Jihadisme in Hoogeveen

Hoogeveen, 7 febr. 2015

Onderwerp: Jihadisme in Hoogeveen

Het is alom bekend dat het de laatste tijd veel te doen is om “Nederlandse” islamitische jongeren die vanwege hun ideologie als jihadstrijders naar Islamitische landen vertrekken om daar te strijden voor hun ideologie. Dat baart de fractie van Gemeentebelangen ernstige zorgen. Wij hebben ons dan ook verdiept in dit onderwerp, mede op basis van de volgende publicaties:

– https://www.nctv.nl/Images/handreiking-gemeente-v5_tcm126-573580.pdf;

– Factsheet radicalisering: samenspel tussen Rijk en gemeenten (VNG)

– Transformatie van het Nederlands Jihadisme (AIVD, juni 2014).

In toenemende mate worden we in Hoogeveen via de diverse media geconfronteerd met de gevolgen van oorlogen in andere delen van de wereld. De zorgen rondom radicalisering – in het bijzonder jihadisme – worden steeds groter. De maatschappelijke gevolgen van radicalisering zijn groot, een effectieve en integrale aanpak is essentieel. Radicalisering kan in iedere gemeente in Nederland plaatsvinden. Met vragen over het aanpakken en tegengaan van radicalisering, kijken inwoners als eerste naar de overheid, Rijk, maar ook naar de gemeente. Voor een goede aanpak van radicalisering is zowel preventie áls repressie van belang; een integrale aanpak staat voorop. Vooral in het laatste onderdeel hebben gemeenten hun verantwoordelijkheid. Goede samenwerking tussen Rijk en gemeenten is daarbij cruciaal.

Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het belangrijk dat de gemeenteraad tijdig en goed is geïnformeerd omtrent de beleidsambities in de aanpak van radicalisering. Wij hebben daarom de volgende vragen over de lokale bestuurlijke aanpak van radicalisering en jihadisme aan het college van B&W.

1. Deelt het college de toenemende zorgen rondom radicalisering en in het bijzonder het jihadisme in Hoogeveen?

2. Is het college van mening dat zij hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in de aanpak van radicalisering en Jihadisme?

3. Is de samenwerking, om de aanpak vorm en inhoud te geven, tussen Rijk en de gemeente Hoogeveen georganiseerd?

4. Welke maatregelen heeft het college genomen om de aanpak van radicalisering en Jihadisme, vorm en inhoud te geven?

5. Welke maatregelen heeft het college genomen om verdergaande radicalisering en Jihadisme tegen te gaan?

6. Het VNG heeft een aantal acties geformuleerd ( zie factsheet radicalisering: samenspel tussen Rijk en Gemeenten). Inhoeverre heeft het college invulling gegeven aan de uitvoering van deze acties? De genoemde acties zijn:

o Bouw een vertrouwensrelatie op met de islamitische gemeenschap en maatschappelijke organisaties.

o Wijs binnen uw gemeente een dossierhouder aan;

o Stel het multidisciplinair casusoverleg in, om met relevante partijen af te stemmen hoe om te gaan met signalen en hoe die geduid kunnen worden.

o Stel in samenwerking met lokale partners (onderwijs, wijkteams, sociaal domein) een preventieve aanpak op.

7. Zijn er signalen dat er “Hoogeveensche” islamitische jongeren vanwege hun ideologie als jihadstrijders naar Islamitische landen vertrekken om daar te strijden voor hun ideologie? En Zo ja, heeft de gemeente deze personen in beeld?

8. Bevinden zich in onze gemeente teruggekeerde jihadstrijders of zijn er signalen uit de gemeenschap die daarop wijzen ? En Zo ja, heeft de gemeente deze personen in beeld?

9. De VNG voert gesprekken met het Rijk en ondersteunt gemeenten. Vanaf 2015 is de mailbox radicalisering@vng.nl geopend voor algemene vragen van gemeenten over de preventieve aanpak van radicalisering. Maakt het college gebruik van deze mogelijkheid?

10. Via https://toolbox.extremisme.nctv.nl is een e-learning module volgen, die kan helpen bij de duiding van signalen. Daarnaast organiseert de NCTV trainingen voor sleutelpersonen en frontlijnwerkers en kunt u zich aanmelden voor het Landelijk Platform Lokale Professionals. Maakt het college of onze ambtenaren gebruik van deze mogelijkheid?

Naar aanleiding van uw antwoorden houdt de fractie de mogelijkheid open om vervolg vragen te stellen.

Namens de fractie van Gemeentebelangen

Bé Okken

 

error: Sorry..