Giftenreglement
Giftenreglement ingevolge artikel 34 Wfpp

Een overgrote meerderheid in de Eerste-Kamer heeft erkend dat de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) in strijd is met de Europese regels( ) en met onze Grondwet( ). Dit blijkt onder andere uit de vaststelling dat de Staten-Generaal het stelsel van subsidiëring van politieke partijen niet heeft gebaseerd op het beginsel van gelijkheid van kansen. Oo…k de uitdrukkelijke aanbeveling van de GRECO van de Raad van Europa om de lokale partijen in de Wet op te nemen, is door de regering voor zich uit geschoven.
De Wfpp bevat vrijwel uitsluitend regels voor politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in de Staten-Generaal en tevens in Provinciale Staten en Gemeenteraden. Deze ongelijke behandeling tast de lokale democratie in ernstige mate aan. Het is een slechte Wet met vele mogelijkheden om deze te ontwijken.
Naast bovenstaande ongelijkheid in de Wfpp, heeft de minister van BZK in de Eerste-Kamer duidelijk gemaakt dat het campagnebudget, waarvoor de rijkssubsidie wordt aangewend, onmiskenbaar van invloed kan zijn op de verkiezingsuitslag. Zijn opvatting wordt gesteund door het rapport van de universiteit van Tilburg( ). Daarin is o.a. geconstateerd dat de landelijke partijen dankzij landelijke partijsubsidies met een disproportionele inzet van middelen de lokale verkiezingscampagnes kunnen domineren.
Gemeente Belangen Hoogeveen e.o. is van mening dat deze ongelijke behandeling de lokale democratie in ernstige mate aantast. Het is een slechte Wet met vele mogelijkheden om deze te ontwijken.
Ondanks de genoemde ongelijkheden zoals in de Wfpp en de ongelijkheid voor wat betreft de behandeling van de rijkssubsidie is het bestuur van Gemeente Belangen Hoogeveen e. o. van mening om te voldoen aan de wettelijke verplichting om een Giftenreglement in gevolge artikel 34 Wfpp te hebben.
Gemeente Belangen Hoogeveen e.o. wil een open en transparante politiek partij zijn en draagt dit onder meer uit door het hebben van onderstaande Giftenreglement

Artikel 1.
Het bestuur van Gemeente Belangen Hoogeveen e.o. is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.
Artikel 2.
Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker en de algemene ledenvergadering.
Artikel 3
Van geaccepteerde schenkingen boven € 200,== wordt door het bestuur een lijst bijgehouden waarop de naam en het adres van de schenker(s) en, indien bekend, de reden van schenking wordt vermeld.
Artikel 4.
Deze lijst wordt jaarlijks ter kennis gebracht aan de leden tijdens de algemene leden vergadering.
Artikel 5.
Indien een schenker anoniem een schenking wil geven kan het bestuur daar mee instemmen indien daartoe redenen zijn en hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 6
Anonieme schenkingen worden op de in artikel 3 genoemde lijst geplaatst met daarbij vermeld de reden waarom tot anonimiteit is besloten.
Artikel 7
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 juli 2013

error: Sorry..