INFOBULLETIN

2010 – 2014

Maart 2011 Nummer 2

Tevens uitnodiging en agenda

Ledenvergadering 5 april 2011

Gemeentebelangen

Hoogeveen e.o.

Geachte leden van Gemeentebelangen Hoogeveen en Omstreken

De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op 5 april om 20.00 uur a.s, in het gebouw de

Pelikaan aan de Sloodstraat in Hoogeveen.

Agenda

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3 . Notulen ledenvergadering van 27-4-2010

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag penningmeester(es)

6. Verslag Kascontrolecommissie

-dhr van Genne

-dhr J Slomp

reserve: Geesje Vos –Baas (heeft inmiddels een bestuursfunctie dus is dit niet gewenst)

7. Verkiezing Kascontrolecommisie

Aftredend dhr Slomp

Opnieuw te benoemen:

– dhr van Genne

8. Ingekomen stukken en mededelingen

9. PAUZE

10. Bestuursverkiezing

-Aftredend en herkiesbaar Elly Leistra

-Aftredend en herkiesbaar Jan van der Sleen

Tot 1 dag voor de Algemene Ledenvergadering kunnen tegenkandidaten aangemeld

worden bij het bestuur

10. Fractieaangelegenheden

11. Wijziging Fractiestatuut en huishoudelijkreglement

a: Huishoudelijk reglement

b: Fractiestatuut (ligt een half uur voor de vergadering ter inzage)

12. Rondvraag

13. Sluiting

Namens het Bestuur van Gemeentebelangen Hoogeveen en Omstreken

Jan van der Sleen

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

dd 5 april 2011

V

an de voorzitter,

Voor u ligt het nieuwe infobulletin van Gemeente Belangen Hoogeveen.

Dit jaar is gekozen voor de nieuwe opzet en met nieuwe mensen in de fractie en het bestuur. Alle

nieuwe fractieleden en bestuursleden stellen zich voor. Zo ook zal ik persoonlijk een voorstelling

doen van mijn achtergrond en waarom ik de functie van voorzitter zeer serieus neem.

Mijn is Roelof Koopman 49 jaar en woonachtig in Elim. In dit dorp woon ik samen met mijn vrouw

Mathilda en hebben wij 2 kinderen, een zoon en een dochter. Mijn geboorte dorp is Nieuw-Balinge

waar ik tot mijn 16e heb gewoond. Daarna heb ik op verschillende plaatsen in Nederland gewoond

en ben in 1989 definitief in Elim gaan wonen, waarna ik werk kon krijgen in Hoogeveen. Hiervoor

was ik werkzaam voor de Koninklijke Luchtmacht. Na verschillende studies heb ik gekozen voor een

eigen bedrijf als autorijschool. In de periode tot nu heb ik bestuursfunctie gehad bij verschillende

verenigingen en organisaties. Het is een leuke leerschool geweest voor de functie die ik nu uitvoer.

Mijn doel als voorzitter van Gemeente Belangen Hoogeveen is de mensen die lid zijn van Gemeente

Belangen zo volledig en zorgvuldig mogelijk te bedienen. Dat kan ik niet alleen en daar hebben

we een goed en accuraat bestuur en fractie voor nodig. Wij hebben de potentie om voor u in

de bres te springen om gevraagde mogelijkheden te realiseren. Denk hierbij aan het MFC in

Nieuwlande. De problematiek van de Oostwijk. De vruchten mochten wij plukken bij de laatste

gemeenteraadsverkiezingen waar wij als grootste partij naar voren kwamen. Daar zijn wij dank

verschuldigd aan alle kiezers die ons het vertrouwen geven.

Wij als Gemeente Belangen streven er naar onze beloften om te zitten in realiteit en daarmee

duidelijk te maken dat wij er door en voor u zijn. Als voorzitter vertrouw ik op een prettige

samenwerking tussen bestuur en fractie, opdat wij kunnen werken binnen de politiek van

Hoogeveen.

Uw voorzitter, Roelof Koopman.

V

an de Fractievoorzitter…

Er is in 2011 al weer veel gebeurd in het

politieke landschap van de gemeente

Hoogeveen.

Roelien v/d Belt(jarenlang het boegbeeld van

Groen Links) heeft de gemeenteraad verlaten

en Gerard Fidom(vroeger Leefbaar Hoogeveen)

is haar opvolger. We wachten af hoe groen

Gerard is want in zijn Leefbaar periode was hij

dat zeker niet. Verder heeft er nog een mutatie

binnen de Christen Unie plaats gevonden. Mevr.

Braam heeft haar plaats afgestaan en die is

ingenomen door dhr. Jan bekkering heeft haar

plaats ingenomen. Of dat allemaal democratisch

is verlopen laat ik graag aan de CU over.

Dat betekent dat er binnen een jaar al twee leden uit de Raad zijn verdwenen die na de verkiezingen

in de Raad zijn gekomen. Dat is toch ruim 6% van de raadsleden.

Ook hebben we intussen een nieuwe burgemeester, Karel Loohuis. Hij komt uit de gemeente

Haaksbergen en is een echte Tukker. Het is een man met uitstraling en je kunt hem niet missen als

hij komt binnen lopen. Persoonlijk heb ik heel hoge verwachtingen van deze man.

In januari speelde ook de problematiek rond de gladheidbestrijding. We hebben daar veel mail en

telefoontjes over gehad en in het voorjaar wordt het geëvalueerd. Wat we wel hebben bereikt is

dat de communicatie tussen gemeente en de uitvoerder van het strooibeleid helder is geworden.

Ook is er in ieder geval één route toegevoegd aan prioriteit één nadat wij bij het college hierop

hadden aangedrongen.

Ook hebben we aandacht gevraagd voor de spoorwegovergang in de Pesserstraat. Daar zal een

vrijliggend fietspad komen maar het duurt en duurt maar. In 2009 zou hij al gerealiseerd zijn maar

het pad ligt er nog niet. Alle pers, en ook radio Drenthe heeft er forse aandacht aan besteedt. In

mei 2011 zal één en ander gerealiseerd zijn heeft het college ons nu toegezegd.

De woningbouw in de dorpen houdt de gemoederen ook flink bezig. In Noordscheschut is een

bijeenkomst geweest en daar wijzen de neuzen weer in dezelfde richting. Fluitenberg daarentegen

verkeerd in een fase dat de werkgroep maar zo eens opgeheven kan worden. Een aantal mensen,

vooral mensen die belangen in de plannen hebben, verweren zich nu tegen de plannen omdat zij

er hinder van gaan ondervinden denken ze. Fase 1 van deze plannen is in 2007 al vast gesteld.

