Kadernota 2012.

Inleiding

Voorzitter

Het college komt dit jaar niet met een voorjaarsnota maar met een kadernota. Dit afgezet tegen de vele onzekerheden die er nog zijn m.b.t. de financiën. Het college geeft in deze kadernota aan waar de financiële uitdagingen liggen. Men komt niet met oplossingen. Daar wordt onderzoek naar ingesteld. Dat vinden wij heel realistisch gedacht van dit college. Verderop in mijn verhaal zullen wij een aantal opties doen voor bezuinigingen.

Het spreekwoord luidt na 7 vette jaren komen 7 magere jaren.

En in vette jaren is het verstandig een buffer op te bouwen voor de magere jaren.

Helaas hebben college en gemeenteraad de afgelopen jaren anders gedacht. Er is fors geïnvesteerd en de reserves zijn opgemaakt. We hebben daar heel veel mooie dingen voor terug gekregen maar is zoveel investeren wel verstandig geweest? Ja, we zeggen veel want de ondergrens van investeren is wel bepaald maar een bovengrens was er niet.Ik wil niet terug komen op waar Gemeentebelangen de afgelopen jaren herhaalde malen voor heeft gewaarschuwd want dat zal als flauw afgeschilderd worden. De conclusie moet echter wel getrokken worden dat er niet is bewaard voor de magere jaren. De schuld is fors opgelopen. En schulden zorgen voor kosten, ook wel rente genoemd die we jaarlijks van uit de exploitatie moeten betalen. €50 miljoen minder schuld is € 2.miljoen minder rente lasten. Wat hadden we die 2 miljoen nu goed kunnen gebruiken maar daar ligt nu een rentebeslag op. Waarom noem ik € 50 miljoen?Omdat in de afgelopen jaren onze schuld met € 70 miljoen is opgelopen en oplopen van de schuld met € 20 miljoen acceptabel was geweest om een buffer over te houden.

Voorzitter

Maar de situatie is nu dat we zonder overheveling van de helft van de Rendo Energie gelden naar de algemene reserve fors in de problemen hadden gezeten. Gelukkig zijn die gelden er nog. Maar laten we er verstandig mee omspringen en er geen begrotingsgaten mee dichten. De Gemrap (verslag van de 1e 4 maand van 2012) geeft echter nu al een tekort aan van € 2 miljoen bovenop de bijna 2 miljoen tekort die al begroot was.

Tot zover mijn inleidende bespiegelingen op de huidige zeer precaire financiële situatie.

Voorzitter

Nu gaan we in op de kadernota.

De scenario’s

In de kadernota worden 3 scenario’s geschetst. Laag,midden en hoog. Dit met betrekking tot het te volgen bezuinigingstraject

Het college kiest voor scenario midden. Een echte onderbouwing ontbreekt naar onze mening. Waarom wordt er niet veiligheidshalve gekozen voor scenario hoog. We kunnen naar onze

mening beter meevallers hebben dan tegenvallers zoals dit jaar al aan de orde is. Gemeentebelangen gaat dus voor scenario hoog. Dat betekend nog meer bezuinigen maar de kans op tegenvallers is kleiner.

Investeringsplafond

En het investeringsplafond moet ook daadwerkelijk een maximaal te investeren plafond worden. Dus het plafond van 70% is voor ons het financiële plafond. Per saldo voeren we dus elk jaar 70% van de geplande investeringen uit .De rest schuiven we door naar een volgend jaar.

Voorzitter

Het investeringsplafond voor 2012 -2016 was 70 miljoen. Dat is gemiddeld 14 miljoen per jaar. Afspraak is dat er 10% gekort wordt op de investeringen. En dat saldo is voor ons het absolute maximum.

Reservelijst investeringen

En wij vragen ons af of we wel een reservelijst investeringen moeten aan houden. Elk jaar wordt een jaarschijf aan de meerjaren begroting toegevoegd en worden er bepaalde wensen op de begroting gezet.Waarom stoppen we niet gewoon met een reservelijst en gaan we werken met een wensenlijst. Het college stelt voor om 65 miljoen van de reservelijst te schrappen alhoewel het college vindt dat de geschrapte zaken eigenlijk wel gebeuren moeten. Door te stoppen met een reservelijst voorkom je dat er verwachtingen worden gewekt. Raad en college hebben dan elk jaar de vrijheid om te kiezen voor datgene wat prioriteit heeft zonder gehinderd te worden door een reservelijst.

Voorzitter

De aanpak van de afslag Fluitenberg moeten we neerleggen bij Rijkswaterstaat en daarbij actief gaan lobbyen om realisatie te bespoedigen. Want de noodzaak is zeer zeker aanwezig.

Voorzitter

Personeel

We moeten nood gedwongen een groot gedeelte van de personeelskosten van de grondexploitatie voldoen vanuit de algemene middelen. Dat lijkt ons het paard achter de wagen spannen. We hebben geen geld om deze mensen te betalen van uit de algemene middelen en dus moeten we onze ambities bijstellen. Een volledige vacaturestop, bemiddelen naar ander werk en desnoods afscheid nemen van mensen zijn maatregelen die we dan zeker niet moeten nalaten om te bezuinigen. We zullen moeten snijden in “eigen vlees”.

