Besluitenlijst 8 april 2010


Besluitenlijst 25 maart 2010 1 van 2
Aanwezig: H. Koetje (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, R. van de Belt, M.
Benjamins, K.F.J. Bertels, J.H. Borgman, J. Bruins Slot, I.G. Emmens, H.B. Giethoorn, A.J.
Grondstra-Braam, A. van der Haar, E. van Heugten-Steenbergen, A.W. Hiemstra, G.E.J.
Huijgen, L. Hummel, H. Loof, L. Otten, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, D.J.
Schuldink, C. Slottje, K. Smid, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F.
Strolenberg, G. Vos, W. Warrink en J.P. Wind (griffier).
Verder aanwezig na punt 4: de wethouders A. Bargeman, K. Smid, T. Eerenstein en A.W.
Hiemstra en de locosecretaris J.W. de Klein.
Met kennisgeving afwezig: B. Okken.
Besluiten
1. Opening
De voorzitter opent met een moment van stilte. Hij noemt het lid dat met kennisgeving
afwezig is.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
3. Mondelinge vragen
Er zijn geen mondelinge vragen
4. Collegeakkoord en benoeming wethouders
De raad bespreekt het collegeakkoord en de benoeming van de wethouders.
De voorzitter geeft aan dat hij instemt met het collegeakkoord en met de portefeuilles
hem toebedeeld. Hij oordeelt ook positief over de benoembaarheid van de kandidaten.
De voorgestelde kandidaatwethouders A. Bargeman, K. Smid, T. Eerenstein en A.W.
Hiemstra worden bij acclamatie benoemd. Na hun benoeming te hebben aanvaard
leggen zij in de handen van de voorzitter de eed of belofte af. Zij nemen hun plaats in
achter de collegetafel.
GEMEENTE HOOGEVEEN
Besluitenlijst RAADSAVOND 8 april 2010
Besluitenlijst 25 maart 2010 2 van 2
De voorzitter gaat nog in op het aspect integriteit en overhandigt de gedragscode voor
bestuurders.
Hij dankt ook de afscheid nemende wethouders W. van der Zwaag en A. Poutsma-
Jansen voor de aan de gemeente bewezen diensten en de vruchtbare samenwerking
met de raad.
5. Installatie raadsleden en benoeming opvolgers.
De voorzitter van de commissie voor de geloofsbrieven, C. Slottje, verklaart dat de
geloofsbrieven van H. Bouius-Feijen en I. Oosting zijn onderzocht en in orde
bevonden.
H. Bouius-Feijen en I. Oosting leggen in de handen van de voorzitter de eed
respectievelijk belofte af waarna zij hun plaats als raadslid innemen.
P. Koekoek en W. Dekker worden vervolgens bij acclamatie benoemd tot deelnemer
aan de informerende en meningvormende blokken.
6. Vatstellen besluitenlijst van 25 maart 2010
De besluitenlijst wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

error: Sorry..