Besluitenlijst 25 maart 2010.

Aanwezig: H. Koetje (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, R. van de Belt, M. Benjamins, K.F.J. Bertels, J.H. Borgman, J. Bruins Slot, H.B. Giethoorn, A.J. Grondstra-Braam, A. van der Haar, E. van Heugten-Steenbergen, A.W. Hiemstra, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, H. Loof, L. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, D.J. Schuldink, C. Slottje, K. Smid, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, G. Vos en J.P. Wind (griffier).

Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman, A. Poutsma-Jansen en W. van der Zwaag en de locosecretaris J.W. de Klein.

Met kennisgeving afwezig: I.G. Emmens, B. Okken en W. Warrink.

Besluiten

1. Opening

De voorzitter opent met een moment van stilte. Hij noemt de leden die met kennisgeving afwezig zijn.

2. Vaststelling agenda

De voorzitter meldt dat het blok meningvormen wordt afgevoerd van de agenda. Het blok informeren zal op verzoek van het college plaatsvinden achter gesloten deuren vanwege de vertrouwelijkheid van de te geven bedrijfsinformatie. De agenda wordt aldus vastgesteld.

3. Mondelinge vragen

M. Benjamins stelt een mondelinge vraag over een vrijwilligersfeest.
Wethouder B. Poutsma-Jansen geeft antwoord.

M. Tuit stelt een mondelinge vraag over de inzameling van plastic afval.
Wethouder B. Poutsma-Jansen geeft antwoord.

J.H. Steenbergen stelt ook een mondelinge vraag over de inzameling van plastic afval.
Wethouder B. Poutsma-Jansen geeft antwoord.

J. Stoefzand stelt een mondelinge vraag over woningbouw in Noordscheschut.
Wethouder W. van der Zwaag geeft antwoord.

4. Diverse benoemingen

De onderdelen van het raadsvoorstel worden afzonderlijk behandeld.

1. Benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de raad Jan Ballast of Jan Stoefzand

J. Ballast en J. Stoefzand presenteren hun kandidatuur aan de raad. De voorzitter wijst de leden C. Slottje, J. Grondstra-Braam en M. Strolenberg aan als stemcommissie. De griffier deelt de stembriefjes uit en neemt deze in. Slottje deelt mee dat de uitslag van de stemming is 17 stemmen voor Ballast, 8 stemmen voor Stoefzand en 3 blanco stemmen. De voorzitter concludeert dat J. Ballast is gekozen tot plaatsvervangend voorzitter van de raad.

2. Benoemen tot lid van het presidium van de raad Jan Ballast (CDA), Gert Huijgen (PvdA), Jan Stoefzand (Gemeentebelangen), Ellen van Heugten-Steenbergen (VVD), Wim Warrink (Christen-Unie), Martin Benjamins (SP) en Cees Slottje (D66, mede namens GroenLinks).

De voorgestelde kandidaten worden bij acclamatie benoemd.

3. Benoemen tot voorzitter van de informerende en meningvormende gedeelten van de raadsavond Jan Ballast, Jan Stoefzand, Ellen van Heugten-Steenbergen en Mark Tuit.

De voorgestelde kandidaten worden bij acclamatie benoemd.

4. Benoemen tot deelnemer aan de informerende en meningvormende blokken van de raadsavond Hetty Bouius-Feijen (CDA), Inge Oosting (PvdA), Jan Knol (Gemeentebelangen), Jochem Inia (VVD), Hetty Pullen-Muis (ChristenUnie), Bianca de Vos (SP), Gerard Fidom (GroenLinks) en Peter Scheffers (D66).

De voorgestelde kandidaten worden bij acclamatie benoemd.

