Verslag Besluiten 23-04 – 2009

Verslag Besluiten 23-04 – 2009
 

Aanwezig: J.K. Otten (voorzitter), J. Ballast, R. van de Belt, R.A. Berkenbosch, B. Boersma, B. Bouwmeester, J.W. Braam, S. Brouwer, J. Bruins Slot, H.B. Giethoorn, A.W. Hiemstra, G.E.J. Huijgen, K.J. van der Laan, H. Loof, B. Okken, L. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, M. Tuit, G. Vos, W. Warrink, H. van de Weg en J.P. Wind (griffier).

Aanwezig namens het college: wethouders A. Bargeman, A. Poutsma-Jansen, K. Smid en W. van der Zwaag, alsmede de secretaris G.H. de Vries.

Afwezig met kennisgeving: de leden E. van Heugten-Steenbergen, L. Hummel, E.R. Klok, H. Siebering en A.A. Steenbergen.

Verslag: Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Mondelinge vragen raad
2. Vaststellen Jaarverslag en Jaarrekening 2008
3. Beslissing op bezwaar inzake het raadsbesluit van 30 oktober 2008 aangaande een voorkeursrecht bestemmingsplan Bedrijventerrein Buitenvaart II, partiële herziening ex artikel 30 WRO
4. Benoeming leden bestuurscommissie openbaar primair onderwijs
5. 7e begrotingswijziging
6. Vaststellen verslagen van 9 april 2009

Het volgende werd naar voren gebracht.

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.

1. Mondelinge vragen raad
Er worden geen mondelinge vragen gesteld.

2. Vaststellen Jaarverslag en Jaarrekening 2008
Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2008 worden zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad vastgesteld.

De voorzitter geeft als voorzitter van het presidium aan dat het presidium zich gaat buigen over de opstelling van een raadsjaarverslag. Ook zal het presidium bekijken hoe in Torentje Totaal verslag wordt gedaan.

3. Beslissing op bezwaar inzake het raadsbesluit van 30 oktober 2008 aangaande een voorkeursrecht bestemmingsplan Bedrijventerrein Buitenvaart II, partiële herziening ex artikel 30 WRO
Tuit (PvdA) merkt op dat in het raadsstuk een foutieve datum is opgenomen, namelijk 14 mei 2009.

De voorzitter heeft van de griffier begrepen dat het geen probleem is omdat er een juist stempel overheen komt.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

4. Benoeming leden bestuurscommissie openbaar primair onderwijs
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

5. 7e begrotingswijziging
De voorzitter merkt op dat het voorstel over het hockeyveld de uitwerking is van een eerdere wens van de raad.

Reinders (CDA) zegt dat het over de positie van HHC gaat. Spreker vindt het veel geld voor een aantal jaren. Richting HHC zijn verwachtingen gewekt. Omdat men uitkomt op het terrein van HZVV, vraagt spreker hoe deze vereniging erover denkt.

Bouwmeester (PvdA) geeft het college een pluim omdat met dit voorstel een eerdere toezegging is nagekomen. Er is wel veel geld mee gemoeid. Spreker is blij dat HHC tevreden is over de communicatie. Hij heeft begrepen dat als HZVV capaciteitsproblemen heeft, het veld van HHC gebruikt kan worden. Spreker neemt aan dat de wethouder dit kan bevestigen.

Berkenbosch (VVD) geeft de wethouder een compliment voor deze fantastische oplossing.

Steenbergen (Gemeentebelangen) sluit zich aan bij dit compliment.

Wethouder Smid is blij met de complimenten. Het is inderdaad een flink bedrag voor een tijdelijke situatie, die trouwens wel kan worden verlengd. Het vinden van een goede oplossing stond voorop. Die is zo goedkoop mogelijk uitgewerkt. Het mogelijke capaciteitsprobleem van HZVV wordt opgelost door de aanleg van een derde kunstgrasveld in de voetbaldriehoek. HZVV kan eventueel trainen op het hockeyveld. Op dit moment zijn de gesprekken gaande tussen de projectgroep en de verenigingen, waaronder HZVV. De gesprekken verlopen in een goede sfeer.

Reinders hoort graag dat HZVV zich kan vinden in de voorstellen.

Wethouder Smid antwoordt geen signalen te hebben ontvangen dat HZVV problemen heeft met de oplossing. Het derde kunstgrasveld is de tegemoetkoming aan HZVV voor het opofferen van het trainingsveld. De wethouder zegt dat Reinders ervan uit kan gaan dat HZVV geen problemen heeft met de oplossing.

De begrotingswijziging wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem door de raad goedgekeurd.

6. Vaststellen verslagen van 9 april 2009

De verslagen van 9 april 2009 worden ongewijzigd door de raad vastgesteld.

De voorzitter sluit het blok besluiten.
 

error: Sorry..