Selecteer een pagina

  Tijdcapsule in Krakeel

  Vanmorgen even op bezoek geweest in de wijk Krakeel.
  Daar hebben de commissaris van de Koning,mevr. Jetta Kleinsma, en burgemeester Karel Loohuis een z.g tijdcapsule in de grond ‘verstopt’.
  Leuk om hier bij te zijn. Verschillende wijkbewoners ontmoet en ze zijn allemaal trots op hun wijk.
  Het initiatief om zo’n capsule in de grond te graven is genomen door de zeer actieve leden van de werkgroep Krakeel schoon.
  Deze groep verzamelt elke laatste zaterdag van de maand het zwerfafval dat daar door anderen wordt achtergelaten.
  Complimenten voor de mensen die dit allemaal in hun vrije tijd met veel plezier doen.
  Een goed weekend gewenst,
  Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

  Jan Giethoorn.
  Raadslid Gemeente Hoogeveen.
  (Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.)
  Tel:0528351960
  0610470963

  Inzameling oud papier en de doorontwikkeling

  Schriftelijke vragen van Gemeentebelangen.

  Betreft: Inzameling oud papier en de doorontwikkeling.

  Wij weten dat er een bijpraatmoment met de raad m.b.t. de inzameling van afval/oud papier in juni staat gepland, deze vragen staan daar los van.
  Met het scheiden van oud papier zijn veel van onze inwoners al jaren druk bezig. Het verzamelde papier wordt ingezameld in zeecontainers of het wordt eens in de zoveel weken in kartonnen dozen aan de weg gezet. Het papier wordt ingezameld door vrijwilligers van maatschappelijke organisaties die daarvoor een financiële vergoeding krijgen en daar mooie dingen voor kunnen doen in hun wijk, dorp, kerk, school, vereniging enz. Daarnaast helpt het ons als gemeente om aan de landelijke doelstellingen te voldoen zoals die zijn afgesproken in het VANG Huishoudelijk afvalprogramma.
  VANG staat voor Van Afval Naar Grondstoffen.

  Nadelen van het huidige systeem:
  Bij slecht weer waait het papier over straat.
  Het gewicht van de dozen varieert enorm.. Dat kan voor lichamelijke klachten zorgen.
  Het neemt veel ruimte in beslag in garage of berging.

  Wij hebben de volgende vragen:

  Er ligt een toezegging van het college dat er dit jaar containers beschikbaar worden gesteld aan inwoners om hun papier in op te slaan. Wanneer wordt deze toezegging nagekomen?
  Waarom is dat nog niet in gang gezet?
  Is het college het met ons eens dat de inzameling via containers voor betere scheiding van papier zal zorgen?
  Is het dan nog steeds mogelijk om vrijwilligers de inzameling te laten doen of hierin te participeren zodat de vergoeding naar de vrijwillige organisaties gaat?
  Zijn er plannen om de garantieprijs van de gemeente voor oud papier af te schaffen/te wijzigen?

  Adrie Vos
  Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.
  Adrie.vos@hoogeveen.nl
  Tel: 0623092771

  Algemene Waterschapspartij Vechtstromen

  De Algemene Waterschapspartij Vechtstromen is een niet-politieke groepering, die zich inzet voor een goede balans tussen de vier W’s: Waterveiligheid, Waterbeheer, Waterzuivering en Waternatuur. Want jouw waterschapsbelasting kan ook maar één keer worden uitgegeven. Onze verkiezingsslogan ‘AWP: niet politiek, wel deskundig’ geeft precies weer waar de AWP voor staat!

  De gemeente Hoogeveen is “verdeeld” in twee Waterschappen namelijk voor het grootste deel onder Waterschap Drents Overijsselse Delta en in het oostelijk deel van de gem.Hoogeveen (Elim en Nieuwlande) valt deze onder het Waterschap Vechtstromen.

  Voor de Drents Overijsselse Delta staan 2 kandidaten uit de gem Hoogeveen op de AWP kandidatenlijst: Jan van Oorschot (HGV) en Jan Stoefzand (Noordscheschut)
  Lijsttrekker Arja Doornbos

  Voor Vechtstromen staan 2 inwoners van Nieuwlande op de AWP kandidatenlijst:
  Roel v.d Veen en Jan van der Sleen
  Lijsttrekker Hans van Agteren

  Een speerpunt van het AWP zijn de medicijnresten die in het oppervlaktewater terecht komen.
  Dit heeft geresulteerd in onderstaande samenvatting.

