Nadat Ina als fractievoorzitter op 9 juli het stokje overgaf was er geen zomerreces maar werk aan de winkel. Bijeenkomsten met de fractievoorzitters en onze Commissaris van de Koning, Jetta Kleinsma, het aanstellen van twee informateurs en opruimgesprekken met de fractievoorzitters onderling en met het CDA.
Daarnaast gingen we als raad gezamenlijk aan het werk om te komen tot een sluitende MJB en als fractievoorzitters gingen we o.l.v. informateur Johan Baltes op zoek  naar nieuwe wethouders.
Dit proces heeft ons als fractievoorzitters zeker dichter bij elkaar gebracht.

Op 27 augustus konden we onze beschouwing geven op het rapport “Een schone lei” van de informateurs. Aan het eind heb ik gezegd:
“Ondanks de nare periode die achter ons ligt, een periode waarin we afscheid hebben moeten nemen van 2,  in ieder geval voor ons, goede en betrokken wethouders (en partijgenoten) zijn we blij dat er weer licht aan het eind van de tunnel te zien is.” Zo voelde het na een lange zomer van doorwerken in ieder geval wel.

Immers, op 8 oktober werden de nieuwe wethouders van het zakencollege geïnstalleerd. Naast drie heren kon er ditmaal ook een vrouwelijke wethouder geïnstalleerd worden. Geen must, maar wel een mooie bijkomstigheid. Wij als Gemeentebelangen waren tevreden over de keuze van de vier wethouders.

Ondertussen had het nieuwe college de aanbevelingen van het rapport “Een schone lei” verwerkt tot een sluitende Meerjarenbegroting. Op 26 november werden van alle fracties de algemene beschouwingen hierop gegeven. Ik opende met:
“Deze begroting is geen voorstel van een coalitiecollege op zoek naar een meerderheid, maar een financiële uitwerking van een akkoord met ons als raad.” Maar…het woord akkoord, raadsakkoord, heeft nogal voor verwarring gezorgd. Er is echter door de gehele raad, na een lange zomer van gezamenlijk overleg, wel degelijk een akkoord gesloten om te komen tot een sluitende Meerjarenbegroting.

In het rapport ‘De schone lei’ kwam duidelijk naar voren dat we boven onze stand leefden. Dat er hoge voorzieningen waren en lage inkomsten. Dus moesten we de voorzieningen naar beneden brengen en/of de inkomsten verhogen. Je vraagt je dan af:
Wat is wettelijk en wat is niet wettelijk en zou je dus kunnen schrappen?
Wanneer je de inkomsten wilt verhogen dan ontkom je niet aan een OZB-verhoging maar als GB wilden we die zo laag mogelijk houden. Daarom gingen we kijken waar we nog meer inkomsten uit konden halen. Dat zou wat ons betreft gevonden kunnen worden uit grondverkoop, een andere aanpak wat betreft de jeugdzorg en extra bezuiniging op de SWO.

Op 3 december moest de raad een besluit nemen over de Programmabegroting 2021-2024. Tevens zouden we besluiten moeten nemen over de ingediende amendementen. (Door de lange avond werden de moties meegenomen naar 10 december.)
Als Gemeentebelangen hadden we een eigen amendement voor Scala. Met het voorstel van D’66 konden we niet meegaan. We wilden Scala wel redden maar niet ten koste van alles. In dit geval  niet ten koste van bijvoorbeeld de evenementen in het Raadhuis.
Ook dienden we een amendement in voor het verlagen en het nivelleren van de OZB. Beide amendementen werden met een meerderheid aangenomen.
In een aantal gevallen waren we mede-indiener van een amendement. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de Jeugdzorg, marketing en de herzieningen van de investeringen en het sparen.

Tegen alle verwachtingen in werd de begroting niet met 31-0 aangenomen. Dat was immers de opzet van een zomerlang samen zoeken naar een sluitende MJB.
Met 16-14 was het met de hakken over de sloot voor het college en dus voor de Hoogeveense raad.
Een aantal partijen wilden ‘een punt’ maken omdat ze het niet eens waren met een aantal amendementen die met een (democratische) meerderheid aangenomen waren……
Een zeer trieste avond met alleen maar verliezers. Terneergeslagen ging iedereen huiswaarts.

Een lichtpuntje was er gelukkig een week later op 10 december. Alle tegenstemmers spraken uit dat ze, ondanks het tegen de begroting stemmen, achter het college stonden.
Op deze, vlot verlopende avond werden de ingebrachte moties  besproken. Onze motie die opriep tot behoud van de fietsenstalling in de Hoofdstraat, werd door de gehele raad ondersteund. Laat deze eensgezindheid een lichtpuntje zijn voor de toekomst, maar op zijn minst voor 2021. Een jaar waarin we hopelijk het coronavirus zullen verslaan en waarin we als raad gaan doen wat goed is voor Hoogeveen en haar inwoners. Dat is in ieder geval wat Gemeentebelangen voor ogen heeft. Luisteren naar de stem van de inwoners en samen het doel bereiken!
Ik wens jullie allen fijne kerstdagen en een gezond 2021.

Hilma Hooijer-Everts,
h.everts@hoogeveen.nl
06-13452005

error: Sorry..