Afdrukken
VAN DE BESTUURSTAFEL
Voor u ligt alweer het laatste infoblad van 2008.
Een jaar waarin weer veel gebeurd is, de één kijkt er met plezier,een ander die een minder 2008 achter de rug heeft, kijkt er met minder plezier op terug.
Wat de politiek betreft was het een wisselvallig jaar.
De ene keer denk je dat ambtenaren en college snappen wat er leeft onder de bevolking van de Gem. Hoogeveen.
Een dag later vraag je jezelf af (met de woorden van Louis van Gaal) ben ik nu zo dom of zijn zij nu zo ———
Wat er nu weer speelt is de beroemde BACK BONE of te wel de ruggengraat.
( HOE MEER BUITENLANDSE WOORDEN HOE INTERESSANTER HET KLINKT, DENKEN ZE?????)
Men is van plan om bestaand asfalt te verwijderen.
Gelukkig is onze partij hier fel tegen, evenals C.D.A. en V.V.D.
Wij hebben een meerderheid, maar als het C.D.A. weer gaat draaien om toch maar op het pluche te kunnen blijven zitten dan wordt het een moeilijke zaak.
Hopelijk laten ze nu hun gezonde verstand werken.
Wij als bestuur zijn heel tevreden over onze raadsleden en reserve raadsleden.
Ze vertegenwoordigen, in en buiten de raadzaal,Gemeentebelangen op de juiste manier.
Ook zijn ze goed vertegenwoordigd op de verschillende bijéénkomsten
Ook met persoonlijk advies aan burgers van de Gemeente Hoogeveen wordt goed omgegaan.
Hier word heel veel gebruik van gemaakt ook door leden van andere partijen.
Het grond-onderzoek op initiatief van Gemeentebelangen loopt nog steeds.
Hopelijk komt de uitslag begin 2009 naar buiten.
Ik ga er van uit dat iedereen goed op de hoogte wordt gebracht en niets in de doofpot wordt gestopt.
Onze nieuwe website wordt tegen kerst On Line gebracht.
Wij zijn van plan om de website veelvuldig in de publiciteit te brengen door middel van enquêtes over bepaalde punten om de mening van de Hoogeveense inwoners te peilen.
Ook de fractie vergaderingen worden goed bezocht door de bestuursleden.
Soms is dit, door werkzaamheden, moeilijk maar men is er zo veel mogelijk.
Ook belangrijk voor het bestuur omdat dan de mening gevraagd kan worden over bepaalde standpunten.
Er hoeven geen extra vergaderingen gehouden te worden omdat vergaderen om het vergaderen voor ons niet hoeft .
Daar hebben we ambtenaren voor.
Wij wensen u namens bestuur en fractie een goed 2009 toe en hopen dat u, in het komende jaar, veel van ons horen mag in positieve zin.
M.v.g.
Uw voorzitter: Jaap Blok

 

Fluitenberg,10 december 2008.
We naderen al weer het einde van een politiek enerverend, druk en ook spannend jaar.2008 was een jaar van visies van het college waarvan nu blijkt dat de meesten op de lange baan geschoven moeten worden om dat er geen geld meer is.Ja, de miljoenen van de Rendo zijn er door dit college(lees PvdA) doorgejaagd.Ze krijgen de begroting voor komend jaar nog rond door dingen uit te stellen en een forse meevaller van het Rijk(ook PvdA) via het Gemeentefonds. Volgend jaar zal dat anders zijn en zullen de burgers van Hoogeveen dat bij het vaststellen van de begroting voor 2010 merken in hun beurs
Ik wil nu een aantal zaken die de afgelopen maanden zijn gehandeld even kort de revu laten passeren zonder volledig te willen zijn.Om volledig te zijn kan ik dit bulletin wel volledig vol schrijven.Ik wil echter wat ruimte laten voor de andere leden van de fractie en het bestuur.
Bentinckspark
Het Bentinckspark heeft al heel wat stof doen opwaaien en de pers heeft er al diverse keren aandacht aan besteedt.Alles draait tot nu toe om de slechte communicatie van dit college met de diverse partijen die op het Bentinckspark gehuisvestigd zijn.
Te denken valt aan de “emailaffaire”, de problemen bij HHC, de problemen bij HZVV, de onzekerheid voor de Peddelaars en zo zijn er nog wat zaken op te noemen.Het college is hier totaal verkeerd mee omgegaan en heeft grote inschattingsfouten gemaakt.Er is geen terugkoppeling naar de partijen en de diverse partijen voelen zich niet serieus genomen.De “emailaffaire”heeft ons er zelfs toe gebracht om een motie van wantrouwen in te dienen tegen wethouder Smid.Dit hebben we samen met de VVD gedaan.Tijdens de behandeling van deze motie ontspoorde de VVD echter volledig door er allerlei zaken bij te halen waar wij niet achter stonden.Toen heeft de fractie, na een schorsing, besloten de steun aan de motie in te trekken.Achteraf hebben we daar geen spijt van want de VVD ontspoort bij andere onderwerpen ook regelmatig.Wij moeten ons daar niet mee inlaten.
Begroting
Zoals in mijn inleiding al aangegeven heeft het college een sluitende begroting gepresenteerd.Dank zij het Rijk.Inhoudelijk hebben we niet te veel aanmerkingen op de begroting gemaakt omdat wij in grote lijnen deze begroting kunnen onderschrijven.Wel hebben wij een voorbehoud gemaakt voor de begroting van de Smederijen en van het Beheer Openbare Ruimte.Wij zetten grote vraagtekens bij de manier waarop de Smederijen is gefinancierd.Er is met BOR geld geschoven naar de Smederijen en BOR komt nu geld te kort.De Smederijen zou budget neutraal worden opgestart maar doet dat over de rug van het BOR.En dat was niet de afspraak.De komende tijd ga ik me hier nog verder in verdiepen.
