Beleidsplan re-integratie en participatie 2014-2018.

De gemeente wordt verantwoordelijk voor een grote groep mensen met een beperkt arbeidsvermogen, die ondersteuning nodig hebben. Zoals mensen die afhankelijk zijn van de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wajong.

Kern van de participatie is, dat iedereen zoveel mogelijk aan het werk gaat of een bijdrage levert aan de samenleving.

Met deze beleidsnota bouwen we voort op de beleidsnota participatie en re-integratie 2011-2014, welke wij in het voorjaar van 2011 hebben vastgesteld.

De nieuwe instroom bestaat uit twee groepen.

De verwachting is, dat plusminus 20 jongeren per jaar, die veelal afkomstig zijn van het praktijk- en speciaal onderwijs moeten instromen.  Nu er meer jongeren met beperkingen in het reguliere onderwijs worden geplaatst, moeten ook die aantallen in de beeldvorming worden meegenomen.

Er wordt verwacht, dat plusminus 10 ouderen, met een arbeidsbeperking, per jaar zullen instromen. Het werken in een beschutte omgeving is een absolute voorwaarde voor deze groep .

Mensen die nu nog bijvoorbeeld bij Alescon werken, moeten zoveel mogelijk bij gewone bedrijven worden geplaatst . De beschutte werkplaats blijft alleen bestaan voor mensen die dit echt nodig hebben.  Het is nog maar de vraag of er genoeg bedrijven zijn waar deze mensen geplaatst kùnnen worden.

De cliënt krijgt te maken met één levenscoach, die zowel de uitvoering van de nieuwe participatiewet als ook eventuele WMO- en Jeugdzorgaspecten meeneemt.

Gemeentebelangen vindt , dat naast één aanspreekpunt voor de cliënt, professionaliteit een vereiste is.

Mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt, willen we naar vermogen laten participeren in de samenleving.

Trajecten die zich richten op het maatschappelijk actief houden , zijn wellicht het meest geschikt voor deze doelgroep.

Uiteraard moeten hiervoor voldoende begeleiders en vrijwilligersplekken beschikbaar komen.

Brede en diepgaande communicatie over de mogelijkheden voor deze mensen vinden we heel belangrijk.

Een ander traject kan een werkstage zijn.

Een werkstage is gericht op het uitbreiden van kennis en ervaring van de werknemer. Daarbij is geen sprake van beloning.

Daarnaast hebben we nog de proefplaatsingen. Hierbij gaat het om een, van te voren bepaalde,

korte periode met nadrukkelijk uitzicht op een reguliere arbeidsovereenkomst.

Als Gemeentebelangen vinden we het belangrijk, dat er door de bedrijven geen misbruik gemaakt kan worden met het oog op verdringing op de arbeidsmarkt. We verwachten dan ook dat de trajecten goed gecontroleerd worden.

Preventie- werkstages- proefplaatsingen en scholing zijn prima middelen om mensen werk-fit te krijgen en te houden.

De ambitie en inzet van het college komt goed uit de verf in het ambtelijke beleidsstuk.

 We zijn zeer benieuwd naar de doorontwikkelingen en resultaten en verwachten natuurlijk, tijdig en volledig op de hoogte gehouden te worden.

error: Sorry..