Van de voorzitter

Donderdag morgen 4 maart 2010 om 00.10 uur kom ik het raadhuis binnen.( ik was laat doordat ik niet eerder weg mocht omdat ik eerst moest wachten of de papieren van het stem bureau waar ik de gehele dag gezeten had goed ingevuld waren,)
Er kwamen mensen van andere partijen mij in tegen en feliciteerden mij. Ik bedankte die mensen maar wist niet waarom , tot ik bij de leden ven Gemeente belangen kwam, blijde gezichten zag en hoorde, wij hebben 5 zetels.
Ik heb iedereen van onze partij gefeliciteerd en heb een biertje gehaald bij de bar die was toen nog open . Het was mijn eerste en enige biertje in het raad huis .
Dan begint het pas tot je door te dringen 5 zetels !!!! ,.
Dan ben je blij dat je deel uit mag maken van deze partij, en dat onze raadsleden het zo goed gedaan hebben de afgelopen 4 jaar.
Ook dat de campagne goed is verlopen, dan pas begint het goed tot je door te dringen wat de gevolgen kunnen zijn Coalitie ??? Oppositie ??? wat nu.
Diezelfde dag kwam een uitnodiging binnen om op vrijdag 5 maart een oriënterend gesprek te hebben met het C.D.A..
Dus op donderdag avond nog een vergadering belegt met het bestuur en de zittende fractie leden en de reserve fractie leden.
Wij moesten onze punten op papier zetten waarmee wij de onder handelingen in zouden gaan en welke punten voor ons absoluut haalbaar moesten zijn, en misschien wel een Wethouder.
Maar er was wel afgesproken dat wij niet ten koste van alles op het pluche wilden gaan zitten.

Naar deze bijeenkomst zijn alle 3 zittende raadsleden toe geweest, een goed gesprek maar nog geen gevolg.
Op donderdag 11 maart kwam er weer een uitnodiging voor een vervolg gesprek waar onze 3 vertegenwoordigers weer naar toe zijn geweest.
Hier werd aangegeven dat het C.D.A. verder ging met de onderhandelingen met de V.V.D. en de P.V.D.A.

Nu ik dit schrijf is er nog steeds geen coalitie en word er nog steeds onderhandeld .
Het C.D.A. zal er nog wel eens aan herinnert worden hoe het verder gaat met het begraaf beleid. Want hier hebben ze toch wel hoog mee ingezet met de verkiezingen .
Verder hoop ik dat er veel leden komen naar onze leden vergadering .
Ik stop als bestuurslid maar wil iedereen bedanken voor het vertrouwen dat u de laatste jaren in mij gesteld heeft.

Uw voorzitter Jaap Blok

Van de Fractievoorzitter,

Mijn collega’s hebben al veel geschreven over de verkiezingen. En daarom laat ik hier wat dat onderwerp betreft bij een compliment aan alle mensen die hebben bij gedragen aan de winst van 2 zetels.We hebben nu dus 5 zetels in de Gemeenteraad van Hoogeveen.Zoveel zetels heeft Gemeentebelangen nog nooit gehad.
Fantastisch!!!!!!!!!!

Maar nu het vervolg.
We hadden verwacht serieus genomen te worden door het CDA.
Echter na welgeteld één gesprek vielen wij af.Het CDA wil de PvdA niet los laten en de VVD wil alles doen om maar op het pluche te komen. Dat zal hen nog raar opbreken.Ik ben zeer benieuw welk collegeprogramma er in elkaar gedraaid word. De programma’s van de 3 partijen sluiten lang niet op elkaar aan. Wie doet het meeste water bij de wijn.Ik durf te voorspellen dat de VVD dat gaat doen omdat ze te gretig zijn.De benoeming van de wethouders zal dan een eerste confrontatie met de oppositie tot gevolg hebben.Wij slijpen de messen.