Toen was er eigenlijk niet zoveel aan te merken op de locaties. Nu blijkt echter dat de plannen,

zonder overleg met de werkgroep, fors zijn bijgesteld. In plaats van 40 woningen worden er nu

61 gebouwd op dezelfde locaties. Dit is op zijn zachts gezegd niet handig van de gemeente. De

bezwaren gaan echter niet alleen over de 61 woningen, maar 40 vinden een aantal mensen al

teveel. Maar daar heeft de gemeenteraad al over besloten.14 maart is er een overleg in het dorp

en dan zal blijken wat de uitkomsten zullen zijn of welke richting het op gaat.

Ook het begraafbeleid begint weer een rol te spelen. Een actiegroep heeft een bijeenkomst

belegd in Hollandscheveld waar veel mensen aanwezig waren. Het zit bij bepaalde mensen heel

diep. Op die bijeenkomst werden vooral PvdA, VVD en CU aangevallen op het huidige beleid. Zij

hebben dat door voor te stemmen mogelijk gemaakt. Ons standpunt is duidelijk. Een langere

grafrust mogelijk maken, de lasten eerlijk verdelen, de lasten moeten lager en Noordscheschut

een begraafplaats geven. Bij Radio Hoogeveen is deze discussie nog weer eens over gedaan en

toen moest ik concluderen dat zowel VVD en CU concludeerden dat de berekening van de kosten

bij de vaststelling van het begraafbeleid niet juist waren. Ook proefde ik dat de CU wel eens een

ander standpunt kan gaan in nemen.

Museum de 5000 Morgen is ook onderwerp van discussie geweest. Men wil dat gaan verbouwen

en er een koffiehuis van maken waar men dan naast het koffie drinken ook het museum kan

bezoeken. Dit is volgens ons de omgekeerde situatie. Het is een museum waar men eventueel ook

koffie kan drinken. Het is waarschijnlijk een tijdelijke situatie want er wordt nagedacht om van

het oude klooster een Cultuurhuis te maken. Daarom vinden wij de kosten van verbouw van het

huidige museum weggegooid geld. Wij hebben tegen deze plannen gestemd.

Tot zover vandaag mijn bijdrage.

Hebt u vragen op opmerkingen bel of mail mij ban even.

Steenbergenjanh@tele2.nl

06-55895983

Groet Jan Steenbergen

Prijsvraag voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2010

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. heeft het Bestuur en de fractie van

Gemeente Belangen Hoogeveen in samenwerking met het bestuur van luchtsportcentrum Hoogeveen

en Aero-Noord te Hoogeveen een ludieke actie op touw gezet.

Op de laatste verkiezingsmarkt voor de gemeenteraadsverkiezingen op de Hoofdstraat in Hoogeveen,

konden inwoners en bezoekers meedingen naar een gratis rondvlucht op het vliegveld.

De inzet was: Bedenk een slagzin over vliegveld Hoogeveen in relatie tot recreatie.

Uit alle deelnemers werden drie prijswinnaars bekend gemaakt, die de beste slagzinnen hadden

bedacht. Er deden ruim 300 deelnemers een verwoede poging, en ex-wethouder Stoefzand had

de eer de drie kandidaten bekend te maken.

De drie winnende slagzinnen waren :

1. Het vliegveld, de Tamboer en de H van Hoogeveen is voor werk, vrije tijd en

recreatie, een prestatie voor U en voor ons allen.

2. Met een vliegveld in Hoogeveen neemt de recreatie een grote vlucht.

3. Voor ontspanning op hoog niveau, vliegveld Hoogeveen daar kun je niet om heen.

Afgelopen zaterdag was het zover en konden de winnende kandidaten Hoogeveen vanuit het

luchtruim bewonderen, en men was het over een ding eens, wat ziet Hoogeveen er van bovenaf

toch keurig een proper uit.

Toen de kandidaten weer veilig waren geland, kreeg men uit handen van Raadslid Be Okken van

Gemeentebelangen een mooie bos bloemen overhandigd en een luchtdoop certificaat, aan gebo

door Aero Noord Hoogeveen.

Op de foto u van links naar rechts: Be Okken Gemeentebelangen Hoogeveen – Mevr. Faber Hoogeveen

– Dhr. Noorderhaven Hoogeveen en Dhr. Loof Hoogeveen.

den

Foto : Lubbert Vaartjes

V

an Bé Okken

Elim 14 maart 2011.

Geachte leden en andere belangstellenden,

Het is al weer enige tijd geleden dat ondergetekende

een bijdrage heeft geleverd aan het infobulletin

van gemeentebelangen, de vorige editie moest het

doen zonder mijn bijdrage.

Vanwege tijdgebrek in verband met mijn andere

hobby buiten de politiek, het fokken met mijn

Boerboels, (Zuid-Afrikaans ras) bewakingshonden.

De voorbereidingen, nestruimte creëren, het

toezien op puppies werpen en aannemen, en de

verdere verzorgende maatregelen voor de puppies

(10 stuks) vergden deze ronde heel veel tijd,

aandacht en zorg, vandaar.

Maar alles is goed verlopen en de pups konden eind

vorig jaar naar de nieuwe baasjes, t.w. 2 naar onze

eigen regio, 2 naar Zuid-Limburg, 1 naar België,

1 naar Tsjecho-Slowakije, 1 naar de Veluwe, 1

naar Noordoostpolder 1 naar Duitsland en 1 naar

Groningen.

Het doet je als fokker toch deugd wanneer er

ook internationaal belangstelling is voor deze

super rashonden uit eigen gefokte bloedlijn

(afstammeling).

Ik zou nog veel meer kunnen vertellen over de

Boerboel, maar laat ik u dat deze ronde maar

besparen anders wordt het wel een heel dik

infobulletin.

Ondergetekende heeft uiteraard de afgelopen

maanden ook veel tijd besteed aan de politieke

zaken in onze gemeente, lopende bestuurszaken bij

onze partij ( ondersteuning ) verschillende andere

onderwerpen waarbij wij als gemeentebelangen

een belangrijke rol hebben mogen vervullen.

Ik geef u dan ook een willekeurige opsomming van

zaken waaraan ik heb deelgenomen, en/of de regie

in handen heb genomen.

Enige tijd geleden heeft er op ons verzoek een

gesprek plaatsgevonden met wethouder Hiemstra

betreffende de inmiddels vastgestelde Wabo

(wet administratief besluit omgevingsrecht). Dit

gesprek vond plaats in gezamenlijkheid met collega

raadsleden van VVD (Arend Steenbergen) CDA (Bert

Otten) PvdA (Mark Tuit). Als raadsleden worden

wij vaak benaderd door inwoners m.b.t. de regels

over aan-en bijgebouwen, dit vraagt een bredere

toelichting.

