Begroting 2012-2015 2 door Gemeentebelangen Hoogeveen e.o

Voorzitter,college,collega raadsleden, luisteraars van Radio Hoogeveen en toeschouwers op de publieke tribune.

Vandaag de meerjarenbegroting 2012 – 2015.
Allereerst een woord van dank aan al die ambtenaren die al onze vragen keurig hebben beantwoord.Er is voor ons veel duidelijk geworden.

Voorzitter,

Eerst een inleidend woord voor een collega fractievoorzitter.
Vriend Loof, fractievoorzitter van de PvdA, we gaan deze keer niet rechts of links om maar recht door het midden.
Nu vragen jullie je af “wat bedoeld Gemeentebelangen daar nu weer mee.”
Bij de behandeling van de voorjaarsnota in juni was dit mijn reactie op een vraag van Loof over onze vriendelijke bijdrage.
Nu dus recht door het midden.
Wel nu het zit zo.
Deze begroting is op hoofdlijnen een weerspiegeling van wat de raad heeft gezegd bij de voorjaarsnota.
En daar kunnen wij ons grotendeels in vinden.
Het college heeft goed geluisterd naar de Raad.
• We gaan temporiseren en investeringen verminderen,
• Luisteren naar onze inwoners, bezuinigingsvoorstellen
• Begrotingsoverschrijdingen zijn verleden tijd
• Tegenvallers die lopende het jaar ontstaan opvangen in hetzelfde jaar
• De welstandnota vereenvoudigen.
Dit zijn voorbeelden van wat de Raad bij de voorjaarsnota heeft ingebracht.
Wij zijn blij deze opvallende koerswijziging.
Voorzitter
Of het allemaal voldoende is om financieel het hoofd boven water te houden durven wij niet te zeggen want naast de 20m zijn er geen reserves meer na 2013. Het vlees op de botten is beperkt.
Investeren wordt dus moeilijker en Hoogeveen is niet af want er zijn nog voldoende wensen zoals een aantal brede scholen en de bouw van een nieuw zwembad om er enkele te noemen. Nu kunnen we door het vrijkomen van afschrijvingen, want dat systeem hanteren we in Hoogeveen, investeren maar dat bedrag is niet stabiel en ook afhankelijk van de rentestand. Dus zeer risicovol. En moeten we deze afschrijvingen niet gewoon gebruiken voor herinvesteringen?
Wat in de voorjaarsnota wel werd genoemd maar niet wordt gerealiseerd is lastenverhoging compenseren door de woonlastenbenadering(de ene belasting hoger en de ander lager en per saldo neutraal) toe te passen. De OZB wordt met 4% verhoogd. 2% index (dat vinden wij reëel) en 2% extra verhoging was het voorstel in de voorjaarsnota.

Daar zou een verlaging van riool en reinigingsrechten tegenover staan maar dat gaat niet door. Ook de parkeertarieven worden met € 0.10 per uur per uur verhoogd. Dit alles zorgt voor een behoorlijke aanslag op beurs van onze inwoners die toch al zwaar worden getroffen door bezuinigen van de centrale overheid.
Met deze verhogingen zijn wij nog niet akkoord.
Als de parkeertariefsverhoging direct gebruikt wordt om achteraf betaald parkeren uit te breiden, met een daadwerkelijke planning er bij, dan willen we deze tariefsverhoging accepteren omdat er dan betaald wordt voor de werkelijke tijd die er geparkeerd wordt.
De tarieven stellen we apart vast dus hoeven we daar vandaag niet over te beslissen.
Nu willen we even ingaan op onze zorgen over de reserves
– Op 31-12-2009 hadden we nog een reserve van € 83.000.000, –
Eind 2013 zal daar nog € 23.000.000 van over zijn.
In de regeerperiode van dit college wordt dus € 60.000.000 opgesoupeerd.
Dus driekwart van onze ooit zuinig opgebouwde reserve is weg.
En dat in 4 jaar tijd. We leven in onzekere tijden en weten niet of we ons als gemeente de komende jaren kunnen redden. We hopen het te redden met het nu door dit college ingezette begrotingsbeleid.
– De Algemene reserve is geld dat de gemeente beschikbaar heeft om onvoorziene tegenvallers op te vangen. De gemeente heeft de plicht om voldoende algemene reserve aan te houden. Die bedraagt in Hoogeveen 14,5 miljoen. Als we onder dat bedrag komen moet het weer op peil worden gebracht om voldoende weerstandvermogen te hebben. Bovengenoemde bedragen zijn inclusief Rendo gelden. De ene helft van deze Rendo gelden wordt in 2012 toegevoegd aan de reserve structuurvisie, de andere helft aan de algemene reserve.
Voorzitter
Nu gaan we inhoudelijk op een aantal zaken kort in.
– De begroting is helder qua opzet en duidelijk wat betreft inhoudelijke keuzen. Er bestaat goed zicht op de uitgaven. Dat wil overigens niet zeggen dat GB het met alle gemaakte keuzen eens is.
– De algemene reserve is tot 2015 op circa 20 miljoen gesteld. Wij zijn nieuwsgierig of het college deze 20m wil vasthouden of bij tegenvallers uitgeven. Maw gaan we bezuinigen of pot verteren?
– Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve is 5,5 miljoen euro (alles boven de 14,5 miljoen). Dat blijft constant tot 2015. Als het toch uitgegeven wordt is dat gemiddeld 1,5 miljoen per jaar. Hierbij geldt: “op =op”. Begrotingsdiscipline is dus een eerste vereiste om te voorkomen dat de reservepositie verder verslechterd.
– De huidige vrij besteedbare reserve is weinig voor een gemeente als Hoogeveen. Zeker als naar het verleden van de gemeente Hoogeveen wordt gekeken. Toen was er sprake van tientallen miljoenen euro’s die in reserve werden gehouden.
– Het college investeert 60 miljoen vanaf 2010. 90% van het geld is uitgegeven voor 31/12/2012. De rest in 2013. Daarna is de koek op. Voor het verkiezingsjaar 2014

