Van de secretaris

Jan van der Sleen

Als mede redactielid en secretaris van het bestuur ditmaal een kort woord van mij in ons nieuwste infobulletin. Een ieder fractielid heeft zijn bijdrage of zienswijze samengevat en is in dit infobulletin te lezen. Vanuit het bestuur is het soms best wel lastig om de gang in bestuurlijke zin erin te houden. Misschien is het een zaak van prioriteiten stellen en dan deze ook

afwerken. Tijd is een belangrijke factor om energie en dus tijd hiervoor vrij te maken. Als je gezondheid en de thuissituatie het toelaat kun je heel veel aan. Wordt je persoonlijk of thuis met gezondheidsklachten of problemen geconfronteerd dan is het pas op de plaats maken. Dit geldt dan in het bijzonder voor Bé Okken die op dit moment verplicht rust moet houden i.v.m gezondheidsklachten. We wensen Bé vanuit het bestuur dan ook een spoedig herstel toe.

 

Als laatste punt zou ik toch nog aan de leden vragen om, als ze een e-mailadres hebben, deze door te geven. Met het oog op het versturen van allerlei nieuws vanuit GB is dit bijzonder gemakkelijk. Dit jaar willen we ook nog een folder uitgeven om

nieuwe leden te werven. Ons ledenbestand moet de komende jaren op peil blijven en als het enigszins kan groeien.

Misschien kent u mensen die GB een warm hart toedragen en die dan vragen om lid te worden.

Tot slot wens ik u nog veel leesplezier met dit infobulletin.

 

Van de fractievoorzitter

Jan Steenbergen

April 2012

Als u dit leest is het waarschijnlijk al weer begin april 2012.De eerste 3 maand van 2012 zijn al weer voorbij. Het gaat snel, ook in politiek Hoogeveen. De afgelopen 3 maanden is er al weer veel gebeurd in Hoogeveen. Ewout Klok Hoogevener van het jaar, Inge Loohuis die een nieuw hart heeft gekregen en waarmee het gelukkig nu een stuk beter gaat, de crisis die nu toch iedereen gaat voelen, de enorme discussie over de doortrekking van de Mr Cramerweg en zo kan ik

nog een aantal zaken opnoemen. Wat ik in de Hoogeveense politiek op dit moment zeer opvallend vind, is dat het dualisme bij de coalitiepartijen ver te zoeken is. De college partijen scharen zich steeds meer achter het college waardoor de discussie wordt verstomd. En als het om de eigen wethouder gaat zijn er alleen maar lovende woorden. Vooral de

VVD wil geen enkele kritiek op haar eigen wethouder horen en ondersteund, en vult haar wethouder zelfs aan, in onderbouwing van het standpunt van het college. Laten we dat maar onder onervarenheid van de VVD scharen mbt het functioneren als college partij. Van de andere kant ervaar ik dat de PvdA vaak fel van leer trekt richting de VVD. Hoe herkenbaar uit de periode dat wij in het college zaten.Hopelijk ziet de VVD tijdig in dat men haar eigen koers moet blijven varen en niet de koers van het college. Toen de VVD nog oppositiepartij was zaten we in veel zaken op één lijn maar als collegepartij is de VVD de partij die voor ons het slechts benaderbaar is van de collegepartijen. Vreemde zaak!

En nu een aantal zaken die de afgelopen tijd gepasseerd zijn zonder in details te treden en volledig te willen zijn.

 

Ranking de raad.

Eind vorig jaar is er een enorme discussie geweest over de beoordeling van de pers van raadsleden resulterend in een boycot van bijna de volledige raad. De afgelopen maanden zijn er diverse gesprekken geweest en Hoogeveense politiek en pers kunnen weer door één deur. Alleen is het jammer dat de Hoogeveense Courant niet het advies heeft overgenomen om bv slechts een top 15 te publiceren maar nog steeds een volledige lijst weer geeft in de krant. En dat is nu het grootste punt van kritiek. In elke partij heb je mensen die vaak het woord voeren en mensen die achter de schermen heel veel werk verrichten. En juist die laatste groep krijgt geen punten van de pers en dat vinden we niet terecht. Deze raadsleden worden daar door de bevolking op aangesproken en dat moet niet.

