Infobulletin september 2009.

Van de Voorzitter……………….

De vakanties zijn weer achter de rug en wij van Gemeentebelangen hopen dat een ieder een mooie maar bovenal veilige vakantie en thuiskomst heeft gehad.
Gezondheid is toch een van de belangrijkste dingen zo niet het belangrijkste.
Met ons bestuurslid Lubbert Vaartjes gaat het gelukkig langzaam weer de goede kant op en wij hopen dat hij af en toe weer eens een vergadering kan komen bezoeken.
Ook onze nieuwe Burgemeester heeft met zijn gezondheid te kampen, wij wensen hem en zijn gezin veel sterkte toe in de komende en spannende tijd.
De herfst is weer in het land, dat kunnen wij ook merken in de politiek.
Na een mooie zomer waarin Gemeentebelangen nogal veel in het nieuws was, kwam er een bui over. Maar zoals zo vaak na een flinke bui komt er weer zonneschijn. Dat werkt  allemaal weer verfrissend en je gaat weer door. Ook de vele steunbetuigingen, ook uit andere kampen, werken verfrissend Ook melden zich spontaan nieuwe leden aan en gaat het goed met onze partij.
Er zijn het afgelopen jaar weer veel mensen geweest die aan de bel getrokken hebben voor hulp. Ook mensen die lid zijn van andere partijen, maar wij van Gemeentebelangen kijken daar niet naar,en helpen daar waar het mogelijk is iedereen.
Onze website wordt heel goed bekeken.Er komen ook veel reacties binnen op de site waaronder zeer nuttige. Ook komen er reacties uit andere gemeenten en daar maken wij natuurlijk dankbaar gebruik van.
De voorbereiding voor de verkiezingen in maart 2010 zijn ook al weer in volle gang. Het is echt niet van even een lijstje maken een paar posters ophangen en achterover zitten. Er komt wel iets meer bij kijken, maar wij hebben er het volste vertrouwen in dat wij er ook deze keer weer in slagen om met een goed programma naar buiten te treden.
Verder wens ik iedereen veel gezondheid en geluk toe en tot ziens op onze najaars vergadering,

