Selecteer een pagina

  Hollandscheveld  8-april-2013

  Komen de inwoners van de Gemeente Hoogeveen in beweging?

  Door alle bezuinigingsmaatregelen uit Den Haag laten steeds meer mensen van zich horen.
  Over  de fusie tussen het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen  en het Schepers ziekenhuis in Emmen is veel  gepraat en gediscussieerd.

  Uiteindelijk wil men het Refaja ziekenhuis ook  aan de Leveste zorggroep toevoegen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit  (NMa) heeft hier toestemming voor gegeven. Men kon niet anders. Zorg moet beter en goedkoper . Kwaliteitseisen worden steeds bijgesteld zorgverzekeraars bepalen de contracten en de banken hanteren strakkere regels. Dit waren hoofdzakelijk de redenen voor een fusie. De laatste berichten zijn dat Hoogeveen en Emmen  hun ziekenhuis behouden.  Over  de toevoeging van het Refaja ziekenhuis in deze fusie, zijn
  de gemeente Hoogeveen en de gemeente De Wolden het niet eens met de Levestegroep.
  Ze zeggen nee tegen dit plan.
  Over de invulling van de afdelingen( wat waar komt)  wordt  intern overleg  gevoerd.
  In ieder geval moet er een volwaardig ziekenhuis in Hoogeveen blijven. Om dit voor elkaar te krijgen
  iwordt er nog steeds veel  gezamenlijk overleg gevoerd door de gemeenteraden van De Wolden en
  Hoogeveen ,de  directie van Leveste,verzekeraar Achmea .  Je laten horen op wat voor manier dan
  ook  heeft wel degelijk zin.

  De Penitentiaire Inrichting Grittenborgh en TBS kliniekVeldzicht zijn ook weer een groot probleem.
  Veel inwoners van Hoogeveen werken hier. Blijven ze wel of niet open .Op 18 april 2013 hebben de
  burgemeesters van Hardenberg en Hoogeveen hierover een rondetafel gesprek met de vaste
  commissie voor Veiligheid en Justitie in Den Haag. Hopelijk kunnen ze de commissie er van
  overtuigen dat de Grittenborgh en Veldzicht open moeten blijven . Met name voor de
  werkgelegenheid in Hoogeveen en omstreken .Daarnaast is natuurlijk sprake  van  grote
  kapitaalvernietiging wanneer je  een  modern gebouw als de Grittenborgh ,dat aan alle eisen voldoet
  en met ontwikkelingen voorop loopt, gaat sluiten. Bij de rondleiding was ik onder de indruk van de
  manier waarop hier alles is geregeld.

  Na gesprekken met de directies , van zorginstelling Jannes van der Sleeden en van de
  woningbouwverenigingen Woonconcept en Domesta  is er veel duidelijk geworden over de  koers die
  ze willen of moeten varen.
  Domesta is beter bij kas dan Woonconcept. Bij deze laatste is het nog maar de vraag of alle projecten
  wel uitgevoerd kunnen worden  in Hoogeveen en omgeving.  De begrotingen  van de projecten
  worden eerst weer doorgelicht door het Waarborgfonds  Sociale Woningbouw  (WSW) Deze
  garandeert de schulden van  corporaties aan banken en andere kapitaalverstrekkers.
  Er is wel uitgekomen dat Woonconcept tot op dit moment geen zorgwoningen meer mag bouwen. l.
  De woningen op het Kaapplein kunnen wel gebouwd worden wanneer de geldkraan weer open gaat.
  Maar voor de zorgwoningen van het Jannes van der Sleedenhuis  die ook deel uitmaken van het
  Kaapplein , zal een andere geldschieter gevonden moeten worden .   Met andere woorden als het
  geld beschikbaar gesteld wordt,  kan de bouw beginnen. Als  Gemeentebelangen zien we een
  parkeergarage niet zo zitten en  willen we er liever vanaf. Helaas dit is niet mogelijk.
  Na uitleg van de beleidsmedewerkers  Kuipers en Bolkesteijn  en inzage in het afgesloten contract is
  het overduidelijk dat het heel  zorgvuldig is dichtgetimmerd.
  Zelfs wanneer Woonconcept niet kan bouwen ,maar een andere organisatie wil het tegen dezelfde
  voorwaarden wel bouwen, kan de bouw doorgaan..

  Na vele jaren  van ontwikkelingen op locatie Bilderdijk gaat Domesta , in samenwerking met
  Zorgpalet ,  110 appartementen  bouwen. Bedoeld voor  mensen die verpleging en/of verzorging
  nodig hebben. Tevens komt er ongeveer 300 vierkante meter ruimte voor  algemene
  zorgvoorzieningen  .Die ruimte kan gehuurd worden  door zorg- en/of welzijn  gerelateerde partijen.
  Op deze manier kan het plan nog meer waarde voor de buurt krijgen. Een mooi plan wat ook weer
  werkgelegenheid oplevert.

