Notulen van de ledenvergadering van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.
d.d. 31 maart 2008, deze werd gehouden in het ‘t Vonder te Elim.

Aanwezig: Herman Schipper, Jaap Blok, Lubbert Vaartjes, Jan Steenbergen,
                   Bé Okken, Dhr.J.v.Veen, Jan Stoefzand, Aaldert Jan Lensen,
                   Dik Schuldink,  Jan Alting, Jan Bisschop en Bianca Waninge.

Met kennisgeving afwezig : Dhr. R. Koopman,  Roel Baas, Bert Pol, Jan Alting en Peter van Slochteren.

1.Opening
Dik Schuldink opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
Tevens deelt hij mede dat dit de 30ste ledenvergadering van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. is en dat Gemeentebelangen Hoogeveen is opgericht in 1978.

2.Vaststelling agenda
Er wordt een pauze ingelast naar punt 4.
Deze  agenda wordt verder zonder op en/of aanmerkingen vastgesteld.

3. Notulen ledenvergadering van 26 april 2006
Iedereen die aanwezig is gaat de notulen van de vergadering van 26 februari 2007 even inlezen. Deze notulen  worden goedgekeurd.

4.Bestuursverkiezingen
Dik Schuldink is aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om Jaap Blok te benoemen tot bestuurslid.
Er waren geen tegenkandidaten aangemeld. Dus bij deze is Jaap Blok benoemd
tot bestuurslid en neemt vanaf hier de vergadering over.
Lubbert overhandigd  aan Dik een bloemetje en een VVV-bon.

Ook Bianca is aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om Jan Bisschop te benoemen tot bestuurslid.
Ook Jan Bisschop is benoemd tot bestuurslid.
Dik overhandigd aan Bianca een bloemetje en een VVV-bon.

5.Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.

Mededelingen:
* vanuit eigen vereniging website gaan beheren. De kosten worden anders wel erg hoog.

6.Jaarverslag secretaris van 2008
Bianca leest het jaarverslag voor van het jaar 2008.
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

7.Jaarverslag penningmeester
Iedereen heeft financieel verslag voor zich liggen.
De kosten van de web-site zijn erg hoog, maar hier kunnen we niet zonder.

Betalen we niet voor de raadsstukken.

Het verslag wordt goedgekeurd.

8.Verslag kascommissie
Jan Bisschop en André Baas hebben de kas goedgekeurd. Zij worden bedankt voor het nakijken van de kas.

9.Verkiezingen kascommissie
André Baas is aftredend en niet-herkiesbaar.
Dhr. J.v.Veen heeft zich kandidaat gesteld om zitting te nemen in de kascommissie voor 2 jaar, Bianca Waninge ook. We hebben Aaldert Jan Lensen bereid gevonden om reserve te staan.

10.Waterschapsverkiezingen
-Deze worden gehouden op 28 november 2008.
-We moeten toestemming hebben van de leden als we hier wat mee willen.
-Voelen Westerveld en/of de Wolden hier ook voor. Jan Stoefzand neemt hierover contact op.
-Op steunfractievergadering op terug komen.
-De kosten zijn €45,-.

11.Fractieaangelegenheden
Jan Steenbergen zegt dat ze een druk jaar achter de rug hebben.

Hoogeveen ontspant
Het programma omvat het realiseren en in stand houden van culturele voorzieningen,
Sportvoorzieningen en speelvoorzieningen voor kinderen en de mate waarin hier gebruik van wordt gemaakt.
De hoofddoelstelling is dat iederen gebruik kan maken van de mogelijkheden die Hoogeveen biedt op het gebied van kunst, cultuur, sport en bewegen.

Projecten zijn o.a.
-Overspelen en scoren. Breedtesport impuls
-Bentinckspark
-Hartstocht in Hoogeveen.

Hoogeveen bestuurt
Het programma omvat de ondersteuning van het bestuur en het faciliteren van de organisatie tbv de opgedragen taken.
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
-Bestuurt
-Bedrijfsvoering
-Verbonden partijen.

