Mondelinge vragen Raadsavond 12 December

Betreft: Mondelinge vragen Raadsavond 12 December. Inzake: Asbest betonleidingen. Geacht College, Eind November en begin December is Drenthe en onze gemeente getroffen door twee actuele stormen. Als gevolg daarvan kwam de WMD in het nieuws m.b.t. de slechte staat van het waterleiding netwerk in onze provincie.( zie uitzending RTV Drenthe van 18 nov.jl ) in […]

vragen m.b.t Biomassacentrale

Betreft: vragen m.b.t Biomassacentrale. Geacht college, Al geruime tijd wordt er gesproken over een Biomassacentrale, door uiteen lopende redenen hebben wij tot op heden nog weinig concreets aan voorstellen mogen ontvangen. Onlangs werden wij benaderd door de vereniging van eigenaren van Valkenstede, met de vraag wat gaat er nu gebeuren want wij krijgen zelfs geen […]

Erfpachtregeling met verenigingen

Elim, 18-12-2012. Betreft: erfpacht verenigingen. Geacht college, Ondergetekende heeft in de raad van 29 november mondelinge vragen gesteld over erfpacht regelingen met verenigingen. Uw college heeft toegezegd na onderzoek van alle ins en outs en een juridische toets, op korte termijn met een notitie naar de raad te komen. U heeft daarbij niet aangegeven wanneer […]

Vragen aan het College van B & W

Rendo Wanneer was u als aandeelhouder op de hoogte en wanneer was het RvC op de hoogte? Welke besluiten zijn er genomen om deze omvangrijke fraude mogelijk te maken? Hoe kan een directeur van Rendo mede eigenaar zijn van een partner van Rendo, in dit geval de energiecentrale in Steenwijk? Was bij het RVC bekend […]

Vragen betreffende sportverenigingen

Mondelinge vraag aan college aanstaande donderdag 29-11-2012. Geacht college, Er is deze week veel onrust ontstaan bij sport en hobby verenigingen over de erfpacht berekeningen, wij hebben dan ook de volgende vragen: Waarom is pas per 2011 een begin gemaakt met het project vastgoed op orde? Bij college besluit van 1 December 2008 zijn de […]

Afvalcontainers

Elim 13-12-2012. Aan College van B&W van de gemeente Hoogeveen. Geacht College, Onlangs vernamen wij uit de media ( Hoogeveensche Courant ) over een proef met nascheiding plastic afval in de gemeente Gulpen-Witten ( Limburg ). Het achteraf scheiden van plastic uit het afval met een speciale verwerkingsmachine bespaart de 16 deelnemende gemeenten bijna 6 […]

Bijdrage begrotingsbehandeling

Zijn we nu structureel op weg van rode naar zwarte cijfers? Zijn we werkelijk samen op weg naar een nieuw evenwicht.? Bovenstaande vragen waren voor Gemeentebelangen de kernvragen bij het bestuderen van deze begroting. Onze antwoorden zullen u gaandeweg ons verhaal duidelijk worden. Inleiding. De fractie van Gemeentebelangen constateert dat de leesbaarheid van de begroting […]

Vragen over proef inzameling afval Wolfsbos

Geacht college, Wij hadden het voornemen om onderstaande vragen mondeling te stellen in de raadsvergadering van donderdag jl. , maar om, – voor ons – onduidelijke reden is dat verzoek door het presidium geweigerd, vandaar onze schriftelijke vragen. Zeer recent kondigde u een pilot aan m.b.t. inzameling plastic component in de wijk wolfsbos. Wij zijn […]

Vragen naar aanleiding van de Attero Biogascentrale

Vragen Gemeentebelangen Hoogeveen   Naar aanleiding van berichten in de pers dat Attero een biogascentrale gaat bouwen die jaarlijks maar liefst 10 miljoen kubieke meter gas produceert zijn wij bezorgd over de plannen die wij als gemeente Hoogeveen in een samenwerkingsverband met een aantal partners hebben om een biocentrale te gaan ontwikkelen. Attero krijgt miljoenen […]

Vragen over de kruising Edisonweg

Bij de aanleg van de wegen rondom het vliegveld is de kruising Industrieweg Edisonstraat ook aangepakt. Dat is nu een voorrangs kruising geworden zonder verkeerslichten en het is ook geen rotonde geworden. Nu blijkt in de praktijk dat hier veel onduidelijkheid is over de voorrangssituatie. Dat blijkt uit het feit dat hier in zeer korte […]