Het CDA gaat echter wel erg ver met het vergaren van macht.Ze wilden ook de plv voorzitter van de Raad leveren. Jan Stoefzand was daar ook kandidaat voor maar de gelederen hadden zich al gesloten binnen de coalitie en Jan Ballast werd met de stemmen van de coalitie benoemd.Het zelfde spelletje werd even later gespeeld met de benoeming van 2 raadsleden in de Rekenkamer.Be Okken en Mark Strolenberg waren kandidaat.Wat schetst mijn verbazing dat tijdens de raadsavond er nog een kandidaat van uit de CDA kwam.U raad het al.De kandidaten van de coalitie (CDA en VVD werden gekozen.Als dit een voorbode is voor de komende 4 jaar dan kunnen dat interessante jaren worden met coalitiepartijen die hun eigen verkiezingsprogramma’s gaan negeren om maar tot een gezamenlijk standpunt te komen.

Leve de Hoogeveense kiezers! Het valt mij enorm tegen van het CDA dat men op deze manier Gemeentebelangen volledig buitenspel tracht te zetten. Dat zal niet lukken.Wij gaan onze stem de komende 4 jaren laten gelden binnen de gemeenteraad.We zijn strijdvaardig en zullen de wethouders kritisch gaan volgen.

Groet
Jan Steenbergen

Beste vrienden en vriendinnen,

Na een drukke periode is het nu weer even tijd om wat van mij te laten horen.
Allereerst wil ik ieder bedanken voor de belangstelling tijdens mijn ziekte. De krukken heb ik niet meer nodig, althans het gaat prima zonder die hulpmiddelen. Ik sta echter nog onder controle. Dit blijft ook nog wel een aantal jaren zo. De uitslag van 18 maart j.l. was heel positief. De tumor is geheel weg. De gevolgen van de operatie zullen nog wel enige tijd merkbaar zijn. Uiteraard ben ik, maar ook Martha hier heel gelukkig mee.

De afgelopen maanden stonden in het teken van de verkiezingen. Ik denk dat de uitslag ons mag sterken in de toekomst. Dat we positief zouden scoren had ik wel verwacht echter deze uitslag overtrof mijn verwachting. Ik wil dan ook ieder die zijn stem heeft uitgebracht, bedanken voor het in ons, mij, gestelde vertrouwen
Winnen is altijd leuk. Maar als de feestroes weer voorbij is en dat is direct de volgende ochtend al, dan denk je na van hoe nu verder. Moet je nu verantwoordelijkheid nemen?
De komende raadsperiode wordt er, denk ik financieel gezien, een die weinig leuke boodschappen naar ons als inwoners heeft.
De boodschap uit Den Haag als het om het gemeentefonds gaat wordt alleen maar somberder.
Wij als Gemeentebelangen willen de lasten voor onze inwoners niet verhogen, tenzij er echt iets is waardoor we moeten. Maar daarvoor moet het totale beleid zijn afgewogen.
Met het totale beleid bedoel ik ook echt alles. De gemeentelijke organisatie, de investeringen, Rendo gelden, minima beleid, Structuurvisie en ook het Bentinckspark.
Maar ook dat we serieus kijken naar het parkeerbeleid, wat betalen onze inwoners die in het centrum wonen voor een jaarkaart, is dit reëel. Maar ook de tarieven voor het begraven.
Deze laatste twee kunnen de gaten in de begroting alleen maar groter maken als we de tarieven moeten cq. gaan aanpassen.
Wij willen ook graag dat er meer aandacht is voor handhaving. Uiteraard lopen daar personen voor die dit moeten uitvoeren maar willen we hier stringenter mee omgaan dan zal dat niet met gesloten beurs kunnen alhoewel we dan ook mogen verwachten dat het geld oplevert.
Werkgelegenheid en Onderwijs zijn onderwerpen die altijd belangrijk zijn maar in deze tijden mogelijk nog meer aandacht van ons vragen. Goed onderwijs dat gegeven kan worden in gebouwen welke ook passen bij de huidige tijd. Inhoudelijk onderwijs wat nodig is om jonge mensen geschikt te maken voor de toekomst.
We moeten mijn inziens doorgaan met het revitaliseren van het bedrijven terrein De Wieken.
Maar dat alleen is niet voldoende zo bv. Groen Links beweert. Ook het bedrijventerrein Riegmeer zal over enige tijd geschikt moeten zijn voor nieuwe bedrijven. Terug nemen van deze locatie betekend enorm veel verlies aan gepleegde investeringen. Maar wat moet je dan, een nieuwe locatie kost jaren aan voorbereiding en als je dan geen grond beschikbaar hebt gaan bedrijven vertrekken. Dat betekent ongetwijfeld dat de werkloosheid plaatselijk zal toenemen.
Wat ook een zorg is voor de komende jaren is de huisvesting van ouderen. En niet alleen ouderen huisvesting maar ook zorg voor ouderen. We ontkomen niet aan uitbreiding van verzorgingshuizen. Alhoewel dit geen taak is die de gemeente moet financieren is het wel een taak om te zorgen dat de ruimte er is en dat aan plannen voortvarend wordt meegewerkt.
De installatie van de nieuwe raad heeft al plaats gevonden op 11 maart.2010.
Voor de 25 ste van deze maand staat de eerste raadsvergadering.
We worden direct al geconfronteerd met een probleem. De Tamboer heeft het financieel moeilijk en daar mogen wij ons over laten informeren.
Het oude college zit nog achter de tafel. Het nieuwe college is in aantocht, althans dat mogen wij verwachten.
Ik ga er van uit dat onze fractievoorzitter hierover wel meer zal schrijven.
Ook worden donderdagavond diverse functies verdeeld.
De fractie van Gemeentebelangen heeft zich, ieder voor zijn eigen, niet onbetuigd gelaten als het om de invulling gaat van diverse posten.
In het duale stelsel maar ook om te laten zien dat wij best mee willen doen als het gaat om verantwoording, hebben wij ons aangemeld.
Waar heb ik het dan over:
Plaatsvervangend voorzitter van de raad.
Voorzitters van de blokken informeren en meningvorming.
Vertegenwoordiger van de gemeente bij de aandeelhouders vergadering van Rendo
Lid van de rekenkamer commissie.
Commissie voorbereiding Jaarrekening.
Commissie begeleiding accountant.
Lid van het presidium.
Donderdagavond weten wij meer, wie wat mag doen.

