fiets4daagse

In het collegeakkoord Kijken in Kansen #KIK staat dat Recreatie en toerisme sterk zijn verbonden met evenementen en marketing. Het doel bij de marketing ligt nadrukkelijk op promotie en imago verbetering van de gemeente Hoogeveen.

Verder lezen we in het collegeakkoord dat nieuwe evenementen (of het terughalen van bijvoorbeeld de fietsvierdaagse) een kans wordt gegeven desnoods met start subsidies. Juist de fiets4daagse lijkt ons, Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. een evenement dat de promotie en de imago verbetering van onze gemeente verder zal stimuleren. Daarnaast zal het positief effect hebben op het gebied van recreatie en toerisme.

Vragen over WOZ waarde bepaling

In het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. (GB) hebben wij een speerpunt gemaakt om juist de inwoners te betrekken bij de vaststelling van de WOZ waarde van hun woningen

WMO.(Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Er is ontzettend veel werk aan de winkel, om deze winkel ook werkelijk zo in te richten dat deze met ingang van 1 januari 2015 functioneert en nog belangrijker dat na 2015, het overgangsjaar, het voortbestaan zo is ingericht dat zowel client als de uitvoering hun weg weten te vinden en dat de tevredenheid op een heel hoog peil komt te liggen.

Afschaffen CER

Afschaffen CER

Het afschaffen van de regeling dat mensen die hun eigen risico opmaakten v.w.b. ziektekosten is -als wij het goed hebben begrepen- vooral ingegeven vanwege het feit dat na allerlei onderzoeken is gebleken dat het geld dat hiervoor beschikbaar was niet altijd terecht kwam bij de mensen die het ook echt nodig hebben

bestrijding jeugdwerkeloosheid

Zoals u zult weten heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken een Europees potje beschikbaar voor het bestrijden van de jeugdwerkeloosheid. Het gaat om projecten als loonkostensubsidies om jongeren met bijstand aan de slag te helpen, leerwerkplekken en om begeleiding op de werkvloer.

Raadsbijdrage 2 oktober Jeugdhulp / zorg

Allereerst wil GB het college complimenteren met het beleidstuk wat er nu ligt voor de jeugdzorg. De kaders zijn gezet. Veel zaken blijken al goed overdacht en al in gang gezet te zijn. Inhoudelijk wil ik dan ook niet op alle punten ingaan maar me beperken tot de vragen die er na het lezen van het beleidsdocument bij GB blijken te zijn. Uiteraard vraagt dit stuk ook om nadere uitleg van enkele punten.