Uw voorzitter Jaap Blok

Van de fractievoorzitter………………

De R is al weer in de maand en dat betekend dat het grootste deel van 2009 er al weer op zit.Het betekend ook dat de verkiezingen van 3 maart 2010 steeds dichterbij komen. De voorbereidingen zijn al in volle gang. We zijn druk met het schrijven van het verkiezingsprogramma. Tips van onze leden zijn natuurlijk van harte welkom. Ook het grote aantal nieuwe leden inspireert ons om met extra energie richting verkiezingen 2010 te koersen. Ook deze nieuwe leden mogen natuurlijk hun inbreng hebben in ons verkiezingsprogramma. Eind van dit jaar, de datum hoort u nog, zullen we gezamenlijk met al onze leden het verkiezingsprogramma vast stellen. Wij hopen op ieders komst. Als locale partij moeten we een familie gaan vormen die richting verkiezingen gezamenlijk op trekt. We moeten ons laten zien in alle dorpen en wijken van Hoogeveen maar b=natuurlijk ook in het centrum. Wat zou het fantastisch als we met een hele groep mensen enkele zaterdagen in het centrum van Hoogeveen in gesprek gaan met onze burgers, Gemeentebelangen met een enorme hoofdletter G.
Op de ledenvergadering kunnen we daar gezamenlijk een “plan de campagne”voor maken.
Bij deze roep ik u allen dus op om op deze najaarsvergadering aanwezig te zijn. Hoe meer mensen hoe meer ideeën. We moeten ons echter niet mee laten slepen door het verkiezingsgeweld waar de VVD weer mee zal komen. Mijn gevoel is dat de Hoogeveense inwoner na 2006 nu wel door heeft hoe de VVD het spelletje speelt. Met veel geld kiezers proberen te kopen. En wat heeft die kiezer er voor terug gekregen. Schreeuwen dat het vliegveld weg moet, maar zaten de inwoners van Hoogeveen daar op te wachten. Uit de enorme berg reacties die wij hebben ontvangen mogen  wij concluderen dat heel veel Hoogeveners het vliegveld niet kwijt willen .Ook veel mensen die de vorige keer VVD hebben gestemd. Onze verkiezingskas is redelijk gevuld, posters, promotiemateriaal, een paar advertenties, een huis aan huis flyer en dergelijke standaard dingen kunnen we daar wel van betalen. Maar om iets bijzonders te doen is er nog wel enige financiële steun nodig. Misschien kunt u ons een beetje helpen door een bijdrage op de bankrekening van onze penningmeester over te maken. Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Zoals het nu lijkt worden wij lijst vijf. Een mooie slogan zou kunnen zijn Gemeentebelangen is lijst 5 en gaat voor 5 zetels.
Tot zover de verkiezingen.
Over het grondonderzoek wil het niet hebben omdat collega’s daar al over schrijven maar ook omdat ik in de rekenkamer zit. Ik heb het hele proces meegemaakt en kan daar wel een boek over schrijven. Maar ik laat me niet verleiden.
Ik wil het wel even hebben over een paar andere politieke onderwerpen.
De jaarrekening van Area over 2008 maakte gewag van verwachte ontwikkelingen in 2010.Ik doel dan vooral op het diftar systeem wat men mogelijk wil invoeren. Bij diftar wordt het afval per kilo belast. Dit is een slecht systeem. In andere gemeenten heeft dat geleidt tot veel zwerfafval. Ook zijn er buren ruzies door ontstaan omdat men de vuilnis bij de buurman in de container gooit. Immers dat scheelt kilo’s en dus euro’s. Gemeentebelangen zal zich blijvend tegen dat systeem verzetten.
Ook het jaarrapport van de bezwaarschriftencommissie over 2008 bevatte een interessante opmerking. De commissie wijt het grote aantal bezwaarschriften tegen de WOZ beschikking voornamelijk aan de gekozen systematiek van waardebepaling. En dat is nu juist wat Gemeentebelangen al jaren roept. De manier van waardebepaling is verkeerd. Er zijn in den lande andere systemen die tot veel minder onbegrip lijden. Tot op heden hebben wij het college daar nog niet van kunnen overtuigen. Misschien dat de bezwaarschriftencommissie het college nu in de goede richting aan kan wijzen. We zijn benieuwd naar de WOZ aanslag 2010.
De politiek is interessant en veel omvattend en daarom zou ik nog wel een aantal onderwerpen willen aankaarten maar mijn collega’s moeten ook wat ruimte over houden.
Hebt u echter een vraag of opmerking schroom dan niet om mij/ons te benaderen. Dat mag telefonisch, via de mail maar ook persoonlijk.
Mijn emailadres is: Steenbergenjanh@tele2.nl
Telefoonnummers: 0528-2750885 of 06-55895983
Ik hoop u in ieder geval te spreken op de najaarsvergadering zo als ik al eerder heb aangegeven.
Gemeentebelangen de Partij van U en voor U!
Al sinds 1978 de locale partij in Hoogeveen.
Met vriendelijke groet,
Jan Steenbergen

TOT OP DE BODEM…………………..

Het werd tijd dat uw geliefde partij, Gemeentebelangen Hoogeveen en omstreken ,eens werd afgestraft volgens de gevestigde orde.
Natuurlijk scoorde Gemeentebelangen nogal eens het afgelopen jaar.
Dat daar in de pers aandacht aan werd besteed vond de gevestigde orde natuurlijk niet altijd even leuk.
Tijdens de raadsavond van 10 september 2009 was het dan eindelijk zo ver.
De fractievoorzitters hadden ,zo leek het,van tevoren de koppen bij elkaar gestoken en waren van plan Gemeentebelangen compleet af te branden, zelfs de voorzitter had de schijn tegen.
Het werd de fractie van Gemeentebelangen onmogelijk gemaakt om ook maar iets inhoudelijks over het rapport te zeggen.
Alles wat de andere partijen op te merken hadden was dat Gemeentebelangen zijn excuses moest aanbieden.
Dat ze hierbij hun controlerende taak als raad terzijde schoven was op dat moment van ondergeschikt belang blijkbaar, want niemand van de andere fracties heeft verder ook maar een woord aan het rapport gewijd.
Toch zitten er in het rapport opmerkingen die zeker nog vragen hadden kunnen oproepen bij een kritische lezer.
Maar nee onbelangrijk, het enige dat telt is een knieval van Gemeentebelangen.
Proficiat heren het is jullie gelukt.