 

April 2012

Van de fractievoorzitter

Jan Steenbergen

 

 

Van Jan Stoefzand

Beste mensen,

Bezuinigen dat is het woord waar wij de laatste tijd mee in aanraking komen. Met name op het landelijk

niveau hoor niet anders en vanuit het kabinet gaan/ zitten een aantal mensen te praten over de maatregelen. Want er moet nog extra bezuinigd worden. Onze vertegenwoordigers in europa hadden altijd een grote broek aan getrokken om vooral toch te vertellen hoe goed het in Nederland geregeld is. Een financiering tekort van 3 % daar kon Nederland steeds mee weg komen. Maar plotseling blijkt het anders te zijn. Hoe hoog het uiteindelijk is, is niet bekend maar

dat het fors hoger ligt zal wellicht binnenkort duidelijk worden. Ik hoor dan ook steeds meer mensen praten over de persoonlijke situatie, maar ook bedrijven geven steeds vaker aan van de grens is bereikt. Gelukkig zijn er ook nog die het hoofd nog goed boven water houden. Waarom begin ik met deze inleiding? Omdat achter deze inleiding

een wereld zit die ons allen raakt. De broekriem wordt bij velen al aangehaald. De tering wordt naar de nering gezet.

Nu gaan er stemmen op die zeggen dat je het land niet dood moet bezuinigen. Dit klink zo opwekkend en eigenlijk in de trant van ach doe maar zo door dan komt het wel weer goed. Dan kijk ik naar mijn eigen privé en als er niet binnen komt dan kan ik het ook niet uitgeven. Mijn inziens geldt dit ook voor overheden, want dat zijn wij met zijn allen die dit moeten opbrengen. Dus ga niet op de rem trappen dan zal de schuld alleen maar hoger worden en gaan we

andere Europese landen, die wij graag als boosdoeners aanwijzen simpel weg gewoon na. Er is 10 jaar geleden voor een Europa gekozen. De tegenstanders toen krijgen nu gelijk zo lijkt het maar hoe zou het geweest zijn zonder dat een Europa. Ik kan het niet vertellen. De gemeente ontkomt hier, aan bezuinigen, ook niet aan. Eigendommen en of aandelen die ons jaarlijks nog een leuk bedrag op leveren worden verkocht. Dit kun je maar eenmaal doen.Verkoop betekent het is weg en de revenuen van de aandelen zie dan ook niet meer. Ik snap maar al te goed hoe het allemaal zover komt om toch te besluiten te verkopen, of van de hand te doen. Maar is het voor de inwoner uiteindelijk beter? Om hierop ook een antwoord te geven is simpel weg verrekt lastig want hoe het anders geworden zou zijn als je deze stap niet zet dat laat zich ook raden. Met deze woorden wil ik deze keer een aanloop maken naar de volgende onderwerpen die recentelijk in de raad zijn geweest.

 

Multi Functioneel Centrum Tiendeveen.

In de raad van 22 maart 2012 kwam het college de raad vertellen dat de bouw van voornoemd centrum door kan gaan. De aanbesteding loopt.Voor het dorp Tiendeveen kan dit centrum een geweldige impuls zijn. In 2006 was het toen malige college in Tiendeveen en werd er met diverse vertegenwoordigers uit het dorp gesproken over de toekomst. De school en het dorpshuis waren toe aan vernieuwing. Dat was en is duidelijk. Er werden toen afspraken gemaakt om

vooral te kijken naar vormen van samenwerking. Een gebouw waar meerdere gebruikers profijt van kunnen hebben. Het dorp heeft dit via een project uit de smederij (de lange klap) opgepakt. Gemeente belangen is met de begroting 2012 al accoord gegaan met deze investering. Er moet immers gebouwd worden want de school en dorpshuis zijn aan fiks onderhoud en beter nieuwbouw toe.

