Van de voorzitter Roel Koopman,

Van de bestuurstafel.

Voor u ligt het tweede info bullitin van onze Gemeente Belangen. Zo vlak voor de vakantie tijd die er al weer snel aan zit te komen, is het goed om nog informatie te geven omtrent de zaken waar wij mee bezig zijn en waren. Het was net als het weer een beetje wisselvallig in de politiek van onze gemeente Hoogeveen. De Tamboer is een heikel punt en ook het Bentinckspark doet daar niet minder om. Onze fractie houd de vinger stevig aan de pols zodat de kosten binnen de perken hopen te blijven. Het kan in deze tijd van bezuinigingen niet zo zijn dat alles maar kan en mag. Onze fractie is duidelijk aanwezig en laat een duidelijk geluid horen naar de gemeente raad en Burgemeester en Wethouders. Wij nemen hier de zaak “Oostwijk” bijvoorbeeld en het overdadige geld dat naar achterstallig onderhoud van de Tamboer moet. Ook in de voorjaarsnota was Gemeente Belangen duidelijk en eerlijk naar haar burgers. Bezuinigen zullen moeten maar wel in proporties die voor een ieder aanvaatbaar en te begrijpen is.

Ook is het bestuur alert op de dingen die gebeuren en nog gebeuren moeten. Door een duidelijke aktie lijst staat ook het bestuur niet aan de zijkant en waar mogelijk jullie informeren over de feiten en gebeurtenissen binnen onze gemeente belangen. De website zal weer up to date gemaakt worden waardoor een ieder weer een mening kan geven. Wij hopen dat de leden daar gebruik van maken en zo hun mening geven. Want voor ons is het belangrijk in wat wij voor jullie kunnen doen. Dat is wat wij als bestuur van gemeente belangen nastreven. Jullie geluid is wat wij willen laten horen binnen de gemeente Hoogeveen. Uw mening telt want de omgeving en alles wat daar in gebeurd kan alleen maar worden naar ieders tevredenheid. Maar alleen met jullie mening en stem kan het waar gemaakt worden. Daarvoor staat Gemeente Belangen als fractie en bestuur, voor jullie en door jullie kunnen wij als bestuur beleidslijnen uitzetten die het leven en werken in onze gemeente leuk en tevreden maakt.

Voor nu wensen wij jullie een hele leuke gezellige en mooie vakantie toe. Wij hopen jullie na de zomer vakantie weer bij te kunnen praten, maar blijf ons volgen via de website www.gemeentebelangenhoogeveen.nl

Met vriendelijke groet,

Roelof Koopman voorzitter

Juni 2011

Van de Fractievoorzitter Jan Steenbergen

Ik wil het deze keer alleen hebben over de financiën van de gemeente. De gemeente staat er heel slecht voor. Bij de voorjaarsnota in 2010 hebben wij, Gemeentebelangen, het college al opgeroepen beter op de centen te gaan passen want de reserves lopen leeg. Het college vond toen dat wij niet zo overdreven moesten doen en het zou allemaal wel mee vallen. Vrij snel daarna kwam de Tamboer met een verzoek om € 115000, -. Dat is toen aan de Tamboer ter beschikking gesteld. Onder de voorwaarde er zou geen tekort weer komen en het college zou de vinger aan de pols houden. Verderop zult u zich met mij af vragen aan welke pols het college de vinger heeft gehouden.Bij de behandeling van de begroting 2011 in november 2010 hebben wij aan gegeven dat we niet akkoord gingen met de begroting en tegen zouden stemmen. Veel te veel investeringen en uitgaven waar tegenover geen reserves meer stonden. Er moest geld geleend worden om te kunnen investeren. De schuld van de gemeente is intussen opgelopen tot € 100.000.000.En wie moet daar de rente van betalen.Juist ja de inwoners van Hoogeveen. Op basis van 4% rente betaalt de gemeente € 4000.000, – rente per jaar. Dat is geld waar anders heel leuke dingen mee gedaan zouden kunnen worden. Maar goed de meerderheid van de raad ging akkoord met de begroting.

Bij de behandeling van de jaarrekening bleek er een enorm tekort te zijn op de jaarrekening door overschrijding van budgetten. Ook waren de reserves gehalveerd. We hebben toen verbolgen gereageerd en dat viel slecht bij college en Raad. Het was allemaal niet zo erg als Gemeentebelangen zegt. Een boze fractievoorzitter van het CDA meende mij daar zelfs persoonlijk op aan te moeten spreken. Wij hadden de gemeente in een verkeerd daglicht gezet en daarmee de gemeente zware schade berokkend.

Wat schetst onze verbazing.

De voorjaarsnota 2012 komt uit en de gemeente gaat bezuinigen. De Rendo reserves worden nu voor groot gedeelte in de algemene reserves gestort en de investeringen worden getemperd. Eigenlijk staat er in de voorjaarsnota precies wat wij al tijden roepen. Temporiseren en minder uitgeven. Waarom college, waarom hebben jullie zolang gewacht met het onder ogen zien van de realiteit.

