Commissie Behoud Vliegveld Hoogeveen weer actief.

Op 9 februari 2009 is de commissie behoud vliegveld Hoogeveen, vanuit Gemeente belangen Hoogeveen, bijeen geweest.

Gemeentebelangen acht het noodzakelijk de commissie weer actief te laten worden. Dit om de gedachten van de VVD, nl. sluiting van het vliegveld, van tegengas te voorzien.

In de jaren 1997 tot en met 2003 was deze commissie ook actief. Er zijn in die jaren heel wat gesprekken gevoerd en er is een rapport (Witteveen en Bos)gemaakt.

Tijdens de behandeling van bovengenoemd rapport, Januari 2003, is bij motie van de VVD c.i. duidelijkheid geschapen over het vliegveld. Dit betreft het voortbestaan van het vliegveld.

In de tekst van de structuurvisie ( December 2003 ) is opgenomen dat rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van het vliegveld.

Wel is er toen gesproken over meer activiteiten, evenementen enz. Dit laatste is in de afgelopen jaren ook naar onzes inziens niet tot wasdom gekomen.

Maar om het vliegveld dan nu maar te sluiten, zoals de VVD voor ogen staat, is voor Gemeentebelangen op dit moment echt te kort door de bocht.

Hoogeveen is een plaats waar heel veel gebeurt. Ook moeten wij constateren dat er in de achter ons liggende jaren heel veel is verdwenen. Met name in de vaart der volkeren is er veel, wat velen dierbaar was en is, verloren gegaan.

Het doel van de commissie behoud vliegveld Hoogeveen is dan ook om te bezien welke mogelijkheden er zijn, voor handhaving of verplaatsing van het vliegveld.  Belangrijk zijn hierin de BKL- contouren. En de Lden normen die hier op los gelaten kunnen worden. Welke mogelijkheden liggen hier, biedt dit kansen voor de toekomst?

De provincie is hier voor verantwoordelijk.

Maar ook de doelen van het vliegveld bestuur willen wij graag nader voor het voetlicht gebracht zien.

Ook willen wij graag de gevoelens van onze inwoners peilen.

Het gevoel bij Gemeentebelangen is dat er in de loop der jaren positiever gekeken wordt naar het vliegveld. Niet direct in financieel opzicht maar wel in de beleving. Ook zijn er in de luchtvaart duidelijk verbeteringen, die er toe bijdragen dat zij in een positiever daglicht komen te staan. Te denken is hierbij aan aanpassing vliegbewegingen en het terugdringen van het geluid.

De Commissie Behoud Vliegveld Hoogeveen is zich terdege bewust van het gegeven dat er veel werk verzet zal moeten worden om te komen tot een weloverwogen standpunt.

Maar om weer iets aan de kant te zetten terwijl op heel veel vragen geen duidelijke antwoorden zijn gaat ons te gemakkelijk. Vooral het raadsbesluit van December 2003  (vaststelling structuurvisie) is voor ons een handvat om aan vast te houden.

 

Sec:  Jan Stoefzand.                                                      Voorzitter: Be Okken.

Leden,

 
Jan Bisschop

Dick Schuldink.

Lubbert Vaartjes.
 

error: Sorry..