  Door decentralisatie vanuit de AWBZ,  gaat de gemeente in gesprek met inwoners,
  woningbouwcorporaties en zorgaanbieders, om een integrale zorgvisie en een integraal zorgbeleid te
  ontwikkelen. Hier zien we ook dat samenwerking met andere partijen heel belangrijk is. Onder
  andere  het  delen van ervaringen  en de problemen waar men tegen aan loopt.
  Er is nog veel  werk aan de winkel  voor de ambtenaren en andere direct betrokkenen , maar ook
  voor de fractie want hier moeten wel besluiten over genomen worden.

  Ook hebben we verschillende erfpacht overeenkomsten doorgenomen van verenigingen of
  stichtingen, de nieuwe overeenkomst gaat in per 1-1-2014 dat alles niet in orde was bij verschillende
  verenigingen was overduidelijk, de een had helemaal geen contract, of een ander had al jaren niet
  meer betaald. Een en ander wordt besproken met de vereniging/stichting waarbij zelfs gespreide
  betalingsmogelijkheden geboden worden.  Over  een half jaar willen we nog meer overeenkomsten
  doornemen.

  Na een gesprek met het Toeristisch Recreatie Ondernemers Platvorm (TROP) is ons veel duidelijk
  geworden over de nota recreatie . TROP was het niet eens met de manier waarop men mee mocht
  denken over de totstandkoming van de nieuwe nota recreatie. Het bestuur heeft een gesprek
  aangevraagd met de verantwoordelijk Wethouder (Tiens Eerenstein)  waarin de punten werden
  besproken waar ze het niet mee eens waren. Gevolg was, dat de nota van de raadsagenda is
  afgehaald.
  Hier zie je weer hoe belangrijk het is, om goed te communiceren en andere (betrokken) partijen mee
  te laten praten , om tot een goede nota te komen. Je vraagt je af of de ambtenaar , die hier mee
  belast is, wel genoeg tijd krijgt (en neemt) om zich hier voldoende in te verdiepen en uit te werken.

  In de nieuwe Participatiewet per 1 januari 2014 wordt de Wet Werk en Bijstand, de Wet sociale
  Werkvoorziening en een deel van de Wajong samengevoegd. Een Wajong-uitkering is straks alleen
  nog voor mensen die helemaal niet meer kunnen werken. Wie nu al een Wajong-uitkering ontvangt,
  wordt niet herkeurd .De (WSW )Sociale Werkvoorziening is straks alleen nog voor mensen die enkel
  onder beschutte omstandigheden kunnen werken.
  Voor iedereen die straks onder de Participatiewet valt (mensen met bijstand,Wajong,Wsw)  geldt het
  systeem van de zogeheten loondispensatie. Dit betekent dat iemand ,onder voorwaarden, onder het
  minimumloon aan de slag kan. Dat is altijd tijdelijk . Uiteindelijk moeten loon plus aanvullende
  uitkering samen even hoog zijn als het minimumloon.
  Bij grote werkgevers, met 25 of meer werknemers, moet in de toekomst  5% van het
  personeelsbestand bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. Dit wil men vanaf 1 januari 2015
  stapsgewijs invoeren.  Het is nog een voorgenomen beleid en moet nog goedgekeurd worden.
  Binnen de gemeente wordt er rekening mee gehouden dat dit door gaat. Nog veel  werk te verzetten
  door de ambtenaren ,en moeilijke tijden voor mensen die hier mee te maken krijgen.

  Dan hebben we nog de Maatschappelijke participatie. Dit is meer dan alleen vrijwilligerswerk.
  De Wet Werk en Bijstand geeft de gemeente de mogelijkheid om een tegenprestatie te eisen van
  degene die een WWB uitkering ontvangt. Dit kan bijvoorbeeld bij de sportverenigingen, in de eigen
  buurt, culturele sector, welzijnswerk, de zorgsector, levensbeschouwelijke organisaties.  Dit is dus
  onbetaalde arbeid. Betaalde banen mogen niet worden verdrongen . Dit alles is om mensen te laten
  deelnemen aan de maatschappij en weer werkervaring op te doen.
  Ook weer een grote uitdaging voor bijvoorbeeld de Vrijwilligers Vacaturebank en andere
  organisaties. Ik vind dit een goed streven .  En of het allemaal lukt zullen we de komende tijd wel
  zien.
  Dus is er nog veel  te doen voor ons als raadsleden om  dit kritisch te volgen . Dat er geen mensen
  tussen wal en schip vallen vinden we heel belangrijk.

  Met vriendelijke Groeten,
  Jan Knol
  Tel: 0528343020
  Email: jan.knol@hoogeveen.nl