De begroting 2011 had nog een vrij besteedbaar bedrag van rond de anderhalf miljoen euro. Die is nu al opgesoupeerd door de tegenvallers bij Alescon WMO en WWB.

Maar er is nog een tegenvaller en dat is de Tamboer. Zoals eerder al gezegd zou het college daar de vinger aan de pols houden. Naar onze mening hebben ze dat niet gedaan. Begin januari nam het college de Raad van Commissarissen over, de directeur was al weg, om de Tamboer nu echt weer gezond te maken. Want de tekorten bij de Tamboer zijn weer opgelopen ondanks het zogenaamde toezicht van de gemeente.

Naar mijn informatie zijn deze tekorten er al lang zijn maar door de goede resultaten konden de gaten iedere keer weer worden opgevuld. Zelfs bij de vorige directeur waren die er al. Nu zijn de inkomsten van De Tamboer minder en krijgt het college een probleem. Conclusie: te laat ingegrepen.

Gevolg: ontslag voor personeel, minder voorstellingen, weer gemeenschapsgeld bijpassen en een enorme last aan achterstallig onderhoud. De inwoner van Hoogeveen op boeten voor het wanbeleid van de gemeente want ik zie de gemeente als de hoofdschuldige van dit debacle.

Er is geen toezicht geweest, onderhoud aan het gebouw(eigendom van de gemeente) is niet gedaan. Iedereen weet dat de eigenaar van een huis/gebouw verantwoordelijk is voor het onderhoud. Maar de gemeente zegt doodleuk. Er zijn nooit geen afspraken gemaakt over wie het onderhoud zal betalen. Dat hoeft ook niet, de gemeente, eigenaar zou dat moeten doen.

Tot zover deze keer.

Groet

Jan Steenbergen

06-55895983

jh.steenbergen@ziggo.nl (nieuw mailadres)

J.H.Steenbergen@hoogeveen.nl

Van Jan Stoefzand

Wie betaald, bepaald.

Deze keer wil ik deze titel eens gaan belichten. Deze titel is mij ingegeven door alle problemen en zaken die er spelen de laatste jaren. De titel is niet nieuw maar al zo oud als de wereld bestaat. Ook in de tijd van de ruilhandel was dit al zo. Wie wat heeft te besteden kan meer dan diegenen die niet hebben. Het heeft te maken met geluk. En met geluk bedoel ik dat je in het leven die dingen mag hebben die je geven dat je je vrij kunt bewegen, dat je werk hebt en dat je met je medemensen lol kunt hebben. Met andere woorden, dat je in deze wereld mee kunt komen. Dat je een taak hebt. Dat je in een gezond lichaam op deze wereld mag ronddwalen. Welk een groot goed is dit.

Helaas is dat niet voor een ieder weggelegd. Zo oud de wereld is, zijn er ook mensen die helaas die gezondheid niet hebben. In een aantal gevallen is dit al vanaf de eerste levensdag het geval. Deze mensen zijn afhankelijk van hun directe omgeving. Hulp, zorg en aandacht zijn zo een paar kreten die hier van toepassing zijn.

Jaren waren de kerken en andere instellingen een belangrijke schakel in het ondersteunen van de zwakkeren. In ons land is dit al jaren verdwenen en overgenomen door de overheid. Doel van deze overname was en is nog steeds dat ieder mens telt en recht heeft op welzijn. Een prima stelling. Wie heeft er wat op tegen. Niemand zou ik zeggen.

In de achter ons liggende tijd is er een maatschappij opgebouwd waarin veel geregeld is. Het is en was niet altijd even prettig als je er mee te maken kreeg. Want er was wel een woud van regels gecreëerd. Maar als je de molen door gegaan was dan had je in ieder geval een basis om van te leven. Het recht dat je had en (nog) hebt is geworden tot een woord waarop ieder mens of althans heel velen een beroep doen en het wordt gezien als een automatisme.

Het is dan ook niet raar dat er nu veel zorgen zijn over de toekomst van met name die groep mensen. Ik vindt het voor een deel ook terecht, maar dan met name voor die mensen die het werkelijk nodig hebben.

In de achter ons liggende jaren zijn er uitwassen gekomen.

Laten we heel eerlijk zijn in de huis tuin en keuken gesprekken wordt hier al jaren over gesproken.

Het kapitaal wat hier in omgaat heeft vormen aan genomen die wij met elkaar niet meer kunnen betalen.

In de politiek is dit ook door gedrongen, niet dat het niet bekend was. Het wordt al jaren geroepen. Zelfs al in de 60 er jaren. Toen werd er door verschillende groepen en ook individuen al aan gegeven dat dit niet kon blijven bestaan.

