Algemene Leden Vergadering goed bezocht

Algemene Leden Vergadering goed bezocht Na meer dan een jaar hebben we als Gemeentebelangen op dinsdag 31 augustus weer een Algemene Ledenvergadering gehad. De opkomst was overweldigend, het was goed elkaar weer eens fysiek te ontmoeten. Na het welkom en introductierondje gaf voorzitter Jacob Melissen een kort relaas over de laatste periode en werden de […]

Zomer 2020 en politiek Hoogeveen

Het politieke landschap is sinds de verkiezingen van 2018 erg veranderd en de verkiezingsuitslag heeft ook voor andere verhoudingen binnen de raad gezorgd. Financieel hebben we veel ‘tegenvallers’ gehad in de afgelopen periode onder de noemer het zat nooit eens mee. De veranderende verhoudingen hebben niet op alle punten positief uitgepakt voor de raad.

Beleidsplan re-integratie en participatie 2014-2018.

Beleidsplan re-integratie en participatie 2014-2018.

De gemeente wordt verantwoordelijk voor een grote groep mensen met een beperkt arbeidsvermogen, die ondersteuning nodig hebben. Zoals mensen die afhankelijk zijn van de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wajong.

Kern van de participatie is, dat iedereen zoveel mogelijk aan het werk gaat of een bijdrage levert aan de samenleving.

Met deze beleidsnota bouwen we voort op de beleidsnota participatie en re-integratie 2011-2014, welke wij in het voorjaar van 2011 hebben vastgesteld.

Bezwaar tegen WOZ waarde

Als u bezwaar wil maken tegen de nieuwe WOZ waarde, kunt u bij de website van de gemeente Hoogeveen, op deze link, een bezwaar formullier invullen

Raad en Daad

Naam: Jan Steenbergen Leeftijd:57 jaar jong! Politieke partij: Gemeentebelangen Hoogeveen Wat is u deze week vooral opgevallen in de lokale politiek? Er zijn een aantal zaken die mij de afgelopen week beziggehouden hebben. Dat zijn de sluiting van het koffiecafe in Museum de 5000 Morgen, het uitstel van de doortrekking van de Mr Cramerweg, de […]

Beschouwing begroting 2012-2015

Begroting 2012-2015 2 door Gemeentebelangen Hoogeveen e.o Voorzitter,college,collega raadsleden, luisteraars van Radio Hoogeveen en toeschouwers op de publieke tribune. Vandaag de meerjarenbegroting 2012 – 2015. Allereerst een woord van dank aan al die ambtenaren die al onze vragen keurig hebben beantwoord.Er is voor ons veel duidelijk geworden. Voorzitter, Eerst een inleidend woord voor een collega […]

Gemeentebelangen wil van het College van B & W duidelijkheid over de tarieven die gehanteerd zullen gaan worden bij het begraafbeleid.

Binnenkort zal in de gemeenteraad het begraafbeleid weer in behandeling worden genomen. Omdat er vorige keer besluiten zijn genomen waarvan de gevolgen niet waren te overzien, wil de partij van Jan Steenbergen nu wel weten wat de gevolgen zijn voor de inwoners van Hoogeveen. Gemeentebelangen wil graag dat de cijfers in het raadsvoorstel, of via […]