  Beken en rivieren: een cocktail van medicijnenresten. Dat willen we niet meer!
  Bijna iedereen gebruikt wel eens medicijnen. Sommige mensen zijn genoodzaakt dagelijks meerdere medicijnen te gebruiken. Deze medicijnen worden grotendeels door het lichaam opgenomen. Daar worden de verbindingen omgezet om hun genezende werking te doen en daarbij ontstaan ook restverbindingen die het lichaam ‘op natuurlijke wijze’ weer verlaten. Samen met de niet-opgenomen resten eindigen ze in het toilet. En zo beginnen de medicijnresten hun reis naar de waterzuiveringsinstallatie van het waterschap. Jaarlijks belandt er ongeveer 140.000 kilo (!) medicijnresten, via het riool en onze zuivering, in ons oppervlaktewater. Preventie en vooraf voorkomen vinden wij van de Algemene Waterschapspartij Vechtstromen belangrijk.

  Niet gebruikte medicijnen
  Naast de medicijnen die als restverbinding het lichaam verlaten zijn er ook nog mensen die niet-gebruikte medicijnen door het toilet spoelen in plaats van ze weer bij de apotheek in te leveren. AWP Vechtstromen is van mening dat deze manier van vervuiling eenvoudig te verminderen is met goede voorlichting of een inleverpremie op medicijnen bij de apotheek. Wanneer bijvoorbeeld anticonceptiepillen door het toilet wordt gespoeld, kan de waterzuiveringsinstallatie de hormonen die in de medicijnen zitten er niet uit zuiveren. Met als gevolg dat ze van invloed kunnen zijn op het waterleven, grondwater en onze drinkwatervoorziening.

  Medicijnencocktail
  We gebruiken meer medicijnen omdat we gemiddeld ouder worden, omdat er meer soorten medicijnen komen, en omdat we meer aan zelfmedicatie doen omdat we langer gezond willen blijven. De hoeveelheden medicijnresten die in de waterzuivering eindigen nemen daardoor jaarlijks behoorlijk toe. Als we niets doen komen die medicijnresten in het oppervlaktewater en beginnen ze hun reis naar zee. En daar ontstaat dan uiteindelijk tussen de plasticsoep een medicijnencocktail waar we het gevaar nog niet van kunnen overzien. Naast medicijnen bedoeld voor mensen, komen er ook resten van diergeneesmiddelen in ons water terecht.

  Maatregelen
  We kennen allemaal de voorbeelden van de invloed van vervuilende chemische industrie op vissen. Wij vinden daarom dat we moeten voorkomen dat medicijnresten op de een of andere manier in de voedselketen (via het drinkwater) terecht komen. Er zijn geavanceerde en daardoor nogal kostbare methoden nodig om alles uit het water te halen. AWP Vechtstromen wil beginnen met de gevaarlijkste en schadelijkste stoffen. Echter zijn wij ook van mening dat er meer voorlichting moet komen hoe mensen om moeten gaan met niet gebruikte medicijnen. Immers is het zo dat wat er niet in komt, we er ook niet uit hoeven te halen.

  Onderzoek en analyse
  Onderzoeksinstituut STOWA heeft in opdracht van de Nederlandse waterschappen onderzocht bij welke rioolwaterzuiveringen in Nederland de concentraties van medicijnresten het hoogst zijn. Hieruit blijkt dat het water in relatief kleine beken in stedelijke gebieden de hoogste concentraties medicijnresten bevat. Onze rioolwaterzuiveringen voldoen aan alle huidige eisen, maar door de analyse wordt wel duidelijk dat de concentraties van medicijnresten in enkele beken relatief hoog zijn. Zeker als je het vergelijkt met rioolwaterzuiveringen die water direct afvoeren via de grote Nederlandse rivieren of naar zee”.
  De Algemene Waterschapspartij pleit voor een Bestuursakkoord Medicijnresten om verspreiding van medicijnresten naar het water te voorkomen. Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn hotspots van medicijnresten, waar het loont om het afvalwater ‘aan de bron’ te zuiveren. Ook de Unie van Waterschappen pleit hiervoor. AWP Vechtstromen vindt het belangrijk dat dit probleem collectief wordt aangepakt, met alle betrokken organisaties. Ten slotte blijft het doel van de AWP Vechtstromen goede educatie aan scholen, om het waterbewustzijn te vergroten.

  Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. AWP Vechtstromen vindt het belangrijk dat kennis boven politiek belang staat. Bent u het daarmee en met onze speerpunten eens? Stem dan op Algemene Waterschapspartij Vechtstromen: niet politiek, wel deskundig! Stem lijst 3!

  Het plaatsen van een mantelzorgwoning in de bebouwde kom of in het buitengebied.

  Schriftelijke vragen van Gemeentebelangen.

  Betreft: Het plaatsen van een mantelzorgwoning in de bebouwde kom of in het buitengebied.

  Mantelzorg komt steeds meer voor in de zorgverlening. Een van de mogelijkheden is, dat er een mantelzorgwoning bij een bestaande woning geplaatst kan worden op hetzelfde perceel. Het grote voordeel hiervan is dat zorgverlening (ook letterlijk) dichtbij de cliënt staat, waarbij de cliënt langer in een vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Mantelzorg moet maatwerk zijn.

  Wij hebben de volgende vragen:

  1.  Wat is de maximale oppervlakte voor een mantelzorgwoning in de bebouwde kom en is het maximum voor het buitengebied hieraan gelijk.
  2. Is dit maximum gerelateerd aan de perceelsoppervlakte inclusief de bestaande bebouwing.
  3. Wat zijn de afstandsnormen voor een mantelzorgwoning, ten opzichte van bestaande bebouwing van aangrenzende percelen
  4. Zijn er mogelijkheden om de huidige maximaal toegestane vierkante meters bebouwing te overschrijden.
  5. Wat zijn de normen voor een eventuele overschrijding.
  6. Moet een mantelzorgwoning binnen het bouwblok geplaatst worden.
  7. Wat zijn de mogelijkheden voor het realiseren van een mantelzorgwoning op vrije kavels zonder woonbestemming.
  8. Mag een mantelzorgwoning van vaste aard zijn, of moet deze demontabel zijn.
  9. Moet een mantelzorgwoning verwijderd worden, wanneer de functionaliteit als mantelzorgwoning vervallen is.
  10. Zijn er, specifiek voor een mantelzorgwoning, normen of richtlijnen voor Welstand, in zowel de bebouwde kom, als ook daarbuiten.
  11. Wat is de toekomstvisie met betrekking tot het realiseren van mantelzorgwoningen.

  Jan Knol Gemeentebelangen Hoogeveen
  jan.knol@hoogeveen.nl

  Nieuw afwegingskader Zonneparken.

  Raad ruziet flink over zonneweides.

  Het stond met grote letters in de Hoogeveensche Courant van afgelopenvrijdag.

  Gemeenteraad van Hoogeveen ruziet flink over het nieuwe afwegingskader waaraan nieuwe plannen voor deze vorm van het opwekken van hernieuwbare energie aan moet voldoen.
  Ik nam voor Gemeentebelangen deel aan het debat en en had absoluut niet de indruk dat we als raad hier over geruzied hebben. Natuurlijk waren er meningsverschillen, maar dat lijkt mij vrij normaal.

  Eerst luisterden we naar zes insprekers die zich hadden gemeld om hun zegje te doen over het nieuwe kader.
  Vol overgave deden deze hun verhaal.

  Tegenstanders belichtten vooral de grootschaligheid van de parken. En ook waren er bezwaren tegen het gebruik van landbouwgrond hiervoor.
  Ook was er een vertegenwoordiger van een de plannenmakers van het alom bekende park aan de Trekgatenweg. Uiteraard verdedigde hij de plannen hiervoor.

  Ook dit keer vroeg de voorzitter weer aan het begin van het debat naar ieders voorlopig standpunt en naar discussiepunten waar we het over zouden moeten hebben. Ik mocht als tweede het voorlopige standpunt van Gemeentebelangen naar voren brengen.