De prioriteiten zijn:
*Terughoudend zijn met regelgeving. In 2007 hebben we in dit kader een groot aantal regels aangepast (o.a. aanpassing kapbeleid) verwijdert of vereenvoudigd. Gb zal hier constant voor blijven strijden want wij vinden dat er nog veel te veel overbodige regels zijn. Bijvoorbeeld: de Welstandsnota.
*Het beperken van onredelijke regelgeving.

Hoogeveen Veilig
Het programma omvat de zorg voor veiligheid en de zorg voor handhaving.
Hoofddoelstelling is dat iedereen in Hoogeveen zich veilig voelt zowel objectief als subjectief.
Beleidssdocumenten, brandweerzorg, risicobeheer, handhavind, projecten, veiligheidsregio, samenwerking brandweerkorpsen, rookmelders en cameratoezicht.

Dienstverlening
Doelstelling: optimale dienstverlening voor al onze burgers.
Projecten, Centrale huisvesting, werkplein, zorgloket, beter schrijven van brieven, digitale dienstverlening.

Wijk en dorpsgericht werken
Hoofddoelstelling: Samen met partners bouwen aan de kwaliteit van de woon en leefomgeving van Hoogeveen.
Prioriteit: meer zeggenschap bij de inwoners.
Project: de smederijen.

De rekenkamercommissie
Bestaat uit 3 externe en 2 raadsleden.
Onderzoek naar alle mogelijke onderwerpen. Het woord rekenkamer is breder dan alleen maar geld zoals waarschijnlijk wel wordt gedacht.
Area was het 1e onderzoek.
We zijn op dit moment met 4 onderzoeken bezig waaronder, de grondexploitatie.
We doen de onderzoeken niet zelf maar formuleren de vragen voor onderzoekende partij en trekken de conclusies.
De rekenkamer is een instrument van de Raad. Het college heeft daar geen invloed op.
Ook burgers kunnen de rekenkamer verzoeken een onderzoek in te stellen.

Algemeen

Ik heb diverse contacten met burgers over diverse onderwerpen, van de aanvraag van een kapsalon tot klachten over ambtenaren, het verkeerd plannen van werk en ga zo maar door.
Ik probeer de burgers de juiste adviezen te geven en neem daarvoor geregeld contact op met de betreffende ambtenaren.
Ook de WOZ is een onderwerp wat tot heel veel contacten met burgers heeft geleidt. Mijn conclusie is dat er geen enkele lijn zit in de taxaties.
Als fractievoorzitter doe ik de voorjaarsnota, de jaarrekening en de begroting.

 

Jan Stoefzand:

Hoogeveen Leert
-Onderwijs.
-Kinderopvang
-Jeugdbeleid.
-Voor en naschoolse opvang.
-Brede school Krakeel, elk nog wel eigen schoolplein.

Hoogeveen zorgt:
-begraafbeleid.
-WMO
– dorp/ wijk ook zorgloket.

4de voorzitter in het presidium
Sociale structuurvisie.
Folder smederijen, kost wel wat.
Huisnummering
Vaarrecreatie.

Bé Okken:

*Stuctuurvisie: woningbouw dorpen, hiervoor zijn in de dorpen Fluitenberg, Pesse en Stuifzand werkgroepen aangesteld.
* Bestemmingsplanwijzigingen hierover eigenaren zelf bericht sturen.
*Ambtenaar voor recreatie en toerisme aangesteld.
*Mobiliteitsvisie: GVVP, wegen aanpassen, fouten worden aangepast.
*BOR: kritisch opgesteld.
* Grondzaken: 359 dossiers door gespit. Forse verschillen. Rekenkamercommissie gaat dit onderzoeken. Op korte termijn dit afronden.

12.Rondvraag
Dik contact met Drentse gemeentebelangen.

Jan Steenbergen: secretariaat blijft eerst bij Bianca.

Markt, achteraf betaald parkeren zou pas gebeuren na evaluatie.

Raadstukken brengt Jan Stoefzand bij Jan en Jaap.

13.Sluiting
Jaap sluit de vergadering om half 11 af en wenst een ieder wel thuis.

Bianca Waninge-Bakker                             Dik Schuldink daarna overgenomen door
                                                                    Jaap Blok.
Notulist                                                       Voorzitter
…………………………..                                        …………………………..
 

error: Sorry..