Moties PvdA en CU
De afgelopen weken zijn zowel de PvdA als de Cu met een motie gekomen.De één ging over € 50, – extra voor de minima en de andere over een verzekering voor vrijwilligers.Van beide moties blijkt nu dat het rijksbeleid is en de beide partijen goede sier proberen te maken met iets wat door het Rijk wordt geregeld en gefinancierd. Ik vind dat “goedkope”politiek voeren.
Een volgende keer zullen we hier alerter op moeten zijn.
Visie landelijk gebied
Een paar weken geleden is de visie landelijk gebied in het blok informeren aan de orde geweest.Dit is een onderdeel van de portefeuille van wethouder Poutsma.Ze dacht deze visie er door te kunnen drukken onder de mom van dat de Raad via de structuurvisie dit alles al had vastgesteld.Gelukkig dachten CDA en Gemeentebelangen daar anders over en wordt het in 2009 in zowel meningvormen als besluiten geagendeerd.Hierdoor kunnen wij invloed uitoefenen op deze visie.Want de visie blijkt toch meer vraagtekens op te roepen dan de wethouder ons wou doen geloven.Het beantwoorden van de vragen vergt zoveel tijd dat het pas in de loop van volgend jaar geagendeerd zal worden.Dit in naar mijn mening weer onderdeel van de vertragingstactiek die Poutsma veelvuldig gebruikt zoals o.a. ook bij het begraafbeleid aan de orde is.
Ze loopt constant voor de confrontatie weg door uit te stellen en niet aanwezig te zijn bij Raadsvergaderingen.
Minimabeleid
Onlangs is het minimabeleid aan de orde geweest in de Raad. Het college wil de ondersteuning voor minima opvoeren naar 120{3f379fb01acb9a17c7afb94f7e2ee4bb2de1e52429feb8adbfdc546a89767fe3} van het bijstandsniveau.Volgens het college kunnen zij dat doen zonder besluit van de Raad.Ik vraag me tot op de dag van vandaag af hoe dat mogelijk is.Ook hier ga ik in de nabije toekomst nader onderzoek naar instellen.Mijn beleving is dat het college dit niet kan doen zonder een raadsbesluit.Gemeentebelangen is geen voorstander om alles op trekken naar 120{3f379fb01acb9a17c7afb94f7e2ee4bb2de1e52429feb8adbfdc546a89767fe3} omdat dan de motivatie om te werken minder zal worden. Wij vinden dat iedereen zoveel mogelijk moet werken.
Vertrouwenscommissie
Zoals een ieder weet stopt burgermeester Urlings per half februari 2009.Dus zal er een nieuwe burgermeester moeten komen.Daarvoor is er nu een vertrouwenscommissie i.o. samengesteld.Daarin zitten de fractievoorzitters van alle partijen.Als adviseurs zijn toegevoegd wethouder v/d Zwaag en wethouder Bargeman.Secretaris is Jan Pieter Wind en plv secretaris directeur Henk de Vries.Allereerst moet er een profielschets komen.Daar kan ook de inwoner van Hoogeveen zijn mening over geven via een vragenlijst op internet.Daarnaast belegt de vertrouwenscommissie i.o half januari een bijeenkomst voor de Hoogeveense burgers waar men ook nog een keer haar mening mag geven.Daarna is er op 29 januari een extra Raadsvergadering waarin de profielschets wordt aangeboden aan de CdK.Daarna start de sollicitatieprocedure waarin de vertrouwenscommissie gaat praten met een aantal kandidaten.De planning is dat eind april de procedure is afgehandeld en er een voordracht aan de CdK gedaan zal worden.De verwachting is dat de nieuwe burgermeester na de zomervakantie benoemd zal worden.In de tussentijd fungeert Wietze v/d Zwaag als waarnemend burgermeester.
Achteraf betaald parkeren op de Markt
Op initiatief van Gemeentebelangen is er enkele jaren geleden gestart met achteraf betaald parkeren op de Markt.Dat is dit jaar verdubbeld met de aanpassing van het parkeerterrein achter WC De Tamboerpassage.Tot onze grote ergernis functioneert het voor geen meter.Omdat de apparatuur constant defect is.Wij hebben al diverse keren om opheldering gevraagd(Be onlangs nog weer) maar er veranderd niks. Wij vragen ons nu af welke inkomstenderving levert dat de gemeente op?De begroting van de parkeerheffing is al met € 200.000 naar beneden bijgesteld.Maar is dat genoeg en wie betaald de schade?Het bedrijf wat de apparatuur heeft geplaatst of draait de gemeentekas(burger) daar voor op.Als het aan mij ligt gaan we bij de behandeling van de jaarrekening opvragen wat de inkomsten zijn van de Markt in 2008 en wat de verwachting was. Volgens een schatting van een ambtenaar is het 2500, – per week wat er aan inkomsten gemist wordt.
2009
Langs deze weg wil ik alle leden, sympathisanten en hun familie heel prettige feestdagen toewensen en bovenal een goed maar vooral gezond 2009.Ik hoop u allen volgend jaar weer te treffen.
Mvg
Jan Steenbergen
Een sluitende begroting, College onze complimenten.