De pers die bij de raadsavond aanwezig was, kon nergens anders over schrijven dan het excuses van Gemeentebelangen.
Helaas dacht niemand waarom maakt Gemeentebelangen er toch zo’n punt van, zou er dan toch………….
Niet voor niets hebben 2 fractieleden van ons dagen in dossiers zitten lezen, heeft het college een onderzoek gedaan, en daarna via de rekenkamer een extern bureau nog eens een onderzoek.

Ik ben benieuwd hoe het zal gaan als er in de toekomst nog eens nieuwe feiten zouden opduiken, waaruit zou kunnen  blijken dat er toch wel “iets” aan de hand is geweest.
Dan wens ik de heren Loof,Reinders ,Vos en  A.Steenbergen alvast sterkte bij het aanbieden van hun excuses aan de Hoogeveense samenleving.
Ik noem hier bewust de Hoogeveense samenleving omdat dat de grootste verliezer zou kunnen zijn.
Gemeentebelangen zal haar controlerende taak blijven uitvoeren, en heeft na deze affaire alleen maar positieve geluiden over hun optreden uit dezelfde Hoogeveense samenleving ontvangen.

Dik Schuldink.

Helderheid over grondverkopen.

In de Hoogeveense courant van  maandag 6 juli 2009 stond een ingezonden stuk van de fractievoorzitter van het CDA.
Voorop gesteld het is niet mijn stijl om te reageren via de pers over stukken die behandeld worden of nog moeten worden in de gemeenteraad.
Het ingezonden stuk raakte mij echter dusdanig dat ik wilde reageren.
Inhoudelijk moet de discussie nog gevoerd worden en ik ga dan zeker niet in op de inhoud.
Het is inmiddels meer dan twee jaar geleden dat een fractielid binnen onze partij Gemeentebelangen zich de vraag stelde van klopt de grondverkoop wel.
Met nog enkele andere (steun)fractieleden is er toen getracht helderheid te krijgen.
Dit heeft heel, heel veel tijd in beslag genomen. Oorzaak hetzelfde of ook de door de rekenkamer wordt genoemd nl: de toegankelijkheid tot de gegevens laat zeer te wensen over.
Dat het moeilijk is om een transparante administratie over het grondbeleid in gemeenteland te voeren is bij ons ook zeker bekend. En als het zo zijn dat uit de administratie bleek dat het om minimale verschillen zou gaan dan hadden wij als gemeentebelangen allang het onderzoek gestopt. Kernvraag bleef waarom krijgen wij die gegevens niet of waar zijn die gegevens dan?
Met opzet heb ik mij met het onderzoek niet bemoeid. In een belangrijk deel van deze jaren was ik college lid. Uit dit oogpunt en om de zuiverheid wilde ik mij hier niet mee belasten. In de fractievergaderingen kregen wij de terugkoppeling en dikwijls waren de opmerkingen van “dit kan niet waar zijn”. 
Om alle schijn te vermijden dat onze fractie Gemeentebelangen ergens mee bezig was waar geen duidelijkheid over te krijgen was is uiteindelijk besloten het onderzoek bij de fractievoorzitters neer te leggen. Deze gingen dan ook accoord met een onafhankelijk onderzoek.
We wilden nl. helderheid, we konden niet geloven dat er wat mis was. Bewust is gekozen voor een onafhankelijk onderzoek, de mist moest weg.
De kernvraag die bij ons overheerste was: hoe is het mogelijk dat als je een vraag stelt hier geen duidelijkheid over te krijgen is. Dit hield ons het meest bezig.
Dat de pers dan allerlei zaken openbaar maakt door aan de betreffende mensen vragen te stellen die antwoorden oproepen welke je liever niet ziet is even  iets wat buiten het doel staat.
Ik ben persoonlijk niet anders gewend, dan wanneer je iets wilt weten, de ambtenaren je altijd correct te woord staan en dat de stukken aangeleverd worden.

Dit recht heb je als raadslid en het is een raadslid zijn plicht wanneer er twijfel is dat hij of zij dan ook kijkt of de twijfel rechtvaardig is.
Gelukkig en ik ben zeker blij als je bevestigd krijgt dat zaken wel kloppen.
Inhoudelijk zal er zeker nog een discussie komen, maar zo ik al zei die volgt nog en moet niet via de  pers gevoerd worden maar in de raadszaal.

