Elim 4 maart 2009.

Aan: College van B&W van Hoogeveen.
Betreft: Herinrichting Carstenstraat.
Van: Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen.

Schriftelijke vragen middels Reglement van Orde van de Raad.

Elim 4 maart 2009.

Aan: College van B&W van Hoogeveen.
Betreft: Herinrichting Carstenstraat.
Van: Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen.

Schriftelijke vragen middels Reglement van Orde van de Raad.

cht College,

Met stijgende verbazing namen wij, via de media, kennis van de diepe onvrede van bewoners aan de Carstenstraat, betreffende de herinrichtingsplannen voor die straat.

Zowel via media als ook in persoonlijke contacten met een vertegenwoordiging van bewoners van genoemde straat, hebben wij ons laten informeren over de huidige status van planvorming en uitvoering.
Wij steken onze onvrede hierover niet onder stoelen of banken, nota bene 13 november 2008 hebben wij met elkaar in het blok informeren uitvoerig gesproken over deze kwestie, waarbij de opdracht aan de wethouder was om hernieuwd overleg met bewoners op te starten, en de keiharde toezegging door de wethouder werd gedaan om de raad te informeren over een te bereiken compromis aangaande parkeerplaatsen en openbaar groen.

Wij komen tot de volgende vragen aan de wethouder,

1. Is het juist dat u bij brief van 14 januari 2009 het definitieve ontwerp heeft vastgesteld en aan de bewoners heeft meegedeeld, zonder de bewoners daar vooraf in te kennen?
2. is het juist dat er pas daarna, op verzoek van de bewoners een gesprek is geweest?
3. Is het juist dat er daarna, op 10 februari een gesprek is geweest met een vertegenwoordiging van bewoners, waarbij eenzijdig is verteld dat er een 5 tal parkeerplaatsen zou worden toegevoegd?
4. is het juist dat er tussen 14 januari en na de gesprekken met bewoners een situatieschets is verspreid die afwijkt van wat is besproken en meegedeeld?
5. Waarom heeft u de raad niet geïnformeerd, zoals toegezegd op 13 november 2008?
6. Wij maken ons ernstige zorgen over de uitvoering van projecten en uw regie functie daarin, kan u aangeven of u nog sturing heeft op de uit te voeren projecten en de uitwerking daarvan?  ( zie noot onder toelichting blad 2 ).

Wij gaan er van uit dat uw college zal wachten met de uitvoering van de plannen, totdat onze vragen zijn beantwoordt en indien noodzakelijk de raad haar visie hierop heeft gegeven.
Wij verzoeken onze vragen middels het Reglement Van Orde voor de Raad te beantwoorden, binnen de daarvoor geldende termijnen.

In afwachting van uw spoedige beantwoording, verblijven wij, met vriendelijke groet,

Namens Fractie gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

Voor deze, Raadslid Be Okken.

 

Toelichting:

Reconstructie Alteveer tot rotonde ( te smalle invoeg rijbanen ). Toezegging wordt iets aan gedaan.
Aanleg Turbine Buitenvaart ( te smalle rijstroken van en naar rotonde ) Toezegging wordt iets aan gedaan.
Reconstructie Carstenstraat ( compromis met bewoners mislukt ) toezegging aan de Raad niet nagekomen.
Aanleg fietspad Krakeelsedijk/ DOC. ( in uitvoering te smal aangelegd ) niet over nagedacht.
Reconstructie stationsplein en ring ( toezegging tijdens begrotingsbehandeling ) raad informeren. ( niet aan voldaan ).
Uitvoering uitwijk rijstroken Tuindersweg Elim, Veel te grof uitgevoerd. Wie is verantwoordelijk.
Uitvoering reconstructie Riegshoogtendijk U bekent ( Puinbak ).
Schade en slecht onderhoud aan fiets en voetpaden, ook na reconstructies, wie verantwoordelijk.

 Antwoorden College van B&W

Aan : Fractie Gemeentebelangen de heer B. Okken
Van : College van B&W
Betreft: schriftelijke vragen herinrichting Carstenstraat d.d. 4 maart 2009
Datum : 26 maart 2009

In de raadsvergadering van donderdag 12 maart heeft het college mondeling antwoord gegeven op uw vragen d.d. 4 maart 2009.

Voordat hieronder de uitgebreidere schriftelijke beantwoording volgt graag nog uw aandacht voor het volgende.

Op 20 december 2007 heeft de raad ingestemd met het voorstel dat de Carstenstraat onderdeel wordt van de binnenring en dat de Zuiderweg een woonstraat wordt.