 

Gemeente belangen heeft enkele kritische vragen gesteld over de toekomst van bv. de school en voetbal vereniging. Het leerling aantal geeft aan dat deze dalende is. De school is al een dependance van het Hoeltien. Gemeente belangen is voorstander van het feit dat elk dorp zijn school kan behouden. Hopelijk is dit voor Tiendeveen ook in de toekomst zo. De voetbal vereniging heeft te kampen met het gegeven dat het ledental niet stijgt maar eigenlijk ook dalende is. Op dit moment is woningbouw ook niet een item wat opgang neemt. Dit zijn zo een aantal punten waar wij als gemeente belangen de vinger bij hebben neer gelegd want een prachtig energie zuinig gebouw is voor het dorp Tiendeveen prima maar inhoudelijk moet het straks wel de gebruikers hebben. Het beheer moet straks een flink deel van de kosten opbrengen. Gemeente belangen spreekt de wens uit dat dit gaat lukken en dat Tiendeveen jaren vooruit kan met deze accommodatie.

 

Milieuplan 2012.

Als er een onderwerp is wat de laatste tijd veel meer aandacht krijgt dan is het wel ons milieu. Belangrijk zo ziet ook Gemeente belangen in. Steeds meer en meer zien wij in dat ons nageslacht ook in deze wereld moet kunnen leven.

Door mijn inleiding wat met name op het financiële vlak ligt komen de maatregelen die voortvloeien uit de milieu plannen bij heel veel met name bedrijven aan als een moker slag. Ik maak dit op dit moment van heel nabij mee.

Maatregelen die geluidsoverlast beperken, het rook beleid en de zorg voor goed en betrouwbaar drinkwater.

Zo een paar onderwerpen waar bedrijven mee geconfronteerd worden. Allen hebben begrip voor de onderwerpen. Maar om het realiseren moet de geldkraan open gezet worden. Denk niet dat je dit afdoet met een paar losse broekzak euro’s. Uiteindelijk moeten de investeringen weer opgebracht worden en juist deze moeten weer opgebracht worden door ons allen. En dat in deze tijd waar velen geconfronteerd worden met een smaller worde beurs. Het vervelende van voorgaande is dat de wetgeving er al jaren is. Maar onze overheid heeft dit jaren laten gaan. En nu wordt er

actief beleid op in gezet. Je begrijpt dat veel ondernemers hier gebukt onder gaan. Nog vervelender is het te horen van de medewerkers die voor gaande beleid moeten uitvoeren dat bouw bedrijven en installatie bedrijven gecertificeerd zijn op basis van het feit dat men voorgaan de bij een verbouwing of aan leg uitgevoerd had moeten hebben. Dus de extra maatregelen inverband met milieu eisen. In de praktijk is dit in veel gevallen niet gedaan en worden ondernemers dus achteraf met deze maatregelen geconfronteerd. In de raad is gesproken over het plan wat de gemeente heeft. Water kracht centrale een BIO massa vergister. Dit zijn zo twee zaken waar je positief over kunt denken. Echter gaan de kosten niet voor de baten. Het realiseren van dergelijke installaties kost veel geld, gemeente belangen vindt dat er dan ook verwacht mag worden dat de installaties dan ook rendabel worden.

 

Grondwater beleidsplan.

Zolang ik in de raad zit is dit onderwerp regelmatig op de agenda gekomen. Dit omdat er op diverse plaatsen in Hoogeven en omgeving overlast is van een te hoog grondwater peil. Historisch gezien en dus nu achteraf zou je op dergelijke plaatsen niet gebouwd hebben of vooraf maatregelen genomen hebben zodat die overlast niet kon ontstaan. In de vaart der volkeren is daar echter toen niet bij stil gestaan en dus al jaren sleept dit probleem. Van uit gemeente belangen is aangedrongen op goed afstemming van alle betrokkenen. Historische gegevens kunnen veel inzicht geven. Maar vooral goed communicatie is hier van groot belang. De tussen Gemeente / Waterschap en inwoners. Ook hier is het weer dat de inwoner uiteindelijk de beurs moet trekken om te voldoen aan deze eisen. Het realiseren van een aansluiting op het schoonwater riool. En zeker zo belangrijk is dat na realisatie van de riolen / drainage

systemen het onderhoud. Zowel het vuilwater als het schoonwater moet kunnen doorstromen. Tot zover, ik laat het hier bij, en neem aan dat collega raadsleden

wel ingaan op allerlei ander zeker net zulke belangrijke onderwerpen.