Het college gaf bij de voorjaarsnota aan in het najaar met een sluitende begroting te komen.Dat is gelukt.Dankzij een fors hogere uitkering uit het Gemeentefonds.Gemeentebelangen is ook tevreden met het feit dat de lasten voor de burger niet fors worden verhoogd.Op één onderdeel komen we later terug.
De kredietcrisis zal een ieder raken.Ook wij als gemeente zullen daar de gevolgen van ondervinden.De € 700.000 risico die is begroot bij het gemeentefonds zou wel eens tot een tegenvaller kunnen lijden.Ook andere risico’s moeten we denk ik eens onder de loep nemen om te voorkomen dat onze inwoners hier de dupe van worden .Lastenverhogingen als gevolg van de kredietcrisis moeten we zien te voorkomen.
Communicatie
Wat ons wel zorgen baat is de communicatie van dit college met inwoners/verenigingen. Dat heeft ook betrekking op deze begroting. Want de afgelopen tijd zijn we overspoeld met berichten dat de communicatie van dit college te wensen over laat.
Zonder volledig te willen zijn en in details te treden noem ik Nieuweroord, Hollandscheveld, Elim, Nieuwlande, Fluitenberg en het project Bentinckspark.Onze vrees is of deze begroting goed wordt gecommuniceerd naar een ieder.Daar hebben wij onze bedenkingen bij.
Ook De Smederijen verloopt niet vlekkeloos want er veel onduidelijkheid, onbegrip en irritatie over de uitvoering van de Smederijen.Zijn de kaders wel duidelijk?Wij denken van niet.Ook de communicatie over de budgetten zorgt voor nogal wat scepsis binnen de Smederijen.Er is nog een lange weg te gaan voor de Smederijen goed zal verlopen.
Communicatie is de basis voor het goed functioneren van een college.
Van product naar programmasturing
Dit college geeft aan dat deze begroting in een overgangsfase zit..Men wil naar volledige programmasturing met slechts één bedrag per programma in de begroting.Daar zijn wij het niet mee eens.Wij willen zicht blijven houden op de grote lijnen binnen een programma en willen dan ook dat in de begroting meerdere cijfers per programma worden genoemd.
Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk was.De bijlage die nu toegevoegd is was wat ons betreft éénmalig.Volgende keer gewoon zoals het altijd was.Dart zorgt er voor dat we gevoel houden bij een begroting en weten wat er aan de hand is.Als raadslid wordt ons door burgers ook naar financiële gegevens gevraagd en die willen we paraat hebben.
Smederijen en BOR
Zoals bij het blok informeren,14 dagen geleden al aangegeven, rammelt het met de overheveling van BOR gelden naar De Smederijen.Er is vanuit de reguliere BOR begroting ongeveer € 250000.- overgeheveld naar de Smederijen.Het college vraagt nu ongeveer € 250000 extra als structureel BOR budget.De Smederijen zou budget neutraal worden ingevoerd.Dus zonder extra kosten.Door dat BOR geld is overgeheveld naar Smederijen komt BOR geld te kort .Dat is niet volgens afspraak.Te meer omdat binnen De Smederijen er geen initiatieven zijn ontplooit waarmee er raakvlak is met de BOR budgetten.Ook is de evaluatie van De Smederijen er nog niet.Komt in november.
Station en plannen NS
Gemeentebelangen is er nog niet van overtuigd dat Hoogeveen een gepasseerd station is als Intercity station.Zo lang er geen duidelijkheid is over de bochtafsnijding vinden wij dat het
college volledig moet gaan voor Hoogeveen als Intercity plaats.Wij denken zelfs dat die bochtafsnijding heel ver weg is gezien de vele obstakels die daar zijn.Aantasting van het net aangelegde”schitterende Oude Diep gebied”is voor ons onacceptabel.
Daar naast kan er, en dat is in onze optiek voor de korte termijn, als 2e spoor worden gestreefd naar de half uurs verbinding.We hebben begrepen dat die er in 2010 zo goed als zeker komt.
Parkeren
Wij vinden het wat gemakkelijk door de bocht om te stellen dat we de inkomsten uit parkeergelden maar aanpassen aan de ervaringen uit het verleden.Er is wel degelijk meer aan de hand.Dat blijkt alleen al uit de slagbomen bij het achteraf betaald parkeren.Ik weet gegarandeerd zeker dat ze vaker niet werken dan wel.Ik heb dat de afgelopen tijd eens gevolgd en navraag gedaan bij de ondernemers in de Tamboerpassage en daar uit trek ik de conclusie dat ik met de genoemde inschatting aan de lage kant zit.Ik durf te stellen dat we daar minimaal € 1000, – per week laten liggen aan parkeergeld.Ik hou dit laag aan maar dan is het al meer dan 50000, -.Daarnaast steken we ook nog jaarlijks € 25000, – extra in het onderhoud van de apparatuur.Wat is er mis met deze installatie?Kan het college dat voor ons uitzoeken?
Tot zover onze uitgebreidere punten.
Nu zal ik in sneltreinvaart door de overige onderwerpen heen gaan.
Paragrafen en Programma’s
Financiële begroting
Er wordt € 250.000 extra uitgetrokken voor personeelsbeleid.Dit is voor +/- 20 extra aan te nemen ambtenaren als opvolgers van mensen die met pensioen gaan.Wij vinden dit bedrag fors.Wij willen inzichtelijk bij de jaarrekening over 2009 waar dat aan besteedt is.
Ontwikkeld
We maken ons bezorgd over de voortgang van de vaststelling van de bestemmingsplannen.Halen we de deadline wel?
Ook vragen we ons af of het woningbouw programma de quota haalt.