5. Herbenoemen tot lid van de rekenkamercommissie
Drs. E. de Haan te Hoogezand
F. Galesloot te Deventer
I. Valk te Dronten

Eerst vindt er een discussie plaats over de vraag of er raadsleden in de rekenkamercommissie moeten blijven zitten. H. Loof stelt voor geen raadsleden meer hierin te benoemen. De raad beslist bij handopsteken. De fracties van de PvdA, ChristenUnie, SP, GroenLinks en D66, hier samen goed voor 10 stemmen, zijn voor een geheel uit externe leden bestaande rekenkamer of rekenkamercommissie. De fracties van CDA, Gemeentebelangen en VVD, hier samen goed voor 18 stemmen, zijn hiertegen. Het voorstel is daarmee verworpen.

Vervolgens worden E. de Haan, F. Galesloot en I. Valk bij acclamatie herbenoemd tot lid van de rekenkamercommissie.

6. Continueren van benoemen van raadsleden tot lid van de rekenkamercommissie en daartoe benoemen tot lid van de rekenkamercommissie Bé Okken en Mark Strolenberg.

H. Reinders stelt nog als kandidaat voor de rekenkamercommissie het raadslid H. Borgman.
De voorzitter deelt mee dat er schriftelijk wordt gestemd. De griffier deelt de stembriefjes uit en neemt deze in. Slottje deelt mee dat de uitslag van de stemming is 19 stemmen voor Strolenberg, 13 stemmen voor Borgman, 6 stemmen voor Okken en 3 blanco stemmen. De voorzitter concludeert dat Strolenberg en Borgman zijn benoemd tot lid van de rekenkamercommissie.

Aan het eind van de vergadering deelt de griffier nog mee dat dank zij de oplettendheid van een luisteraar van radio Hoogeveen een rekenfout is gebleken. De stemcommissie heeft wel goede geturfd, maar de turfjes niet goed opgeteld. Een goede telling levert op dat op Strolenberg 24 stemmen zijn uitgebracht, op Borgman 23, op Okken 6 en 3 blanco. Omdat er 28 raadsleden zijn die elk 2 namen hebben ingevuld (of blanco hebben gestemd) moet dit samen 56 zijn.
De voorzitter concludeert dat dit aan de uitkomst niets verandert.

7. Benoemen tot lid van de begeleidingscommissie accountant Gert Huijgen, Jan Steenbergen, Mark Strolenberg en Gert Vos.

H. Reinders heeft hiervoor ook nog als kandidaat gesteld H. Borgman.

De voorgestelde kandidaten worden bij acclamatie benoemd.

8. Benoemen tot lid van de commissie voorbereiding behandeling jaarrekening Erik Giethoorn, Gert Huijgen, Jan Steenbergen, Mark Strolenberg, Gert Vos, Bianca de Vos, Gerard Fidom en Cees Slottje.

De voorgestelde kandidaten worden bij acclamatie benoemd.

9. Herbenoemen tot lid van de commissie voor de bezwaarschriften
Mr. drs. A.J. G. Reinders, Oldenzaal (voorzitter)
Mr. A.H. Saman, Stadskanaal (plaatsvervangend voorzitter)
J. de Vries, Hollandscheveld (lid)
E. Hahn, Coevorden (lid)
Mr. A. Bruins-Meijering, Hollandscheveld (lid)
Mr. M.J. van der Veen-Werf, Noordscheschut (lid).

De voorgestelde kandidaten worden bij acclamatie herbenoemd.

5. Benoeming leden welstandscommissie 2010

De voorgestelde kandidaten worden bij acclamatie benoemd.

6. Vaststellen partiële herziening bestemmingsplan “Buitengebied Noord, duurzaam energiestation Green Planet”.

Het bestemmingsplan wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.

7. Vaststellen verslagen van 18 februari, 9 maart en 11 maart 2010

De verslagen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.

8. Sluiting

De voorzitter sluit het onderdeel besluiten, schorst de vergadering en verzoekt alle publiek de raadzaal te verlaten omdat het volgende onderdeel van de raadsavond plaatsvindt achter gesloten deuren.

Voorzitter: burgemeester Helmer Koetje

error: Sorry..