Voor zover ik weet heeft de raad gewild dat

woningen een redelijke omvang hebben en dat er

mogelijkheid is voor aan- en bijgebouwen. Basis is

150 m2 voor een woning en Max. 100m2 voor aanen

bijgebouwen. Dat gaat nog wel redelijk goed

totdat er al meer aan- en bijgebouwen staan dan

die 250 m2. In het plan buitengebied staat een

ingewikkeld geformuleerd voorschrift dat geen

andere bedoeling heeft dan: indien er meer staat

dan 100m2 mag je vervangende nieuwbouw plegen.

Je hebt dan het recht om 100 m2 te bouwen plus

50% van wat er al meer staat. (staat er 350m2 aan

aan- en bijgebouwen dan mag je dus 100m2 plus (de

helft van 250) 125 m2 bouwen en dat is 225 m2. Het

is niet tussen de oren van medewerkers te krijgen

dat die interpretatie juist is. Alleen de plannen van

Bugel Hajema kennen die gekke formule.

Het wordt nog beroerder wanneer medewerkers

omgekeerd redeneren. Zij gaan uit van een

maximum van 250 m2 (die maat komt uit het vorige

POP maar de provincie gebruikt die niet meer ) en

blokkeren ook de uitbreiding van een woning tot 150

m2 wanneer er al meer dan 100 m2 aan bijgebouwen

staan. Ik ben daar zelf meerdere keren tegen

aan gelopen bij klachten van inwoners. Wanneer

burgers maar volhouden en bereid zijn eindeloos te

blijven procederen en geld uit te geven komen er

soms wel oplossingen door gebruik te maken van

een wijzigingsbevoegdheid. De schuren worden dan

bestemd voor een bedrijfsactiviteit, en de weg is

weer vrij voor 250 m2 ten behoeve van een woning.

Iemand moet eens klip en klaar vastleggen wat de

door de raad gewenste uitleg van de voorschriften

moet zijn, vandaar genoemde bijeenkomst met de

wethouder.

Het schijnt dat de raad in een eerder stadium iets

heeft vastgelegd over het accepteren van een

grotere oppervlakte van woningen en bijgebouwen.

Ik kom dat in brieven niet tegen, collegeprogramma

misschien? Er wordt glashard gesteld dat in

Hoogeveen geen gebruik gemaakt wordt van

buitenplanse vrijstellingen. Daarbij wordt verwezen

naar bestendig gevoerd beleid dat niet blijkt te

zijn vastgelegd. Er wordt verwezen naar beleid in

andere bestemmingsplannen. Dat kan juridisch niet

maar niemand komt daar doorheen.

De oplossingen zijn ook zonder planwijzigingen

vrij simpel. Dit hebben wij de wethouder ook

meegegeven. Die zijn niet verzonnen maar gewoon

overgenomen van andere gemeenten.

Wij moeten zo snel mogelijk zien af te komen

van onnodige regeldruk en het terugdringen van

het aantal vergunningen.( nog even afgezien dat

Hoogeveense medewerkers hun eigen interpretatie

van regels hanteren).

Wij willen nu eindelijk wel eens af van dit geklier.

In het buitengebied mogen woningen komen tot

maximaal X meter (150 tot 200 meter is best een

nette maat), daar mag nog 100 m2 aan bijgebouwen

bij; wanneer er al meer staat dan 100 m2 mag je

vernieuwbouw plegen of samenvoegen met een

saneringsregeling.

De wetgever geeft aan wat kruimelgevallen zijn die

met een buitenplanse ontheffing zijn toe te staan.

Wij willen stellen dat dat voor Hoogeveen moet

gelden.

Wij hebben de indruk dat de wethouder ons goed

heeft begrepen en wil werken aan verandering en

verbetering, van de behandeling van dergelijke

aanvragen. Er is dan ook afgesproken dat wij zo

medio juni de gang van zaken gaan evalueren.

Bij blijvende omissies zou ik mij goed kunnen

voorstellen dat wij een extern advies willen

ten aanzien van de gewenste/ juiste uitleg van

voorschriften en de manier waarop wij maximaal

en redelijk gebruik zouden kunnen maken van

buitenplanse ontheffingen.

Ik denk daarbij aan de eigen adviseur van de

gemeente, Bureau Vijn in Oenkerk.

De topadviseurs van dit bureau zaten ook met

VROM aan tafel bij de ontwikkeling van het nieuwe

besluit omgevingsrecht, de Wabo, Bugel en Hajema

vragen om uitleg van de voorschriften is de bakker

vragen hoe zijn eigen brood smaakt! Dat moesten

we maar niet doen ! Wij houden u uiteraard van de

ontwikkelingen op de Hoogte.

Tot zover mijn inzet en bemoeienis aangaande de

Wabo en het relaas bij de wethouder.

De afgelopen maanden heb ik mij, vanuit de fractie

ook bezig gehouden met het samenstellen van

een nieuw bestuur, dit naar aanleiding van een

natuurlijke afvloeiing daarvan en enkele leden

moesten om gezondheids reden of veranderende

werkomstandigheden bedanken. Wij zijn daar goed

in geslaagd en op de gehouden ledenvergadering is

een en ander bekrachtigd.

De bestuurstaken zijn inmiddels verdeeld en wij

beschikken nu over een nieuwe webmaster, te

weten Jasper Kips, hij gaat de komende maanden

onze website updaten. Jasper Suc6 daarmee.

Ook de formele afwikkeling van de gehouden

prijsvraag rond de Gemeenteraadsverkiezingen

waren aan mij toevertrouwd en enige tijd

geleden konden de prijswinnaars hun prijs in

ontvangst nemen, graag verwijs ik daarbij naar het

geformuleerde persbericht en de bijgeleverde foto

aan het begin van het ledenbulletin.

Aangaande de problematiek over de Oostwijk te

Hollandscheveld het volgende,

Ondergetekende heeft naar aanleiding van deze

problematiek en de toezegging van de politieke

partijen rondom de gemeenteraadsverkiezingen het

initiatief genomen om met in eerste aanleg, VVD

(Wiger van Regteren) CDA (Lucas Hummel) PvdA

(Mark Tuit) en ondergetekende een afspraak te

beleggen met wethouder Eerenstein.

Alvorens dit gesprek in te gaan is eerst uitvoerig overleg

geweest met plaatselijk belang Hollandscheveld.

Deze gesprekken waren noodzakelijk en nuttig, al

snel bleek dat wij redelijk op dezelfde golflengte

zaten, gelet op de bevindingen tot dusver.

Het genoemde gesprek met de wethouder verliep

uitstekend, hij had nog een enkele opmerking

over draagvlak voor een voorstel vanuit de raad

en financiële dekking bij een eventueel voorstel,

nadat wij hadden besloten om met een voorstel

te komen, financiële dekken hadden aangedragen

en nadat ik alle fracties achter het voorstel en de

dekking had gekregen, heb ik een brief met verzoek

aan het college geformuleerd (deze staat verderop

in bulletin). Alle fracties en ook Plaatselijk Belang

Hollandscheveld konden instemmen met de gekozen

aanpak en conceptbrief. Daarna is deze verzonden

aan het college met het verzoek spoedig actie te

ondernemen.