Bereikbaarheid
Bewaakte fietsenstallingen.Is het Van Echtenplein daar niet een geschikte locatie voor?
De wegwerkzaamheden worden één keer per half jaar in torentje vermeldt.Zou per kwartaal niet duidelijker voor de burger zijn?
Aanpassen bushaltes voor minder validen.Wij willen dat 50{3f379fb01acb9a17c7afb94f7e2ee4bb2de1e52429feb8adbfdc546a89767fe3} van de haltes in 2012 is aangepast in plaats van de genoemde 20{3f379fb01acb9a17c7afb94f7e2ee4bb2de1e52429feb8adbfdc546a89767fe3}
We komen met een wijzigingsvoorstel hier voor.
Het wegenonderhoud zorgt voor veel overlast voor de weggebruiker
.Laten we dan wel zorgen dat de plannen.planning en materialen goed zijn want we zijn veel te vaak met correcties achteraf bezig wat weer voor overlast zorgt.
Leeft
De budgetten voor de Downburst vinden wij niet nodig.Dat kan vanuit normale onderhoudsprogramma opgelost worden.De € 225000 kan in de algemene reserve blijven.De natuur herstelt zich ook veel al zelf.
Werkt
Het inzetten van extra budgetten voor minimabeleid willen we graag concreet hebben.Dus onderbouwing.Daarnaast houden we op dit moment jaarlijks veel budget over.Waarom dan budget toevoegen?
Zorgt
De inloopvoorziening voor dak-en thuislozen willen wij na één jaar evalueren en niet na twee jaar.We moeten daar zeer terughoudend mee omgaan want het heeft een sterk aanzuigende werking.De voorziening dient opgezet te worden in combinatie met Inter Wonen en nachtopvang(ook eventueel in de toekomst) moeten we buiten de deur houden.
Ontspant
De aanleg maar ook het onderhoud van fiets en wandel paden moet hoog op de agenda blijven staan.
Leert
Hebben we naast de bibliobus nog wel steunpunten nodig in Hoogeveen?Het aantal uitgeleende boeken loopt jaarlijks behoorlijk terug.
Veilig
Het installeren van meer camera’s juichen wij toe.Is het niet mogelijk om ze ook in buurten/wijken(bv De Weide)te gebruiken om daar de overlast aan te pakken.
Bestuurt
Ontwikkelings samenwerking is naar onze mening geen taak voor de gemeente.Het wordt landelijk geregeld.
Het schrappen van regels(minder regels) zou wat ons betreft wel wat intensiever mogen worden opgepakt.
Dienstverlening
ICT en website moeten met voortvarendheid worden opgepakt en wij vragen ons af of het budget wel voldoende is.
Lokale heffingen
Afvalstoffenheffing.
De bovenmatige verhoging van de afvalstoffenheffing is wat ons betreft een brug te ver.
4{3f379fb01acb9a17c7afb94f7e2ee4bb2de1e52429feb8adbfdc546a89767fe3} index en daarnaast nog € 5, – extra is naar onze mening niet nodig.
Ook de resultaten van Area, het zeer gunstige GFT contract en de nu weer dalende energieprijzen geven ons het idee dat deze verhoging niet nodig is.De € 5 wordt opgevoerd zonder onderbouwing en zien wij dus niet zitten en de 2{3f379fb01acb9a17c7afb94f7e2ee4bb2de1e52429feb8adbfdc546a89767fe3} extra index roept bij ons ook vraagtekens op gezien mijn opmerkingen hiervoor.
Tot zover
Jan Steenbergen
Gemeentebelangen
Verslag steunfractievergadering Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. van 24-11-2008.
Punt 12, mededelingen bestuur.
De voorzitter wijst een ieder er op dat er voor de kerst nog een infobulletin verschijnt.
Hij verwacht van eenieder voor 10 december hiervoor een bijdrage.
Als voormalig voorzitter weet ik hoe gemakkelijk dit even gezegd is, maar om iets te schrijven is een ander verhaal.
Vaak heb ik in gedachten wel een stukje klaar in grote lijnen., maar deze keer nog helemaal niets.
Thuis na de vergadering direct maar met het schrijfblok op schoot.
Maar dan schiet er wat anders door mijn hoofd, er moet ook nog een gedicht worden gemaakt voor Sinterklaas.
Laat ik dat dan maar eerst doen, en dan heb ik nog een paar dagen tijd om na te denken over mijn bijdrage aan het infobulletin.
Meestal komt er dan langzaamaan wel wat boven borrelen.
Zei ik daar borrelen?
Had nog een uitnodiging liggen van de gemeente De Wolden om het 10 jarig bestaan van deze gemeente te vieren. (met een borrel)
Ik heb u al eens verteld dat ik uit Zuidwolde kom, en dar ook actief was voor gemeentebelangen Zuidwolde.
Binnen de politiek werd toen tijdens de discussie over de gemeentelijke herindeling, een politiek platform opgericht..
En ja binnen dit politiek platform, waar demeeste politieke partijen vertegenwoordigd waren was ook deze schrijver actief namen Gemeentebelangen Zuidwolde. Vandaar de uitnodiging voor deze middag.
Het politiek platform heeft zich destijds sterk gemaakt voor het vormen van een extra plattelandsgemeente tussen Meppel en Hoogeveen.
Het oorspronkelijke plan hield in dat de gemeenten Zuidwolde, Ruinen, Ruinerwold, en De Wijk zouden worden verdeeld tussen Meppel en Hoogeveen.
Dat het politiek platform met succes heeft gestreden voor het vormen van die extra plattelandsgemeente blijkt uit het bestaan van de gemeente De Wolden.