De verkeersintensiteit op de Carstenstraat gaat toenemen van 4.000 mvt/etm (2006) naar 7.000 mvt/etm (2020). De verkeersintenstiteit op de Zuiderweg neemt juist af van 4.000 mvt/etm (2006) naar 1.000 mvt/etm (2020).
Voor het ontwerp zijn diverse informatie- en inloopavonden georganiseerd. Thans ligt er een ontwerp waarbij rekening is gehouden met het gewenste profiel wat hoort bij een binnenring.
Gezien de functie van de binnenring willen we in verband met de doorstroming/veiligheid een beperkt aantal parkeerplaatsen aanleggen langs de binnenring.

Voor het ontwerp zijn diverse informatie-/inloopavonden georganiseerd, te weten:
– 24-04-2008: informatieavond: uitleg stand van zaken en ontwerp, bewoners geven aan
  dat er een oversteekvoorziening moet komen ter hoogte van de ingang van
  de speeltuin;
– 19-08-2008: inloopavond m.b.t. nadere uitwerking ontwerp;
– 04-11-2008: inloopavond n.a.v. aanpassingen ontwerp.
  Op verzoek van de afdeling Ruimte is het ontwerp aangepast om de
  aanwezige groenstructuur zoveel mogelijk te handhaven;
– 13-11-2008: presentatie plannen aan raad.
Het proces was formeel gezien afgerond op 13-11-2008 bij de presentatie van de plannen aan de gemeenteraad. Op dezelfde dag (13/11) zijn er vanuit de bevolking alsnog weer op-/aanmerkingen gemaakt om meer langsparkeerplaatsen aan te leggen langs de Carstenstraat.
Op verzoek van de raad worden de plannen aangepast en wordt een compromis bereikt tussen openbaar groen en de langsparkeerplaatsen. Het resultaat is zeven extra langsparkeerplaatsen aangebracht aan de westzijde;
– 13-01-2009: bewoners huis aan huis definitieve ontwerp toegezonden;
– 10-02-2009: gesprek met afvaardiging bewoners over ontwerp, uiteindelijk nogmaals
  vijf extra langsparkeerplaatsen aangebracht;
– 23-02-2009: brief naar de heren Klunder en Zoer over aanpassingen ontwerp.


1. Zoals u uit bovenstaande kunt afleiden is er veelvuldig overleg geweest met de bewoners van zowel de Carstenstraat als ook met de bewoners van de Zuiderweg.    Diverse overleggen van vòòr 13 januari hebben geresulteerd in de brief van 13 januari. Daarna is er een gesprek geweest met een beperkt aantal bewoners. Dat heeft geresulteerd in een nieuwe tekening met 7 extra langsparkeerplaatsen. Steeds ging het om de afweging:
 1) stroomweg, daarom beperkt aantal parkeerplaatsen; 2) veilige oversteek voor
ouderen en kinderen over een stroomweg; 3) parkeerplaatsen versus bomen.
2. Nee, een zeer beperkt aantal bewoners was ook nog ontevreden met het onder              1 genoemde aantal extra parkeerplaatsen van 7 stuks.
3. Dat heeft geresulteerd in een plezierig gesprek waarin specifieke geïnteresseerde bewoners hebben gevraagd om:
a) het weghalen van de oversteekplaats en
b) het creëren van zoveel mogelijk extra langsparkeerplaatsen. De uitkomst van dat gesprek was:
1) De aanbesteding loopt reeds, en die kunnen en willen we nu niet meer veranderen
2) Wij gaan proberen nog een aantal langsparkeerplaatsen toe te voegen (tussen 3 en 6); uiteindelijk 5 geworden. 
3) Dit aantal zal als meerwerk worden meegenomen.
4. Zoals uit de antwoorden 1 en 2 mag blijken is er een situatieschets verspreid, die 7 parkeerplaatsen afweek van het plan, wat uiteindelijk ook werd aanbesteed.
5. De raad is bij de voorbereiding betrokken geweest, maar is niet op de hoogte gesteld van detailwijzigingen.
6. Bij gemeentelijke projecten, gaat het bijna altijd om de afweging van persoonlijke belangen ten opzichte van het algemeen belang voor al onze burgers. Dat betekent, dat wij door middel van informatieavonden enz. onze burger zoveel mogelijk inspraak geven maar wel binnen een aantal gemeentelijke kaders.

Op dit moment zijn in de Carstenstraat 47 stuks langsparkeerplaatsen aanwezig, in de nieuwe situatie 42 stuks. In de directe omgeving van de Carstenstraat wordt echter het aantal parkeervakken ruimschoots gecompenseerd, in totaal worden 131 parkeervakken gerealiseerd.

In verband met de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid van de Carstenstraat is de oversteekvoorziening gehandhaafd.

Met vriendelijke groet,
A. Bargeman

 


 

error: Sorry..