De toekomst van het cultureel erfgoed van de gemeente Hoogeveen e.o.

De toekomst van het cultureel erfgoed van de gemeente Hoogeveen e.o.

Voorzitter, Ik zou willen beginnen met een citaat van de Antwerpse trendwatcher en toekomstbeschouwer Herman Konings:

“Geschiedenis heeft geen bestaansrecht zonder verandering!”

Boek: De stand des tijds: over trends en toekomstverkenning

Vanavond voeren wij het debat – naar wij hopen op inhoud- over een collegebesluit over het Museum de 5000 morgen, of beter verwoord, over de toekomst voor het cultureel erfgoed van de gemeente Hoogeveen e.o. Onze instemming wordt gevraagd met het door het college genomen besluit om het beheer van het Hoogeveens erfgoed ( nu: het Museum de 5000 morgen) over te dragen aan de stichting Bibliotheek Hoogeveen. Om direct maar de deur in huis te vallen: Gemeentebelangen heeft niet om dit debat gevraagd en stemt dan ook in met het collegebesluit en daarmee ook met het afstoten van ’t Huis Venendal.

Kern

Op 4 juni hebben wij in de raadsvergadering gesproken over het verloop van het proces om tot dit besluit te komen. Voor ons is er geen aanleiding hierop terug te komen. Wij vinden dat het proces op een correcte wijze is verlopen. De aanvulling ( de stappen in het proces) die wij hebben gehad n.a.v. een vraag van de PvdA bevestigd dat beeld.

Op 27 mei hebben wij als raadsleden in de bibliotheek een presentatie bijgewoond over de toekomst van het cultureel erfgoed van Hoogeveen: DE SCHATKAMER, het verhaal van Hoogeveen. Daar zijn wij op inhoud geïnformeerd over de plannen. Wij staan achter deze plannen. “Het verhaal van Hoogeveen”, ontwikkelen, raken en vermaken, lezen, leren, informeren, ontmoeten en doen. Hoe mooi kan dit zijn en wat voor een creatieve processen kunnen hiermee niet in gang worden gezet? Een positieve – interactieve – benadering. Mooi! Gezien het creatieve aspect en de thematische invulling kan op dit moment de planvorming niet tot op detailvorming worden verwacht. Wij hebben echter op 27 mei voldoende planvorming gezien om vertrouwen te hebben in de toekomst van het Hoogeveens cultureel erfgoed. Ook de rol van de vrijwilligers kwam in deze presentatie aan de orde en de wethouder gaf bij die gelegenheid aan dat de vrijwilligers gematigd positief waren.

Op 26 maart werd op verzoek van een aantal fracties de gemeenteraad door het college bijgesproken over de ontwikkelingen. Gemeentebelangen was toen kritisch omdat op inhoud vrijwel niets werd verteld en de geschetste tijdlijn ook wel op 1 A4tje had gekund. Daarnaast hebben wij toen benadrukt dat er aandacht moest zijn voor het betrekken van de vrijwilligers in het proces en op de inhoud. Ik kom er zo nog op terug mede naar aanleiding van de open brief.

De laatste dagen spitst de discussie zich niet meer toe op het cultureel erfgoed, maar op de locatie ’t Huis Venendal, waar het museum de 5000 morgen is gevestigd. Op 13 febr. 2014 kon een ieder al weten dat de locatie zou worden verlaten, of te wel afstoten. Hier heeft nooit onduidelijkheid over bestaan. Wij begrijpen dan ook niet de reacties hier in dit huis en daarbuiten in de diverse media – pas nu – van een aantal fracties op dit punt. De vrijwilligers worden hiermee valse hoop verschaft en het sentiment wordt met oneigenlijke argumenten gevoed. Gemeentebelangen vraagt zich oprecht af wie hier nu mee is gediend? Wellicht is een toelichting op zijn plaats van de fracties die zich voelen aangesproken.

Daarnaast, en dat mag niet onvermeld blijven. Het liep zeker geen storm voor wat betreft de bezoekersaantallen. Al jaren niet. Door er een lichte horecabestemming aan toe te voegen is getracht meer bezoekers te trekken. Deze aanpassing heeft niet het gewenste effect gehad, zoals door Gemeentebelangen destijds al was voorspeld.

Er hebben in de bibliotheek al een aantal exposities plaatsgevonden. Ik refereer bijvoorbeeld aan de expositie van de 100 jarige Oranjebuurt. Dat was behoorlijk succesvol op basis van de bezoekersaantallen en de kwaliteit van de expositie. Daarnaast heeft de bibliotheek inspiratie opgedaan in het land en heeft een daarvan een aantal voorbeelden aangeleverd. Gemeentebelangen is er van overtuigd dat het cultureel erfgoed in goede handen is bij de bibliotheek en dat zij op een vernieuwende manier invulling zullen geven om het cultureel erfgoed van Hoogeveen uit te dragen en de kennis daarover te verbreden. Meer dan dat, de positie van de bibliotheek wordt hiermee sterk verbeterd en draagt bij aan een toekomstbestendige bibliotheek, waar de bibliotheek de handvaten krijgt de missie en visie waar te maken als “de brede bibliotheek”. Gemeentebelangen heeft in het verkiezingsprogramma 2014 opgenomen dat de bieb aan de Willemskade veel te groot was voor alleen de uitleen van gegevensdrager en dat de vrije ruimte in de bieb beter benut moest gaan worden. Met deze plannen wordt daar op zingevende wijze invulling aan gegeven.