Stoekeplein enz

Er ligt ook een voorstel van het college om het Stoekeplein, Dwingeland en het Beukemaplein onder te brengen in een grondexploitatie project. Dat wil zeggen dat het zich zelf zou moeten kunnen bedruipen. Dat zou een mooie optie zijn als er zicht was op een opbloeiende woningmarkt maar in de huidige situatie is dit voor ons een luchtbel. De kosten worden wel gemaakt maar de inkomsten zullen er nog lang niet zijn(geen woningbouw) wat weer lijdt tot enorme rentekosten. Wij zeggen pas beginnen aan dit plan als er signalen zijn dat de woningbouw aantrekt. En niet eerder. Eerder beginnen zal voor enorme onverantwoorde risico’s zorgen die wij niet kunnen dragen. We hebben op dit moment al het voorbeeld in Tiendeveen. Geen verkoop van woningen maar wel investeren in MFC. De uitgaven zijn er wel maar de inkomsten niet.

Voorzitter

Parkeren

We gaan de inkomsten van het parkeren fors naar beneden bij stellen. We willen het college toch even herinneren aan de zinssnede uit de programmabegroting 2012-2015 waarin gezegd wordt dat de parkeeropbrengsten in 2012 waarschijnlijk niet gehaald zullen worden maar dat vanaf 2013 door de aanstelling van een parkeermanager de geplande inkomsten gehaald gaan worden. Wat is deze toezegging van het college nu nog waard?

Bentinckspark

In het Bentinckspark gaan een aantal zaken niet door. Korfbal en hockey worden niet verplaatst, er wordt geen nieuwe wielerbaan aangelegd in Nijstad, er wordt geen nieuw zwembad gebouwd en het stadspark wordt niet aangelegd. Gevolg is dat de verenigingen op slecht onderhouden niet wedstrijdwaardige complexen blijven zitten. Hoe zorgen we er voor dat de verenigingen op een acceptabele manier hun sport kunnen bedrijven. Daar is geld voor nodig.Zie ook de binnengekomen brief van de Peddelaars hier over. Of zetten we de verenigingen in de kou. Een onderzoek naar financiele ruimte om te voorkomen dat honderden inwoners van Hoogeveen hun sport niet meer op een goede manier kunnen bedrijven vinden wij noodzakelijk. Afhankelijk van het antwoord van het college dienen wij hierover een motie in.

In relatie hiermee is het interessant ook te onderzoeken hoe ver het RvE is met de plannen voor de nieuwe school in het Bentinckspark.

Wel zal er op de beoogde locatie van de nieuwe wielerbaan, in plan Nijstad, een grondbank gerealiseerd gaan worden met een MTB baan. Dat kan een win-win situatie opleveren, maar we moeten waken voor de korte klap winsten bij de realisatie van een dergelijke voorziening.

De negatieve aspecten van het dumpen van ( licht ) vervuilde grond en afval, havenslip en dergelijke, mogen geen gevolgen hebben voor latere generaties die dan worden opgezadeld met torenhoge saneringskosten.

De Wieken

Het vervolg van de realisatie De Wieken wordt ook een halt toegeroepen. Wij hebben echter begrepen dat de duurzaamheidaspecten die daar in zitten zijn ondergebracht bij de afdeling milieu. Dus die gaan gewoon door.

Voorzitter

Nieuwe investeringen

Het college wil ook nog een aantal nieuwe investeringen gaan opvoeren. Daar staan wij absoluut achter want ook de buitendorpen hebben recht op acceptabele voorzieningen. De beschikbare bedragen zijn bij de meeste plannen lang niet voldoende. Om te zorgen dat de beschikbare gelden zo worden ingezet dat het effect maximaal is moet er in goed overleg een plan gemaakt worden waarbij ook aan de langere termijn gedacht wordt. Daar moet ook de brief van PB Hollandscheveld in mee gewogen worden.

En:

Als zich een meevaller voordoet willen wij de doortrekking van de Mr. Cramerweg weer bespreekbaar maken.

Grondprijzen

Als gevolg van de crises is de woningmarkt totaal ingezakt. Er wordt nauwelijks een nieuwe woning gebouwd of een bestaande woning verkocht. Om een signaal af te geven ,wat in meerdere gemeenten gebeurd , zouden we de grondprijzen voor woningbouw moeten verlagen. Het gaat in Hoogeveen om ongeveer 100 eigen kavels. Nog voor de vakantie komt Gemeentebelangen met een voorstel richting college waardoor we wel leges,en ozb kunnen heffen en de rentelast van deze kavels kan vervallen.

Voorzitter

De Parkeergarage.

We hebben ambtelijk laten uitrekenen wat de gevolgen zijn als we stoppen met de realisering van de parkeergarage.

Raming investering Stadscentrum Zuidoost

€ 27.000.000

Wegvallen dekking (subsidies en grondopbr.)

€ 11.000.000

-/-

Werkelijke kosten (tot heden)

€ 9.630.000

-/-

Kosten (inschatting a.g.v. niet doorgaan project)

€ 3.000.000

-/-

Besparing bij nu stoppen

€ 3.370.000

Per saldo besparen we dus op dit moment minimaal bijna 3.4 miljoen aan investeringen en vanaf 2015 besparen we € 230.000 op de exploitatie omdat de beheerskosten van de parkeergarage weg vallen uit de exploitatie. Wat ons betreft is dit een heel reëel scenario en willen wij dat het college dit meeneemt bij de voorstellen richting begroting.

Afsluitend

Andere zaken die wat ons betreft mee genomen moeten worden in de zoektocht naar bezuinigingen zijn:

Het privatiseren van De Tamboer.

Privatisering van het Spaarbankbos en Schoonhoven.

Al met al veel onduidelijkheden en een enorme uitdaging aan raad en college om dit najaar met een sluitende begroting te komen waarbij Gemeentebelangen uitdrukkelijk de beurs van onze inwoners wil sparen.

error: Sorry..