Selecteer een pagina

  Zienswijze nota grondbeleid

  Voorzitter. Zoals vanavond al eerder gezegd hecht gemeentebelangen aan een zuinige en transparante overheid. De nota grondbeleid dient hier een bijdrage aan te leveren, door de kaders voor het grondbeleid vast te stellen. Een belangrijke zaak, wat ons betreft meer dan...

  Zienswijze rekenkamercommissie

  Voorzitter: Gemeentebelangen Hoogeveen staat voor: – De vinger goed aan de pols houden bij de uitvoering van beleid; – De tering naar de nering zetten, dus ook financieel geen onverantwoorde risico’s; – Transparant bestuur, dus helder en uitlegbaar...

  Bijdrage informele nota

  Voorzitter. Gevraagd is om onze mening te geven over de Nota Informele zorg: Vinden, verbinden en versterken. Wat GB opvalt bij het lezen van deze nota,  is dat dit tot stand is gekomen met diverse in de nota genoemde partijen. Velen hebben zich hiervoor ingezet en er...

  zienswijze programmabegroting 2016-2019 4 november 2015

  Voorzitter De aanbieding van de programmabegroting 2016 – 2019 stemt Gemeentebelangen Hoogeveen tevreden. Woorden als: – We willen een sparende en financieel gezonde gemeente zijn en blijven; – Een sober investeringsbeleid Kunnen op instemming rekenen en...

  Bijdrage ombudscommissie

  Voorzitter, Gemeentebelangen heeft kennisgenomen van het jaarverslag. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat de gemeente en medewerkers van de gemeente betrouwbaar en transparant zijn, en daarbij burgers op een goede en professionele wijze tegemoet treden. De...

  Stemverklaring Gemeeentebelangen Hoogeveen e.o.

  Donderdagavond werd tijdens de raadsvergadering een motie ingediend door de SP, CDA, D’66, Groen Links en de ChristenUnie over de opvang van vluchtelingen. De motie riep het college op: Met een verzoek van het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) heel serieus om...