Op 24 januari 2020 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over het MFC Nieuwlande. De zorg was ook het vinden van nieuwe bestuursleden, deze melden zich op de laatste vergadering ook niet aan ondanks ook al om eerdere oproepen.
Nieuwlande moet een bestuur hebben om als stichting te kunnen functioneren.

De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

 

  1. Hoe is het communicatie traject verlopen tussen bestuur van het MFC en gem. Hoogeveen afgelopen periode?

Antw: Sinds november 2018 is er intensief contact geweest met het stichtingsbestuur van het MFC Nieuwlande en schoolbesturen. Met deze partijen is in het afgelopen jaar 2 à 3 x per maand vergaderd en is gezocht en toegewerkt naar een oplossing. Er zijn regelmatig communicatie momenten geweest met het Stichtingsbestuur en de schoolbesturen. Ook na het besluit van het bestuur om haar taken neer te leggen is er nog diverse keren ambtelijk en bestuurlijk overleg geweest.

Inhoudelijk heeft de gemeente het bestuur van de MFC voorgesteld om een aantal knelpunten in de exploitatie op te lossen waaronder het onderhoud en klokuren.

 

  1. Hoe denkt de gem. Hoogeveen het probleem van het ontbreken van een bestuur op te gaan lossen?

Antw: Het “oude” bestuur zal geen actieve rol vervullen in het zoeken van nieuwe bestuursleden. Maar we hebben wel de afspraak gemaakt om een “warme overdracht” mogelijk te maken doordat de gemeentelijke een aantal tijdelijke bestuursleden zal aanwijzen. Deze tijdelijke situatie wordt gebruikt om de continuïteit te waarborgen, vraagstukken op te lossen en een nieuw bestuur uit het dorp te werven.

 

  1. Als er gewerkt wordt aan een oplossing hoe zal deze eruit gaan zien en over wat voor termijn spreken we dan?

Antw: We gaan kijken welke herstelacties nodig zijn om het MFCN blijvend op een gezonde manier te kunnen exploiteren. Dit kan betekenen dat onderdelen anders moeten worden georganiseerd zoals bij aanvang van het MFCN is afgesproken met de stichting en scholen. Ook kijken we hierbij naar het structureel sluitend krijgen van de exploitatie. Een belangrijk uitgangspunt is dat het MFCN functioneert als belangrijke ontmoetingsplaats in Nieuwlande, dat bewoners betrokken blijven en het MFCN het hart vormt voor diverse sociaal-maatschappelijke activiteiten.

 

  1. Wat voor inspanning is er tot nu toe geleverd om dit bestuurlijk en financieel weer vlot te trekken?

Antw: We hebben met de stichting en gebruikers diverse gesprekken gevoerd. Zowel ambtelijk als bestuurlijk. In het voorstel wat door de gemeente is gedaan is de Stichting niet meer verantwoordelijk voor onderhoud in en aan het gebouw. Het onderhoud komt terug naar de gemeente voor zowel de verplichtingen uit het verleden en de toekomst. De stichting kan zich richten op de dorpshuisfunctie. Financieel zijn de volgende herstelacties geregeld:

In het onderhoudsfonds had € 90.000 gereserveerd moeten worden, door de exploitatietekorten in de afgelopen jaren is dit niet gelukt. Dit bedrag is door de gemeente kwijtgescholden en de gemeente neemt de zorgplicht in het onderhoud over.

Van de kwijtgescholden € 90.000 was € 45.000 bestemd voor het onderhoud van het schoolgedeelte. De gemeente heeft het onderhoudstekort van ca. € 45.000, kwijtgescholden door het gehele onderhoud naar zich toe te trekken. De scholen ontvangen het ingebrachte onderhoudsgeld van ca. € 45.000,= van de gemeente terug.

Daarnaast is afgesproken dat de klokurenvergoeding voor gymonderwijs met terugwerkende kracht wordt aangepast aan het werkelijke gebruik inclusief de onderbouw. De vergoeding die de stichting de afgelopen jaren voor de klokuren had moeten ontvangen is verrekend met onderhoudsvergoeding die wordt uitgekeerd aan de schoolbesturen.

 

Voor de begroting van het MFC heeft de Stichting nog een tekort van € 6.700,= op te lossen

Aan de stichting is aangeboden om dit gat voor 2020 éénmalig op te vullen met de opdracht om 2020 te gebruiken om nog een keer kritisch naar de eigen begroting te kijken.

 

error: Sorry..