Onderzoekscommissie Behoud Vliegveld Hoogeveen.
Elim 11 Januari 2003.

Aan College van B&W van de Gemeente Hoogeveen.
En aan de Commissie leden van de Commissie Omgeving.
I.a aan de overige Raadsleden.

Geachte Leden, D/H

Zoals u weet is de onderzoekscommissie behoud vliegveld Hoogeveen sedert 1997 actief geweest in haar doelstelling ” het onderzoeken van de mogelijkheden tot behoud en verplaatsing van vliegveld Hoogeveen”.
Reeds vele zaken hebben de afgelopen jaren de revue gepasseerd, een aantal zaken zijn door onze commissie nader onderzocht en besproken.
Het resultaat daarvan was de doelstelling onder uw politieke aandacht te brengen om zo tijdig een weloverwogen besluiten te kunnen nemen.
Onze commissie heeft u hierover meerdere malen in kennis gesteld middels onze correspondentie aan zowel uw college als ook uw raad.

Uw college en raad stond een integrale aanpak voor, een en ander in relatie tot de regiovisie tot en met 2030, waarvan de structuurvisie een onderdeel zal vormen.
Met instemming heeft onze commissie de gang van zaken op de voet gevolgd met als resultaat dat een en ander toch heeft geresulteerd in een onderzoek dat thans heeft plaatsgevonden.
Al vinden wij het bijzonder jammer dat er geen onderzoek heeft plaats gevonden naar een eventuele verplaatsing van vliegveld Hoogeveen waar wij ons wel voor hadden ingespannen( uiteraard binnen de gemeentegrenzen van Hoogeveen)

Onze onderzoekscommissie doet zijn naam eer aan mede gelet op de verschillende reacties uit de verschillende geledingen bij zowel de inspraak rondes,  de digitale discussie ,de reacties van de Hoogeveense ondernemingen en de KNVL en de burgers
Uit al deze reactie blijkt een groot draagvlak voor behoud van het vliegveld.

Met nadruk zouden wij u nog eens willen wijzen op de bevindingen in de onderzoeken van Witteveen +Bos inzake een verplaatsing van vliegveld Hoogeveen.
Het rijksbeleid met betrekking tot het vliegveld is op hoofdlijnen duidelijk en kunnen wij constateren dat thans de vraag kan worden gesteld of er in dit kader perspectief is
Voor mogelijke verplaatsing van het vliegveld, mede gelet op de beleidsvisie kleine luchtvaart van TNLI.

 

Deze vraag kan positief beantwoord worden gelet op de bevindingen van Witteveen +Bos , die uitgangspunten bieden voldoende perspectief om bestuurlijke en praktische haalbaarheid nader te verkennen( de uitgangspunten van SRLK zijn niet herroepen schrijft ook Witteveen+Bos in haar rapport.
De gesprekken die hebben plaatsgevonden met het Ministerie Van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van VROM duiden er op dat in haar visie er weldegelijk voldoende openingen zijn om te werken aan verplaatsing van het vliegveld.
Zie daarvoor bladzijde 49 van het onderzoeksrapport van Witteveen+Bos.
 

Helaas zijn deze bevindingen nog door uw college nog door anderen opgepakt en een enkele opmerking over de kosten van een dergelijk vervolgonderzoek snijden wat onze Commissie aangaat geen hout, daar er ook geen onderzoek is verricht naar de eventuele kosten van zo, n vervolg onderzoek.
Zo, n opmerking van uw zijde vinden wij dan ook niet gepast en zijn wij van mening dat u een dergelijk oordeel ook achterwege had moeten laten.
Uiteraard zullen er ook dan, in geval van verplaatsing, procedure, s moeten worden doorlopen,dat lijkt ons een logische zaak , juist DAT was voor onze Commissie reden vroegtijdig een start te maken met deze brede discussie T.A.V. het vliegveld.
Graag willen wij u nog eens wijzen op bladzijde 50 van het onderzoeksrapport van witteveen + Bos, Waar Hoogeveen wordt aangemerkt als streekcentra en de nadruk die er wordt gelegd om dat vooral zichtbaar te maken en te blijven.
Concreet kijken naar een alternatieve locatie op korte termijn is hier het nadrukkelijke advies.
Zij geeft daarbij aan om zoekruimte aan te houden in het (POP) Provinciaal Omgevings Plan.
Wij verzoeken u indringend aan deze adviezen te voldoen, immers deze adviezen zijn toch niet geschreven om naar eigen inzicht of wens naast u neer te leggen.
Regeren is vooruit zien en het zou toch spijtig zijn dat u over een aantal jaren tot de conclusie zou moeten komen dat u om bestemmingsplan technische redenen met de rug tegen de muur zou komen te staan.