Het kabinet heeft dit dan ook op de agenda gezet, en het heeft een titel gekregen: “Werken naar vermogen”.

Een titel die op zich niets verkeerds zegt. Eigenlijk kunnen wij ons allen hier wel in vinden.

Waar de schoen wringt is de manier waarop dit ten uitvoering komt.

De overheid kan dit niet alleen regelen. De overheid legt dit op het bordje van de gemeente.

Onder het mom van de gemeente zit dicht bij de inwoner en die kunnen dit in direct contact met de inwoner oplossen. Prima op het eerste gezicht.

Maar je zit in een rijdende trein. En die trein zit vol. Er komen steeds mensen bij.

Voor nieuwe klanten moet ruimte gemaakt worden. Een aantal moet uit de trein op de normale arbeidsmarkt aan de slag. Maar met de opgebouwde rechten stappen deze mensen niet uit. Het bedrijfsleven zal een bijdrage moeten leveren. Gemeenten en instellingen doen op dat terrein al heel veel. Maar het gaat om forse aantallen en daar moeten plaatsen voor zijn.

Dit zal dus de komende jaren de opdracht zijn. Zoeken naar plaatsen waar deze mensen terecht kunnen. Het kabinet wil dit doen door de gemeenten de opdracht te geven of anders dat de gemeente de oplossing zoekt. Maar dan zonder geld. Dus als er voor deze mensen geen betaalde baan gevonden wordt, dus zonder bijdrage van de overheid, dan mag cq moet de gemeente dit bijpassen. Dit naast alle andere kortingen die er naar de gemeenten gaan. Cultuur is ook een onderwerp wat getroffen wordt maar ook het onderwijs. Het milieu en ga maar door. Het is dus aan de gemeente om samen met de inwoners te komen tot oplossingen. Ieder wordt gevraagd bij te dragen. Dit vraagt veel creativiteit.

Vrijwilligerswerk staat hoog op de agenda. Met vrijwilligerswerk is niks mis. Maar ieder mens heeft zijn kosten. Dus zal ieder een basis moeten hebben om die kosten op te hoesten.

Voor ouderen die de tijd mee hebben gehad en een goed pensioen hebben opgebouwd en of een kapitaal hebben verzameld door de welvaart van de afgelopen 60 jaar geen punt. Als je dan ook nog goed van lijf en leden bent kun je best een bijdrage leveren.

Maar wat te denken van hen die daar niet of nog niet aan toe gekomen zijn. Voor die groep en dat zijn heel veel jongeren of middelbaren in leeftijd die daar niet van kunnen leven.

En de kosten van levensonderhoud hebben in veel gevallen betrekking op wat de overheid in de afgelopen jaren heeft bewerkstelligd. Voor heel veel mensen is de vaste maandlast een bedrag waardoor die aan het eind van de maand een stukje (stuk) loon tekort komt.

Neem de woningen die zijn in de afgelopen jaren enorm in prijs gestegen. Voor heel veel jongeren zijn woningen niet te betalen. Ook al werken ze met z’n tweeën.

De woningmarkt zit dan ook voor een deel op slot. Zowel de verkoop als de nieuwbouw.

Bestaande woningen zijn te duur maar ook nieuwbouw is voor velen niet bereikbaar.

Daarnaast is er behoefte aan maatwerk in de vraag. Met maatwerk bedoel ik dan dat er gebouwd moet worden voor bepaalde doelgroepen. Mijn inziens komen er de komende jaren nog veel woningen op de markt. Gewoon omdat er in de afgelopen jaren veel is gebouwd door en voor mensen die nu ook de leeftijd gaan bereiken dat men wat anders moet of wil.

De groep oudere ouderen neemt grote vormen aan en deze oudere ouderen zijn hulp en zorg nodig. Dus daar zal aandacht en veel geld voor nodig zijn. Want deze ouderen hebben daar recht op. Men wil dit, zorg breed, ook veel aan vrijwilligers overlaten of anders gezegd dat de directe omgeving die taak voor een groot deel overneemt. Met andere woorden de oudere komt weer bij de kinderen te wonen.

Een belangrijk deel van de financiële problemen kan daar worden opgelost.

Alleen het vraagt een enorme cultuur verandering. Maar mogelijker wijs kan op deze wijze de jongere de dure woning van de oudere nog betalen. En door de hulp en zorg is er minder geld voor de zorg nodig. Maar nogmaals het vraagt om een enorme verandering. En daarnaast heb je ook te maken met veel families die niet in de buurt wonen. Maar door scholing en vervolgens werk elders wonen.

Doch ik zie daarin een belangrijk deel van de oplossing.

En zo kom ik weer bij de titel hoe het ook wendt of keert wie de lasten of de kosten moet ophoesten zoekt naar oplossingen en dan is het toch weer wie betaald bepaald.