  Omdat Ik het nog steeds erg moeilijk vind om een goede afweging te maken tussen enerzijds de belangen van onze Gemeente, om de doelstellingen die we hebben geformuleerd op het gebied van de Energietransitie waar te maken en anderzijds de belangen van inwoners die bij een zonnepark in de buurt wonen, kwam Ik met een,volgens sommigen, wat vaag voorlopig standpunt.

  Een echt standpunt volgt trouwens pas tijdens de Raadsvergadering van 14 maart a.s.

  De discussie spitste zich vooral toe op het feit dat er te weinig aandacht zou zijn voor b.v cooperatieve partijen die er voor kunnen zorgen dat opbrengsten van de productie van zonnenergie meer ten goede komen aan onze inwoners. Natuurlijk zou dat heel mooi zijn, en als er belangstelling is vanuit bewonersgroepen om dit op te pakken, dan moeten we dat als Gemeente wat mij betreft zeker stimuleren en waar mogelijk, om het woord nog maar eens te gebruiken, faciliteren.

  Inmiddels hebben we als Gemeente nu voor zo’n 100 hectare vergunningen verleend om zonneweides te gaan bouwen. In de meeste gevallen gaat het om grote projecten.
  Over dit punt werd ik uitgebreid aan de tand gevoeld door diverse raadsleden die vonden dat Ik te gemakkelijk dacht over het deelnemen van andere initiatiefnemers dan alleen de grote z.g.n ‘energiecowboys’.

  Sommige raadsleden wilden eigenlijk wel dat er in het nieuwe kader verplichtingen moeten worden opgenomen om er op die manier voor te zorgen dat Kleine projecten een kans krijgen. Volgens ons hoeft dat niet als een eis opgenomen te worden.

  Er zijn in het nieuwe afwegingskader voldoende mogelijkheden ingebouwd voor kleinere initiatieven.

  Biodiversiteit.

  Ook dit onderwerp komt steeds aan de beurt als we het over zonneparken hebben. Over het achteruit gaan van de bodemgesteldheid onder zonnepanelen bestaat veel verschil van mening. De ene deskundige stelt dat het allemaal niks wordt en weer een andere zegt dat het ook best zo zou kunnen zijn dat het mee gaat vallen en misschien zelfs wel een positieve uitwerking kan hebben op het bodemleven

  Zoals zo vaak dus vliegen de meningen alle kanten op. Dat betekend eigenlijk dat niemand het echt weet en dan wordt het al snel een welles nietes discussie.

  Wat mij betreft blijven we met elkaar in gesprek zonder dat het echt ruzie wordt.

  Een mooie kop in de editie van de Hoogeveensche Courant van 15 maart zou dan kunnen zijn;

  ‘’Gemeenteraad van Hoogeveen ruziet niet verder over zonneparken’’

  Tot zover een verslag van het debat over het nieuwe afwegingskader zonneparken.

  14 Maart a.s nemen we als raad een besluit hierover. Voor die tijd hebben we het er nog wel over binnen onze fractieoverleggen.

  Opmerkingen, vragen of iets anders over dit onderwerp?

  We horen het graag.

  Namens de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

  Jan Giethoorn.

  Regiodeal

  Vanmiddag vond in het Atlastheater in Emmen de presentatie plaats van de Regiodeal. Dit betreft de toezegging van max 20 miljoen door het kabinet voor Welzijn-Wonen en Werk. De subsidie is een co-financiering dus 20 miljoen van het Rijk dan ook 20 miljoen van de 6 deelnemende gemeenten en Provincie Drenthe.

  De 6 gemeenten zijn: Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg. Of de provincie Overijssel ook een bijdrage zal gaan leveren is nog niet bekend. De plannen moeten voor 1-6-2019 ingeleverd zijn wat nog een behoorlijke uitdaging zal zijn. De verdeling van de gelden is wel belangrijk maar geen must.

  Als b.v. Hoogeveen een bedrijf kan binnenhalen zouden Hardenberg en Emmen ook hiervan kunnen profiteren.

