Zijn we nu structureel op weg van rode naar zwarte cijfers?

Zijn we werkelijk samen op weg naar een nieuw evenwicht.?

Bovenstaande vragen waren voor Gemeentebelangen de kernvragen bij het bestuderen van deze begroting. Onze antwoorden zullen u gaandeweg ons verhaal duidelijk worden.

Inleiding.

De fractie van Gemeentebelangen constateert dat de leesbaarheid van de begroting van jaar op jaar toeneemt. De begroting is helder en duidelijk. Dit geldt overigens ook voor de problemen waar de gemeente mee te kampen heeft op financieel gebied. Ook die zijn helder en duidelijk.

De communicatie van het college verdient helaas niet de schoonheidsprijs. Wij noemen als voorbeelden: Het Podium het ene collegelid zegt dat het Podium wordt verkocht en het andere zegt dat daar nog geen sprake van is. En de voetbalverenigingen denken dat de bezuinigingen ingaan per 1-1-2013 (staat letterlijk en cijfermatig in begroting) maar daar is zelfs ambtelijk geen duidelijk antwoord op te krijgen. Daarnaast noemen wij nog Pesse met de aanpassingen van de sportaccommodatie en Noordscheschut met de begraafplaats waar het college binnen 4 dagen 2 tegengestelde boodschappen verteld. Wel zijn we tevreden met het feit dat er geen algemene lastenverhoging d.m.v. ozb verhoging komt. Waar wij jammerlijk mee te maken zullen krijgen is de bouw van de parkeergarage met een verwachte jaarlijkse extra kostenpost van € 230.000, -. Is 2 1/2% ozb,

De visie

De visie van het college (de vijf leidende principes) wordt door Gemeentebelangen onderschreven. Verschillen zijn er op het vlak van de uitvoering. Waar het college bijvoorbeeld spreekt over “het versterken van de eigen kracht van burgers” zien wij in de praktijk dat het vooral neerkomt op het verschuiven van kosten richting de burgers. Hoe de eigen kracht wordt versterkt, blijft onduidelijk. Als het nagestreefde ‘nieuwe evenwicht’ van het college op deze manier uitgevoerd wordt, zal dat op verzet van de bevolking gaan stuiten. Dat zou contraproductief zijn. Maar ondanks onze kritiek op de uitvoering: het financiële beleid is wat betreft de gestelde kaders op de goede weg.

Wel heeft de fractie zorgen over de schuldpositie van de gemeente. De last van het verleden. Meer dan 106 miljoen schuld op dit moment die verder oploopt naar 130 miljoen in 2016. Dat is 2368 euro per inwoner. Een afname van de schuld zien we nog niet in de voorliggende meerjarenramingen.

Na rijke investeringsjaren die ook resultaat hebben afgeworpen, wordt nu stevig ingegrepen. De fractie van Gemeentebelangen is daar blij mee, ofschoon Gemeentebelangen ook vindt dat het wel twee jaar eerder had gemogen. De pijn van vandaag had vermeden kunnen worden als de gemeente minder structurele lasten op zich had genomen als gevolg van het investeringsbeleid.( geld lenen kost geld!). Er is nu meer aandacht voor de sociale kant van het beleid. Dat is een goede zaak. Maar het feit dat op de sociale pijler bezuinigd wordt, geeft aan dat het oogstjaar (3e jaar van een college) ook een mandje zure druiven bevat .

Zoals gezegd: de gedachtegang van het college bij de ontwikkeling van de begroting wordt door Gemeentebelangen onderschreven. Iedere burger weet dat er bezuinigd moet worden. Bezuinigen is het ergste niet. Maar problemen heeft Gemeentebelangen met het gebrek aan communicatie en overleg met de belanghebbenden in onze samenleving. Gelet op de planning van de bezuinigingen is er op dit moment onvoldoende tijd om tot een open en reëel overleg te komen met onze burgers en hun organisaties. Misschien kan hetzelfde resultaat worden geboekt met andere middelen. Maatschappelijk draagvlak voor beleid ontstaat pas als over dit beleid kan worden meegedacht. Dat doe je niet met het mes op tafel. Daarom stellen wij U voor een korte adempauze in te lassen door de bezuinigingen op maatschappelijke instellingen uit te stellen tot minimaal 1 april 2013. Dit zal geen grote schade op leveren. De meeste bezuinigingen gaan pas in op een later tijdstip. Ook kunt U het opgelopen tekort later weer inhalen. Wij komen met een motie om dit te bewerkstellingen.

Wat de 5 culture pijlers betreft hebben wij een andere optie. Wij willen hen tot 1juli 2013 de tijd geven om gezamenlijk tot een bezuiniging van € 350.000, – te komen. Wij verwachten dat zij er uit komen want de bezuiniging van bovengenoemd bedrag op deze 5 organisaties is voor ons een gegeven. Voor alle duidelijkheid het gaat om De Tamboer, Het podium, De bibliotheek, Het Museum en Scala.

