Bewaakte fietsenstalling aan de Hoofdstraat.

Op 10 december 2020 is er door de gehele raad een motie aangenomen waarin heel helder is omschreven wat het grote belang is van de bewaakte fietsenstallingvoor Hoogeveen.De voltallige raad riep het college opom:“’te onderzoeken of partijen tot collectieve oplossingen kunnen komenter behoud van deze stalling”’

De reactie van het college was als volgt:

“’Het college vindt de motie uitvoerbaar, het past binnen de begroting”

Het geluidsverslag hebben we even teruggeluisterd en de wethouder zei daarin verder:“’de motie is dus uitvoerbaar en sterker nog, er zijn al gesprekken gaande”’.

Als je de raadsavond live hebt meegeluisterd als inwoner dan kan ik me voorstellen dat je uit de reactie van het college zou kunnen opmaken dat de functie van bewaakte fietsenstalling behouden blijft. In ieder geval hadden ook de mannen van Stark, die mee hadden geluisterd, dit zo opgevat.

Strategische beschouwingen ri programmabegroting 2021-2024

In de afgelopen maanden zijn er in deze raad diverse malen grote woorden gebruikt. Er is zelfs meerdere malen gevraagd of dit college wel in staat is om deze ontstane “puinhoop” het hoofd te bieden. In de notitie Samenredzaamheid van Hoogeveen die we vorige week mochten ontvangen, staat een duidelijke analyse van de oorzaak van de financiële tekorten.

Beantwoording vragen zorgboerderijen

Op 6 februari 2020 heeft de fractie van Gemeentebelangen mondelinge vragen gesteld over het aantal zorgboerderijen. Dit naar aanleiding van een onderzoek uit 2017, door Zon MW over de ontwikkeling van het aantal zorgboerderijen. Er is sprake van een toename van het aantal zorgboerderijen en het gebruik ervan. Gemeenebelangen stelt dat cliënten vanuit het hele […]

Vragen Zorginstellingen

Het aantal zorgboerderijen (bedrijfjes/instanties) en het aantal mensen dat hiervan gebruik maakt is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De meesten bieden begeleiding, dagbesteding met zorg en ondersteuning aan verschillende doelgroepen.

Beantwoording vragen MFC Nieuwlande

Op 24 januari 2020 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over het MFC Nieuwlande. De zorg was ook het vinden van nieuwe bestuursleden, deze melden zich op de laatste vergadering ook niet aan ondanks ook al om eerdere oproepen. Nieuwlande moet een bestuur hebben om als stichting te kunnen functioneren.

MFC Nieuwlande

Op 1-1-2020 heeft het bestuur van het MFC Nieuwlande haar taken met onmiddellijke ingang neergelegd.

Het bestuurlijk verantwoordelijk willen zijn, als vrijwilligers voor een sluitende financiële begroting van het MFC, was in hun optiek niet meer verantwoord.

Het MFC is de Spil van het dorp en daardoor dreigt de dorpsfunctie voor tal van verenigingen en nog te organiseren activiteiten te vervallen.
Dit is van invloed op het sociale leven in het dorp Nieuwlande.