  Vanuit het college was Jan Steenbergen vertegenwoordiger voor de gemeente Hoogeveen. Ook waren we als Gemeentebelangen vertegenwoordigd met 2 raadsleden met daarnaast nog 4 Raadsleden van andere politieke partijen uit Hoogeveen.

  Integraal Veiligheids Plan

  Door Jan van der Sleen

  Vanavond is aan de orde het Integraal Veiligheids Plan.

  Als GB staan we achter het voorgestelde beleid met daaraan gekoppeld de 5 doelstellingen voor de jaren 2019-2022.
  De insteek om de nadruk te leggen op preventieve maatregelen lijkt ons goed en kan inderdaad kosten besparend werken. De repressieve kant, straf na het plegen van een delict, zou wel wat strenger mogen zijn, maar daar gaat onze minister van justitie en veiligheid over.

  De opmerking dat er juist in Krakeel een toename is van delicten zou misschien ook te herleiden zijn maar dat lezen we niet in dit plan. Misschien dat we dit nog mogen horen op een later tijdstip.

  Hopelijk wordt ook daadwerkelijk de zichtbaarheid vergroot van de wijkagent evenals voor de Handhavers.
  Veel ergernis zoals hondenpoep in parken en openbaar gebied zou ook meer gehandhaafd moeten worden.

  Camera toezicht uitbreiden buiten het centrum zijn we voorstander van.
  We vinden de privacy wetgeving belangrijk maar de veiligheid van inwoners nog belangrijker. Bovendien helpt het de politie ook om de criminaliteit beter en doeltreffender te bestrijden.

  Dus mocht er cameratoezicht komen bij b.v op en afritten van de A37 en A28 dan zou kentekenregistratie een middel kunnen zijn om automobilisten aan te pakken die denken dat op\afritten bestemd zijn om allerlei zwerfafval te dumpen. Wat ons betreft zou dit mogen, wel uiteraard binnen de mogelijkheden van de wet, het is immers een gegeven dat kentekenregistraties nu 4 weken lang bewaard mogen blijven.

  Dan tot slot nog de volgende opmerking betreft de onrust die op moment plaats vind in het AZC onder het personeel door zeer lastige asielzoekers. Het gesprek met de staatssecretaris is afgelopen maand geweest n.a v de overlast in het winkelcentrum en in het AZC. Dit werd door deze zgn. veiligelanders uit Noord Afrika veroorzaakt.

  Return to sender zou onze boodschap zijn aan ons kabinet, maar daar heerst meer een mentaliteit van: Wel woorden maar geen daden.

  Dan zijn wat ons betreft als GB de 5 doelstellingen geformuleerd voor
  de jaren 2019- 2022 een nobel streven.

  Drank en horeca beleid

  Door Jan Giethoorn:

  In het raadsvoorstel over het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2019 – 2023 dat we vanavond bespreken staat in in ieder geval het woord handhaving zo’n 10 keer opgeschreven.

  In het raadsvoorstel staat ook zie link: https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2018/November/BenW_voorstel_Preventie_en_Handhavingsplan_voor_de_uitvoering_van_de_Drank_en_Horecawet_2019_2023_PHP/Preventie_en_Handhavingsplan_voor_de_uitvoering_van_de_Drank_en_Horecawet_2019_2023

  Wij willen het alcoholgebruik onder jongeren terugdringen want we willen dat onze jongeren gezond opgroeien in een veilige omgeving waar ze hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontplooien. Gebruik van alcohol heeft hierop een negatieve invloed.

  Wie kan daar op tegen zijn dat we ons zorgen maken om de gezondheid en de toekomst van onze jeugd?

  Hoe willen we hier als gemeente mee aan de slag gaan.
  Er wordt ingezet op 3 beleidspijlers, te weten: educatie(bewustwording), regelgeving en handhaving. Regelgeving zonder handhaving heeft geen effect en bewustwording kan zorgen voor meer begrip v.w.b. de gezondheidsrisico’s bij alcoholgebruik.

  De doelstelling blijft daarom ongewijzigd:

  “Jaarlijkse afname van het alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik onder de 18 jaar naar het algemeen landelijk niveau”.