Area en afval

Wij weten dat we binnenkort komen te spreken over het afvalbeleid in de breedste zin van het woord maar toch willen we nu al een schot voor de boeg geven. Wij maken ons grote zorgen over het afvalbeleid (lees Area) want er wordt maar geïnvesteerd in afvalstations, extra containers en communicatietrajecten om bronscheiding te promoten. Dit in de wetenschap dat achterafscheiding financieel veel aantrekkelijker is. Een goed voorbeeld is er in een aantal Limburgse gemeenten. Nog steeds wordt vastgehouden aan het kaderplan afval waar bronscheiding wordt onderschreven. Het enige argument dat aangevoerd wordt is bewustwording van duurzaamheid bij onze inwoners.

Subsidie oud papier verlagen. Is op voorstel van Gemeentebelangen in het verleden verhoogd. De redenen die toen golden voor de verhoging van de garantieprijs gelden nog steeds. Het is een levensader voor diverse verenigingen en draagt bij aan de sociale contacten. Motie

Bestemmingsplannen en Omgevingsvergunning

Gemeentebelangen vind dat de budgetten voor bestemmingsplannen voor 2014 en verder niet meer nodig zijn omdat de nieuwe omgevingswet bestemmingsplannen overbodig maakt. We komen met een amendement waarop wij deze budgetten anders willen inzetten.

Financiële uitgangspunten en kaders

Een begrotingstekort past niet in onze visie op een goed beheer van de gemeentefinanciën. Echter: bemoedigend is dat belangrijke stappen worden gezet om het tekort weg te werken in de komende jaren en te doen omslaan in een overschot. Dat is hard nodig om de algemene reserve positie van de gemeente te versterken. We zullen wat dat betreft de vinger aan de pols houden.

Het investeringsplafond van 70 miljoen is voor ons heilig. Dit geldt ook voor de handhaving van de investeringsnorm van maximaal 70%.

 

Kanttekeningen plaatst Gemeentebelangen bij de investeringen in een nieuwe atletiekbaan. Nieuwbouw hoeft niet, Gemeentebelangen is tevreden met een renovatie. Dat scheelt een half miljoen .Dat half miljoen wil Gemeentebelangen aanwenden voor voetbalvelden en andere sportvoorzieningen in onze gemeente.Amendement

Naast de sporthallen zal er ook een modern uitgerust activiteitencentrum op het Bentinckspark moeten verrijzen. Wij geven daar geen prioriteit aan en stoppen liever het geld in voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de sportbeoefening.Amendement

Een tweede aandachtspunt zijn de gymzalen bij de scholen in relatie tot de nieuwbouw in het Bentinckspark. Wij begrijpen heel goed dat de scholen de herindeling van gymzalen een onwenselijke situatie vinden maar financieel, na diverse opties te hebben bekeken zien wij op dit moment geen andere mogelijkheid dan het voorstel van het college te volgen. Er is echter nog voldoende tijd om er door overleg uit te komen.

Stad en dorp

Het geheel overziende constateert Gemeentebelangen dat het accent ligt bij het behoud van voorzieningen in de stad. De tegenstellingen tussen Hoogeveen en het omliggende gebied worden steeds groter. Gemeentebelangen vindt dat er meer evenwicht tussen de stad en de dorpen in het buitengebied moet komen. Ook in het bezuinigingsbeleid.

Bezuinigingen

a. Kostendekkendheid sportvoorzieningen naar 30% in 2016

b.Samenwerken buurt en dorpshuizen 25% bezuinigingen in 2016

Door bovenstaande bezuinigingen zullen accommodaties en dorps/buurthuizen moeten sluiten verwachten wij. Welke criteria heeft het college daarbij in gedachten?

Dit zijn in zijn uitwerking giga ingrepen. Ze zullen leiden tot minder sociale cohesie en een lagere bereikbaarheid voor de overblijvende voorzieningen. Afstanden en het niet op het eigen sportcomplex kunnen sporten spelen daar ook een rol bij.

Het college wil graag een gezonde bevolking, maar de sportdeelname zal kleiner worden, zo valt te vrezen. Graag horen we van het college wat het overleg met de sportorganisaties heeft opgeleverd. Waarbij ook het niet uitbreiden/renoveren van sportcomplexen en de gevolgen van langlopende beheersovereenkomsten in kaart zijn gebracht. Hetzelfde geldt voor het overleg met de buurt- en dorpshuizen. De gemeente wil graag een sterke sociale cohesie maar de samenwerking en ontmoeting van bevolkingsgroepen zal minder worden omdat de voorzieningen worden aangetast. Gemeentebelangen kan daarover nu geen definitief standpunt innemen. Als onze motie over inspraak en overleg wordt afgewezen, zullen wij ons tegen dit onderdeel van de begroting verzetten.