Jan Stoefzand

Tel:0528342872

E.mail: 1.jan.stoefzand@wxs.nl

 

Van Jan Alting

Nieuwlande april 2012

Partijgenoten,

Nederland veranderd en wij moeten als gemeente mee veranderen. De huidige structuurvisie is in samenspraak

met onze inwoners in 2004 vastgesteld.Het college heeft nu het ruimtelijk beleid bijgesteld.De visie geeft aan hoe Hoogeveen tot 2030 omgaat met thema’s als wonen voorzieningen bedrijvigheid bereikbaarheid en duurzaamheid. De bevolking groeit de komende jaren bijna niet meer en er is minder geld te besteden, daarom moeten er andere keuzes gemaakt worden. Door de economische crisis krijgt de gemeente minder geld van rijk en provincie daardoor zal het gemeentelijk beleid gewijzigd moeten worden. Ook zullen er een aantal plannen uitgesteld moeten worden en

als het in de toekomst weer beter gaat met de economie dat kunnen deze plannen nog tot uitvoer komen. Een aantal plannen zullen we moeten schrappen om de doodeenvoudige reden omdat er geen geld voor beschikbaar is. Zo maken wij het waarschijnlijk niet meer mee dat er weer water door de Alteveerstraat zal lopen. Wij mogen ons als gemeente gelukkig prijzen dat wij ons in het verleden hebben uitgesproken voor inbreiding van woningbouw in Er wordt nu bijna geen bouwkavel meer verkocht en gemeenten die grond hebben aangekocht voor uitbreidingsplannen gaat dat

heel veel geld kosten omdat er niet wordt gebouwd. In de meeste De komende jaren moeten wij er als gemeente er voor zorgen dat de openbare voorzieningen die er zijn op een gezonde manier in stand moeten worden gehouden, dit

Ik denk hierbij vooral aan de scholen en de dorps en buurthuizen hierbij zullen hand en spandiensten noodzakelijk zijn, vrijwilligers zijn in deze moeilijke tijden onmisbaar. Nieuwe plannen die niet echt noodzakelijk zijn en veel geld gaan kosten moeten voorlopig worden uitgesteld. De investeringen hebben wij als gemeente terug gebracht naar 10 miljoen per jaar als het niet beter wordt met de economie kan het bedrag misschien nog wel verder naar beneden bijgesteld moeten worden want onze inwoners zitten in deze onzekere tijden ook niet op lastenverhogingen te wachten

Ook zal gevraagd worden aan onze inwoners naar meer zelfwerkzaamheid, de gemeente kan alles niet meer zelf doen.

 

De inwoners kunnen ook zelf plannen indienen die goed zijn en die de buurt of dorp verfraaien, daarbij kan men ondersteuning vanuit de gemeente krijgen. Door de beperkte financiële middelen in deze tijd moeten wij de leefbaarheid in wijk en dorp door samenwerking met onze inwoners zoveel mogelijk in stand te houden .Een discussiepunt bij de voorjaarsnota kan ook maar zo zijn of wij de gronden nog wel nodig zijn voor de ontwikkeling van Riegmeer 2 ? Ik bekijk het zelf op mijn eigen manier omdat de bevolkingsgroei afneemt zijn wij niet zoveel bedrijventerrein meer nodig, maar hier zal nog wel veel over gepraat worden.

Met vriendelijke groet, Jan Alting

 

Van Jan Knol:

Hollandscheveld 12 maart 2012

Geachte leden van Gemeentebelangen,

Anders denken, Anders doen !

Waarom deze titel.

Door de grote decentralisatie in de WMO veranderd er heel veel op het gebied van bijvoorbeeld: de Wet Werk en Bijstand (WWB). Eén op de vijf mensen, met een uitkering, zal de veranderingen in de Wet Werk en Bijstand voelen in hun portemonnee. De gemeenten hebben de afgelopen maanden geïnventariseerd wat de nieuwe wet betekent voor hun uitkeringsgerechtigden. Ze maken zich zorgen over het inkomensverlies. De nieuwe Wet Werk en Bijstand is bedoeld om mensen te prikkelen om aan het werk te gaan en gaat per 1 juli 2012 voor iedereen in. Vooral de regels over het gezinsinkomen hebben gevolgen voor mensen met een uitkering. Straks wordt het inkomen van andere gezinsleden van de uitkering afgetrokken. Het kan zo zijn dat werkende kinderen bijna verplicht worden vroeg het huis uit te gaan. Hebben we woningen voor deze jongeren in de gemeente Hoogeveen? En: werkt het de fraude met valse adressen niet in de hand ?