Dat ik na enkele jaren toch uit deze gemeente ben vertrokken, om mij in Hoogeveen te vestigen heb ik op deze receptie natuurlijk nog wel weer enkele keren moeten horen.
De receptie zelf was informatief en gezellig, u hebt daar vast wel over gelezen in de media.
Bij vertrek kreeg iedereen een boekwerk mee over De Wolden van nu.
Thuis gekomen nog even doorbladeren.
Mijn oog viel op een interview met Marga Kool (ja die mevrouw die dijken graaft) die destijds in de staten zat voor D66.
In het interview zegt ze dat ze zich in de staten sterk heeft gemaakt voor De Wolden.
Ook verteld ze dat Jan Pastoor, toenmalig gedeputeerde (CDA), zich sterk heeft gemaakt voor het vormen van een plattelandsgemeente.
U vraagt zich misschien zo langzamerhand af wat u met al deze informatie moet, echter bovenstaande geeft aan hoe het in de politiek soms werkt.
De feiten: Ik zei eerder al dat bijna alle politieke partijen waren vertegenwoordigd in het politiek platform. Bijna want D66 heeft lang getwijfeld over wel of niet meedoen, besloot toen mee te doen maar heeft nooit deel genomen aan wat voor activiteit ook. (onder invloed van het landelijke D66)
De PvdA was helemaal vertegenwoordigd in het politiek platform, omdat ze zich aan de Drentse PvdA standpunten dienden te houden.
Gedeputeerde Pastoor was fel tegen het vormen van een extra plattelandsgemeente.
Wat houd dit alles nu in?
1 Als iets een succes blijkt te worden, probeer je door wat te draaikonten toch te doen alsof je er vanaf het begin achter hebt gestaan.
2 Dat je als een plaatselijke afdeling van een landelijke politieke partij, maar achter het beleid van die partij hebt te staan, hoezeer je ook weet dat er bij de plaatselijke bevolking heel andere stemmen klinken.
Kortom wees trots op uw lokale partij Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. en probeer ook anderen hiervoor enthousiast te maken.
Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. hoeft namelijk alleen maar verantwoording aan u als lid af te leggen.
Zo zie je maar weer dat een beetje borrelen toch nog tot een bijdrage aan het infobulletin kan op leveren.
Ik wens u en de uwen gezellige kerstdagen en een even zo gezellige jaarwisseling.
Vriendelijke groet, Dik Schuldink.
Lezers en lezeressen.
Het jaar 2008 loopt al weer mooi naar zijn einde. Vaak hoor ik zeggen en ik merk dat zelf ook van “wat gaat de tijd snel voorbij”. Deze raadsperiode is al weer ruim over de helft. Het wordt dan ook tijd dat de balans eens opgemaakt wordt. Dikwijls kom ik zaken tegen die mij bekend voorkomen. Dit is een gevolg van het gegeven dat ik de vorige periode in het college zat.
Veel onderwerpen zijn in de vorige periode al eens of zelfs meerdere malen in het college geweest. Nu zult u zich afvragen van kom je veel veranderingen of nieuwe zaken tegen. Hierop moet ik antwoorden dat het allemaal voortzetting is van in gang gezette zaken in de vorige periode,
Ook toen sprak de raad zich uit voor prioriteiten aan onderwijs, werkgelegenheid, de minder draagkrachtige steunen, W.M.O.en aandacht voor wijken en dorpen en de jeugdproblematiek.
Ik noem er een aantal en dat zijn volgens mij de belangrijkste. Groot verschil met de huidige periode is dat het Rijk nu ook veel aandacht aan die zaken geeft en zelfs met extra geld via het Gemeente fonds over de brug komt.
Ik weet nog maar al te goed hoe wij in de vorige periode moesten schrapen om de begroting sluitend te krijgen. Dit is een groot verschil bij deze periode. Echter na zonneschijn komen er altijd weer wolken en de vraag is van hoe lang en ver kun je doorgaan.
Gezien de economische toestand in de wereld en dus ook in Nederland zou dit wel eens kunnen keren. De eerste tekenen zijn er al. Er is veel geld richting projecten gegaan waarvan je de belangen zeker onderkend maar de vraag is van hoe lang is de financieringspolsstok.
Een paar voorbeelden, de minima tot 120 {3f379fb01acb9a17c7afb94f7e2ee4bb2de1e52429feb8adbfdc546a89767fe3} kan dit jaar 50 euro krijgen. Het minima beleid is op veel onderdelen ruimer geworden.
Er wordt een vrijwilligersverzekering mogelijk, het college heeft dit in onderzoek om er handen en voeten aan te geven. De peuterzaal is voor alle kinderen toegankelijk.
De Wet Maatschappelijk Ondersteuning (W.M.O.) wordt in Hoogeveen ruimhartig toegepast, de cliëntenorganisatie is dan ook zeer tevreden met de manier van doen in Hoogeveen.
Het begraafplaatsen beleid heeft mijn inziens nog weinig veranderingen te weeg gebracht.
Er is begonnen met “De Zevenberg” in Fluitenberg, en ook Noordscheschut is zover dat begonnen kan worden met een onderzoek om daar een locatie te realiseren.
In het onderwijs zijn bewegingen gaande die wij in de vorige periode ook al ondersteunden. Ieder kind in de gelegenheid stellen te leren maar eventueel ook werken en dan kom je uit op werken/leren en of leren/werken.
De brede school krijgt in de vorm van gebouwen meer gestalte. De Zuiderbreedte is gerealiseerd en in de wijk Krakeel wordt druk gebouwd.