Kort daarop ontpopte zich een werkgroep met

diverse activiteiten en 188 verklaringen die hun

visie kracht bij moesten zetten en deze werden

in een onderhoud met Wethouder Eerenstein

overhandigd, met het verzoek de Oostwijk weer

open te verklaren.

De Wethouder verdiept zich wederom in de materie

en komt tot de conclusie, de Oostwijk moet weer

open, dan ontstaat er enige verwarring binnen de

raad, wat gaat dit worden?. !!

Dat is wederom reden voor mij om een bijeenkomst

te beleggen met de Raadsleden die ons verzoek aan

het College hebben ondertekend en de wethouder,

teneinde duidelijkheid te verkrijgen over de koers

die de wethouder (lees College) gaat varen indeze.

Dit onderhoud heeft inmiddels plaatsgevonden, en

de wethouder was daarin stellig, het College gaat

voor openstelling van de Oostwijk.

Wij spreken daarbij onze zorg uit over het risico van

langslepende procedures, maar de wethouder is

stellig in zijn besluit en wil de verdere ontwikkelingen

afwachten alvorens de balans op te maken, en te

kijken naar het door ons voorgedragen alternatief.

Wij wachten met belangstelling af hoe de wethouder

een en ander denkt te realiseren.

Wordt vervolgd.

Ook heeft ondergetekende zich de afgelopen tijd

bezig gehouden met de problemen rondom het

parkmanagement Buitenvaart en het aftreden van

het voltallige bestuur.

Uit diverse contacten en contacten met Dhr.

Schelhaas (ex-wethouder) en thans trekker

van Parkmanagement De Wieken, zijn diverse

gesprekken geweest om duidelijkheid te verkrijgen

over de ontstane situatie.

Een en ander heeft er toe geleid dat onze fractie

schriftelijke vragen heeft gesteld aan het College

om opheldering te krijgen over de ontstane situatie.

In bijlage de schriftelijke vragen aan het college.

In een gehouden informerende raadsvergadering

heeft wethouder Bargeman tekst en uitleg gegeven,

waarbij ik gemakshalve verwijs naar de notulen van

die vergadering en de geluidsopnamen die daarvan

zijn gemaakt.

In vogelvlucht nog een aantal zaken die aandacht

verdienen.

Bij de vaststelling bestemmingsplan Buitengebied

Noord, deelplan Kinholtsweg 1 Fluitenberg 2010,

heeft ondergetekende een forse stempel gezet op

de discussie over de behandeling van aanvragen

door onze afdeling.

Het is triest hoe met de belangen van aanvragers

van bouwvergunningen wordt omgesprongen in een

aantal gevallen.

Op de vraag aan wethouder Hiemstra hoeveel meer

van dergelijke “Lijken” er zich in de kast bevinden

met een dergelijk triest verloop tussen aanvraag en

afhandeling, en onnodige kostenverhogende zaken

voor burgers (looptijd 4 Jaar) moest de wethouder

toegeven dat het om nog eens minimaal 5, zo hij

het noemde (oude Lijken) ging, die snelle aanpak

verdienden. Hij beloofde in dat opzicht beterschap,

wij zullen hem nauwlettend volgen.

Bij de behandeling van de kadernota handhaving

heeft onze fractie ook nog eens de nadruk gelegd

bij het fenomeen, last onder dwangsom, last onder

bestuursdwang, en handhaving.

Bestuursdwang is een herstelsanctie, dat wil zeggen

dat de sanctie gericht moet zijn op het herstel en

niet op het straffen van de overtreder.

In dat verband lopen zaken nog wel eens langs

elkaar, terwijl de ene afdeling zich bezighoudt

met de herstelprocedure, gaat de andere afdeling

gewoon door met inning van dwangsommen.

Dat was reden om nog eens bij wethouder Hiemstra

aan te schuiven om dergelijke zaken te bespreken,

dit naar aanleiding van de discussie in de raad bij de

behandeling van deze nota.

Dit gesprek had ik onlangs met de wethouder en hij

zegde toe in klein teamverband de vinger aan de

pols te houden, zodat dergelijke zaken niet meer

voor kunnen komen.

Wij zullen de wethouder daar nauwlettend in blijven

volgen, waarbij ik wel wil aantekenen dat daarbij de

wethouder wel blijk geeft van zijn betrokkenheid

en goede wil.

Ten aanzien van de staat van nieuwe

bestemmingsplannen valt er nog veel te verbeteren.

Kijk ik naar alleen de woonbestemmingen, dan

sluiten de nieuwe bestemmingsplannen wat

begrippen en regels betreft niet aan op het besluit

omgevingsrecht. Voorbeeld: wat het rijk verstaat

onder “ bijbehorende bouwwerken “ dat zijn geen

bijgebouwen in de zin van deze bestemmingsplannen.

De huidige bestemmingsplannen gaan (nog) uit van

architectonische ondergeschiktheid enz.

Het rijk geeft ook andere en meer ruimte voor aanen

bijgebouwen. Die regels gaan uit van invulling

van het erf tot maximaal 50% en bij buitenplanse

ontheffingen nog meer.

Hoogeveen beperkt dat tot maximaal 60 m2.

Zo houdt men op die manier wel een vinger in de

pap, werk op het bureau enz., het zijn daarmee

wel “ nieuwe “ bestemmingsplannen, van de oude

stempel met veel werk voor onze medewerkers,

zitten wij daar op te wachten ? Nee, natuurlijk niet!

wordt vervolgd.

Ten aanzien van urgentie beleid woningzoekenden

zijn wij ons aan het oriënteren, de gevolgen

daarvan voor de wachtlijst voor starters en

andere woningzoekenden worden steeds groter en

wachtlijsten langer, wij komen daar t.z.t. nog bij u

op terug.

Ook ten aanzien van lichtvervuiling “Buitenvaart “

zijn wij in gesprek en komen wij met schriftelijke

vragen aan het College van B&W.

Voor wat betreft de parkeer/veiligheids problematiek

aan de schoolstraat verwijs ik gemakshalve naar de

bijlage met schriftelijke vragen aan het College.

Geachte leden en belangstellenden, hier laat ik het

even bij, en in een volgend infobulletin kom ik op

verschillende onderwerpen nog wel weer terug, nu

ga ik mij even richten op weer een andere hobby

van mij, het lei(ij)derschap bij de voetbal, Team

Dames 1 van VV Hollandscheveld en het opstellen

van spelerslijsten met KNVB nummers.