 

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten wordt er in sommige gemeenten een noodfonds ingesteld. De kosten die hiermee gepaard gaan, worden veelal uit eigen middelen van die gemeenten betaald. Voor Gemeentebelangen is het dan ook zaak om dit proces op de voet te blijven volgen en eventueel bij te sturen als dit binnen de wettelijke kaders kan. Dan hebben we ook de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. De Wet Werken naar Vermogen is een samenvoeging van een aantal bestaande regelingen. Te weten: de Wajong, de Wet Sociale Werkvoorziening, de Wet Werk en Bijstand en de Wet Investeren in Jongeren. Er word vanuit gegaan, dat het voordeel van één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt is, dat er meer samenhangend kan worden gewerkt aan het bevorderen van arbeidsparticipatie door mensen met een beperking. Iedereen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is gaat aan de slag bij reguliere werkgevers. Zo niet , dan komt men op het huidige bijstandsniveau terecht. De gemeente moet deze mensen ondersteunen bij het vinden van werk. Loondispensatie voor werkgevers en persoonlijke ondersteuning zijn een paar mogelijkheden. De wet heeft met name grote gevolgen voor jongeren met een beperking, omdat het niveau van uitkeringen wordt verlaagd en de toegang tot sociale werkplaatsen door (her)indicaties sterk worden beperkt. De Wajong is vanaf 2012 alleen toegankelijk voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De sociale werkplaatsen zullen in de toekomst alleen toegankelijk zijn voor mensen met een indicatie “beschutte werkplek”. Er zullen meer werkgevers in de gemeente Hoogeveen bereid moeten zijn, om deze mensen aan een baan te helpen . Als deze mensen geen baan meer vinden komen ze in de bijstand, met alle gevolgen van dien. Vermoedelijke invoering: 2013. Op het moment dat ik dit schrijf is er nog geen akkoord tussen gemeenten en Rijk op dit punt. Nog enkele gegevens van de WMO monitor kwartaal 4 -2011.

 

Nieuw beleid.

Sinds 1 augustus 2011 is er nieuw beleid in werking getreden met betrekking tot het verstrekken van voorzieningen .

Wijzigingen ten opzichte van het oude beleid.

: Cliënten moeten een eigen bijdrage gaan betalen voor voorzieningen.

(Voor hulp bij het huishouden was dit al zo).

: Er zijn meer voorzieningen algemeen gebruikelijk geworden en komen daardoor niet meer voor verstrekking in aanmerking.

: Het aantal kilometers dat men mag reizen met het collectief vervoer is gemaximeerd tot 2000 kilometer per jaar.

: Verlaging van het PGB tarief voor : “hulp bij het huishouden 1”, voor nieuwe klanten. Voor bestaande klanten is dit ingegaan per 1 januari 2012.

Stand van zaken na 6 maanden nieuw beleid. Het aantal aanvragen en verstrekkingen is in de loop van 2011

gedaald. Alleen de verstrekkingen voor hulp bij het huishouden 1 zijn licht gestegen.

 

Per 1 januari 2012 wordt ook van bestaande klanten een eigen bijdrage gevraagd voor scootmobielen en driewielfietsen. Naar aanleiding hiervan hebben de volgende acties plaatsgevonden:

: 65 Cliënten hebben de scootmobiel ingeleverd.

: 3 Cliënten hebben de driewielfiets ingeleverd.

: 12 Cliënten hebben de scootmobiel overgenomen.

: 7 Cliënten hebben de driewielfiets overgenomen.

:102 Cliënten hebben een gesprek aangevraagd en gekregen.

:487 Cliënten zijn aangeleverd aan het CAK (centraal administratie kantoor) voor het heffen van een eigen bijdrage.

: 47 Cliënten met een vervoersbehoefte onderzoek voor 2000 km grens.

 

Nieuwe ontwikkeling sinds december 2011.