Ik voeg enkele bijlagen toe.
In de ene bijlage onze reactie betreffende de Back- bone.
En in de andere bijlage onze inbreng mbt het accommodatiebeleid.
Naar aanleiding van berichten in de pers, maar ook door reacties van uit de bevolking, heb ik vragen gesteld aan wethouder v/d Zwaag(tevens voorzitter van Alescon) over de toestanden bij Alescon en dan voornamelijk mbt Assen.
Ik wil mijn inbreng beëindigen.
Ik wens u allen veel leesplezier toe en daarnaast hoop ik dat u, met uw naasten, goede feestdagen mogen hebben met een heel goede jaarwisseling en een schitterend 2009.
Met vriendelijke groet,
Jan Stoefzand.
Vragen Alescon.
De fractie van Gemeentebelangen neemt al een tijdje kennis van de verontrustende berichten die in de media maar ook in het dagelijkse verkeer de ronde doen.
Alescon is een bedrijf. Het bedrijfsmatige proces heeft steeds meer gestalte gekregen.
Waar het om gaat is, kan de medewerker die de prestaties moet leveren, dit ook bij houden.
Past het beleid bij de medewerker(ster).
Bij een beleid hoort ook een ziekteverzuim beleid, ook daar is niks mis mee.
Echter ook hier, een goed passend ziekte verzuim beleid, moet gestalte krijgen of hebben en passend zijn bij de medewerker(ster).
De fractie van Gemeentebelangen kan hier geen oordeel over geven en zal dit ook niet willen.
Alescon is een bedrijf en maakt zijn bedrijfsplan met daarbij de regels.
Gemeentebelangen is er trots op dat wij mensen met beperkingen in staat stellen te werken.
De berichtgeving dat er misstanden zijn verontrusten onze fractie, echter wat ons nog meer verontrust is de reactie van de voorzitter van Alescon,
Dit in reactie op een gesprek met de wethouder uit Assen.
Op dinsdag 25 november 2008 lezen wij in het Dagblad van het Noorden dat de wethouder van Hoogeveen zich beraad op de situatie.
De fractie van Gemeentebelangen wil aandringen op nadere stappen zo dat duidelijk wordt wat het probleem is.
Het is onzes inziens dan ook wenselijk dat een onderzoek moet uitwijzen of het gevoerde beleid
ook op andere plaatsen en of afdelingen aanleiding kan zijn tot omstandigheden die in Assen naar boven zijn gekomen.
Graag vernemen wij van u of u voorgaande met ons eens bent.
De Fractie van Gemeentebelangen wil u dan ook vragen met voortvarendheid de problematiek te onderzoeken. En niet wachten tot mei 2009 zoals wij via de pers hebben vernomen
Namens de fractie Gemeentebelangen,
Jan Stoefzand.
Back-bone
Een belangrijke verkeersader van Oost naar West of van West naar Oost of wel de ruggengraat van Hoogeveen.
Veel aan en afvoer van voertuigen en fietsen maar ook wandelaars maken gebruik van deze weg.
De ruggengraat wordt op onderdelen of is op onderdelen, onderdeel van verschillende ringen. Bij de A 28 is het onderdeel van de buitenring, op andere plaatsen is het onderdeel van de binnen ring, denk aan het stuk tussen Melkweg/Buizerdlaan en Galilea laan. Maar ook onderdeel van de centrumruit. Schutstraat / Het Haagje.
Vooral de situatie bij de A 28 is al jaren een onderwerp wat verbetering behoeft. Deze heeft onzes inziens de hoogste prioriteit.
Dan volgt de centrumruit of wel het deel Schutstraat en / Het Haagje.
De fractie van Gemeentebelangen legt dus bij deze locaties de prioriteit.
Wat ons echter enorm steekt is dat de ruggengraat als geheel nu ineens prioriteit krijgt.
Er moet ineens een visie voor deze hele weg komen. Wat is echter de aanleiding tot deze visie?
Dat is naar onze mening de planvorming van het Bentinckspark. Deze plannen kunnen alleen gerealiseerd worden als er ruimte komt aan de zuidzijde van het park. En daar moet dan asfalt voor wijken.
Asfalt wat met regelmaat, denk aan de Rijwielvierdaagse, gebruikt wordt als parkeer gelegenheid.
Asfalt wat ook zorgt voor een vlotte doorstroming van het verkeer.
Asfalt wat zorgt dat hulpverlening niet opgehouden wordt.
In de voorliggende plannen zitten best wel elementen die wij ondersteunen.
Echter de profielen die worden voorgesteld roepen bij onze fractie alleen maar vragen op. De rijbanen worden opgesloten in dikke beton banden.
Kunnen straks hulpverleners wel inhalen en kan een weggebruiker wel uitwijken?
De fractie van Gemeente belangen wil dan ook dat de prioriteit die wij hebben aangegeven met voorrang worden aangepakt en dat de andere delen eens kritisch tegen het licht worden gehouden
Asfalt verwijderen is een modekreet, evenzo ook het creëren van een rustiger straat beeld. Echter je moet ook kijken naar het functionele.
Voordat je gaat verwijderen ook mogelijkheden bezien die voor de toekomst waardevol kunnen zijn. En daarbij doelen wij op veiligheid, doorstroming maar ook eventueel gebruik voor doeleinden (parkeren)die zich van tijd tot tijd voordoen.
Er is mij meerdere malen verteld dat je met parkeren op de rijbaan ook een heel rustig straatbeeld kunt maken.