Met dank voor uw aandacht en vriendelijke groet,

Be Okken.

0528-361367

06-20589899

Brief aan het College met betrekking tot de Oostwijk

Brief over de problematiek aan de Oostwijk

Aan: College van B&W

Elim, 21 december 2010.

Gemeente Hoogeveen.

Betreft: voet/fiets verbinding Schoonhoven.

T.a.v. : Wethouder Eerenstein.

Geacht College,

De Fracties van CDA, PVDA, GemeenteBelangen, VVD, ChristenUnie, Groenlinks, D.66 en SP vragen

uw aandacht voor het volgende.

Al geruime tijd is er discussie over bovengenoemde voet/fiets verbinding van en naar het recreatie

gebied Schoonhoven vanuit het dorp Hollandscheveld, langs de Oostwijk.

Diverse inspanningen van zowel onze ambtelijke organisatie, en van het bestuur van de vereniging

plaatselijk belang Hollandscheveld mochten niet tot gewenste resultaten leiden.

Een en ander neemt niet weg dat er vanuit de bevolking een sterke wens is om een voet/fiets

verbinding van en naar recreatie gebied Schoonhoven te behouden.

Een bredere discussie over de huidige situatie lijkt ons niet zinvol en bovengenoemde fracties

richten zich voornamelijk op een veilig alternatief langs de Schoonhovenweg, vanaf de waterlossing

tot aan de parkeerplaats bij Schoonhoven.

Wij verzoeken uw College dan ook om de mogelijkheden te onderzoeken voor de aanleg van een

voet/fiets verbinding naast en over de Schoonhovenweg.

Wij denken daarbij aan een in sintels uitgevoerd voetpad naast de huidige Schoonhovenweg met

daarnaast een suggestie fietsstrook op de rijbaan.

Bovengenoemde fracties achten voldoende dekking aanwezig binnen de post incidenteel onvoorzien

2011.

Graag zouden wij zien dat U ons verzoek voortvarend ter hand zou willen nemen, om bij een

positieve uitkomst een en ander in het voorjaar van 2011 te kunnen realiseren.

Wij wachten met belangstelling uw reactie en de uitkomst van onderzoek af,

Met vriendelijke groet,

Namens: CDA – Raadslid Lucas Hummel

PVDA – Raadslid Mark Tuit

Gem.Belangen – Raadslid Be Okken

VVD – Raadslid Wiger Van Regteren.

C.U – Gert Vos

D66 – Kees Slotje

GroenLinks- Rolien van de Belt

SP – Martin Benjamins

Schriftelijke vragen over parkeerproblematiek

Schoolstraat

Aan: College van B&W, gemeente Hoogeveen.

Betreft: schriftelijke vragen, conform het reglement van orde van de raad.

Onderwerp: parkeren/veiligheid, Schoolstraat.

Elim, Woensdag 9 Maart 2011.

Geacht college,

De fractie van Gemeentebelangen vraagt uw aandacht voor het navolgende,

Bij onze fractie komen in toenemende mate klachten binnen met betrekking tot de

parkeerproblematiek in en op de Schoolstraat. ( op groenstroken ).

Genoemde klachten zijn te herleiden naar een aantal bedrijven ter plaatse, de vele

parkeerbewegingen, de afhaalfunctie en bevoorradingsactiviteiten.

Al tal van jaren is deze klacht bij herhaling aan de orde. Er zijn door onze afdeling verkeer en

voormalige wethouders diverse verwoede pogingen gedaan om voor deze omissies een oplossing

te creëren, telkens zonder het gewenste resultaat.

De handhavingsactiviteiten van onze Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) hebben ook niet

het gewenste resultaat mogen opleveren. Sterker nog: Uit informatie is ons gebleken dat genoemde

Boa’s weigerden de schoolstraat te bezoeken in verband met intimidaties en bedreigingen van een

aantal ondernemers en werknemers van gevestigde bedrijven.

Openbare orde en veiligheid.

Mede naar aanleiding van een recent geweld- en steekincident in genoemde Schoolstraat en de

daaropvolgende discussies en mediaberichten, spreken wij onze zorg uit over de handhaving van

de openbare orde en veiligheid ter plaatse.

Onze fractie komt dan ook tot de volgende vragen:

1. Zijn er recentelijk nog pogingen ondernomen om in overleg met de ondernemers

tot een oplossing te komen voor wat betreft de parkeerproblematiek?

2. Zijn er recentelijk nog acties ondernomen door middel van inzet Boa’s om in het

gebied te handhaven?

3. Is het college op de hoogte van de bedreigingen en intimidaties tegenover onze

Boa- medewerkers?

4. Is het college voornemens om op korte termijn een oplossing te forceren.

5. Is het college voornemens om in alle andere gevallen een streng handhavings

beleid te volgen?

6. Is het college bereid, mede gelet op de recente geweldsdelicten in de

Schoolstraat, mee te denken over het alsnog invoeren van cameratoezicht, dit ook

gelet op positieve reacties hieromtrent van enkele ondernemers ter plaatse?

Wij wachten met belangstelling – binnen de daarvoor gestelde termijn – uw beantwoording op

onze schriftelijke vragen af,

Namens de Fractie van gemeentebelangen Hoogeveen.E.O,

Raadslid Be Okken.

Schriftelijke vragen over Buitenvaart

Elim 11 september 2010. Mondelinge vragen raad 16 september 2010.

Betreft: aftreden voltallig bestuur parkmanagement Buitenvaart.

Geacht College,

Tot onze grote verbazing kwam onze fractie in het bezit van een e-mail, afkomstig van het

inmiddels -ex-parkmanagement bestuur Buitenvaart, gedateerd 10 september j.l.

Bedoelde e-mail betreft de aankondiging van het aftreden van voltallig bestuur.

Na kennis te hebben genomen van bovenbedoelde e-mail, vraagt onze fractie zich af, hoe heeft

uw College het zover kunnen laten komen, dat klaarblijkelijk een dergelijke resolute stap

onvermijdelijk was geworden?

De grote onvrede bij zowel ondernemers, bestuur parkmanagement als omwonenden van

Buitenvaart, betreffende het onderhoud en verdere inspanningsverplichtingen zijn genoegzaam

bekend.(zie hiervoor de verschillende perspublicaties van de afgelopen periode ).

Onze fractie komt dan ook tot de volgende vragen,

1. Wanneer is er voor het laatst gecommuniceerd met het bestuur van

parkmanagement en wat waren daarvan de resultaten?

2. Hoe zijn de communicatie lijnen van het college met het bovengenoemde bestuur

in de afgelopen periode geweest?

3. Bovengenoemde e-mail bevestigd gesprekken met uw college en een brief aan de

raad, waarom hebben wij als raad geen kennis van bedoelde brief?

