Zienswijze nota grondbeleid

Voorzitter. Zoals vanavond al eerder gezegd hecht gemeentebelangen aan een zuinige en transparante overheid. De nota grondbeleid dient hier een bijdrage aan te leveren, door de kaders voor het grondbeleid vast te stellen. Een belangrijke zaak, wat ons betreft meer dan alleen een “update”. Het grondbeleid moet een afgeleide zijn van de visie die de […]

Zienswijze rekenkamercommissie

Wat is dan de toegevoegde waarde van het rekenkamercommissierapport?

– In de eerste plaats verschaft het overzicht op het proces rondom vastgoedtransactie en geeft aan waar de risico’s liggen binnen dit proces.

– Ten tweede geeft het rapport antwoord op de vragen die vooraf zijn gesteld en geeft ook verklaring en zicht op de afwijking daar waar de vragen niet positief konden worden beantwoord.

– Ten derde geeft het rapport een prognose wat er kan gebeuren bij ongewijzigd beleid door de het benoemen van de volgende belangrijke bevindingen

Bijdrage informele nota

Gevraagd is om onze mening te geven over de Nota Informele zorg: Vinden, verbinden en versterken. Wat GB opvalt bij het lezen van deze nota, is dat dit tot stand is gekomen met diverse in de nota genoemde partijen. Velen hebben zich hiervoor ingezet en er in meegedacht. Een mooi voorbeeld van bottum up, waardoor het ook een gedragen nota wordt, door de mensen die hier dagelijks mee te maken hebben.

zienswijze programmabegroting 2016-2019 4 november 2015

Voorzitter De aanbieding van de programmabegroting 2016 – 2019 stemt Gemeentebelangen Hoogeveen tevreden. Woorden als: – We willen een sparende en financieel gezonde gemeente zijn en blijven; – Een sober investeringsbeleid Kunnen op instemming rekenen en leiden tot tevredenheid bij Gemeentebelangen. Geen geld uitgeven wat er niet is. En zeker niet de rekening neerleggen bij […]

Bijdrage ombudscommissie

Gemeentebelangen Hoogeveen e.o heeft kennis genomen van het jaarverslag en bedankt de ombudscommissie voor de laatste keer voor de uitgevoerde werkzaamheden;
– Gemeentebelangen pleit voor handelen en verantwoorden op basis van de genoemde kernwaarden;
– alle klachtafhandeling binnen de gestelde termijnen

2015-06-04 Raad – Veiligheids Regio Drenthe door Ina Prins

Voorzitter. Graag wil ik beginnen met het bedanken van de VRD voor de duidelijke documenten. Het is mooi om te zien hoe ze samen met de medewerkers de opdracht om te voldoen aan de taakstelling hebben opgepakt en hoe ze na het starten van deze opdracht vorig jaar met de doorontwikkeling zijn omgegaan. Zoals we […]