Ook zal er besloten worden dat de schriftelijke verslagen van de raad niet meer gemaakt worden. In het vervolg alleen nog geluidsverslagen.
Wel wordt er nog een besluiten lijst en een standpunten lijst gemaakt.

Tot zover mijn bijdrage, met een vriendelijke groet,

Jan Stoefzand.

Even voorstellen :

Beste leden van Gemeentebelangen,

Mijn naam is Jan Knol. Geboren en getogen Hollandschevelder en dat al 52 jaar.
Inmiddels 30 jaar getrouwd met Jenny. We hebben samen 2 pubers van 17 en 13 jaar oud.(respectievelijk jongen en meisje).
Iets ongewoon voor Hollandscheveld (vooral 16 jaar geleden) kozen wij ervoor dat ik voor de kinderen enz. ging zorgen.
Om niet achter de geraniums te raken (regelmatig contact met diverse mensen is onmisbaar voor mij) heb ik in de loop der jaren van alles ondernomen.
In mijn beroep als timmerman / servicemonteur was ik veel “onder de mensen “.
Daarnaast was ik actief lid van de Nationale Reserve (onderdeel van de landmacht) aansluitend na vervulling van mijn dienstplicht.
17 jaren met plezier ingevuld waarvan een groot deel als groepscommandant.
Dat was op enig moment dus wel even zoeken naar alternatieven.
Die waren niet moeilijk te vinden. Vrijwilligerswerk is immers van alle tijden.
M’n eerste bestuurservaring deed (en doe ik nog steeds) op bij Stichting Dorpscentrum ‘t Anker. Inmiddels “opgeklommen “ tot voorzitter (en ondertussen manusje van alles).
Ook voor Vereniging Hollandscheveld (plaatselijk belang) ben ik heel wat uurtjes actief geweest. Vorig jaar is het voltallige bestuur afgetreden, waardoor voor mij niets anders overbleef dan ook te stoppen.
Vooral door deelname aan workshops en gemeentelijke overlegstructuren ben ik bekend geraakt met (en in) “gemeenteland “.