4. Wat zijn de gevolgen voor de uitvoering van K.V.O. ( keurmerk veilig ondernemen)?

5. Hoe verhoudt zich het matige onderhoud met het beeldkwaliteitplan waar

ondernemers toch extra voor betalen?

6. Is het juist dat uw college gesprekken heeft gevoerd met derden ( andere

ondernemers op Buitenvaart) om tot een andere aanpak van onderhoud te komen,

zonder dat het parkmanagement bestuur daarin gekend is?

Wij wachten met belangstelling uw reactie af, namens Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen.

Met vriendelijke groet,

Raadslid Be Okken.

J

an Stoefzand

Beste mensen,

Het is zaterdag avond en Jasper heeft gevraagd iets aan het papier

toe te vertrouwen. Het toeval wil dat ik de laatste tijd eigenlijk niets

anders doe dan terugblikken. Het is namelijk zo dat ik gevraagd werd

een stuk te maken voor ons dorpsblad de “Schutse bengel”. Deze

bestaat nl. 25 jaar dit jaar.

Omdat ik ruim 25 jaar geleden in het bestuur zat van het plaatselijk

belang Noordscheschut, wordt ik als oud gediende gevraagd een stukje

te schrijven. Dit kost tijd. Wat nog meer tijd kost is een verhaal maken over de historie van het Achterom,

Noord en Noordscheschut.

Dit kost ontiegelijk veel tijd, maar als je dan in de “Tamboer”voor bijna 400 mensen je verhaal mag

houden dan doet je dat echt wat.

Je zou dan verwachten dat er alleen oude inwoners of ex inwoners deze avond bijwonen. Nou dat is echt

niet het geval, ook veel jongeren zijn geïnteresseerd in het verleden. De reacties na afloop zijn echt

onvoorstelbaar. Wanneer doe je dit nog eens? En heb je nog meer? Het maken van iets dergelijks is echter

zo intensief dat ik niets maar dan ook niets beloofd heb. Maar het smaakt wel naar meer.

Vandaag zaterdag hebben mijn vrouw en ik in en rondom huis bepaalde zaken op orde gesteld. Het is op

zo’n dag als vandaag een prikkel om de tuin enz. in orde te maken voor het zomerseizoen.

Wij hebben als Gemeentebelangen onze Nieuwjaars bijeenkomst gehouden in Café DELIJST. Mijn zoon

heeft dit café en wij zijn daar nau bij betrokken. In dit café stond een kerkbank. Mijn vrouw vond dat deze

heel goed paste onder ons tuin afdak. Dus werd deze bank geplaatst bij ons in de tuin want mijn zoon wilde

dat ding kwijt. Eerlijk gezegd het staat perfect.

In de loop van deze dag belde mijn zoon “van kom je vandaag nog”en als je komt neem dan even

“Boswandeling”mee. Want dat is gisteravond rijkelijk over de tafel gegaan. In de afgelopen week belde hij

met de vraag van wil even een etiket van “Delirium Trement” uitdraaien. Een soort bier uit België.

Als gelovig mens wordt je echt verrijkt met wat er in een café dagelijks omgaat. Heel bijzonder maar als je

met de bezoekers in contact komt dan merk je dat de meeste mensen met beide benen op de grond staan.

Maar dat het een kick geeft om eens bepaalde dranken te nuttigen.

Vrijdagmiddag j.l was ik bij de opening van het praktijk gericht onderwijs. Dit bij Rijschool Kreeft. Als

Gemeente belangen hebben wij altijd aangedrongen op dit soort onderwijs. Dat dit zoveel jaren op zich laat

wachten heeft te maken met onderzoek. De sprekers deze middag waren allen verheugd op dit onderwijs

en dat dit in Hoogeveen gestalte mag krijgen.

Dat het zolang op zich laat wachten heeft te maken met een cultuur omslag die gemaakt moet worden.

Na gesproken te hebben met een aantal jongeren kom je al snel tot de conclusie dat dit type onderwijs

gewoon aansluit bij wat jongeren op een bepaalde leeftijd willen. En wat zij vervolgens aangeven is van

mogelijk denk ik er over 10 jaar wel anders over.

Dit doet mij denken aan mijn oudste zoon. In het examen jaar, nota bene, hij moest nog een dag examen

doen, kwam hij ‘s avonds thuis met de mededeling, “ van ik kap er mee”. Hij had al een werkgever

gevonden en zou het examen laten schieten. Die werkgever dacht er net zo over als wij en dus moest hij

die laatste examen nog wel doen. Maar je raad het al het werd niks. Nu is het zo dat hij vijf jaar geleden

een opleiding is gaan volgen en inmiddels een heel andere goede baan heeft. En hij heeft nog nooit een

dag bij huis gelopen.

Beste mensen wat ik wil aangeven is van het kan raar lopen maar meestal komt alles wel weer terecht.

Als bestuurder moet je vooruit kijken. Maar en dat merk ik de laatste tijd door eens terug te kijken zie je

bepaalde zaken die ook heden ten dage gewoon van toepassing zijn.

Donderdag j.l. ben ik met nog enkele raadsleden op bezoek geweest in Hardenberg. Dit om daar het

papierloos vergaderen te ervaren.

De ervaring daar is heel positief. Ook Hoogeveen zal wel volgen is deze nieuwe I pad wereld.

Ik realiseer mij dat elke tijd en ervaring zijn bekoring heeft.

Met vriendelijke groet, geen politiek beschouwing maar des al niet te min het ga u allen goed.

Jan Stoefzand

0528-342872.

J

an Knol

Beste leden van Gemeentebelangen.

De Kanteling

De laatste tijd word steeds meer gesproken

over “de kanteling” op het gebied van de WMO,

SWW en gemeentelijke zaken. Dit komt ook door

bezuinigingen van het rijk.

In het kader van de Wet Maatschappelijke

Ondersteuning gaat er veel veranderen. Er gaan

meer taken van het rijk gaan naar de gemeente,

dus meer werk voor de afdelingen. Niet het

verstrekken van individuele voorzieningen staat

centraal, maar de zelfredzaamheid van de

burger met steun op maat. In gesprek gaan met

de burger over diens beperkingen en het gewenste resultaat.

Men wil meer naar de mensen toe om te kijken hoe de situatie thuis is. Dus gesprekken aan de

keukentafel. Wat kun je als buren, familie enz. nog doen?

Een grote kanteling.

Ook de SWW ontwikkelt nieuwe werkwijzen. Ook het idee om de cliënten meer thuis te bezoeken

wordt doorontwikkeld. Zoals het nu lijkt beginnen binnenkort opleidingen voor het inzetten

van ouderenadviseurs (vrijwilligers). Gemeentebelangen vindt dit een belangrijke stap voor het

bereiken van ouderen. Het is spijtig dat de SWW de ondersteuning van de kindervakantieactiviteiten

voor 2011 heeft geschrapt. Dit in het kader van bezuinigingen. Bij de organisatoren in de dorpen

is dit hard aangekomen.

