CDA, Gemeentebelangen en ChristenUnie vormen het nieuwe college van Hoogeveen

8 april 2014 – De gemeente Hoogeveen krijgt een nieuw college. CDA, Gemeentebelangen en ChristenUnie hebben op constructieve wijze en in een open en goede sfeer overeenstemming bereikt over het collegeprogramma voor de komende vier jaar. ‘Kijken in Kansen’ is het motto van het nieuwe college. Ook is de samenstelling en portefeuilleverdeling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Het nieuwe college zal, naast burgemeester Karel Loohuis, bestaan uit Anno Wietze Hiemstra (CDA), Jan Steenbergen (Gemeentebelangen), Gert Vos (ChristenUnie) en Erik Giethoorn (CDA). Het is de bedoeling dat de wethouders tijdens de raadsavond van donderdag 17 april worden benoemd.

Kijken in kansen

Het nieuwe college wil vol ambitie vooruit kijken. Kansen zien, grijpen en benutten. Vanuit een open en uitnodigende houding wil het nieuwe college ruimte geven voor initiatieven en verbindingen leggen. Het nieuwe college wil Kijken naar mogelijkheden en denken in Kansen. Het motto voor de komende periode is daarom: Kijken in Kansen (#KiK). Het collegeprogramma is opgebouwd vanuit zeven basisprincipes die als rode draad door het programma heen lopen. Het nieuwe college wil het goede van het ingezette en gevoerde beleid voortzetten, maar ook vanuit de verschillende achtergronden nieuwe accenten leggen. Vooral (jeugd)zorg, jongeren en werkgelegenheid zijn de belangrijke en grote thema’s voor de komende jaren.

Hulp en zorg: de drie decentralisaties

Het nieuwe college zal zich sterk maken voor een soepele overgang van taken met betrekking tot de jeugdzorg, de langdurige zorg en het begeleiden van kwetsbare groepen die met ingang van 1 januari 2015 worden overgeheveld naar de gemeente. Allereerst wordt ingezet op het doorgaan van de zorgverlening: mensen die na de overheveling van taken aangewezen zijn op de gemeente, kunnen rekenen op hulp. Daarna gaat het college werken aan de noodzakelijke veranderingen in de manier waarop zorg op maat geleverd wordt; dit is de transformatie. Het nieuwe college wil een degelijk sociaal vangnet houden.

Het belang van kinderen voorop

Het nieuwe college wil ouders en het onderwijs helpen bij het voorkomen en aanpakken van achterstanden. Het belang van het kind staat daarbij voorop. Daarvoor wordt gestart met een gebiedsgerichte aanpak in dorpen en wijken waar dit het meest nodig is. Het doel is dat Hoogeveen een betere gemeente wordt voor opgroeiende kinderen. Daarvoor wil het nieuwe college zich, samen met de ouders, de scholen en andere instellingen in een dorp of wijk, concentreren op goede doorlopende leermogelijkheden voor kinderen.

Werk maken van werk

De bedrijvigheid in Hoogeveen laat tekenen zien van een voorzichtig herstel. Het nieuwe college wil alles op alles zetten om de structureel hoge werkloosheid om te buigen. De lat wordt daarbij hoog gelegd: het doel is om de werkloosheid in de komende vier jaar terugdringen tot maximaal 2,5{3f379fb01acb9a17c7afb94f7e2ee4bb2de1e52429feb8adbfdc546a89767fe3} boven het landelijk gemiddelde. Nu ligt de werkloosheid met 14{3f379fb01acb9a17c7afb94f7e2ee4bb2de1e52429feb8adbfdc546a89767fe3} maar liefst 5{3f379fb01acb9a17c7afb94f7e2ee4bb2de1e52429feb8adbfdc546a89767fe3} boven het landelijk gemiddelde. Om dit doel te bereiken wil het nieuwe college samen met ondernemers en onderwijs een actieplan ‘werk maken van werk’ opstellen, gericht op de korte en de lange termijn.

Afspraken over andere onderwerpen

In het collegeprogramma zijn ook uitspraken gedaan over een aantal andere onderwerpen, zoals: – De komst van een kindpakket voor kinderen die opgroeien in armoede – ‘Knelpuntenpot’ voor sportverenigingen die in problemen komen – Opwaardering van het plan voor de opknapbeurt van Het Hoekje – Geen tweede proef ‘Afval anders’ – Voortzetting plannen stadscentrum Zuidoost – Afschaffen welstand en betere bescherming voor waardevolle gebouwen en gebieden – Snel invoeren ‘achteraf betalen voor de tijd die je parkeert’ en kortingsacties – Per saldo lagere woonlasten

Lees hier het collegeprogramma Kijken in Kansen #KiK

Portefeuilleverdeling

Karel Loohuis burgemeester o programma Veilig Hoogeveen o programma Zichtbaar en transparant bestuur Anno Wietze Hiemstra wethouder en eerste locoburgemeester o programma Aantrekkelijk wonen o programma Werken aan werk o Financiën Jan Steenbergen wethouder en tweede locoburgemeester o programma Krachtige wijken en dorpen o programma Veilige bereikbaarheid Gert Vos wethouder en derde locoburgemeester o programma Duurzamer Hoogeveen o programma Blijven meedoen en talentontwikkeling Erik Giethoorn wethouder en vierde locoburgemeester o programma Zorg op maat o programma Bruisend Hoogeveen o Dienstverlening en grondzaken

error: Sorry..