Nu kun je tegenwerpen dat op het VNG congres dit punt door de gemeenten is afgewezen en dat er opnieuw overleg moet komen om tot een oplossing te komen. Dat klopt maar hou er maar rekening mee dat wij inwoners het gelag gaan betalen. Is het door wat ik in mijn verhaal schetste of anders wel door de lasten bij ons als inwoners neer te leggen. En de groep die genoeg heeft of verdient legt het wel neer bij de massa. Reken maar dat het kapitaal verkregen door de welvaart van de laatste 60 jaar ook weer terug gepakt wordt. Mogelijk gaat dit min of meer vanzelf door de markt ontwikkeling. Vraag en aanbod bepalen de prijs.

Ik sluit dit deel nu af en ga nog even in vogelvlucht belichten waar wij als gemeenteraad de komende tijd mee te maken krijgen.

De voorjaarsnota ligt voor ons.

Voorafgaande zal daarin een discussie stuk zijn al weten wij nog niet waar we precies aan toe zijn.

Maar ook de bouw van de Multifunctionele accommodaties, Nieuwlande en Tiendeveen.

Het Bentinckspark vraagt nog heel veel en eigenlijk zijn we nog maar net gestart.

Ook de sporthallen die bij de scholen en vrije tijd horen vragen grote investeringen. Nu het Roelof van Echten gaat bouwen zal de gemeente daar op enig moment moeten investeren.

Zwembad, hockey, atletiek en de parkfunctie moeten nog uitgevoerd worden in de komende jaren.

Maar ook in schoolgebouwen moet geïnvesteerd worden. In bestaande scholen die in veel gevallen de vijftig jarige leeftijd hebben bereikt zal nieuwbouw of grondig onderhoud moeten plaats vinden. Daarnaast ligt er een vraag van het speciaal (bijzonder) onderwijs om in samenwerking met Roelof van Echten nieuw te bouwen. Men noemt het Eduwiek plan. Het is een plan wat door de samenwerking toekomst biedt maar een flinke investering vergt.

Dan hebben we nog de centrum ruit die moet aan gepakt worden en afgemaakt worden.

We hebben het dan over de Not. Mulderstraat. Het Kruis en de situatie bij garage Klok.

Daarnaast is er een plan om een parkeer garage aan te leggen in het Kaapplein.

Voorgaande is zo maar een greep in de investeringen. Wat te denken van de problematiek bij de Tamboer. De bezuinigingen die op vele terreinen een rol gaan spelen. Muziekschool, de Bibliotheek en het Podium.

Het wordt een heet politiek jaar.

Persoonlijk heb ik, nadat ons vragen waren gesteld over onderwerpen mij nogal bezig gehouden met het peuterzaal beleid en kinderopvang. Voor zover de gang van zaken op dit moment bekend zijn is het vooral een zaak van goede voorlichting. Zowel aan ouders/ verzorgers en aan de leiding van de voornoemde kinderopvang.

Beste vrienden en vriendinnen, ik kan nog wel even doorgaan met mijn bijdrage in dit bulletin maar ik hou het hierbij.

Met vriendelijke groet,

Jan Stoefzand.

Tel: 342872

E.mail: 1.jan.stoefzand@wxs.nl

Elim 14 juni 2011.

Van Bé Okken

Geachte Leden en andere belangstellenden,

In het vorige infobulletin heb ik aangegeven op een aantal onderdelen nog even terug te komen, bijvoorbeeld over de ( WABO ) Wet Administratief Besluit Omgevingsrecht.

Samen met collega raadsleden hadden we afgesproken om medio juni een evaluatie gesprek te organiseren over de resultaten van eerdere gesprekken, deze is nu geplant op 30 juni a.s.

Via een zakenvereniging is onze hulp gevraagd bij een bedrijfsverplaatsing, ondernemer en de organisatie kwamen niet verder dan een briefwisseling en men volharde in de ingenomen standpunten, dit was aanleiding om wederom collega raadsleden te verzoeken om aan te schuiven bij de Wethouder voor een gesprek. Dit gesprek heeft onlangs op ons initiatief plaats gevonden en de conclusie was dat het een pittig dossier betrof die de nodige aandacht behoeft.

Onderling hebben we afgesproken om met elkaar goed na te denken over de mogelijkheden tot bedrijfsverplaatsing en dan binnen de daarvoor geldende regelingen en gegronde argumenten.

Later hoop ik u hierover meer te kunnen melden.

Ook hebben wij aanvullende vragen gesteld aan het college over cameratoezicht in en op de Schoolstraat, conclusie was en is dat de politie in haar overleg heeft aangegeven dit vooralsnog niet nodig te vinden, wij laten het voorlopig bij deze beantwoording.(zie bijlage).