We weten nu nog niet hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. De SWW wijst erop dat mogelijk

een beroep gedaan kan worden op de Smederijen. Wij vragen ons af: waar gaat dit naartoe? De

scheiding van taken en zaken tussen de Smederijen en de gemeente wordt steeds onduidelijker.

Helaas heeft de gemeente de subsidiëring van activiteiten voor ouderen gewijzigd, door de

leeftijdsgrens met een grote sprong te verleggen van 55+ naar 65+ en per activiteit een plafond

te bepalen door een vergoeding per activiteit. Voorheen was dat een bedrag per deelnemer. Het

is mogelijk dat dit nog aangepast wordt naar een grens van 60+. Al met al toch een versobering.

Door bezuinigingen is kanteling noodzakelijk. De wijze waarop moet echter zeer zorgvuldig

bepaald worden. Als gemeentebelangen moeten we zeker alert blijven en onze inbreng leveren.

Met vriendelijke groet,

Jan Knol (plaatsvervangend raadslid)

J

an Alting

Nieuwlande Maart 2011

Geachte Leden.

Hierbij mijn bijdrage aan het infobulletin van

Gemeentebelangen over wat ik zo al doe binnen

de fractie.

Wij hebben als raadsleden een controlerende taak

over alles wat wij in de raad hebben afgesproken

dat het ook word nagekomen en word uitgevoerd.

Je kunt natuurlijk niet bij elk progamma 100%

bij betrokken zijn daarom hebben wij als fractie

ook een verdeling gemaakt in de 9 progamma’s.

Ondernemen en werken zit in mijn pakket, dit

progamma omvat enerzijds de dienstverlening

aan ondernemers en de zorg voor het vestigingsklimaat voor ondernemers. Anderzijds omvat het

progamma de verstrekking van sociale uitkeringen en re-integratie van burgers met een uitkering

en het bevorderen van werkgelegenheid voor burgers met een handicap. ( Denk hierbij aan

het werkvoorzieningschap Alescon dat opgericht is op het bevorderen van werkgelegenheid voor

mensen met een handicap.)

Meedoen behoort ook tot mijn aandachtsveld, dit progamma omvat sport, evenementen,

groenvoorziening, de uitvoering wet maatschappelijke ondersteuning en de bijstandvoorzieningen.

Wat sport betreft wordt ingezet op realisatie van doelstellingen, inwoners van Hoogeveen hebben

een actieve leefstijl en ook het aanbod van de vrijetijdsvoorzieningen is goed. Over de kwaliteit

van groenvoorziening word veel gepraat , het kwaliteitsniveau is door de raad vastgesteld op het

basisniveau. Dit betekent dat het onderhoudsniveau wordt gewaardeerd tussen de 5,5 en een 7,5.

Omdat het gaat om levend materiaal is beoordeling van de kwaliteit soms lastig omdat het beeld

van groen binnen een week weer anders kan zijn. Onder de wet maatschappelijke ondersteuning

en bijstandvoorzieningen vallen ook het minimabeleid en inkomenondersteunende voorzieningen

als bijzondere bijstand 65+, regeling bijkomende studiekosten, regeling bijkomende studiekosten,

regeling chronisch zieken en gehandicapten, regeling peuterspeelzaal en langdurigheidtoeslag.

Het moet er toe bijdragen dat mensen zoveel mogelijk hun zelfstandigheid kunnen behouden

en, ook in sociaal opzicht kunnen blijven meedoen.

Bestuurt, dit progamma omvat de uitgaven voor de raad en de dienstverleningsactiviteiten in de

gemeentewinkel. Het betreft budgetten voor diverse bestuurlijke uitgaven als budgetten voor de

raad, pensioenpremie voor wedhouders, representatie en promotie. Bij de gemeentewinkel gaat

het om de inkomsten,uit onderzoek naar de tarieven is gebleken dat door de wettelijke maxima

in de tarieven weinig bewegingsvrijheid aanwezig is in de verhoging van de tarieven van de leges

uit de legesverordening.

Met vriendelijke groet,

Jan Alting

D

ik Schuldink

Verkiezing Raadslid van het jaar.

Ja daar is ie dan, in ere hersteld de verkiezing

Raadslid van het jaar in Hoogeveen.

Wat de politiek niet lukte (jongerenlintje), lukt

de Hoogeveensche Courant, Radio Hoogeveen,

en Regio Hoogeveen schijnbaar wel.

Natuurlijk is het belangrijk om je als raadslid te

presenteren, en dat niet alleen voor jezelf maar

ook de politieke partij die je vertegenwoordigd.

Na de bekendmaking van deze verkiezing, was

de eerst volgende raadsavond iedereen er vol

van, en probeerde men alvast een puntje te

scoren, door vooral humoristische opmerkingen

te plaatsen.

Op deze wijze schiet deze verkiezing zijn doel voorbij natuurlijk.

Want wanneer scoor je dan bijvoorbeeld punten?

Door een groot uitgebreid pleidooi te houden, of juist door iets kort en bondig te formuleren?

Door vaak en lang aan het woord te zijn, of juist dan iets zeggen als het ter zake doet, en dan

duidelijk te zijn?

Hoe om te gaan met kleine en grote fracties.

Er zijn natuurlijk eenmansfracties waar dus altijd dezelfde persoon het woord voert.

Het ene onderwerp is natuurlijk veel smeuïger dan het andere, en als je daar dan net geen

woordvoerder van bent heb je gewoon pech?

Wie beoordeelt dit alles dan, en is die beoordeling niet politiek gekleurd?

Is er altijd iemand van de jury aanwezig op alle avonden waar politiek bedreven word, mijn

ervaring is van niet.

En tot slot wat is de kennis van de jury, als het over politieke partijen en raadsleden gaat.

Je zou toch mogen verwachten, dat ze in ieder geval de juiste namen van de raadsleden weten.

Ik zag er in ieder geval een naam bij waar zelfs twee spelfouten in zaten.

Met vriendelijke groet, Dik Schuldink.

E

lly Leistra

Hallo medeleden,

Sinds november ben ik penningmeester van

onze politieke partij gemeentebelangen

van gemeente Hoogeveen, wie ben ik?

Ik ben Elly Leistra, 30 jaar jong, getrouwd

met Peter, moeder van 2 prachtige kinderen

Bart 4 jaar en Nina 2 jaar.

Naast moeder zijn werk ik ook parttime in

de tandheelkunde als tandartsassistente

bij een orthodontist. Woonachtig in het

prachtige dorp Hollandscheveld.