zal zichtbaar zijn dat Hoogeveen groeit en bloeit. Maar de bodem van de kas is in zicht.
– Hoe denkt het college dit probleem op te lossen? Is regeren vooruitzien? Maw wat is de tijdhorizon van dit college? Reikt die verder dan de eigen termijn? Waar blijkt dat uit?
– Hoogeveen had jaarlijks begrotings/kostenoverschrijdingen. Deze hadden een structureel karakter. Met andere woorden: de begroting gaf een te rooskleurig beeld van de werkelijkheid. De structurele tekorten zijn nu in de begroting als uitgaven opgenomen. Dat is realistisch en vergroot de sturing door de gemeenteraad.
– De te nemen winsten op de grondexploitatie in 2012 zijn laag. Dat is realistisch. Resteert de winstraming in 2013 t/m 2015. Totaal bijna 7 miljoen. Dat blijft een groot risico dat als zodanig niet is meegenomen in de begroting. Hoe gaat het college dit probleem oplossen als de winstontwikkeling tegenvalt? Zijn dan nieuwe bezuinigingen nodig?
– Moeten we als gemeente niet al gaan nadenken over verlaging van de grondprijzen, om op die manier iets te doen aan de problemen op de woningmarkt? Als we kijken naar de malaise op die woningmarkt dan zou Hoogeveen wellicht de ambitie kunnen tonen om een soort trendsetters rol op zich te nemen. Dan is die 7m winst wellicht eerder haalbaar. Hoewel daar een afboeking op de grondprijzen tegenover staat.
– Het college is bij de jaarrekening 2010 uitgegaan van een tekort van 1.7 m maar daar zijn begrotingswijzigingen in verwerkt na mutaties uit de reserves. In werkelijkheid was het nadelige tekort 29.1 m. Dat geeft de accountant ook aan in zijn rapport. Kan het college ons toezeggen dat bij de jaarrekening 2011 bij een verschil tussen de vastgestelde begroting 2011 en de jaarrekening, een heldere analyse wordt gemaakt van de situatie voor mutaties uit de reserves?
– De schuld van de gemeente Hoogeveen is circa 2000 euro per inwoner. Dat is normaal in vergelijking met andere gemeenten. Investeren boven wat nu in de planning zit, zal echter direct leiden tot vergroting van de schuld. De gemiddelde schuld van een Nederlandse gemeente bedraagt (cijfers per 31/12/2009, de meest recente cijfers) 2357 euro. Voor Hoogeveen was dit bedrag 1931 euro. (cijfers komen van de VNG, het rapport Schulden Nederlandse gemeente in Beeld. Het gaat over de cijfers per 31 dec. 2009)

Afsluitend nog een aantal opmerkingen:
• We hebben de mooiste binnenstad van Nederland. Daar mogen we trots op zijn. Maar zijn we als Hoogeveen al niet aan het afbreken. Door niet meer als één van de startplaatsen van de Drentse Rijwiel4daagse te fungeren zetten we een jarenlange traditie, die ook heeft bijgedragen aan die mooie binnenstad aan de kant. En ook door de dreiging van het verdwijnen van het schaaktoernooi en de invoering van de 15 dagen regeling voor de horeca lijkt het er allemaal niet bruisender op te worden.
• Vorig jaar bij de begroting hebben wij (Gemeentebelangen) het gehad over gesponsorde rotondes. Hoe ver is het daar mee want verschillende gemeentes hebben daar veel succes mee. Ook in provinciale staten is nu een motie aangenomen waarbij men gaat inzetten op sponsoring van alle provinciale rotondes.
• En wat wij ons ook afvragen is hoe de wethouder zijn toezegging heeft ingevuld om over het schoolbusvervoer Fluitenberg – Stuifzand met de dorpen en de school in gesprek te gaan. De brief van gisteren hierover geeft toch echt een vertekend beeld want behalve twee telefoontjes vanuit het gemeentehuis is er geen enkel initiatief van de gemeente uit gegaan.
• We maken bij de vaststelling van deze begroting een voorbehoud mbt het begraafbeleid omdat we daar over 14 dagen nog over komen te spreken.
• In het programma Meedoen wordt gesproken over een tegenprestatie als men een uitkering krijgt. Wat Gemeentebelangen betreft gaan we dat waar mogelijk dit verplicht stellen.
• Is onze organisatie op tijd klaar voor de taken die van het Rijk naar ons toekomen. In 2013 de Wet Werken Naar Vermogen, in 2013- 2014 de AWBZ en in 2014 -2015 de Jeugdzorg.
• Gemeentebelangen wil de papierinzameling door verenigingen/kerken, scholen enz. in stand houden. Dit is voor hen al jaren een vaste bron van inkomsten en dat moet zo blijven. We willen daar dit jaar nog een discussie over met het college omdat de proef met papiercontainers niet hoeft als dat betekend dat verenigingen buitenspel worden gezet. Wij vragen Presidium het nog voor dit jaar te agenderen.
• Laatste opmerking. We zijn blij met de inzet van vrijwillige ouderenadviseurs. Die kunnen een steun zijn voor onze oudere inwoners en hun uit de eenzaamheid halen.

Afhankelijk van de antwoorden van het college komen wij nog met één of meerdere moties mbt de financiële huishouding.
Tot zover in eerste termijn voorzitter

error: Sorry..