  Voor de eerste PHP periode is deze doelstelling gehaald. Alcoholgebruik onder jongeren
  neemt af. Helaas drinken nog veel jongeren alcohol vanaf een te jonge leeftijd en drinken jongeren te veel. Zelfs kinderen van 14/15 jaar worden vermeld.

  Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat maatregelen die de beschikbaarheid van alcohol beperken het meest effectief zijn als we proberen om (schadelijk) alcoholgebruik terug te dringen.
  Het minder beschikbaar maken van alcohol is op zichzelf echter vaak niet populair onder het grote publiek en onder alcoholverstrekkers.

  De uitleg dat regels niet bedoeld zijn om het ondernemers, verenigingen, jeugd of ouders lastig te maken, maar dat regelgeving nodig is ter bescherming van de volksgezondheid en veiligheid is heel lastig, maar wij denken toch dat uitleggen van de gevaren voor onze jonge inwoners een acceptabele manier is om verder mee aan de slag te gaan.

  Aandacht voor educatie en bewustwording zonder duidelijke regels en toezicht op deze regels is uiteraard zinloos.

  En dan dus handhaving.
  Gezellig met elkaar een pilsje of een andere alcoholische versnapering gebruiken kan natuurlijk altijd. Maar soms wordt het minder gezellig. Als b.v hulpverleners worden belaagd tijdens het doen van hun werk en je ziet dan dat omstanders ,vaak in kennelijke staat, dat werk dan bijna onmogelijk maken. Of dat jongeren belanden op de daarvoor speciaal ingerichte alcoholpoli.
  En ook in onze eigen gemeente is het soms raak. Kort geleden nog kreeg iemand die tijdens een avondje stappen een vriend te hulp wilde snellen een kaakslag en belande in het ziekenhuis in Zwolle. Volgens zeggen was ook daar alcohol weer mede een oorzaak. Een operatie op die zondagwas het gevolg. En het meest treurige is nog dat het uitgaanspubliek, althans dat horen we, bang is voor een aantal recidivisten om het zo maar te noemen die zo als het lijkt een soort van schrikbewind voeren en waar men zelfs geen aangifte tegen durft te doen omdat men bang is voor represailles.
  Op dat soort momenten worden ook de handhavings en hulpverleningstaken zwaar op de proef gesteld, en kun je je goed voorstellen dat deze instanties vrezen dat ze zelf slachtoffer worden. Deze mensen doen ook allemaal ‘gewoon’ hun werk.

  Sportkantines
  De sportkantines worden 6 keer bezocht door z.g mystery kids. Dit onderzoek loopt tot eind 2019.
  Een nulmeting, begin 2018, laat zien dat bij 12 van de 20 kantines alcoholhoudende drank is verstrekt aan -18 jarigen. Alle sportkantines in Hoogeveen doen mee.
  Wij zijn ons er overigens wel terdege van bewust dat in sportkantines en trouwens ook in buurthuizen meestal een beroep wordt gedaan op vrijwilligers en dat het vaak clubjes onder elkaar zijn en het dan lastig is om ploeggenoten of andere bekenden een biertje te weigeren. Dus dat is een lastige.

  Maar deze organisatie hebben dezelfde verantwoordelijkheid t.a.v. de verkoop van alcohol als de commerciële horeca. Verder dienen ze zich te houden aan de regels . De afhandeling van geconstateerde overtredingen voor leeftijdsgrens, dronkenschap (doorschenken) en regels paracommercie zal plaatsvinden volgens een handhavings-stappenplan:

  We hebben er bewust voor gekozen om niet te veel cijfers op te lepelen, maar willen vooral aangeven dat dit onderwerp er eentje is met heel veel haken en ogen en dat we best van alles kunnen meten, want meten is misschien dan wel weten, maar uiteindelijk gaat het er om dat zaken worden aangepakt en dat het ons als gemeente menens is om met dit Handhavingplan Drank en Horecawet ‘zaken’ te doen, zonder dat het de bedoeling is om een heksenjacht te beginnen tegen van alles en iedereen.
  Als je zaken doet dan moet dat eigenlijk ook wat opbrengen.
  We hopen dat we gaan voor de winst en dat die winst vooral mag worden geboekt ten gunste van de gezondheid van onze jongeren.