Mijn omgeving had al snel in de gaten dat ik weer tijd voor andere dingen kreeg en men heeft mij gevraagd deel te nemen in het Seniorenplatform (uiteraard als “de benjamin” in de club).
Dit adviesorgaan denkt mee met alle facetten van het ouder worden met z’n diverse gevolgen en (on)mogelijkheden.
Sinds kort is daaruit voortgevloeid dat ik lid geworden ben van de WMO-raad.
Vooral de zorgtaken voor ouderen heeft hier mijn aandacht (in aansluiting op mijn aandeel in het Seniorenplatform).
Uiteraard moet ik hierin nog veel gaan ontdekken.

Dit laatste is natuurlijk ook in mijn nieuwe rol als opvolgend raadslid van toepassing.
Belangrijke onderwerpen van discussie vind ik:
-De noodzaak van een professionele ouderenadviseur / – consulent met daarnaast een duidelijk uitgestippeld ouderenbeleid.
– Mogelijkheden in wijken en dorpen waar jongeren en ouderen elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten en/of iets voor elkaar kunnen betekenen.

Het liefst zou ik dit gewoon gerealiseerd willen zien.
Gezamenlijk gaan we ervoor Hoogeveen leefbaar te houden voor iedereen.
Ik hoop de komende 4 jaren hierin mijn bijdrage te kunnen leveren.

Met vriendelijke groeten :
Jan Knol

Nieuwlande 23-03-2010

Beste Mensen,

De Gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, het was een drukke periode maar het is niet voor niets geweest wij hebben 5 raadszetels gehaald. 2 meer dan in de vorige periode.
Het geeft aan dat we op de goede weg zijn met wat we allemaal doen en vanuit de inwoners van de gemeente Hoogeveen hebben wij daarvoor wat terug gekregen door dat zij hun stem aan Gemeentebelangen hebben gegeven.
Na 4 jaar als 1ste opvolger in de steunfractie te hebben gefunctioneerd en de commissievergaderingen heb bijgewoond mag ik het nu gaan proberen als raadslid.
Het zijn nu na de verkiezingen een paar rustige weken maar de agenda loopt al weer aardig vol, en ik heb de eerste bijeenkomsten al weer achter de rug.

De 1ste bijeenkomst ging over het aanstellen van Combinatie Functionarissen.
Een combinatiefunctionaris is iemand die bewegingsonderwijs geeft in daarnaast ook werkzaam is bij sportverenigingen of culturele instellingen .
Hiermee wil de gemeente Hoogeveen het groeiende overgewicht en te weinig beweging tegengaan.
Extra aandacht hierbij gaat naar de jeugd en inactieven. Dit doen zij door een impuls te geven aan het bewegingsonderwijs, ondersteuning te bieden aan sportverenigingen, mee te werken aan de samenwerking tussen sport en onderwijs en het neerzetten van een naschools sport en bewegingsaanbod.
De inzet van CF verschilt per onderwijsinstelling en sportvereniging en is afhankelijk van de wensen en behoefte van de betreffende organisaties.
De CF in de volgende negen gebieden.
• Nieuwlande Centrum-Oost Schoonvelde-Oost
• Elim Venesluis Zuid
• Krakeel Kattouw Wolfsbos
In de overige Hoogeveense wijken/dorpen wordt voorlopig geen CF ingezet. Per 2012 zal een geplande verdubbeling van de formatie mogelijkheden bieden voor de overige wijken/dorpen.
Vorige week zijn we met een aantal bewoners van de Barsweg en Tuindersweg naar Espel in de Noordoostpolder Geweest om gefreesd bermbeton te beoordelen .
Dit omdat de structuur in de bermbeton teveel geluidsoverlast veroorzaakt aan de Bars- en Tuindersweg. Het viel mij tegen er was nog veel ribbel zichtbaar en voelbaar, en het geluid was niet nog behoorlijk.
Een paar van de bewoners hadden het idee om er meer van af te frezen zodat er geen ribbels meer zichtbaar zouden zijn. Hierdoor moet waarschijnlijk ook een stuk van het asfalt worden gefreesd.
Een aannemer is bereid gevonden die twee proefstukken wil frezen voor een gereduceerd tarief. Het bezwaar van het beschadigde asfalt kan deels worden verholpen door achteraf een slijtlaag aan te brengen.
In overleg met Plaatselijk Belang Elim word dit alternatief eerst uitgeprobeerd. Mocht het frezen afdoende zijn, dan is dit op redelijk korte termijn te realiseren. Zodra er is gefreesd zal het een aantal dagen worden beoordeeld en zal Plaatselijk Belang inventariseren wat de meningen zijn . Ik Hoop dat het resultaat positief zal uitvallen , dan zijn de aanwonenden op korte termijn van een hoop lawaai verlost.

