Bodem daalt in delen van Drenthe sneller dan verwacht.

Regio – In delen van Drenthe daalt de bodem sneller dan verwacht. Vooral in veen- en kleigebieden speelt dit probleem, zo blijkt uit onderzoek van Het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG).
In Drenthe gaat het om de omgeving Emmen, de regio Nieuwlande en het gebied rond Wilhelminaoord. De versnelde bodemverzakking wordt onder meer veroorzaakt door de relatief warme zomers, waardoor veenbodems meer uitdrogen.
De afgelopen zomers (2018 en 2019) waren de droogtes extreem. Om oogsten (gedeeltelijk) te redden, is er onder andere gebruik gemaakt van grondwater om gewassen te beregenen. Hier is veel gebruik van gemaakt, waardoor er meer dan andere jaren oppervlaktewater en grondwater is gebruikt. De langdurige effecten op het grondwaterpeil zijn onduidelijk. Ook de delfstoffenwinning (gaswinning) speelt hierin een rol.

Op 18 juli 2019 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over gaswinning.

De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

1. De consequentie van bodemdaling door de gaswinning wordt onderkend door het college?

Ja, het college onderkent dit.

2. Is het college bereid de problematiek betreft het risico op bodemdaling en daaraan gekoppeld scheurvorming in woningen kenbaar te maken bij de NAM ofwel minister Wiebes?

Deze problematiek is zowel bij de NAM als de minister nadrukkelijk bekend. Beide partijen besteden hier veel aandacht aan.
Indien duidelijk blijkt dat er rondom Nieuwlande een verband is tussen bodemdaling door gaswinning en de scheurvorming, zijn we als college bereid deze problematiek nogmaals kenbaar te maken bij de NAM.

3. Hoe om te gaan met een uit te voeren nulmeting waarbij de huidige situatie kan worden vastgesteld?

Deze rol en bevoegdheid hebben we als gemeente niet, de bevoegdheid ligt bij de minister in de vorm van een winningsbesluit per gaswinning. In het winningsbesluit staan voorwaarden, zoals het uitvoeren van een nulmeting als dat nodig wordt geacht

error: Sorry..