Informeren commisiekamer 1

Aanwezig: Klaas van der Laan (voorzitter), Rob Berkenbosch, Jan Braam, Erik Giethoorn, Anno Wietze Hiemstra, Gert Huijgen, Bé Okken, Henk Prigge, Dik Schuldink, Arend Steenbergen, Jan Steenbergen, Mark Tuit, Gert Vos en Wim Warrink.

Verder aanwezig: burgemeester Helmer Koetje.

Griffier: Jan-Pieter Wind.

Verslag: Zwaantinus Jeuring (Notuleerservice Nederland).

De agenda luidde als volgt:
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Spreekrecht
3. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
4. Rondvraag
5. Sluiting

Het volgende wordt naar voren gebracht.

De voorzitter heet iedereen van harte welkom, speciaal de gasten uit Zwolle en Staphorst. Er is een geactualiseerde agenda die de raadsleden vanochtend hebben ontvangen.

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Spreekrecht
Er wordt geen gebruikgemaakt van het spreekrecht.

3. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Burgemeester Koetje leidt kort in. De RUD krijgt als basistaken complexe vergunningen op milieugebied en de provinciale taken. Het ministerie verzoekt de gebieden van de veiligheidsregio’s te volgen, dat is in Drenthe dus precies het gebied van de provincie. In Drenthe wordt echter op lokaal gebied door gemeenten samengewerkt bij handhaving. De provincie is bezig met kwaliteitscriteria voor gemeentelijke taakuitoefening op enkele terreinen zoals milieu en bouwen. Dit is volgens de landelijke lijn. De eisen van VROM daarvoor zijn hoog, geen enkele gemeente voldoet eraan. Op dat punt bestaat geen duidelijkheid.
Er wordt wel doorgewerkt aan de RUD: de vraag is of andere dan basistaken aan de RUD worden toegevoegd. Vraag is dus of er taken voor de gemeentelijke samenwerkingsverbanden overblijven. De provincie heeft een plan van aanpak aangesteld waar Hoogeveen pas aan wil meewerken als duidelijk is welke taken de RUD krijgt en welke consequenties dat heeft.

Huijgen (PvdA) zegt dat de RUD er zal moeten komen. Gemeenten zullen eraan moeten wennen. De optimale grootte is het punt. Spreker begrijpt dat de burgemeester niet staat te juichen.

Burgemeester Koetje zegt dat er steeds meer van gemeenten naar tussenniveaus wordt verplaatst waarbij vraagtekens bij de democratische controle en de lokale autonomie kunnen worden geplaatst. Dat is dus niet helder en de burgemeester is daar niet voor. Dat complexe taken naar de RUD gaan, is prima. Het mag niet doorschieten.

Huijgen merkt op dat dit voortkomt uit het tekortschieten van de handhaving zoals de commissie-Mans constateerde. In hoeverre kan de gemeente of het lokale samenwerkingsverband garanderen dat wel aan de eisen wordt voldaan?

Burgemeester Koetje zegt dat dit binnenkort kan worden getoetst door de raad als de rapportage over ‘Vijf voor vijf’ uitkomt. Als de uitkomst positief is, is de vraag of de taken bij Vijf voor vijf of bij de RUD worden gevoegd. De gemeenten moeten nog definitief beslissen over Vijf voor vijf.

Berkenbosch (VVD) maakt zich zorgen over de gevolgen voor bepaalde typen bedrijvigheid die zich zowel in Emmen als in Hoogeveen kunnen vestigen.

Hiemstra (CDA) is niet op voorhand angstig voor deze veranderingen. De brief is helder, hoe luidt de reactie van de minister?
Het CDA vindt dat wat op het gebied van de uitvoering gezamenlijk kan, gezamenlijk moet gebeuren. De gemeente blijft het beleid maken, blijft de regie houden en blijft het bevoegd gezag. De uitvoerende dienst is een ambtelijke, adviserende dienst. In wezen is er geen verschil tussen de RUD en Vijf voor vijf.
Hoe denkt de burgemeester over andere vormen van samenwerking zoals een openbare stichting? Dit wordt soms in andere provincies gedaan.

Steenbergen (Gemeentebelangen) vindt de brief prima en hoort graag het antwoord van de minister.

Burgemeester Koetje zegt dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor het beleid en dus ook voor het bestemmingsplan. Wel lopen de uitvoeringsdiensten het gevaar te verzelfstandigen. Het is dan te vergelijken met de situatie zoals bij de politie of bij de GGD. Bij de GGD heeft niemand meer het gevoel dat het van de gemeente is.

Hiemstra vindt dat zoiets moet worden voorkomen.

Burgemeester Koetje zegt tegen een stichtingsvorm te zijn, dan is er helemaal geen democratische controle meer en heeft de gemeente niets te vertellen. Als het moet, is een gemeenschappelijke regeling het beste en heeft de gemeente een lijntje.

Hiemstra zegt dat de raad nu niet veel doet met de gemeentelijke taken op milieugebied.

Burgemeester Koetje zegt dat het college door de raad ter verantwoording kan worden geroepen, dat is erg wezenlijk.
Assen is een bondgenoot en Emmen gaat nadenken. De reactie van de minister is er nog niet.
Ook veel provinciale taken gaan naar de RUD, uitgezonderd de BSZO- en de IPPC-bedrijven. Voor Drenthe speelt de vraag of een noordelijke schaal een optie is. Deze discussie is waarschijnlijk te ontlopen door provinciale en lokale taken in elkaar te schuiven.

Vos (ChristenUnie) vraagt waar de RUD zich gaat vestigen. In Hoogeveen?

Burgemeester Koetje zegt dat het college dat altijd gaat proberen, maar dat waarschijnlijk Assen de vestigingsplaats wordt.

De voorzitter sluit de beraadslagingen met de conclusie dat de raad de reactie van de minister ontvangt zodra die er is en dat de raad nieuwe informatie ontvangt die van belang is voor de standpuntbepaling door de raad.

4. Rondvraag
Er wordt geen gebruikgemaakt van de rondvraag.

5. Sluiting
De voorzitter sluit dit blok informeren.

error: Sorry..