In december 2011 heeft de Centrale raad van Beroep een uitspraak gedaan, over het niet mogen hanteren van een inkomensgrens voor voorzieningen in het kader van de WMO. Voor het collectief vervoer werd bij de gemeente al jaren een inkomensgrens gebruikt. Deze is nu niet meer toegestaan. Echter zal deze uitspraak volgens de gemeente een aanzuigende werking hebben. In het verleden zijn er veel aanvragen afgewezen op basis van deze inkomensgrens.

Een toename voor vervoersvoorzieningen is dan ook te verwachten. Je kunt nu al zien, dat de decentralisatie van de WMO voor grote veranderingen zorgt. Maar het blijft voor veel mensen een moeilijke materie. De taken, die van de Rijksoverheid naar de Gemeente overgeheveld worden, zijn niet zonder risico. Alles moet nog ontwikkeld worden. Wat het precies gaat kosten is uiteraard nog niet bekend. Daarom is het belangrijk dat we als Gemeentebelangen alle ontwikkelingen binnen de WMO op de voet blijven volgen. Misschien krijgen we bij de voorjaarsnota meer gegevens omtrent de veranderingen binnen de WMO richting 2013.

Tot zover mijn bijdrage.

Met vriendelijk groet,

Jan Knol

 

Van Jan Giethoorn

Even voorstellen

Betrouwbaarheid en Integriteit. Tijdens de raadsavond van 22 maart jl. mocht ik, op de plek waar anders Be Okken zit, aanwezig zijn bij o.a. het informerende blok over de doortrekking van de mr. Cramerweg.Trouwens ook langs deze weg wens ik Be van harte beterschap toe.

 

De voorzitter van PB Hollandscheveld gaf toen een heel relaas over het functioneren van een gemeenteraad en ook leek het er op dat hij de integriteit van raadsleden ter discussie wilde stellen. Enkele raadsleden reageerden hier geprikkeld op en namen met grote stelligheid afstand van de uitspraken van die voorzitter. Begrijpelijk natuurlijk, want als gemeenteraadslid behoor je volledig, in lijn met de belofte/eed die je hebt afgelegd, betrouwbaar en naar de inwoners van de gemeente toe naar eer en geweten te handelen. Van de andere kant kun je ook wel begrip hebben voor

iemand als die voorzitter van PB Hollandscheveld. Als je als belangenvereniging voor een dorp zo lang bezig bent om een heel belangrijk iets voor je dorp voor elkaar te krijgen, en het gevoel gaat je bekruipen dat het een hele moeilijke zaak wordt om dat voor elkaar te krijgen, dan kun je geneigd zijn om te reageren op een manier die tactisch misschien niet zo handig is, maar wel op begrip kan rekenen bij een heleboel mensen. Voor een gemeenteraadslid is het dus uitermate belangrijk dat hij zijn betrouwbaarheid en integriteit hoog in het vaandel heeft. Maar daarnaast moet hij of zij wel degelijk, naar mijn mening, goed de oren te luisteren leggen als er geluiden zoals hierboven omschreven beginnen rond te zoemen. Een mooie opdracht dus, ook voor Gemeentebelangen, om goed op te letten waar de

schoen wringt binnen onze mooie gemeente en op een duidelijke manier hierover te communiceren met onze inwoners en kiezers. Een tijdje terug was ik aanwezig bij een werkbezoek van de raad aan het Politiebureau aan de Griendsveenweg. We kregen o.a. een presentatie te zien van de Meldkamer voor Noord Nederland in Drachten.Een indrukwekkende werkplaats voor Politie, Brandweer en Ambulancediensten.Met de modernste communicatiemiddelen wordt hier met elkaar samen gewerkt. We kregen het ook nog uitgebreid over de inzet en functie van de wijkagent. Sommige aanwezigen hadden de indruk dat deze niet voldoende zichtbaar aanwezig was in de Wijken en Dorpen. De chef van het bureau verzekerde ons dat hij die indruk erg moeilijk kan wegnemen, maar dat hij uit geluiden die hij van de