Jan Stoefzand
Lid fractie Gemeentebelangen.

Geachte Leden,

De zomervakanties zijn bijna afgelopen ,de herfst doet een poging om greep op het mooie weer te krijgen, maar gelukkig kunnen we op het moment dat ik een poging doe om iets op papier te zetten nog genieten van het mooie weer.
In de politiek maar ook in het verenigingsleven is het vergaderen weer begonnen.
Wat word er van een fractie of commissielid verwacht en wat moeten wij er allemaal wel voor doen.
Als fractie hebben wij gesprekken met inwoners, lokale instellingen, organisaties en verenigingen, en daarnaast dan natuurlijk raadsvergaderingen van de gemeenteraad .
2 keer per maand, op de maandagavond fractievergadering en dan op donderdag de raadsvergadering.
In de blokken informeren en meningvormen word inhoudelijk van gedachten gewisseld over beleids voornemens of over de voortgang van het beleid.
In deze blokken worden geen besluiten genomen, maar als in deze blokken tussen alle partijen eigenlijk al overeenstemming is bereikt is het niet nodig om de hele bespreking in de raad nog eens over te doen. Vaak worden dergelijke besluiten zonder discussie in de raadsvergadering direct in stemming gebracht.

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijkse bestuur van de gemeente. Het heeft voor de uitvoering van haar taken tal van wettelijke bevoegdheden.
Iedere wethouder heeft een eigen taakgebied of portefeuille, maar het college neemt altijd in gezamenlijkheid besluiten.
Het college is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de gemeenteraad en kan door de gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen, als de raad het er niet mee eens is kan ze bij het college er op aandringen een ander besluit te nemen,in het uiterste geval kan een wethouder naar huis worden gestuurd.
Er bestaat een duidelijk onderscheid tussen fracties die met een wethouder vertegenwoordigd zijn in het college van b&w, de ‘Collegepartijen’, en de overige fracties, de ‘oppositiepartijen’. Daartegenover staat dat ze onder aanzienlijke druk staan om de voorstellen van het college te steunen . Als een collegepartij tegen een voorstel van het college stemt, word gesproken van een politieke crisis en kan het college van b&w uit elkaar vallen.

Raadslid zijn is niet altijd even mooi, je kunt niet alles realiseren wat de inwoners van de gemeente graag altijd willen, de financiële middelen zijn vaak beperkt.
Er zijn mensen die vinden het een hondenbaan, maar het mooie eraan is dat je iets kan betekenen voor het woon- en leefklimaat van de inwoners in je eigen gemeente.
De inwoners verwachten veel van een raadslid. Voor raadsleden betekent het dat zij goed bereikbaar moeten zijn voor de inwoners en steeds bereidt moeten zijn het gesprek met hen aan te gaan. En dat is soms best lastig vooral als het jou niet gelegen komt omdat je het te druk hebt met andere zaken.
Daarnaast weet ook de media de raadsleden vaak goed te vinden. De taak van een raadslid is al met al behoorlijk arbeidsintensief.

Hartelijke groeten,

Jan Alting.

Elim 23 september 2009.

Geachte leden en belangstellenden,

Na een welverdiende vakantie periode moeten we toch allemaal weer aan de slag.
De eerste vergaderingen zijn al weer geweest, en wij staan weer, zoals altijd met beide benen op de grond, o, ja over grond gesproken, een en ander is in de raad aan de orde geweest en andere collega, s hebben hier ook al iets over geschreven, ik doe dat nu maar niet meer.

Tijdens onze vakantie periode moesten wij toch weer aandacht vragen van het college m.b.t. de hachelijke ( verkeer ) situatie op de Riegshoogtendijk/Krakeelsedijk.
Middels een brief hebben wij verzocht om agendering naar aanleiding van weer enkele forse
ongevallen.
Eindelijk heeft nu ook het College ingezien dat de situatie onhoudbaar is, en zij heeft toegezegd opnieuw met Hollandsenveld en de andere plaatselijke belangenverenigingen om tafel te gaan voor overleg met als doel het aanpassen van genoemde kruising.

