom een drukke tijd.

De algemene beschouwingen in de tweede kamer volg ik op dit moment nauwgezet. Ik kon de teneur eigenlijk vooraf al wel voorspellen. Het kon niet anders dan dat er flinke bezuinigingen zouden worden aangekondigd. De crisis laat diepe sporen na. Ga er maar vanuit dat een groot deel van het probleem wordt neergelegd bij de gemeenten. Dus korting op het gemeente fonds.

Hoogeveen heeft veel ambitie.

Daar is niks mis mee. Maar de ambitie vertalen in beleid betekent dat er veel, heel veel geld mee gemoeid gaat. Bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft onze fractie hier al een punt van gemaakt. Dit door te stellen van ga maar eens temporiseren want waar komt het geld vandaan???
Ik zie het alweer gebeuren, de overheid bezuinigt, maar de provincie en gemeenten moeten om hun daden te realiseren geld genereren. Waar komt dat geld weg, juist bij u als inwoner.
De lasten van het rijk worden door de bezuinigingen in de hand gehouden maar op lager niveau (gemeente en provincie) gaan deze straks stijgen. De provinciale en gemeentelijke politiek moeten hier zeer alert zijn.
Waar het dan met name om gaat is dat wij in staat zijn hen die het al moeilijk hebben toch voldoende te ondersteunen.
In de vorige raadsperiode zijn er stappen gezet om te komen tot een nieuw multifunctioneel centrum in Nieuwlande. Veel is er gepraat, plannen zijn voorbereid. De werkgroep Nieuwlande buigt zich diep over de gerezen financiële problemen. Nieuwlande verdient een goed centrum daar gaan wij voor.
Voor Tiendeveen geldt een zelfde verhaal.

In de kranten lees ik de laatste dagen veel over het vervoer van ouderen en gehandicapten.Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met het faillissement van De Jong en de overgang naar Connexxion. Echter aan de hand van wat ik hoor en lees moet dit aangepakt worden. Ik ben dan ook voornemens hier aandacht aan te besteden.
Ook het begraafbeleid staat weer in de steigers. De inspraak is geweest en nu zal het wel naar de raad komen. Onze fractie wil best nog wel een keer in informeren dit behandelen maar we moeten naar beleid. In de uitnodiging naar de verenigingen stond nl. een zin dat ook de politiek zijn opmerkingen in die ronde mocht maken. Dat die opmerkingen zeer welkom zijn.
Beste mensen we hebben vorig jaar als politiek alle wensen neergelegd en dan nu nog eens weer ideeën aandragen, dat gaat ons te ver. We moeten komen tot beleid.
Ik heb weer getracht enkele punten onder uw aandacht te brengen, er is veel meer maar ik laat het hierbij.

Vriendelijke groet, Jan Stoefzand

Leden vergadering Leden vergadering

Wij nodigen U uit op Maandag 16 November om 20.00 uur
In ´t overschotje in Fluitenberg.

Dit is een leden vergadering waarin het concept van het verkiezings programma besproken zal worden voor 2010

Tevens zal hier ook de verkiezingslijst gepresenteerd worden.

Het concept van het verkiezingsprogramma zal U nog
toegezonden worden zodat een ieder dit voor de vergadering kan bestuderen.

U krijgt nog een uitnodiging voor deze vergadering thuis gestuurd.

m.v.g. Het bestuur

Voorzitter: Jan Steenbergen
Veldkamp 26 Steenbergenjanh@tele2.nl
7931 TD Fluitenberg Tel: 0528-275085

Raadslid: Jan Stoefzand
Mr. Kosterweg 55 1.jan.stoefzand@wxs.nl
7914 RH Noordscheschut Tel: 0528-342878

Raadslid Be Okken
Carstensdijk 44 be-okken@home.nl
7916 TR Elim Tel: 0528-361367

Plaats vervangend raadslid: Jan Alting
Oostopgaande 13 jan.alting@hetnet.nl
7928 TC Nieuwlande Tel: 0528-351367

Plaats vervangend raadslid: Dick Schuldink
Buitenvaart 1810 dik.schuldink@hetnet.nl
7905 SR Hoogeveen Tel: 0528-373373

Bestuur Gemeentebelangen Hoogeveen

Voorzitter: Jaap Blok
Valkenstede 53 jaapblok53@kpnplanet.nl
7905 BR Hoogeveen Tel: 0528-342801

Secretaris Jan Bisschop
Zuiderweg 7 janbisschop@home.nl
7907 CH Hoogeveen Tel: 0528-343075

Penningmeester: Herman Schipper
Veldkamp 30 her.schipper@home.nl
7931 TL Fluitenberg Tel: 0528-276264

Algemeen: Roel Koopman
Langewijk 127 info@2twins.nl
7916 PS Elim Tel: 352366

Vice voorzitter: Lubbert Vaartjes
Jupiter 69 Luvaar@home.nl
7904 CV Hoogeveen Tel: 0528-270466

Aan vullende gegevens
Peter van Slochteren ledencontact (jubel en treur comite)
Jan Bisschop en Lubbert Vaartjes Web Masters
WEB SITE www.gemeentebelangenhoogeveen.nl

Op deze website zijn ook de gegevens van de fractieleden te vinden.
Aanmelden nieuwe leden:
Herman Schipper tel: 0528-276264
Ook kunt U zich aanmelden via de website
De contributie bedraagt € 10,- per jaar.
Bankrekeningnummer: 31.66.27.720 t.n.v. penningmeester Gemeentebelangen Hoogeveen

error: Sorry..