Ondanks beloften van het college aangaande het innen van dwangsommen die onterecht blijken te zijn en de toegezegde verbeteringen, ging het toch weer even mis en ook daar hebben wij weer aandacht voor gevraagd. De betreffende mensen hebben inmiddels een excuus brief ontvangen en de procedures hier over zijn alsnog stop gezet.(zie bijlage).

Uiteraard waren wij de afgelopen tijd en zijn wij ook nu nog druk met de behandeling van de voorjaarsnota, mijn bijdrage met vragen die betrekking hebben op de voorjaarsnota en voor wat betreft de onderdelen die onder mijn “portefeuille“ behoren mijn vragen, ( in bijlage ).

Voor volledig verslag en beantwoording door het college verwijs ik gemakshalve naar de geluidsverslagen die op de site van de gemeente staan. Behandeling informeren voorjaarsnota 9 juni jl.

Ook krijgen wij de komende weken te maken met de tegenvallende resultaten van de Tamboer, hier zal nog het nodige over gezegd worden, ook daar komen wij in een volgend infobulletin op terug. Pas vandaag is er meer bekend, is er een persconferentie, is het personeel ingelicht en nu is de raad aan zet om haar mening te geven. Wordt vervolgd.

De afgelopen maanden heb ik als vervanger ook met regelmaat de presidium vergaderingen (dagelijks bestuur van de raad ) mogen bijwonen, dit was voor mij een interessante aangelegenheid en gaf een goede kijk op de dagelijkse gang van zaken. Ik heb daar zeker een goed gevoel aan over gehouden in die zin dat ik mij er wel nuttig heb kunnen maken.

Tot zover weer even een bijdrage van mijn kant ( inclusief Bijlagen ) voor verdere vragen, opmerkingen of suggesties hou ik mij natuurlijk altijd beschikbaar.

Met vriendelijke groet, Be Okken.

0528-361367 of mobiel 06- 20589899. E-Mail,

be-okken@home.nl

Onderstaande brieven zijn verstuurd aan het college van B en W namens Gemeentebelangen

Aan: College van B&W, Gemeente Hoogeveen.

Betreft: inning dwangsommen.

Betreffende: behandeling kadernota handhaving.

Schriftelijke vragen: conform reglement van orde van de raad.

Elim: 2 mei 2011.

Geacht College,

Tijdens de behandeling van de kadernota handhaving in de raad, heeft onze fractie bijzondere aandacht gevraagd voor omissies m.b.t. handhaving en het innen van dwangsommen.

Naar aanleiding daarvan heeft ondergetekende medio begin maart een gesprek gehad met de wethouder om dergelijke omissies te bespreken, een aantal voorbeelden daarbij zijn benoemd en de wethouder zegde toe extra aandacht te besteden aan deze kwesties, en dat is ook gebeurt, gemakshalve verwijs ik naar uw collegebesluit van 22 maart j.l.

Bestuursdwang is een herstelsanctie, dat wil zeggen dat de sanctie gericht moet zijn op het herstel van een overtreding en niet op het straffen van de overtreder.

In dat verband lopen zaken nog al eens langs elkaar, terwijl de ene afdeling zich bezig houd met de herstelprocedure, gaat de andere afdeling gewoon door met de inning van dwangsommen, dat kan nimmer de bedoeling zijn, juist dat was reden voor ons om het gesprek met de wethouder aan te gaan, en wij hadden enig vertrouwen in de slagvaardige aanpak.

Graag verwijs ik u nog eens naar uw collegebesluit van 22 maart jl., en in het bijzonder onder het kopje, Argumenten en Aanpak.

Een van benoemde kwesties heeft niets meer van u vernomen ondanks het gegeven dat de verbouw van hun garage alsnog werd vergund.

Tot mijn stomme verbazing krijgt een van genoemde kwesties, bij brief van 28 april 2011, onder BSN Nummer 013123920, alsnog een aanmaning met dwangsom van € 2800,00 opgelegd.

Ondanks onze inbreng bij de behandeling van de kadernota handhaving, het vervolggesprek met de wethouder, het genoemde collegebesluit en de gedane beloften, zijn er klaarblijkelijk nog niet afdoende maatregelen genomen om dergelijke omissies te voorkomen.

Wij komen dan ook tot de volgende vragen:

1.Wat heeft uw college tot op heden daadwerkelijk gedaan om onterechte inningen te stoppen.

2.Wat gaat uw college nog ondernemen om deze dwalingen te voorkomen?

3.Is het college alsnog voornemens om uw collegebesluit ten uitvoer te brengen?

Graag vernemen wij uw reactie op bovenstaande, namens de fractie van gemeentebelangen Hoogeveen, e.o. raadslid Be Okken.

Aan: college van B&W, Gemeente Hoogeveen.

Betreft: Beantwoording en schriftelijke vragen Schoolstraat.

Conform: reglement van orde van de raad.

Uw nummer. 11.0019913/HP.

Elim 2 mei 2011.