Met Vriendelijke groet,

Jan Alting.

Verkiezingen.

Beste mensen,

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat Gemeentebelangen Hoogeveen forse winst heeft geboekt bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.
Van 3 naar 5 zetels.
Mijn collega’s zullen hier ongetwijfeld meer over schrijven.
Ik wil hierbij graag iedereen bedanken die hier, op welke wijze dan ook, aan heeft bij gedragen.
De uitslag dus 5 zetels voor gemeentebelangen Hoogeveen.
De eerste 3 zetels voor “oude bekenden” Jan Stoefzand, Jan Steenbergen en Be Okken.
De 4de zetel voor een “oude rot in het vak” Jan Alting, zijn ervaring betreft vooral raadswerk in de voormalige gemeente Oosterhesselen.
De 5de zetel voor Dik Schuldink, 1 raadsperiode meegelopen als opvolgend raadslid, dus behoorlijk nieuw nog.
Hoe raak je dan zo in de politiek verzeild?
Waarschijnlijk krijg je die interesse toch min of meer van huis uit mee.
Ik kom uit een behoorlijk rood nest, thuis was het PvdA, Varagids en NVV.
Mijn vader bezocht trouw de steunfractievergaderingen van de PvdA in de voormalige gemeente Zuidwolde.
Thuis werd daar natuurlijk ook over gepraat, maar ik dacht dan al gauw, saai gezeur en oude mannetjeswerk.
Toen ik op mezelf ging wonen, viel de PvdA af, maar de Varagids kwam wel in de bus, vooral om de overzichtelijke indeling.
De NVV was inmiddels FNV geworden, en daar was ik vanaf het moment dat ik ging werken al lid. Op mijn werk ben ik me op een gegeven moment met het vakbondswerk gaan bezig houden.
Als je je daar wat voor inzet ben je al gauw kaderlid, en later werd ik in de ondernemingsraad van mijn werkgever gekozen.
Opeens heb je dan toch ook al raakvlakken met de politiek.
Omdat ik denk dat je vooral dicht bij huis invloed uit kunt oefenen, werd dit al snel omgezet in een lidmaatschap van Gemeentebelangen.
Na onze verhuizing naar hoogeveen lid geworden van Gemeentebelangen Hoogeveen.
De resultaten van politiek dicht bij huis zijn er duidelijk, onze fractie heeft de afgelopen periode veel zaken aangekaart en op de kaart gezet.

Dan de komende periode,op het moment dat ik dit schrijf zijn de informerende gesprekken, over het vormen van een coalitie net begonnen.
daarover wat mij betreft nog geen nieuws.
Het is wel een feit dat we nu met 5 mensen in de raad vertegenwoordigd zijn, waardoor we de onderwerpen dus ook onder ons vijven kunnen verdelen, en ieder onderwerp nog meer de aandacht krijgt die het verdiend.

Wat mezelf betreft hoop ik open, eerlijke en duidelijke politiek te kunnen bedrijven.
Over die duidelijke politiek waren alle fracties het onlangs op een verkiezingsavond in Elim ontzettend eens. (duidelijke begrijpbare taal)
Ik zal proberen die duidelijkheid zoveel mogelijk uit te laten komen, door zelf duidelijk te zijn, en anderen er op te wijzen als ze niet duidelijk zijn.

Wat verder de komende periode nog meer aandacht verdiend is het betrekken van jongeren bij de politiek.
Om het voortbestaan van Gemeentebelangen Hoogeveen te waarborgen, zullen we hier zeker mee aan de slag moeten.
Ideeën hoe dit aan te pakken zijn natuurlijk van harte welkom.
Tot zover mijn bijdrage aan dit infobulletin, ik zal u in de volgende bulletins zeker op de hoogte houden van mijn werk in de raad en fractie.