Daarnaast is het denkbaar dat er onder het asfalt en klinkers een enorme infrastructuur ligt voor afvoer van water enz. Wordt dit meegenomen zodat we over enige jaren niet weer hoeven te breken.
Groen en water: Groen en water worden verwijderd en op een andere plaats weer aangelegd. Dit voor de realisering van het park. Is dit werkelijk nodig en is er ook nagedacht over de huidige situatie.Mogelijk is dit water er niet voor niets neergelegd.
Wij zitten hier in een gebied wat van oorsprong een nat gebied was. Dit zal nu niet anders zijn. Graag vernemen wij of hier aandacht voor is geweest.
Infobullettin Gemeentebelangen december 2008.
Elim 9 december 2008.
Geachte leden en belangstellenden,
Nog enkele weken en het jaar 2008 is alweer voorbij.
Het is onvoorstelbaar hoe snel ook dit jaar voorbij is gevlogen.
Een aantal zaken waar ondergetekende zich de afgelopen tijd mee bezig gehouden heeft
zijn onder andere, nieuwbouw van een woning in het kader van de “ruimte voor ruimte regeling”, kort gezegd, het verwijderen van oude agrarische gebouwen ( schuren) waar dan nieuwbouw voor in de plaats kan komen.
Ook de uitwerking van de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening ( ingang 1 juli 2008 ) roept de nodige vragen op, en onze fractie heeft daar dan ook schriftelijke vragen over gesteld aan het College van B&W.
De ombouw van de N48 nabij Zuidwolde is ook onderwerp van gesprek en ook daar hebben wij als fractie van Gemeentebelangen vragen over gesteld aan het College van B&W.
En natuurlijk houdt ons het grootschalige onderzoek betreffende grondverkopen op industrieterreinen nog steeds bezig. Zoals gemeld is de rekenkamer op verzoek, na onderzoek en aandringen van onze fractie, een diepgaand onderzoek gestart waarvan naar verwachting begin 2009 de eerste resultaten aan de raad zullen worden gepresenteerd.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat ons eigen onderzoek de nodige vruchten zal afwerpen en daardoor ons onderzoek gerechtvaardigd was.
Bij bestudering van andere dossiers op verschillende locaties kwamen wij verrassende transacties tegen, die ook de nodige vragen oproepen en waar zeker een nadere verklaring voor gegeven zal moeten worden door het huidige College.
Op basis van deze signalen, andere dan bij de Rekenkamer in onderzoek, heeft de vertrekkende burgermeester nog wel wat uit te leggen. De huidige burgermeester heeft op basis van bovengenoemde dossiers, wel erg veel hooi op de vork genomen. Wat mij betreft zal hij daar de Raad nog uitleg voor moeten geven.
Tegen de kerstdagen zal onze vernieuwde website klaar zijn, althans dat is de planning, en wij hopen dat deze veelvuldig door menigeen zal worden bekeken.
Zoals u weet uit het verleden, zijn wij met Gemeentebelangen, zeer actief geweest in een Commissie Behoud Vliegveld Hoogeveen ten tijde van de opstelling van de structuurvisie 2005/2030.
Begin volgend jaar volgt er een nieuwe discussie in de raad over het huidige vliegveld.
Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.
Rest mij nog om u allen zeer prettige feestdagen toe te wensen, en bij gezondheid en welzijn hopen wij u, ook in 2009 weer van dienst te kunnen zijn.
Met Vriendelijke groet, Raadslid Be Okken.
Aan: College van B&W Gemeente Hoogeveen.
Betreft: schriftelijke vragen conform: artikel 41
Reglement van orde voor de raad.
Betreffende: Ombouw N48/Oversteek Oosterveld.
Met verzoek tot mondelinge beantwoording in de raad.
Van: Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.
Elim: 24 november 2008.
Geacht College,
Onlangs vernamen wij dat Rijkswaterstaat een oriënterend onderzoek is gestart, naar de ombouw van de N48.
Een en ander zou in samenspraak met de Gemeente de Wolden plaatsvinden,
Ook wat betreft de oversteek N48/ Oosterveld.
Onze Fractie is gebleken dat daarbij ook wordt gekeken naar het nut en de noodzaak van de oversteek Oosterveld.
Onze Fractie is van mening dat:
  1. De oversteek Oosterveld gehandhaafd dient te blijven voor bestemmingsverkeer, landbouwverkeer en langzaam verkeer ( fietsers/bromfietsers ).
  2. De oversteek zou kunnen worden voorzien van ondertunneling i.p.v. gelijkvloerse oversteek.
  3. De ondertunneling voorzien zou moeten worden van vrij liggende fiets/voetpaden, deze i.v.m. vrij robuust landbouw verkeer terplaatse.
  4. Dat er geen afbreuk mag worden gedaan aan eerder gedane toezeggingen aan perceelhouders aan weerszijden van de N48 voor het gebruik van de oversteek, dit in relatie tot toetreding van de agrarische percelen.
  5. Dat uw College actief mee moet denken met de verschillende partners om tot een voor een ieder acceptabele oplossing/ uitvoering te komen.
Wij vragen uw College in hoeverre u op de hoogte bent van de lopende ontwikkelingen?
Deelt uw College onze vijf aandachtpunten hierboven omschreven?
Weet uw College in welk stadium de planvorming is?
Wij wachten met belangstelling uw reactie af, met vriendelijke groet namens de Fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen, Raadslid Be Okken.
Aan: College van B&W Gemeente Hoogeveen.
Betreft: schriftelijke vragen conform: artikel 41
Reglement van orde voor de raad.
