Geachte leden van Gemeentebelangen Hoogeveen en Omstreken

Hierbij heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de Ledenvergadering welke gehouden zal worden op woensdag 24 November 2010 in het Vonder te Elim
Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Notulen van de ledenvergadering van 27 april 2010
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Pauze
6. Bestuur verkiezing
Voorstel om te benoemen
Mevr G.Vos Baas
Mevr E. Leistra Bisschop
De Heer J. Kipps
De Heer v.d Sleen
7. Fractieaangelegenheden, vragenstellen aan de fractie leden
8. Rondvraag
9. Sluiting.

Op uw komst wordt gerekend!!

Het bestuur van Gemeentebelangen en Omstreken.

Om de vereniging een volwaardig democratisch karakter te kunnen geven is de inbreng van u, leden, van groot belang, het bestuur stelt dit dan ook zeer op prijs. Het bestuur werkt namens u, voor u en daarom is steun van u onmisbaar. Komt allen naar deze vergadering

Met vriendelijke groet, Jaap Blok voorzitter ( ad interim )

error: Sorry..