Bijdrage debat Sociaal Domein

Voorzitter.

Voor ons ligt de verordening adviesraad sociaal domein.

Laat ik maar met de deur in huis vallen, de verordening is voor Gemeentebelangen duidelijk, begrijpelijk en kan wat ons betreft direct door naar besluiten. Wij zijn een voorstander van deze verordening om één adviesraad te maken voor de WMO en de Jeugdzorg gezien de vele raakvlakken. Dit zorgt voor een optimale medezeggenschap van inwoners en cliënten en een optimale beleidsadvisering aan de gemeente. Het zorgt er ook voor dat we voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen.

Zoals u weet is Gemeentebelangen een voorstander om cliënten en inwoners te betrekken bij vorming van beleid. Dit sluit mooi aan bij onze doelen binnen de Bestuurlijke Vernieuwing waar wij ons mede hard voor maken.

De cliëntenraad Sociale Zekerheid behoudt haar eigen positie, wij respecteren dit.  In de verordening staat uitgebreid beschreven hoe de nieuwe adviesraad wil gaan werken en wat zij daarvoor nodig zijn. Er komt een aanmerkelijke taakverzwaring voor de adviesraad zoals staat beschreven. Het gevolg is dat daarmee ook het jaarlijkse subsidiebedrag wordt verhoogd. Dit wordt gevonden binnen bestaande budgetten. (gezond&vitaal, blijven meedoen en talent ontwikkeling).

Gemeentebelangen is een voorstander om naar de inbreng en wensen van de WMO-raad te luisteren en zal zoals al aangegeven dan ook akkoord gaan met deze verordening.

Wij kunnen ons ook vinden in de beschrijving van het raadsbesluit. We lezen hierin,  dat de raad 2x per jaar zal worden bijgepraat door de adviesraad.

Gemeentebelangen heeft nog wel het verzoek aan het college om drie maanden na de start, een terugkoppeling te geven aan de raad,    over de samenwerking met en het werk van deze adviesraad   en over hoe dit onderling verloopt.

We willen graag de vinger aan de pols houden hierbij.

Tot zover voorzitter.

Ina Prins Raadslid GB

error: Sorry..