Resumerend,

Onze commissie is van mening dat een vervolg onderzoek naar verplaatsing ,mede gelet op de adviezen gerechtvaardigd is.

Het behoud van vliegveld Hoogeveen, voor Hoogeveen geen discussie meer behoeft.
Gelet op het brede draagvlak voor behoud van het vliegveld.

Dat de basis en uitgangspunten van Witteveen +Bos voldoende aanleiding geven onderzoek te doen naar een geschikte locatie en uiteindelijk zou kunnen leiden tot verplaatsing.

 

 

Dat vooralsnog ,  gaande  de vervolgonderzoeken het vliegveld op de huidige locatie zal kunnen blijven , het erfpachtcontract in relatie tot vervolgonderzoeken “ Tijdelijk “
Verlengt zou kunnen worden ,  voorzover er uitzicht zou bestaan op een reële kans van toekomstige verplaatsing.

Is uw college of Raad voor sluiting op de huidige  locatie ( zoals wij dat voorstaan)  dan verzoeken wij u indringend te kiezen voor verplaatsing maar Nooit voor opheffing van het vliegveld,gelet op de grote belangen van een vliegveld als dat van Hoogeveen.

Geacht college/Raad, zie eens om hoe verkeerd genomen besluiten kunnen zijn en kijk rond in Hoogeveen wat er allemaal  niet meer is, de gedempte kanalen en al het mooie water in Hoogeveen, schutstraat – alteveer – kanaalweg – wolfsbos.

De scheepswerf en de sloop van het mooie oude ziekenhuis, de prachtige oude boerderijen aan het Noord enz.
Hoogeveen had dan zeker het Venetië van het noorden kunnen zijn, dit had nooit zo mogen gebeuren, laat dit voor u allen een voorbeeld zijn hoe u niet om moet gaan met toeristische trekpleisters , activiteiten en werkgelegenheid in onze regio.recreatie en toerisme zij voor de toekomst van Hoogeveen van wezenlijk belang.

Belemmeringen kunnen ons inziens ook worden opgelost als het gaat om de gevolgen van het vliegveld op de Huidige locatie,de mogelijkheden voor woningbouw op en rond de dorpen in relatie tot de milieu en geluidszoneringen.
Kortom het weloverwogen advies van Witteveen+Bos is zo gek nog niet.

Tot slot,

behoudens  voorgaande opmerkingen willen wij onze dank uitspreken voor de wijze waarop leden van onze commissie op een constructieve wijze hebben mogen deelnemen in de verschillende werkgroepen van onderzoek dat uiteindelijk heeft geleid tot het voorstel wat thans voorlicht.
Een compliment naar zowel uw ambtelijk apparaat ,  uw Commissie omgeving als naar haar voorzitter is gerechtvaardigd gelet op de uitstekende wijze waarop u in het duale stelsel bent omgegaan met de vele verschillende belanghebbenden en de insprekende burgers.
Wellicht is een en ander voor herhaling vatbaar bij de toekomstige discussie over verplaatsing van het vliegveld en de zoeklocatie voor een nieuw terrein.

Wij wachten met meer dan gewone belangstelling uw reactie af, en wensen u veel succes en wijsheid bij de uiteindelijke besluitvorming.

Namens de Commissie Behoud Vliegveld Hoogeveen,
Voorzitter:  Be Okken.

 

error: Sorry..