Elim, 18-12-2012.

Betreft: erfpacht verenigingen.

Geacht college,

Ondergetekende heeft in de raad van 29 november mondelinge vragen gesteld over erfpacht regelingen met verenigingen.
Uw college heeft toegezegd na onderzoek van alle ins en outs en een juridische toets, op korte termijn met een notitie naar de raad te komen.
U heeft daarbij niet aangegeven wanneer uw notitie het licht zou zien,en bij de raad zou zijn.

Uw college beloofde stellig dat binnen twee weken alle onduidelijkheden bij de verenigingen zouden zijn weggenomen, en opgelost zouden zijn, daar bent u klaarblijkelijk niet in geslaagd.

Naar aanleiding van eerdere telefonische contacten met de afdeling vastgoed, heeft ondergetekende op woensdag 12 December om 15.07.uur een mail verzonden aan de afdeling met het verzoek om inzage in de verzonden brieven en contracten aan de verenigingen.
Dit verzoek is tevens in afschrift aan de collegeleden Smit en Eerenstein verzonden.

Tevens heeft ondergetekende een mail verzonden aan de collegeleden Smit en Eerenstein met het verzoek om aan te geven wanneer wij de genoemde notitie zouden ontvangen.
Bedoelde mail is verzonden op woensdag 12 December 2012 om 15.13.uur.

Op beide mail verzoeken mochten wij geen enkele reactie ontvangen, tamelijk slordig om op dergelijke wijze te handelen jegens democratisch gekozen volksvertegenwoordigers.

Naar aanleiding van vragen en reacties van een aantal verenigingen blijkt ons dat, verrekende vergoedingen worden aangepast en dat gewijzigde inzichten hebben geleid tot aanpassing van de erfpacht regelingen.
vragen van verenigingen kunnen wij niet beantwoorden omdat wij als raad niet over de gewijzigde inzichten beschikken, en welke gevolgen deze hebben.
Uit niets is ons gebleken dat er een nieuw of gewijzigd college besluit is genomen.

Wij verzoeken uw college dan ook om onze bovengenoemde e-mails per omgaande te beantwoorden , zoals een zich zelf respecterend dagelijks bestuur van onze gemeente betaamt.
En tevens te vermelden welke beleidswijzigingen zijn doorgevoerd op dit dossier.

In afwachting van uw reactie, namens Gemeentebelangen Hoogeveen, met vriendelijke groet, Raadslid Be Okken.

error: Sorry..