Geacht College,

Allereerst onze dank voor de – verlate – reactie op onze schriftelijke vragen betreffende de parkeer/veiligheids problematiek aan en op de Schoolstraat.

Onder punt 4 van uw beantwoording geeft u aan op korte termijn met een plan van aanpak te komen voor zowel de korte alsook voor de lange termijn.

Gelet op de lange voorgeschiedenis van genoemde problematiek, missen wij een duidelijk tijdspad waarin een en ander zal zijn gerealiseerd, graag alsnog een tijdspad aangeven, wij

Verzoeken u dit op korte termijn alsnog kenbaar te maken.

Onder punt 6 van uw beantwoording verwijst uw college naar periodiek overleg met de politie over het hele uitgaansgebied, wij stellen u alsnog de vraag of in genoemd periodiek overleg ook is gesproken over cameratoezicht in de schoolstraat en wat de mening van de politie daarin is geweest.

Bovendien ligt de beslissingsbevoegdheid in deze bij onze gemeente.

Wij wachten met belangstelling uw reactie op onze nadere vragen af,

Namens de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen.e.o, Raadslid Be Okken.

Hollandscheveld 13- 06- 2011.

Van Jan Knol:

Beste leden van Gemeentebelangen.

Op 11 mei j.l. hebben we een werkbezoek gebracht aan de Verzetsbuurt en Oranjebuurt.

Wij kregen uitleg door de opbouwwerker, wijkagent, woonconsulent, gemeentelijke opsporingsambtenaar, directrice van de Juliana van Stolberg school en

Jaap van Oostrum van de gemeente Hoogeveen.

Door de opbouwwerker werd uitgelegd hoe de buurt er vroeger uit zag en wat er allemaal niet zo goed ging.

De afgelopen jaren is de hele wijk behoorlijk gerenoveerd. De woningen zijn opgeknapt en de tuinen liggen er over het algemeen weer redelijk bij. De omgeving wordt in de gaten gehouden door de wijkagent , opbouwwerker en gemeentelijke opsporingsambtenaar, de zogenaamde GOA’s. Tussen deze mensen is er veel overleg om de problemen in de wijk te inventariseren en op te lossen.

Het wordt steeds beter maar we zijn er nog niet.

Vooral op het gebied van onderwijsachterstand maakt de Juliana van Stolberg school zich ernstig zorgen.

Een goede methode om deze achterstand in te halen is er nog niet.

Men probeert regelmatig nieuwe ontwikkelingen toe te passen. Momenteel hebben ze 1 fte (fulltime kracht ) extra om de grote onderwijsachterstand terug te dringen. In de peuterspeelzaal zullen de peuters worden getest op eventuele achterstand en moeten er formulieren ingevuld worden over de thuissituatie (o.a. de opleiding van de ouders). Wanneer er achterstand geconstateerd wordt, kunnen de betreffende peuters meer dagdelen naar de peuterspeelzaal. Dit is eerst een pilot in de Verzetsbuurt en de wijk Krakeel.

Sommige mensen maken zich zorgen, over de methode waarmee de klasjes worden gevormd.

Bijvoorbeeld : gaat men uit van een afzonderlijke klas met kinderen met een gelijk niveau of gemengde klassen ?

We zullen de signalen uit de samenleving in de gaten moeten houden.

Op de problemen met drugs(dealers) in de wijk, heeft de politie nog onvoldoende vat. Wanneer er op een bepaalde locatie wordt opgetreden, gaat de handel/gebruik op een andere plaats weer door. Dus een groot probleem op zich ! !

Na de vele informatie fietsten we door de buurt om het een en ander te bekijken. Daarna fietsten we door naar de Oranje buurt.

Ook hier uitleg over de buurt hoe deze is opgeknapt in de laatste jaren.

Hierbij werd een nieuwe film vertoond waarin de oude en nieuwe situatie goed werd weergegeven.

De mensen uit de buurt maakten zich wel enige zorgen over het gebrek aan parkeergelegenheid en een toename van Poolse bewoners in de buurt.

De reactie van de woonconsulent was dat, iedereen die aan de criteria voldoet om zich als woningzoekende in te laten schrijven, kan in aanmerking komen voor een huurwoning .

Buurthuis de Pompe heeft problemen om vrijwilligers te krijgen. Momenteel zijn er maar drie personen, die alles regelen.

Op 16 mei j.l. was er een werkbezoek aan Area in Emmen.

In het kenniscentrum van Area kregen we uitleg op het gebied van de financiën en de toekomst van Area. Momenteel doen er nog steeds drie gemeenten mee.

Dit zijn de gemeenten Emmen, Coevorden en Hoogeveen. Meer deelnemende gemeenten erbij te krijgen is tot nu toe nog niet gelukt.