Betreffende: Nieuwe wet op de ruimtelijke ordening/ leges.
Met verzoek tot mondelinge beantwoording in de raad.
Van: Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.
Elim: 24 november 2008.
Geacht College,
Met verwijzing naar bovenstaande het volgende,
Onze fractie bereiken signalen dat bij bouwaanvragen binnen de structuurvisies Zuideropgaande en Hollandscheveldsche opgaande leges voor aanvragen worden berekend.
Zoals u weet is per 1 juli Jl. de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening in werking getreden.
Uit onze informatie blijkt dat ten aanzien van bestemmingsplannen de volgende wijziging aan de orde is, citaat:
Bestemmingsplannen,
De raad moet voor het gehele gebied van de gemeente bestemmingsplannen vaststellen. Net als in de huidige wet is opgenomen dat deze plannen eens in de 10 jaar herzien dienen te worden. Nieuw is dat er een sanctie in de wet wordt opgenomen als niet wordt voldaan aan deze verplichting. Voor bouwvergunningen die vallen binnen plannen die ouder zijn dan 10 jaar, mogen namelijk geen leges meer in rekening worden gebracht, einde citaat.
Onze Fractie zou het volgende van uw College willen weten,
1. Hoeveel verouderde bestemmingsplannen, ( ouder dan 10 Jaar ) zijn in onze gemeente nog niet geactualiseerd?
2. Hoeveel aanvragen om bouwvergunningen ( na 1 juli Jl. ) zijn er in behandeling, inclusief bestemmingsplan wijziging aanvragen?
3. Op welke termijn denkt uw College alle gemeentelijke bestemmingsplannen te hebben geactualiseerd conform de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening?
4. Zijn de betrokken afdelingen geïnformeerd over de nieuwe Wro?
5. Is uw College voornemens om ten onrechte gevorderde leges terug te storten naar de aanvragers?
6. Is uw College bereid om de uitwerking van de nieuwe Wro te publiceren in het torentje?
Wij wachten met belangstelling uw reactie af, met vriendelijke groet namens de Fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen, Raadslid Be Okken.
Nieuwlande December 2008
Geachte Leden.
Sociale Stuctuurvisie HOOGEVEEN.
De Sociale Stuctuurvisie gaat over de sociale kant van Hoogeveen. Over hoe mensen samen leven in Hoogeveen.
Hoogeveners staan bekent om hun bescheidenheid. Hoe ze het ook naar hun zin hebben, ze zullen het nooit van de daken roepen. Doe maar gewoon…Terwijl wij toch wel degelijk reden hebben om trots te zijn.
Sociale Stuctuurvisie is kijken in een glazen bol. Hoe zal de gemeente er in sociaal opzicht er over tien jaar uitzien?
Het is een uniek project waarbij bewoners, instellingen en organisaties actief betrokken zijn geweest.Tien jaar in de toekomst kijken geeft een langetermijnvisie waarop de gemeente Hoogeveen haarvierjaarlijkse belijd kan aanpassen.
Met welke maatschappelijke trends moeten wij rekening houden en op welke manier deze de toekomst van de bewoners van Hoogeveen beïnvloeden.
Er zijn drie thema´s:
  1. Leefbare wijken en dorpen
  2. Kansen voor talenten
  3. Meedoen mogelijk maken
De uitdaging is om vrijheid en vrijblijvendheid goed te blijven onderscheiden. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkomen. Ze zijn op de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Migranten zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Mensen die zorg nodig hebben zoeken eerst hulp bij familie vrienden en kennissen.
Van vrijblijvendheid is geen sprake: wie dat kan, word geacht mee te doen. Voor wie dat niet lukt, is er de overheid. Want wie écht steun behoeft krijgt die ook.
De sociale ontwikkeling is niet een verantwoordelijkheid van de gemeente alleen. Om Hoogeveen sociaal sterk te maken en te houden is samenwerking nodig. Samenwerking tussen bewoners onderling, tussen bewoners en gemeente, tussen de gemeente en instellingen op het gebied van wonen, welzijn,zorg, onderwijs,sport, recreatie en cultuur, jeugdzorg en politie en bewoners. Daarbij word van organisaties en instellingen verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen om problemen op te lossen.
Hoogeveen kent een sterkverenigingsleven met veel actieve leden. Behalve een ruim aanbod aan sport- en recreatievoorzieningen heeft Hoogeveen ook op cultureelgebied het nodige te bieden. Maar om Hoogeveen duurzaam leefbaar te houden zijn inspanningen noodzakelijk.
Leefbaarheid begint in je eigen huis. Dit houdt in dat de woningvoorraad voor elk wat wils moet bieden: goedkoop en duur, koop en huur . Met het oog op de toekomst leggen we de nadruk op levensbestendige woningen goede woon-zorgvoorzieningen.
Maar met een goede woning ben je er niet. Een wijk of dorp is pas echt leefbaar als de noodzakelijke voorzieningen ook aanwezig zijn en betaalbaar voor iedereen. Ook het wijk-
en dorpsgerichte aanbod speelt een rol bij de versterking van de sociale cohesie, niet alleen omdat de voorzieningen een gelegenheid zijn voor ontmoeting, maar ook omdat op de wijk-en dorpsbewoners een beroep wordt gedaan om zelf plannen te ontwikkelen en uit te voeren.
Die krijgen onder meer vorm in multifunctionele centra en brede scholen, als fysieke vertaling van inhoudelijke samenwerking. Zo worden de voorzieningen ingezet om de leefbaarheid op peil te houden.
Met vriendelijke groet, Jan Alting
error: Sorry..