Geachte heer, mevrouw,
Op 7 februari heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over gladheidbestrijding. De vraag luidde als volgt(cursief) en
het antwoord is toegevoegd:

De vraag die wij hebben is of in een dergelijke situatie in deze straten ook zout gestrooid kan worden?
Ook zou zout beschikbaar gesteld kunnen worden, zodat bewoners zelf mogelijk wat kunnen doen. Dit is jaren een goede gewoonte geweest,
maar wij horen van de inwoners dat dit niet meer vanzelfsprekend is. Ook zou naar ons inzien het wijkbeheer hier een rol in kunnen spelen.
Kan bezien worden hoe meer voldaan kan worden aan de vragen van de inwoners?
En kan voorgaande betrokken worden bij de evaluatie van het strooibeleid?

Situaties zoals u die schetst zijn bij ons bekend. Er is aandacht voor maar het kan altijd beter. Daarom zullen we uw punten ook zeker meenemen in de evaluatie. Zoals u al aangaf is het inderdaad zo dat eerst de gladheid op de geprioriteerde wegen wordt aangepakt. Op wijkniveau wordt er door de wijkbeheerders en het serviceteam ook lokaal de gladheid bestreden, maar dat blijft wel beperkt met wat ze met een klein team en een schotelstrooiertje kunnen doen. De wijkbeheerders hebben hier voldoende zout voor. We geven geen zout aan particulieren omdat dat in het verleden heeft geleid tot ongewenste situaties waarin mensen agressief reageerden en aanhangers vol schepten. Wel worden waar mogelijk ook medewerkers die door de sneeuwval hun reguliere werk niet kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld groenbeheerders) ingezet om, buiten de geprioriteerde routes om, sneeuw te ruimen/ zout te strooien. Dit gebeurt bijvoorbeeld om en nabij winkelcentrums, de bruggetjes over de Cascade en de bushaltes. Deze extra inzet is, op initiatief van de serviceploeg, op reguliere werktijden.

Kortom, we doen buiten de geprioriteerde routes wel een en ander aan de grootste knelpunten.
Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

error: Sorry..