Er komt een pilot met papiercontainers in een bepaalde wijk. Men wil er toe overgaan (in de toekomst) in bepaalde gebieden ondergrondse containers te plaatsen. Er was ook nog een kleine discussie over het achteraf scheiden van afval. Met name: het plastic. Area geeft aan dat ze voor de pilot van vooraf scheiden van plastic, een vast bedrag van het rijk krijgen. Daarmee is de inzameling vrijwel kostendekkend. Op dit moment heeft achteraf scheiden nog geen zin, omdat voor het verwerken van restafval de kosten veel hoger zijn. Ook zijn bestaande contracten een drempel voor aanpassingen op korte termijn. Het is al gebleken, dat inwoners op grote schaal meewerken aan het project.

Over de houtverbranders werd nog wel even gemeld, dat het mooier wordt voorgesteld dan het in de praktijk kan uitpakken. Stel je voor: wat gebeurd er als er een gebrek komt aan hout om de kachels te stoken?

Er moet dan op andere plaatsen hout worden ingekocht, waardoor het zelfs duurder kan worden in plaats goedkoper.

Bovenstaande is een kleine toelichting op een paar onderwerpen die, de laatste maanden, de revue zijn gepasseerd.

Met vriendelijke groet,

Jan Knol.

Van Dik Schuldink

Gemeenteraad Hoogeveen op bezoek bij Area Emmen.

Maandag 16 mei bezochten 18 leden van de gemeenteraad van Hoogeveen Area Emmen.

Namens gemeentebelangen Hoogeveen e.o. waren aanwezig Jan Alting, Jan Knol en ondergetekende.

In een avondvullend programma werden we geïnformeerd over de stand bij Area Reiniging, de ontwikkeling die afvalbeheer op dit moment doormaakt en de wijze waarop Area samen met gemeenten in de komende maanden werkt aan een afvalscheidingsprogramma.

In het welkomstwoord van directeur Alfride Groenewold kregen we een beeld van de verhoudingen tussen de gemeenten en Area. De lijnen werden uitgezet en geschetst langs het opdrachtgever schap, maar ook langs het eigenaarschap. Tevens kregen we een terugblik op de resultaten van Area sinds de oprichting op 1 januari 2006

Aansluitend was het de beurt aan communicatiemedewerker Jetze Dam. Hij vertelde over de rol van het kenniscentrum van area Reiniging NV. Area Kennis en Regie is het kenniscentrum voor gemeenten en bedrijven als het gaat om afvalbeleidsvraagstukken. In zijn presentatie vertelde hij over de waarde van afval als grondstof en als energiebron. Hierin word de rol van voorlichting en communicatie steeds belangrijker bij het tegen gaan van restafval. Area Kennis en Regie ontvangt jaarlijks tientallen schoolklassen om hierover voorlichting te geven, waarmee bijgedragen word aan een betere scheiding van afval. Tegelijkertijd werkt deze afdeling van Area samen met de gemeenten aan de totstandkoming van een bewustwordings campagne. Daarna volgde nog een presentatie van de uitkomsten van een klanttevredenheidsonderzoek dat werd gehouden in de gemeenten Emmen, Coevorden, en Hoogeveen. Hier kwamen nog wel enkele aandachtspunten (voor de gemeente Hoogeveen) uit naar voren, zoals de frequentie van het ophalen van de zakken met gescheiden plastic, het tijdsstip dat ondergrondse containers geleegd worden, het feit dat containers het voetpad versperren, het slordig terug zetten van containers, en het achterblijven van vuil op straat na het legen Bij de milieustraat(Hoogeveen) kwamen de volgende aandachtspunten naar voren, de wachttijd, en de aanrij route.

Afdelingshoofd van Kennis en Regie de heer Klaas Lamain, sprak ons vervolgens toe. Hij informeerde ons over het tot stand komen van afvalbeleid van gemeenten en de rol van Area Kennis en Regie hier in. Hij gaf een toelichting op het door de gemeenten vastgestelde afvalbeleidsplan. Hij liet ook zien hoe het afvalbeleidsplan naar concrete maatregelen zal worden vertaald. Zo starten er vanaf september diverse proeven met gewijzigde inzamelstructuren en/of frequenties. De raadsleden daagden Area Kennis en regie uit om uiterst ambitieus te zijn als het gaat om het terugdringen van kosten en het behalen van milieurendement.

Hierna volgde een discussie over diftar, diftar is een andere manier van het verrekenen van de kosten voor het ophalen van uw afval. Dit kan gebeuren aan de hand van het aantal keren dat u uw container aan de weg zet, of het gewicht van de container. De vele nadelen van dit systeem zijn al meerdere keren opgesomd.

Meer zwerfvuil.

Burenruzies omdat men het vuil in elkaars container gooit.

Afvaltoerisme.

Afval verbranden in allesbrander of vuurkorf of ton.