Wijkagent te horen krijgt een andere mening heeft. Deze heeft wel degelijk veel contact met bewoners van zijn wijk.Een van de grootste probelemen van de wijkagent is het feit ,dat ook hij, wel veel geruchten hoort, maar dat er vaak geen aangifte wordt gedaan van vandalisme of geweldplegingen en dat het ook vaak ontbreekt aan medewerking van bewoners als het gaat om het doorgeven van b.v namen van overlastbezorgers. Het was al met al, een interessante bijeenkomst. Als ik deze bijdrage schrijf dan is het zondag 25 maart en gaan we dus de andere dag,26 maart, naar Hollandscheveld om daar met de inwoners te praten over de doortrekking van de mr. Cramerweg.Een mooie gelegenheid om met inwoners in discussie te gaan over wat ons met elkaar bezig houdt. Misschien moeten we wel vaker op deze manier de boer op gaan om ons te laten zien in de gemeente. Suggesties van uw kant zijn natuurlijk altijd welkom.

De hartelijk groeten van:

Jan Giethoorn

Opvolgend Raadslid Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

Meester van Goorweg 42

7918 TJ Nieuwlande

Tel:0528351960/0610470963

E mail j.giethoorn3@kpnplanet.nl

 

(Ingezonden en overgenomen uit de Telegraaf door Lubbert Vaartjes)

Nieuwbouwwoning kost circa 50.000 euro meer

Regelzucht maakt huis veel duurder

door Martijn Koolhoven

BERGAMBACHT, vrijdag

De Nederlandse regelzucht maakt een gemiddeld nieuwbouwhuis circa 50.000 duurder dan nodig is. Het ministerie van

Volkshuisvesting scheidt zoveel regels af dat bouwbedrijven hoorndol worden. Vrijwel iedere nieuwe regel vertaalt zich in

meerkosten voor de (toekomstige) koper van een nieuwe woning.

Ambtenaren hebben de afgelopen jaren zóveel regels bedacht dat van een gemiddelde nieuwbouwwoning met een prijs van 250.000

momenteel circa 50.000 opgaat aan de gevolgen van het uitvoeren van allerlei milieuregels, bouwvoorschriften, flora- en fauna-

voorschriften, archeologie-voorwaarden, en waterschapseisen.

Een en ander blijkt uit een studie, uitgevoerd in opdracht van één van de oudste bouwbedrijven van ons land, Adriaan van Erk Bouwbedrijf

in Bergambacht. Het bouwbedrijf, dat eind deze maand haar vijftigjarig bestaan viert, ontving eerder dit jaar voor de derde keer het

keurmerk ’Beste Klantgerichte Bouwer’.

In een interview met De Telegraaf, dat morgen in deze krant verschijnt, doet oprichter/eigenaar en inmiddels commissaris Jos van Erk,

een boekje open over de studie naar het effect van de Nederlandse regelzicht voor de bouwsector en de kopers van huizen.

Van Erk zegt in het interview: „Allemaal regelgeving, bedacht door ambtenaren, waar de consument voor opdraait. Ze verzinnen

iedere keer weer wat nieuws. Ik zeg: hou daar een keer mee op! Ambtenaren kunnen wel telkens nieuwe regels bedenken maar

dan moeten ze er óók voor zorgen dat de mensen de gevolgen ervan kunnen betalen! En dat doen ze niet!”

„Neem archeologie. Bij ieder potje of scherfje dat we tegenkomen, moeten we het hele terrein omspitten. Die oude rotzooi kom je door

heel Nederland tegen. Bijvoorbeeld in Bergambacht: kosten 600.000 op 46 woningen. Brielle:

200.000 op 450 woningen. Wij moeten de opgravingen doen, rekening aannemer. Anders krijgen we geen bouwvergunning. Alle kosten

komen bovenop de woningprijs. Of milieuregels. Een kerel die zegt: er zitten heidekikkers in dat weiland. Wekenlang hebben ze er met

schepnetten gelopen. Nooit kikkers gevonden. Of, in Sliedrecht, moesten we eerst een sloot graven voor de kikkers. Echt meegemaakt.

Kwam een paar ton kosten voor de kikkers bovenop 700 woningen. Jan met de pet betaalt…”

„In 2003 bedachten ambtenaren plotseling dat alle plafonds en deuren hoger moesten. Meerkosten per woning: 7200. In 2012 komt er

weer een nieuw bouwbesluit, waarbij de berging en de buitenruimte verplicht wordt. Wéér meer kosten.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Sorry..