Dit is mijn eerste bestuurlijke functie,

maar krijg bij vraag, hulp van onze

voormalige penningmeester en de andere

bestuursleden. Bedankt hiervoor.

Door de jaren heen en mede door mijn vader ben ik meer geïnteresseerd geraakt in de politiek en

hierdoor bij gemeentebelangen terecht gekomen.

De uitgangspunten van onze partij zijn sterk, gewoon, nuchter en duidelijk. Als wij A zeggen dan

blijven we ook bij ons standpunt en buigen niet voor de andere partijen om naar B, zoals ander

partijen dit wel doen. Ik zal geen namen noemen CDA.

Wij zijn een open en neutrale partij en voor iedereen toegankelijk ongeacht wie of wat je bent

en gelooft.

Ik maak mij vooral sterk voor de gewone burger met een modaal of lager inkomen en voor jeugd

en gezin dit omdat ik ook in deze levensfase zit.

De buitendorpen en gebieden deze ook omdat ze al gauw worden vergeten en de aandacht zelf

naar Hoogeveen gaan.

Ook zal ik mij sterk maken voor alle andere punten en problemen die binnen onze visie passen als

partij.

Wij gaan onze partij nog groter maken binnen onze gemeente, wij hadden al heel veel stemmen

afgelopen verkiezingsjaar maar dit moeten er nog meer worden.

Maar hier kan u ons ook bij helpen, wij zoeken nog meer leden om breder en groter te worden,

praat eens met u familie, vrienden en buren, laat ze eens op onze website kijken voor meer

informatie of laat ze met vragen bellen met onze fractieleden om ze te overtuigen dat wij de

meest stabiele en nuchtere partij van de gemeente Hoogeveen zijn. Wij worden niet niks voor

niks de boerenpartij genoemd.

Bedankt voor het lezen van mijn stukje en graag tot ziens op de ledenvergadering

dinsdag 5 april a.s. in de pelikaan te Hoogeveen. (Hier zijn ook toekomstige leden welkom).

Met vriendelijk groet,

Elly Leistra

Riegshoogtendijk 70

7913 AB Hollandscheveld

0528-352911

G

eesje Vos-Baas

Dag allemaal,

Alle nieuwe bestuursleden van

Gemeentebelangen Hoogeveen en

Omstreken kregen het verzoek om zich

voor te stellen in de Nieuwsbrief. Daar

voldoe ik graag aan.

Mijn naam is Geesje Vos – Baas,

woonachtig Kymmellstraat 50 te

Hoogeveen sinds september 1973.

U herinnert zich mij misschien nog

als raadslid voor Gemeentebelangen

in de periode 2002 – 2006. Mijn

geboortedatum is 7 december 1946,

een gedenkwaardige dag i.v.m. de 7 december divisie die toen naar Indonesië vertrok. Ik was

getrouwd met Henk Vos. Hij zat ook een aantal jaren in het bestuur. 27 maart a.s. is het al weer

vier jaar geleden dat hij overleed. Onze drie zonen van 38, 30 en 26 jaar oud hebben inmiddels

hun eigen stek. Twee poezen houden mij nu thuis nog gezelschap.

Voor en tijdens mijn huwelijk was ik werkzaam als verpleegkundige in ziekenhuizen,

verpleegtehuizen en verzorgingshuizen, maar gaf ook les aan leerlingverpleegkundigen en

leerlingziekenvezorgenden. Leerlingen in Hendrik van Boeyenoord te Assen kregen van mij les

in Anatomie en Algemene Ziekteleer. De laatste 22 jaar werkte ik als nachtverpleegkundige in

een verzorgingshuis. Maar nu is het genieten van mijn pensioen en kan de tijd naar eigen inzicht

worden ingedeeld.

Mijn moeder was in Meppel betrokken bij “De Stadswacht”, later “Sterk Meppel”, dat wekte

mijn interesse voor lokale politieke partijen. Door mijn man belandde ik in de actieve politiek

bij Gemeentebelangen. Een goed werkend bestuur is erg belangrijk voor de fractie om het

gemeenteraadswerk zo te kunnen doen dat aan ons verkiezingsprogramma recht wordt gedaan en

de burgers er wel bij varen. Dat is mijn inzet waard.

Geesje Vos Baas

J

asper Kips

Beste leden en andere lezers,

Zoals al door eerdere schrijvers is gemeld, hebben zij van mij, Jasper Kips, het verzoek gehad om

een kleine bijdrage te leveren voor het ledenbulletin. Natuurlijk is dat fijn om te vragen, maar

zelf moet ik dan ook een bijdrage leveren, waarin ik mij voorstel.

Ik ben Jasper Kips, een echte import bewoner van Elim. Tien jaar geleden zijn mijn vrouw en ik

vanuit Almere even buiten Elim komen wonen. Dit tot overigens zeer groot genoegen; wij wonen

hier met veel plezier. In het dagelijks leven ben ik IT-professional, wat ik doe als gedetacheerde.

Momenteel ben ik werkzaam in Amsterdam, een reis die ik dagelijks maak.

Vorig jaar ben ik door Roelof Koopman en Bé Okken gevraagd om zitting te nemen in het bestuur

van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. als webmaster. Aangezien ik mij al jaren interesseer voor

bestuur, en lokaal bestuur in het bijzonder, heb ik mij verkiesbaar gesteld voor het bestuur, en

vorig jaar ben ik door de ledenvergadering in het bestuur gekozen. Naast het webmasterschap,

ben ik contactpersoon tussen bestuur en fractie. Een rol die mij uitstekend ligt.

Voor de statistieken, ik ben 47 jaar, heb geen kinderen maar weer wel huisdieren.

Voor vragen, ideen en stukken op de website, of voor het ledenbulletin, ben ik voor alle leden,

begunstigers en belangstellenden te bereiken op:

jasper@planetkips.nl of

06 – 33 33 12 30

Jasper Kips

Fractie:

Jan Steenbergen fractievoorzitter

Jan Stoefzand fractielid

Bé Okken fractielid

Dik Schuldink fractielid

Jan Alting fractielid

Jan Knol plaatsvervangend fractielid

Bestuur:

Roelof Koopman voorzitter

Geesje Vos-Baas vice-voorzitter

Jan van der Sleen secretaris

Elly Leistra penningmeester

Jasper Kips webmaster

Overigen:

dhr. Van Genne kascommissie

dhr. J. Slomp kascommissie

Aanmelden nieuwe leden:

Jan van der Sleen: 0528352555

De contributie bedraagt € 10,– per jaar

Bankrekeningnummer: 31.66.27.720 t.n.v. penningmeester Gemeentebelangen Hoogeveen

Algemene Informatie

Gemeentebelangen Hoogeveen

en Omstreken

www.gemeentebelangenhoogeveen.nl

error: Sorry..