Dan de open brief van de vrijwilligers. Hier valt naar onze opvatting uit op te maken dat ze zich niet gehoord voelen en onvoldoende tot niet bij de planvorming zijn betrokken. Voor een deel verklaarbaar omdat de plannen nog een nadere invulling moeten krijgen, waarbij juist een belangrijke rol is weggelegd voor de vrijwilligers. Kennelijk is dit onvoldoende duidelijk geworden en Gemeentebelangen vindt dan ook dat hier de UITDAGING ligt om de vrijwilligers als volwaardige gesprekspartners betrokken te houden, deze in staat te stellen het VERHAAL VAN HOOGEVEEN naar het grote publiek te brengen. Het volwaardig deelnemen aan en invloed hebben op de samenleving is toch een punt in het collegeprogramma?!!

De vrijwilligers beschikken in ruime tot zeer ruime mate over de kennis en kunde en het historisch besef. Vrijwilligers zijn belangrijk bij de verdere uitwerking en invulling van de plannen, een randvoorwaarde om de plannen tot een succes te maken. Gemeentebelangen heeft bijzonder veel waardering voor alle vrijwilligers die zich in onze samenleving overal voor inzetten. Wij vinden dit een zeer belangrijke groep inwoners, waar we niet zonder kunnen. Vrijwilligers leveren een grote bijdrage aan de betrokkenheid in de samenleving van mensen naar elkaar toe. Vrijwilligers zijn de smeerolie van onze maatschappij. Zonder de vrijwilliger staat er heel veel stil.

Wij hopen dan ook dat de liefde van de vrijwilligers voor het cultureel erfgoed en de inspiratie en drang om dit te delen met anderen het uiteindelijk zal winnen van de huidige twijfel over de toekomst. Wij begrijpen dat het voor een aantal vrijwilligers een dilemma betekent, maar doen bij deze, hier vanavond, een beroep op U , om de nieuwe ontwikkelingen een kans te geven en met uw inbreng tot een succes te maken!

Met het afstoten van ’t Huis Venendal wordt een structurele bezuiniging gerealiseerd. Dit alleen mag echter niet leidend zijn in de gedachte om te vernieuwen. Een goede opstart in de nieuwe vorm is belangrijk voor het vertrouwen in de toekomst. Daarnaast dient een betrouwbare conservering van soms – emotionele – waardevolle stukken een randvoorwaarde te zijn.

Conclusie

1. Wij kunnen instemmen met het collegebesluit;

2. de raad is voldoende meegenomen in het proces;

3. de inhoud van de planvorming “Het verhaal van Hoogeveen” is voor ons een goede basis tot verdere uitwerking;

4. de bibliotheek al succesvol is gebleken bij het houden van exposities.

5. De bibliotheek hiermee zijn positie versterkt en toekomstbestendig kan worden gemaakt in lijn met de vastgelegde missie en visie van de bibliotheek;

6. De aandacht voor het betrekken van de vrijwilligers onverkort van het grootste belang blijft;

7. Het van het grootste belang is dat deze vrijwilligers zelf ook de “knop” omzetten;

8. De te realiseren bezuiniging niet tot afbraak leidt, maar de weg vrijgemaakt wordt voor vernieuwing van het uitdragen van het cultureel erfgoed van Hoogeveen.

Tot slot

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat bij verkoop van ’t Huis Venendal als voorwaarde wordt opgenomen dat het straatbeeld bepalend pand in de uiterlijke staat blijft bestaan zoals het nu is.

Qoutes

– zonder veranderen, geen geschiedenis;

– Vernieuwen
Vernieuwen is …………absoluut een uitdaging. Vernieuwen is veranderen en verandering brengt onrust, angst en onbalans! Voor verniewing heb je lef en moed nodig, dit vraagt een lange adem en doorzettingsvermogen, want mensen willen meestal geen vernieuwing. Vernieuwen is spitsroede lopen!;

– Veranderen
Veranderen is de kern………….van GROEI! Veranderen is moeilijk, omdat dit met loslaten en patronen heeft te maken. Patronen dienen ons, maar staan ook verandering in de weg. Zolang er geen noodzaak is om te veranderen, zal dit ook niet zomaar gebeuren. Meestal is er een noodzaak of aanleiding nodig om te veranderen. Zonder pijn geen groei, zonder groei geen verandering!

error: Sorry..