Aan: College van B&W Gemeente Hoogeveen.
Betreft: schriftelijke vragen conform: artikel 41
             Reglement van orde voor de raad.
Betreffende: Nieuwe wet op de ruimtelijke ordening/ leges.
Met verzoek tot mondelinge beantwoording in de raad. 

Van: Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.
Elim: 24 november 2008.
Geacht College,
Met verwijzing naar bovenstaande het volgende,
Onze fractie bereiken signalen dat bij bouwaanvragen binnen de structuurvisies Zuideropgaande en Hollandscheveldsche opgaande leges voor aanvragen worden berekend.
Zoals u weet is per 1 juli Jl. de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening in werking getreden.
Uit onze informatie blijkt dat ten aanzien van bestemmingsplannen de volgende wijziging aan de orde is, citaat:
Bestemmingsplannen,
De raad moet voor het gehele gebied van de gemeente bestemmingsplannen vaststellen. Net als in de huidige wet is opgenomen dat deze plannen eens in de 10 jaar herzien dienen te worden. Nieuw is dat er een sanctie in de wet wordt opgenomen als niet wordt voldaan aan deze verplichting. Voor bouwvergunningen die vallen binnen plannen die ouder zijn dan 10 jaar, mogen namelijk geen leges meer in rekening worden gebracht, einde citaat.
Onze Fractie zou het volgende van uw College willen weten,
  1. Hoeveel verouderde bestemmingsplannen, ( ouder dan 10 Jaar ) zijn in onze gemeente nog niet geactualiseerd?
  2. Hoeveel aanvragen om bouwvergunningen ( na 1 juli Jl. ) zijn er in behandeling, inclusief bestemmingsplan wijziging aanvragen?
  3. Op welke termijn denkt uw College alle gemeentelijke bestemmingsplannen te hebben geactualiseerd conform de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening?
  4. Zijn de betrokken afdelingen geïnformeerd over de nieuwe Wro?
  5. Is uw College voornemens om ten onrechte gevorderde leges terug te storten naar de aanvragers?
  6. Is uw College bereid om de uitwerking van de nieuwe Wro te publiceren in het torentje?
Wij wachten met belangstelling uw reactie af, met vriendelijke groet namens de Fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen, Raadslid Be Okken.
error: Sorry..