Onderhoud groen en grijs 5% besparen in 2014

Deze bezuinigingen gaan pas later in. We willen graag een uitwerking van het voorstel ontvangen voordat besluiten worden genomen over de Voorjaarsnota 2013. Wordt meedoen hier afschuiven van kosten naar onze inwoners? Daarover willen we ons graag een oordeel kunnen vormen. Zorgen maken we ons over hoe het onderhoud van het openbaar gebied in 2013 vorm wordt gegeven tijdens het overgangsjaar naar een andere manier van onderhoud.

d Extra uitstroom cliënten bijstand (8 ton) besparing

Eigen ervaring is dat het stimuleren naar werk en het aanbieden van ervaringsplaatsen goed functioneert. Onze vraagtekens bij de kadernota zijn door de realiteit achterhaald.

Enkele specifieke onderwerpen

Stedenband Martin. Voegt in onze ogen niets toe aan Hoogeveen en moet in tijden van bezuinigingen worden stopgezet.Amendement

De privatisering van het Spaarbankbos is een lang gekoesterde wens van Gemeentebelangen. Onze voorkeur gaat daarbij wel uit naar het Drents Landschap. Wij willen het college vragen als eerste met hun in gesprek te gaan om tot overeenstemming te komen.

Het carillon. Gezien de grote historische maar ook culturele waarde willen wij dat de beiaardier het carillon blijft bespelen. En zien al uit naar komend zomer als Rene Karst samen met honderden zangers op de melodie van het carillon een concert gaat geven.

Parkeertarieven. Mede omdat straks het Kaapplein als parkeervoorziening gedurende lange tijd niet bruikbaar is vinden wij het onacceptabel dat de parkeertarieven nu verhoogd worden. Wij zijn het met centrummanagement, het warenhuis van Hoogeveen en de HOC eens dat er eerder commerciële acties op touw gezet moeten worden om het parkeren aantrekkelijk te houden tijdens de bouwwerkzaamheden op De Kaap.

SWW. SWW moet op korte termijn met een half miljoen minder budget toe. Heeft het college op basis van het prestatiecontract al bepaald waar bezuinigd moet worden?

Begraafplaats Noordscheschut. Op basis van de financiële cijfers en de financiële situatie vind Gemeentebelangen het niet verantwoord om deze begraafplaats aan te leggen.

De bezuinigingen op de ondersteuning van de raad vinden wij een slechte zaak. De gemeenteraad heeft,om haar taak goed uit te voeren ,voldoende middelen nodig om haar taak in het belang van onze inwoners goed te verrichtten en we hebben nu al minimale middelen in vergelijking met andere gemeenten.

Grondbeleid

Gemeentebelangen zou graag willen dat het college bij de Voorjaarsnota al aangeeft of de geprognosticeerde winst gehaald gaat worden in 2013 . Als het niet lukt, stelt Gemeentebelangen voor dat het college het tekort compenseert via een bezuiniging op de begroting van 2013. Dan wordt het weerstandsvermogen op dat punt niet aangesproken zodat het gereserveerde bedrag in 2014 opnieuw als reserve beschikbaar is. Wij maken ons grote zorgen over de geplande opbrengsten van de grondverkopen in de komende jaren. Gepland is 7 miljoen winst. Als die grondverkopen er niet komen heeft dat direct invloed op onze reserve structuurvisie en daarmee op onze financiële situatie. Reserve structuurvisie is bedoeld om investeringen te financieren. Dat geld zal er wel moeten komen want een aantal projecten lopen en kunnen niet half afgebouwd blijven staan. Hoe lossen we dit op?

Conclusies

Aan deze begroting kleven nog heel veel financiële vraagtekens wat betreft haalbaarheid binnen de genoemde periode. Zoals privatisering Spaarbankbos en Schoonhoven per 2014, de mogelijkheid van besparing op grijs en groen, de geplande bezuinigingen op het sociale domein, het politieke klimaat na de verkiezingen in 2014. Zal men inderdaad met 3 wethouders gaan regeren? Wat een voordelen kan opleveren zijn de meevallers die behaald kunnen worden met de aanbesteding van projecten. In den lande hoor je forse meevallers. Op de pijlers meedoen, werken en talentontwikkeling wordt niet bezuinigd. Wij zouden graag volgend jaar van het college horen wat de resultaten daar van zijn.

Ook de privatisering van Schoonhoven moet voor een financiële injectie kunnen zorgen. Waarom is die niet begroot? We praten deze keer niet over de verlenging van de Mr Cramerweg maar zijn die niet vergeten

Eindconclusie

Hoogeveen met een hoofdletter H staat weer met beide benen op de grond!

 

error: Sorry..