Vriendelijke groet Dik Schuldink.

Elim 24 maart 2010.

Geachte leden en belangstellenden,

Zo,….. weer enigszins bekomen van de verkiezingskoorts, de prachtige resultaten, van 3 naar 5 echte zetels in de gemeenteraad? Dat is het resultaat van 4 jaar op een goede wijze oppositie voeren waarvoor wij door de kiezers als enige partij ruimschoots zijn beloond.

ALLE KIEZERS HARTELIJK DANK VOOR HET IN ONS GESTELDE VERTROUWEN.

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om ook onze bestuursleden, het campagneteam, de plakploegen onder de bezielende leiding van Aaldert Jan Lensen en alle andere mensen te bedanken voor hun inzet bij de verkiezingen.

Ook onze actie in relatie tot het vliegveld heeft veel positieve reacties opgeleverd en enkele honderden inwoners deden mee aan het bedenken en invullen van een slagzin over het vliegveld in relatie tot recreatie. Lees hierover meer op onze website.

De verkiezings Caravan “ wonderewereldopwielen” was ook een groot succes, verschillende locaties zijn bezocht met als sluitstuk de verkiezingsmarkt in de Hoofdstraat in Hoogeveen.
Vele inwoners kwamen dan ook onze stand bezoeken, met veel positieve reacties.

Alleen de bruidssuite van onze “ wonderewereldopwielen “ is niet gebruikt door onze penningmeester en onze secretaresse.Dat was enigszins teleurstellend,maar om aan deze misser niet langer herinnerd te worden heeft het campagne team besloten, een drastische maatregel te nemen.
ONS “ WONDEREWERELDOPWIELEN” GAAT IN DE OPENBARE VERKOOP, ZEGT HET VOORT- ZEGT HET VOORT. !!!!!!!!!!!!!

Maar,…….. alle gekheid op een stokje, na 3 maart volgden al snel de eerste gesprekken met de formateurs over onze zienswijze ten aanzien van de verkiezingsuitslagen en onze visie op het vormen van een nieuw college.Onze visie daarop was klaarblijkelijk zo helder en duidelijk
dat de CDA formateurs van schrik maar snel op schoot van de PVDA en VVD zijn gaan zitten.
Nu, bij het schrijven van dit stuk zit men nog bij elkaar op schoot, maar even afwachten hoelang men dit denkt vol te houden.
Gelet op de verkiezings programma’s van die drie partijen zijn er grote verschillen, maar hebben zij toch ook een aantal dingen gemeen, de drang naar macht op het pluche. Gezamenlijk de grootste verliezers van de verkiezingen, en om de wens van de kiezers zo veel mogelijk te negeren.

Als die partijen zich afvragen hoe het toch komt dat het opkomst percentage bij de gemeenteraadsverkiezingen zo historisch laag was, er bijna geen burgers zijn te mobiliseren voor politieke vraagstukken, en hoe het toch komt dat Gemeentebelangen de enige partij was en is die de inwoners wel aanspreekt en daarvoor heeft beloond, dan zou ik willen zeggen, CDA-PVDA-VVD, ga zo door en in 2014 volgt er een duidelijk en helder antwoord van de inwoners van Hoogeveen.

Wij wachten met meer dan gewone belangstelling de college onderhandelingen af.

Tot later, met vriendelijke groet Be Okken.

DATUM RAADS VERGADERING 2010

• Donderdag 7 januari ( vervalt waarschijnlijk )
• Donderdag 21 januari
• Donderdag 4 februari
• 3 maart verkiezingen
• Dinsdag 9 maart ( laatste vergadering oude raad )
• Donderdag 11 maart ( installatie nieuwe raad )
• Donderdag 25 maart
• Donderdag 8 april
• Donderdag 22 april
• Dinsdag 11 mei
• Donderdag 27 mei
• Donderdag 10 juni
• Donderdag 24 juni
• Donderdag 2 september
• Donderdag 16 september
• Donderdag 7 oktober
• Donderdag 21 oktober
• Donderdag 4 november
• Donderdag 18 november
• Donderdag 2 december
• Donderdag 16 december

error: Sorry..