Ondergetekende heeft zich de afgelopen weken ook bezig gehouden met een viertal verzoeken van inwoners m.b.t. geweigerde bouwvergunningen of bestemmingsplan voorschriften die voor meerdere/andere uitleg vatbaar zijn.
Ik hoop dat wij er binnenkort zo uit kunnen komen dat de belanghebbenden toch aan de slag kunnen.

Er wachten ons drukke tijden, zowel wat de politiek in Hoogeveen betreft alsook de voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ( 3 maart 2010 ).
Verschillende commissies zijn al in de slag met het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst.
Daarnaast zijn wij druk op zoek naar een ludiek idee om onze verkiezingscampagne gestalte te geven, de eerste aangedragen ideeën worden nader bekeken, het beloofd bijzonder te worden.

Hebt u als lid of belangstellende een goed idee? Laat het ons weten, ieder idee is welkom.
Wij kunnen dan bekijken of we dat mee kunnen nemen richting 3 maart 2010. ( dat is nog maar 20 weken ) de tijd gaat snel.

Ik laat het hier weer bij, laten we gezamenlijk de schouders eronder zetten zodat we op 3 maart 2010 een feestje kunnen bouwen op goede verkiezings resultaten.

Eendracht maakt macht.

Met vriendelijke groet, Be Okken.

Beste mensen,

De verleiding is groot om te gaan schrijven over de laatste raadsavond. Een avond die we niet zomaar vergeten. Politiek is dikwijls en wordt dikwijls gemaakt door de pers. Het onderwerp doet niet meer ter zake, maar wat stond er in de krant. Goed ik ga er van uit dat collega’s hier wel over schrijven. Ik volsta met een ingezonden stuk in de “Hoogeveense Courant”waar ik achter sta. In een bijlage is deze te lezen.

Het is al te merken dat verkiezingen in aantocht zijn. Partijen gaan zich roeren.  In het gemeentehuis is de aftrap al gegeven. Op 7 september. Bert Otten (CDA) Ellen van Heugten (VVD) en Mark Tuit (PvdA) mochten vertellen wat het raadswerk inhoud.
Dit deden ze op een goede wijze. Echter en dat is meestal op dergelijke avonden het geval, waar praat je voor. Ik kan u vertellen dat ik alle aanwezigen bij naam kon noemen. Leden van partijen, enkele mensen die via hun vereniging en of organisatie belangstelling tonen en dan een aantal die het gewoon leuk vinden om aanwezig te zijn maar er meestal zijn.
Voorgaande betekent dat ook wij druk in de weer zijn om een verkiezingsprogramma te schrijven, dat er een kandidatenlijst moet worden samengesteld en dat er weer propaganda moet worden gemaakt. Kortom een drukke tijd.

De algemene beschouwingen in de tweede kamer volg ik op dit moment nauwgezet. Ik kon de teneur eigenlijk vooraf al wel voorspellen. Het kon niet anders dan dat er flinke bezuinigingen zouden worden aangekondigd. De crisis laat diepe sporen na. Ga er maar vanuit dat een groot deel van het probleem wordt neergelegd bij de gemeenten. Dus korting op het gemeente fonds.

Hoogeveen heeft veel ambitie.

Daar is niks mis mee. Maar de ambitie vertalen in beleid betekent dat er veel, heel veel geld mee gemoeid gaat. Bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft onze fractie hier al een punt van gemaakt. Dit door te stellen van ga maar eens temporiseren want waar komt het geld vandaan???
Ik zie het alweer gebeuren, de overheid bezuinigt, maar de provincie en gemeenten moeten om hun daden te realiseren geld genereren. Waar komt dat geld weg, juist bij u als inwoner.
De lasten van het rijk worden door de bezuinigingen in de hand gehouden maar op lager niveau (gemeente en provincie) gaan deze straks stijgen. De provinciale en gemeentelijke politiek moeten hier zeer alert zijn.
Waar het dan met name om gaat is dat wij in staat zijn hen die het al moeilijk hebben toch voldoende te ondersteunen.
In de vorige raadsperiode zijn er stappen gezet om te komen tot een nieuw multifunctioneel centrum in Nieuwlande. Veel is er gepraat, plannen zijn voorbereid. De werkgroep Nieuwlande buigt zich diep over de gerezen financiële problemen. Nieuwlande verdient een goed centrum daar gaan wij voor.
Voor Tiendeveen geldt een zelfde verhaal.