Overigens word in Hoogeveen goed gescoord als het om gescheiden inzamelen gaat. (papier-glas)

De discussie over diftar zal ook zeker in de gemeente Hoogeveen nog weer op de agenda komen.

Tot zover mijn bijdrage aan het infobulletin, ik voeg nog een reactie van mij bij op een stuk in de Hoogeveensche Courant van Gerard Fidom van Groen Links. Ik had deze reactie naar de Hoogeveensche Courant gestuurd voor de rubriek wat lezers er van vinden, maar deze is echter niet geplaatst. Ik wou u deze reactie toch niet onthouden.

Komkommertijd (reactie Dik Schuldink n.a.v artikel HGV courant)

Er word in de media over komkommertijd gesproken, als de tweede kamer en de gemeenteraden op zomervakantie zijn.

Er is dan uit deze hoek namelijk weinig nieuws.

Vorige week dacht ik even dat deze periode al was aangebroken, gelet op het redactionele artikel in de Hoogeveensche Courant over diftar.

Zonder ook maar een kritische noot wordt hier het oude stokpaardje van Gerard Fidom van Groen Links nogmaals uit de kast gehaald.

Als het maar zo simpel was als in het artikel omschreven, zou er geen gemeente meer zijn waar diftar nog niet is ingevoerd.

Er word in dit artikel echter niet ingegaan op de feiten die niet voor diftar pleiten.

Ik zal u er enkele noemen.

Enkele gemeenten zijn al weer van het pas ingevoerde diftar systeem afgestapt.

In gemeenten met diftar komt veel meer zwerfafval voor. (dit opruimen kost ook veel geld, en word uiteindelijk ook door de inwoners betaald)

Er zijn gemeenten waar diftar is ingevoerd, die tonnen minder afval inzamelen!!

Waar blijft dit afval ? In de houtkachel/vuurkorf, of in een sloot?

Er wordt afval meegenomen naar het werk om daar in de container te gooien.

Burenruzies omdat afval in elkaars container word gegooid.

Veel klachten over de eindafrekening van het opgehaalde afval.

Als de vuilniswagen in een wijk/dorp rijd, maakt het qua prijs niet zoveel uit of er een container meer of minder moet worden geleegd.

U ziet uit bovenstaande dat de mening van een enkeling, vaak ook een keerzijde heeft.

Kortom een gekleurd stuk vorige week in de Hoogeveensche Courant, zonder dat er enig journalistiek speurwerk is gedaan.

Met vriendelijke groet, Dik Schuldink.

Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

Van Jan van der Sleen

Nieuwlande juni 2011

Graag wil ik mij via het ledenbulletin even voorstellen, door omstandigheden is mijn bijdrage in het vorige infobulletin niet opgenomen, bij deze dan nog maar.

Jan van der Sleen gehuwd en vader van 1 zoon en 6 dochters waarvan de oudste twee gehuwd zijn.

Geboren en getogen in Nieuwlande en vanuit mijn hobby, historie van Nieuwlande e.o ben ik nauw betrokken bij het wel en wee van ons dorp.

Zoals gezegd verdiep ik mij regelmatig in de geschiedenis van de regio Hoogeveen en heb o.a meegewerkt aan een 5 tal uitgegeven boeken.

De laatste uitgave was de begraafplaatsen in de gem. Hoogeveen.

Vanaf het ontstaan van de Historische Kring Hoogeveen al lid en daarin publiceer ik af en toe ook nog wel eens wat verhalen.

Werk bij een groot aannemersbedrijf Volker Wessels en ben werkzaam in de railtak (Volkerrail) heb daar een leidinggevende functie en doe dit werk al 30 jaar.

In het verenigingsleven ben ik al actief vanaf m’n 23ste mag denk ik dan ook wel zeggen dat ik ook wel enige ervaring heb als bestuurder.

Zo heb ik in het verleden jarenlang de rol van secretaris vervuld van Plaatselijk Belang en in de Dorpsoverleggroep, bestuurslid en voorzitter van de chr.basisschool.

Op dit moment vervul ik nog een bestuursfunctie als secretaris van de Stichting Vergadering van Gelovigen , voorzitter Uitvaartvereniging Nieuwlande e.o en nu dus per ingang van nov 2010 secretaris Gemeentebelangen

Binnen het bestuur mag ik de rol van secretaris vervullen en tot nu toe is dit een leuke uitdaging.

Mijn persoonlijke doel is om er aan mee te werken dat GB nog mag groeien in ledenaantal en in zetels bij de komende verkiezingen in 2014.

In de meeste buitendorpen hadden we de meeste kiezers en dat moet ook ons doel zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Ik hoop verder op een goede samenwerking met de fractie en dat de inwoners van de gemeente Hoogeveen in GB een betrouwbare politieke partij hebben die hun belangen behartigd.

Met vr. gr. Jan van der Sleen

e-mail: janvandersleen@planet.nl

error: Sorry..