Mobiele bereikbaarheid

Regelmatig verschijnen berichten in de pers dat Telefoonbedrijven zoals KPN en Vodafone niet de gewenste dekking voor mobiele telefonie leveren die mag worden verwacht door klanten van deze bedrijven.Klanten betalen immers voor het product mobiele telefonie.
Na klachten over de slechte bereikbaarheid van B.V het alarmnummer 112 hebben TNO en het Agentschap Telecom hier onderzoek naar gedaan. Ondanks dat uit dit onderzoek wordt afgeleid dat de bereikbaarheid van dit alarmnummer in de meeste gevallen in orde zou zijn, is het nog steeds zo dat er in Drenthe hele gebieden zijn waar dit absoluut niet het geval is.

Zienswijze nota grondbeleid

Voorzitter. Zoals vanavond al eerder gezegd hecht gemeentebelangen aan een zuinige en transparante overheid. De nota grondbeleid dient hier een bijdrage aan te leveren, door de kaders voor het grondbeleid vast te stellen. Een belangrijke zaak, wat ons betreft meer dan alleen een “update”. Het grondbeleid moet een afgeleide zijn van de visie die de […]

Zienswijze rekenkamercommissie

Wat is dan de toegevoegde waarde van het rekenkamercommissierapport?

– In de eerste plaats verschaft het overzicht op het proces rondom vastgoedtransactie en geeft aan waar de risico’s liggen binnen dit proces.

– Ten tweede geeft het rapport antwoord op de vragen die vooraf zijn gesteld en geeft ook verklaring en zicht op de afwijking daar waar de vragen niet positief konden worden beantwoord.

– Ten derde geeft het rapport een prognose wat er kan gebeuren bij ongewijzigd beleid door de het benoemen van de volgende belangrijke bevindingen

Bijdrage informele nota

Gevraagd is om onze mening te geven over de Nota Informele zorg: Vinden, verbinden en versterken. Wat GB opvalt bij het lezen van deze nota, is dat dit tot stand is gekomen met diverse in de nota genoemde partijen. Velen hebben zich hiervoor ingezet en er in meegedacht. Een mooi voorbeeld van bottum up, waardoor het ook een gedragen nota wordt, door de mensen die hier dagelijks mee te maken hebben.

Gemeentebelangen stelt schriftelijke vragen m.b.t. de thuiszorg in Hoogeveen e.o

Vrijdag 13 november werd in de media bekend, dat de rechtbank in Almelo bepaald heeft dat Thuiszorg organisatie TSN de loonsverlaging van 4300 medewerkers moet terugdraaien. Dit besluit zal voor TSN ongetwijfeld een grote financiële tegenvaller zijn.

De verontrustende gedachte komt dan naar voren of dit bedrijf zijn contractuele verplichtingen kan blijven nakomen.

zienswijze programmabegroting 2016-2019 4 november 2015

Voorzitter De aanbieding van de programmabegroting 2016 – 2019 stemt Gemeentebelangen Hoogeveen tevreden. Woorden als: – We willen een sparende en financieel gezonde gemeente zijn en blijven; – Een sober investeringsbeleid Kunnen op instemming rekenen en leiden tot tevredenheid bij Gemeentebelangen. Geen geld uitgeven wat er niet is. En zeker niet de rekening neerleggen bij […]

Schriftelijke vragen over het plaatsen van bladkorven in wijken en dorpen.

Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Ieder jaar worden er vanaf half oktober op verschillende plaatsen een aantal z.g bladkorven uitgezet. We hebben het hier over de plaatsing van 40 stuks. In 2009 werden er nog 416 korven geplaatst. Vanwege het kostenaspect is dat dus teruggebracht naar 40 stuks in heel de gemeente. Evaluatie 2010 […]

Bijdrage ombudscommissie

Gemeentebelangen Hoogeveen e.o heeft kennis genomen van het jaarverslag en bedankt de ombudscommissie voor de laatste keer voor de uitgevoerde werkzaamheden;
– Gemeentebelangen pleit voor handelen en verantwoorden op basis van de genoemde kernwaarden;
– alle klachtafhandeling binnen de gestelde termijnen

Mondelinge vragen raadsavond 1 oktober 2015

Gemeentebelangen Hoogeveen Bé Okken (Jan Knol) Naar aanleiding van het faillissement van Hotel Hoogeveen op dinsdag 22 september, heeft Gemeentebelangen de volgende vragen: 1. Is er sprake van een achterstand in de verschuldigde pachtgelden van Hotel Hoogeveen aan de gemeente? Zo, ja van welk bedrag is dan sprake? 2. In het verleden is sprake geweest […]