Hoogeveen – De gemeente gaat de komende maanden samen met inwoners op zoek naar een nieuwe methode voor afvalinzameling. Het huidige systeem is niet meer houdbaar; het levert niet genoeg bronscheiding op. Wethouder Jan Steenbergen: ‘We hebben veel werk te doen om te komen van de huidige 60% bronscheiding tot 75% bronscheiding in 2020, maar we kiezen er heel bewust voor om alle inwoners de gelegenheid te geven mee te denken. Zij zijn het immers die het afval aan de bron moeten scheiden. We hebben in ons collegeprogramma toegezegd dat we willen zoeken naar een systeem waarvoor draagvlak bestaat. Met deze aanpak doen we die toezegging gestand.’

…Wethouder Jan Steenbergen: ‘alle inwoners gelegenheid geven om mee te denken’…

Veel gemeenten zijn inmiddels overgegaan op een andere manier van inzamelen. Aan de hand van opgedane ervaring heeft de gemeente een aantal inzamelvarianten uitgewerkt. De varianten onderscheiden zich in inzamelfrequentie en ook in de manier van inzamelen; ze zijn te vinden op hoogeveen.nl/afvalapart. Steenbergen: ‘We willen met deze voorbeelden laten zien hoe het zou kunnen. Dat helpt het gesprek op gang. Daarnaast verwachten we dat onze inwoners zelf suggesties zullen doen.’

Samen met inwoners
Via bovenstaande site kunnen inwoners zich laten informeren over het onderwerp en over de mogelijkheden die er zijn om het anders te doen. Via de website kunnen inwoners ook hun mening geven door een vragenlijst in te vullen. Verder kunnen inwoners tijdens interactieve avonden in januari meedenken. Uitgangspunt is dat de ideeën moeten bijdragen aan de doelstellingen voor bronscheiding. Voor- en nadelen van alle varianten die besproken worden, en ook van de suggesties die door inwoners worden gedaan, worden verzameld. Zo ontstaat een beeld van Hoogeveense scenario’s.

Aangescherpte doelstelling: 75% bronscheiding in 2020
In het gemeentelijke Kaderplan Afvalstoffen 2010-2015 is de doelstelling opgenomen om 65% bronscheiding te realiseren. In het rijksprogramma Van Afval Naar Grondstof is de doelstelling verder aangescherpt: naar 75% bronscheiding in 2020. Hoogeveen zit momenteel op een bronscheidingspercentage van rond 60%. Een andere afvalinzamelmethode is nodig om de prestaties van het gescheiden aanbieden van herbruikbaar afval verder te laten toenemen.

De voorgestelde inzamelvarianten
Aan de hand van de te behalen doelstellingen en op basis van ervaringen in andere gemeenten zijn de volgende landelijk beproefde inzamelvarianten uitgewerkt:

1. Driewekelijkse afvalinzameling
Restafval, groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en plastic verpakkingsafval (PVA) worden 1 keer per 3 weken ingezameld. Door het verlagen van de inzamelfrequentie voor restafval en het aanbieden van extra faciliteiten voor het gescheiden aanbieden van herbruikbare grondstoffen worden inwoners gestimuleerd om afval (beter) te scheiden.
Het verlagen van de inzamelfrequentie van GFT wordt gecompenseerd door het uitgeven van een extra gratis GFT container per huishouden en het promoten van de ‘takkenroute’: grof tuinafval dat per m3 per keer gratis kan worden aangeboden of extra inzamelrondes tijdens de piekmomenten in het voor- en najaar.

2. Vierwekelijkse afvalinzameling
GFT wordt tweewekelijks ingezameld. PVA en restafval worden 1 keer per 4 weken ingezameld. Voor het overige is het systeem vergelijkbaar met het driewekelijkse systeem.

3. Ondergronds inzamelen
Restafval wordt niet meer thuis opgehaald, maar verzameld in ondergrondse containers op een redelijke loopafstand. GFT en PVA worden tweewekelijks ingezameld. De ondergrondse inzameling van restafval kan gefaseerd ingevoerd worden in de kernen van de gemeente Hoogeveen. Buiten de kernen van Hoogeveen vindt de afvalinzameling plaats met een drie- of vierwekelijkse inzamelfrequentie aan huis. In die gebieden is geen sprake van inzameling van het restafval in ondergrondse containers, omdat dit vanuit praktische, logistieke en financiële overwegingen geen optie is.

error: Sorry..