  Mondelinge vragen veiligheid W.C. De Weide

  Hoogeveen – Maandag kwam naar buiten dat er in Winkelcentrum de Weide in ieder geval tot 14 januari 2019 extra beveiliging zal zijn. Dit om ondernemers en winkelend publiek een gevoel te geven van veiligheid. Bovendien om ook de ernstige overlast een halt toe te roepen

  Gemeente Belangen heeft hier vragen over aan college van B en W. gesteld , welke in de raad worden gesteld a.s. donderdag 20 december. Hierbij de vragen:

  Betreft: mondelinge vragen raad 20 december 2018.

  Geacht college van B en W.

  Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: Tijdens een bezoek aan het winkelcentrum in de Weide, door een van onze raadsleden, viel het op dat er bewakers van Jens Security rondliepen.

  Helaas krijgen we als Gemeentebelangen geluiden dat sommige klanten maar ook winkeliers zich niet op hun gemak voelen. Men ervaart duidelijk ernstige overlast. Met name als bepaalde groeperingen zich in het winkelcentrum bevinden. Dit lezen we ook terug op social media.

  Bij navraag geven de ondernemers aan trots te zijn op hun winkelcentrum en dat ze graag willen dat iedereen zich hier prettig voelt. Er wordt aangegeven dat de overlast wordt veroorzaakt door bewoners vanuit het asielzoekerscentrum. De klachten bestaan voornamelijk uit: bedreigingen, intimidatie, diefstal en dealen van drugs.

  Uit gesprekken met direct betrokkenen blijkt dat, zowel het COA (centraal opvang asielzoekers), als ook de politie niets lijkt te ondernemen om deze overlast te stoppen. Nu blijkt dat vanaf maandag 10 december jl. er sprake is van permanente bewaking bij en in het winkelcentrum. Er wordt aangegeven dat dit voorlopig tot en met 14 januari 2019 zal duren.

  Voor Gemeentebelangen is veilig leven, wonen en werken van essentieel belang.

  Wij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Is het voltallige College op de hoogte van bovenstaande problematiek?

  2. Welke groep asielzoekers veroorzaakt hier de overlast?

  3. Wat wordt er gedaan om deze overlast te beperken?

  4. Wat is de rol van het COA in deze en welke verantwoordelijkheid nemen zij hierin?

  5. Voor wie zijn de kosten van de extra ingehuurde beveiliging?

  6. Wat als de overlast aanhoudt en de genomen maatregelen onvoldoende effect blijken te hebben?

  7. Is het mogelijk om de personen, die voor overlast zorgen of strafbare feiten plegen, over te plaatsen naar een andere locatie? Zo ja, gaat u dat dan ook in werking stellen ?

  8. Waarom is de raad over bovenstaande niet geïnformeerd ?

  Gemeentelijke belastingen

  Na het parkeerdebat van 6-12-2018 is besloten dat er een nieuw voorstel vanuit het college komt om in 2019 het parkeerbeleid helemaal door te lichten. De avonduren doordeweeks worden korter, in het voorstel stond na 20.00 uur gratis parkeren, dit gaat naar 18.00 uur (oude situatie) of 19.00 uur.

  Parkeren op zondag blijft vooralsnog gratis. De voorgestelde Blauwe Zone wordt (voorlopig) uitgesteld en in 2019 weer op de agenda.

  Wat betreft de lokale belastingen worden er op sociaal media reacties gegeven die doorspekt zijn met gebrek aan dossierkennis.
  In vergelijking met de provincie Drenthe en haar 12 gemeentes staan we er als gemeente Hoogeveen qua “ranglijst” op dit moment zo voor:
  1. Parkeertarieven (m.i.v 1-1-2019 onder voorbehoud) 1,70 per uur. Van de 4 steden met parkeerheffing in Drenthe nog steeds de goedkoopste.
  2. OZB op plek 8 (OZB wordt NIET verhoogd  in 2019)
  3. Afvalstoffenheffing op plek 3
  4. Rioolheffing op plek 12 (goedkoopste)
  5. Toeristenbelasting ( onder de 16 jaar gratis 1-1-2019)
  6. Graf en begraafrechten  (In 2011 op plek 4)