Verkeer en vervoer

Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. Een dynamisch winkelcentrum met aantrekkingskracht, waar het goed vertoeven is, is hierbij een voorwaarde. Uiteraard hebben de ondernemers hier ook een verantwoordelijkheid. In samenspraak met deze ondernemers moet de gemeente tot een goede promotie van Hoogeveen komen. Hoogeveen […]

Cultuur

In 2013 is een nieuwe cultuurvisie opgesteld. Die visie moet leidend zijn voor hoe wij in Hoogeveen met cultuur omgaan. Wij vinden dat een ieder een plek moet hebben voor zijn of haar cultuuruitingen. Ook moeten daarvoor de faciliteiten aanwezig zijn. Cultuur moet al jong aandacht krijgen. Daarom vinden wij dat de scholen aandacht moeten […]

Zwembad

Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in ieder geval het zwembad deel moet blijven uitmaken van het Bentinckspark. Het liefst ziet Gemeentebelangen Hoogeveen de exploitatie door een externe partij, waar de gemeente Hoogeveen in participeert. Wij vinden dat tariefstelling geen belemmering mag zijn om het zwembad te bezoeken. Daarnaast zijn wij van mening dat er […]

Bentinckspark

Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de huidige financiële tijd, het Bentinckspark in een zoveel mogelijk sobere vorm voltooid moet worden. Er zal onderzocht moeten worden of en waar de huidige gebruikers in het Bentinckspark een plek kunnen krijgen of behouden. Uiteraard in overleg en afstemming met de huidige gebruikers.

Openbare orde en veiligheid

Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat veiligheid niet van één partij is. Wij vinden dat veiligheid van ons allemaal is. Van de gemeente, politie, woningbouwvereniging, ondernemers, maar zeker ook van de inwoners van gemeente Hoogeveen. Wij menen dan ook dat werken aan veiligheid altijd een gezamenlijke inspanning moet zijn. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Gemeentebelangen […]

Ouderenbeleid

De vergrijzing van de samenleving blijft de komende jaren gestaag doorgaan. Dit maakt dat het ouderenbeleid onze blijvende aandacht verdient. Ouderen moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren binnen hun eigen woonomgeving. Voorkomen moet worden dat mensen in een sociaal isolement en in een anonieme eenzaamheid terecht komen. Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken […]

Welzijnsbeleid

Het uitgangspunt voor Gemeentebelangen Hoogeveen is dat het welzijnsbeleid er opgericht dient te zijn steeds actief in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Wij vinden dat de gemeente veel aandacht moet hebben voor het welzijn in buurten, wijken en dorpen. Het leef- en woongenot van de inwoner in zijn of haar omgeving levert in het algemeen […]

Agrarische bedrijven Landbouw en Veeteelt

Gemeentebelangen Hoogeveen vindt de Agrarische sector in onze gemeente uiteraard ook van belang. Het uitgangspunt dient te zijn: Wederzijdse acceptatie van bewoners op het platteland. Ook nevenbedrijven op het platteland stimuleren. Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken door: te zorgen dat er activiteiten in die agrarische omgeving kunnen plaats vinden. Wij denken hierbij aan recreatie en/ […]

Regiofunctie

  Gemeentebelangen Hoogeveen is een voorstander van de ontwikkeling van groene corridors in de regio, zolang deze geen belemmering zijn voor andere ontwikkelingen in de gemeente Hoogeveen. Een vorming van een industrieel lint langs de A28 en of A37 wijzen we af. Gemeente Hoogeveen vervult een regionale taak. Bij een regionale taak hoort een uitstekende […]

Werkgelegenheid

Werk is de motor van de economie. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het percentage werkzoekenden binnen de gemeente onaanvaardbaar hoog. Gemeentebelangen Hoogeveen is zich ervan bewust dat zijn invloed op de werkgelegenheid beperkt is, maar wij willen ons optimaal inzetten om een bijdrage te kunnen leveren aan de verlaging van het aantal werkzoekenden binnen onze gemeente.