Nieuw afwegingskader Zonneparken.

Raad ruziet flink over zonneweides.

Het stond met grote letters in de Hoogeveensche Courant van afgelopenvrijdag.

Gemeenteraad van Hoogeveen ruziet flink over het nieuwe afwegingskader waaraan nieuwe plannen voor deze vorm van het opwekken van hernieuwbare energie aan moet voldoen.
Ik nam voor Gemeentebelangen deel aan het debat en en had absoluut niet de indruk dat we als raad hier over geruzied hebben. Natuurlijk waren er meningsverschillen, maar dat lijkt mij vrij normaal.

Eerst luisterden we naar zes insprekers die zich hadden gemeld om hun zegje te doen over het nieuwe kader.
Vol overgave deden deze hun verhaal.

Tegenstanders belichtten vooral de grootschaligheid van de parken. En ook waren er bezwaren tegen het gebruik van landbouwgrond hiervoor.
Ook was er een vertegenwoordiger van een de plannenmakers van het alom bekende park aan de Trekgatenweg. Uiteraard verdedigde hij de plannen hiervoor.

Ook dit keer vroeg de voorzitter weer aan het begin van het debat naar ieders voorlopig standpunt en naar discussiepunten waar we het over zouden moeten hebben. Ik mocht als tweede het voorlopige standpunt van Gemeentebelangen naar voren brengen.

Omdat Ik het nog steeds erg moeilijk vind om een goede afweging te maken tussen enerzijds de belangen van onze Gemeente, om de doelstellingen die we hebben geformuleerd op het gebied van de Energietransitie waar te maken en anderzijds de belangen van inwoners die bij een zonnepark in de buurt wonen, kwam Ik met een,volgens sommigen, wat vaag voorlopig standpunt.

Een echt standpunt volgt trouwens pas tijdens de Raadsvergadering van 14 maart a.s.

De discussie spitste zich vooral toe op het feit dat er te weinig aandacht zou zijn voor b.v cooperatieve partijen die er voor kunnen zorgen dat opbrengsten van de productie van zonnenergie meer ten goede komen aan onze inwoners. Natuurlijk zou dat heel mooi zijn, en als er belangstelling is vanuit bewonersgroepen om dit op te pakken, dan moeten we dat als Gemeente wat mij betreft zeker stimuleren en waar mogelijk, om het woord nog maar eens te gebruiken, faciliteren.

Inmiddels hebben we als Gemeente nu voor zo’n 100 hectare vergunningen verleend om zonneweides te gaan bouwen. In de meeste gevallen gaat het om grote projecten.
Over dit punt werd ik uitgebreid aan de tand gevoeld door diverse raadsleden die vonden dat Ik te gemakkelijk dacht over het deelnemen van andere initiatiefnemers dan alleen de grote z.g.n ‘energiecowboys’.

Sommige raadsleden wilden eigenlijk wel dat er in het nieuwe kader verplichtingen moeten worden opgenomen om er op die manier voor te zorgen dat Kleine projecten een kans krijgen. Volgens ons hoeft dat niet als een eis opgenomen te worden.

Er zijn in het nieuwe afwegingskader voldoende mogelijkheden ingebouwd voor kleinere initiatieven.

Biodiversiteit.

Ook dit onderwerp komt steeds aan de beurt als we het over zonneparken hebben. Over het achteruit gaan van de bodemgesteldheid onder zonnepanelen bestaat veel verschil van mening. De ene deskundige stelt dat het allemaal niks wordt en weer een andere zegt dat het ook best zo zou kunnen zijn dat het mee gaat vallen en misschien zelfs wel een positieve uitwerking kan hebben op het bodemleven

Zoals zo vaak dus vliegen de meningen alle kanten op. Dat betekend eigenlijk dat niemand het echt weet en dan wordt het al snel een welles nietes discussie.

Wat mij betreft blijven we met elkaar in gesprek zonder dat het echt ruzie wordt.

Een mooie kop in de editie van de Hoogeveensche Courant van 15 maart zou dan kunnen zijn;

‘’Gemeenteraad van Hoogeveen ruziet niet verder over zonneparken’’

Tot zover een verslag van het debat over het nieuwe afwegingskader zonneparken.

14 Maart a.s nemen we als raad een besluit hierover. Voor die tijd hebben we het er nog wel over binnen onze fractieoverleggen.

Opmerkingen, vragen of iets anders over dit onderwerp?

We horen het graag.

Namens de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

Jan Giethoorn.

error: Sorry..