In de kranten lees ik de laatste dagen veel over het vervoer van ouderen en gehandicapten.Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met het faillissement  van De Jong en de overgang naar Connexxion. Echter aan de hand van wat ik hoor en lees moet dit aangepakt worden. Ik ben dan ook voornemens hier aandacht aan te besteden.
Ook het begraafbeleid staat weer in de steigers. De inspraak is geweest en nu zal het wel naar de raad komen. Onze fractie wil best nog wel een keer in informeren dit behandelen maar we moeten naar beleid. In de uitnodiging naar de verenigingen stond nl. een zin dat ook de politiek zijn opmerkingen in die ronde mocht maken. Dat die opmerkingen zeer welkom zijn.
Beste mensen we hebben vorig jaar als politiek alle wensen neergelegd en dan nu nog eens weer ideeën aandragen, dat gaat ons te ver. We moeten komen tot beleid.
Ik heb weer getracht enkele punten onder uw aandacht te brengen, er is veel meer maar ik laat het hierbij.

Vriendelijke groet,  Jan Stoefzand

Leden vergadering              Leden vergadering
     

Wij nodigen U uit op Maandag 16 November om 20.00 uur
In ´t overschotje in Fluitenberg.

Dit is een leden vergadering waarin het concept van het verkiezings programma besproken zal worden voor 2010

Tevens zal hier ook de verkiezingslijst gepresenteerd worden.

Het concept van het verkiezingsprogramma zal U nog
toegezonden worden zodat een ieder dit voor de vergadering kan bestuderen. 

U krijgt nog een uitnodiging voor deze vergadering thuis gestuurd.

m.v.g.  Het bestuur    

 

Voorzitter:                Jan Steenbergen
                    Veldkamp 26            Steenbergenjanh@tele2.nl       
                    7931 TD Fluitenberg         Tel: 0528-275085
               
Raadslid:                Jan Stoefzand
                    Mr. Kosterweg 55        1.jan.stoefzand@wxs.nl   
                    7914 RH Noordscheschut         Tel: 0528-342878
               
Raadslid                Be Okken
                    Carstensdijk  44            be-okken@home.nl
                    7916 TR Elim             Tel: 0528-361367
                   
Plaats vervangend raadslid:         Jan Alting
                    Oostopgaande 13            jan.alting@hetnet.nl
                    7928 TC Nieuwlande         Tel: 0528-351367
               
Plaats vervangend raadslid:        Dick Schuldink
                    Buitenvaart 1810            dik.schuldink@hetnet.nl
                    7905 SR Hoogeveen         Tel: 0528-373373
               
Bestuur Gemeentebelangen Hoogeveen

Voorzitter:                Jaap Blok       
                    Valkenstede 53            jaapblok53@kpnplanet.nl   
                    7905 BR Hoogeveen         Tel: 0528-342801
               
Secretaris                Jan Bisschop
                    Zuiderweg 7            janbisschop@home.nl
                    7907 CH Hoogeveen         Tel: 0528-343075
               
Penningmeester:            Herman Schipper
                    Veldkamp 30            her.schipper@home.nl
                    7931 TL Fluitenberg         Tel: 0528-276264
               
Algemeen:                Roel Koopman
                    Langewijk 127            info@2twins.nl
                    7916 PS Elim             Tel: 352366
               
Vice voorzitter:                Lubbert Vaartjes
                    Jupiter 69            Luvaar@home.nl
                    7904 CV Hoogeveen         Tel: 0528-270466
               
                       
Aan vullende gegevens
Peter van Slochteren ledencontact              (jubel en treur comite)    
Jan Bisschop en Lubbert Vaartjes                Web Masters
    WEB SITE       www.gemeentebelangenhoogeveen.nl

Op deze website zijn ook de gegevens van de fractieleden te vinden.
 Aanmelden nieuwe leden:
Herman Schipper tel: 0528-276264
Ook kunt U zich aanmelden via de website
De contributie bedraagt € 10,- per jaar.
Bankrekeningnummer: 31.66.27.720 t.n.v. penningmeester                       Gemeentebelangen Hoogeveen

error: Sorry..